بخشی از مقاله

شبکه تعاونی روستایی که گسترده ترین قسمت از بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی می باشد ابزار مهمی در رفع نیازهای تولیدی و اقتصادی روستاییان به شمار می رود.
زمینه های مثبتی که این شبکه برای توسعه کمی و کیفی دارد و نیز الزام سیاستهای اجرایی در گسترش کشاورزی و خودکفایی از نظر محصولات غذایی با توجه هرچه بیشتر به افزایش کاربرد این شبکه را ایجاب می کند. بدین لحاظ تربیت کادر متخصص و متعهد برای گرداندن تعاونیهای روستایی

و کشاورزی از ضروریات می باشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر درصدد توسعه آموزش در انبار مختلف تعاون در روستاها بوده و برای انجام آن اقدام به انتشار کتابها، جزوه ها و نشریات مختلف جهت استفاده امید با رسالت مهمی که در قبال مردم و خصوصاً روستائیان پرتلاش و زحمت کش که بر عهدۀ سازمان تعاون روستایی گذاشته شده بتوان خدمت در خور توجه این زمینه ارائه نمود.
سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر و شرکت های حوزۀ عمل آن :
اهم وظایف :
الف ) نظارت، ارشاد و رهنمود اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی
ب ) نظارت و هدایت همراه با سیاست گذاری در خصوص روند فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی در سطح شهرستان ابهر


ج ) نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی
د ) هماهنگی بین شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی واحد و بخشهای سازمان تعاون روستایی ابهر با شرح وظایف آنان.
1 ) بازرگانی :
فعالیت در زمینه های بازرگانی اعم از خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و توافقی تا برآورد و بررسی نیازمندیهای شرکتهای تابعه و ... و اجرای طرحهای تولیدی – خدماتی.
2 ) واحد مکانیزاسیون :
سازماندهی و بکارگیری ماشین آلات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی در ارتباط با کشت و برداشت محصولات کشاورزی در منطقه و سایر شهرستانهای مجاور (مخصوصاً برای برداشت گندم و جو).
3 ) حوزه هماهنگی شرکتها :
نظارت و کنترل فعالیتهای شرکتهای تابعه
4 ) امور مالی :
فعالیتهای مالی سازمان
5 ) دبیرخانه :
ثبت مکاتبات اداری، بایگانی
6 ) صدور حوالجات مواد نفتی :
صدور حوالجات مواد نفتی و کنترل و نظارت بر عملکرد شعب مواد نفتی در سطح روستاها.
اهم وظایف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ابهر :

 


1 ) خریداری محصولات کشاورزی اعم از تضمینی و توافقی
2 ) تجهیز فروشگاههای مواد مصرفی در سطح روستاها
3 ) حمایت از شرکتهای تعاونی روستایی
4 ) توزیع نهاده های کشاورزی
5 ) توزیع آرد خانوار روستایی
6 ) توزیع کالاهای اساسی (کوپنی) در سطح روستاها.
ارکان اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی :
1 ) هیأت مدیره
2 ) مدیرعامل
3 ) امور مالی.
اهم وظایف شرکتهای تعاونی روستایی :


1 ) اعطای وام به اعضای شرکتها
2 ) تأمین ملزومات موردنیاز روستائیان در قالب تجهیز فروشگاههای روستایی
3 ) تأمین مواد سوختی فروشگاههای مواد نفتی در سطح روستاها
4 ) انجام طرحهای مشارکتی در زمینه های دامداری و کشاورزی.

بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر :
توضیح اینکه پانزده شرکت به صورت فعال و نیمه فعال و غیرفعال تحت پوشش

سازمان شهرستان ابهر می باشد که وضعیت هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
شرکت تعاونی روستایی قروه :
سال تأسیس : 1352
سرمایه شرکت به میزان 000/660/730 ریال می باشد.
تعداد گروهای حوزه عمل پنج گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می

گردد :
1 ) قروه دارای 370 نفر عضو می باشد
2 ) قمچ آباد دارای 266 نفر عضو می باشد
3) توده بینی دارای 85 نفر عضو می باشد
4 ) علی آباد دارای 45 نفر عضو می باشد
5 ) حصار قاجار دارای 170 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف آن 3 واحد می باشد :
1 ) قروه 2 ) توده بین 3 ) قمچ آباد
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد :
1 ) حصار قاجار 2 ) قمچ آباد

وضعیت انبار احداث شده :
یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد. و محل استقرار آن در روستای قروه می باشد.
از لحاظ امکانات دارای امتیاز آب، برق، گاز، تلفن می باشد که به علت کمبود نقدینگی به صورت نیمه فعال می باشد.
شرکت تعاونی روستایی شریف آباد :
سال تأسیس = 1352
سرمایه شرکت به میزان 000/767/195 ریال
تعداد گروه های حوزه عمل 16 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) شریف آباد دارای 409 نفر عضو می باشد


2 ) نورین دارای 238 نفر عضو می باشد
3 ) مرثون دارای 162 نفر عضو می باشد
4 ) قارلوق دارای 74 نفر عضو می باشد
5 ) حصار عبدالکریم دارای 75 نفر عضو می باشد
6 ) گلجه دارای 65 نفر عضو می باشد


7 ) اسدآباد دارای 57 نفر عضو می باشد
8 ) حسین آباد دارای 56 نفر عضو می باشد
9 ) کله خانه دارای 51 نفر عضو می باشد
10 ) قره تپه دارای 40 نفر عضو می باشد


11 ) برزابیل دارای 34 نفر عضو می باشد
12 ) آهک دارای 32 نفر عضو می باشد
13 ) داودگر دارای 22 نفر عضو می باشد
14 ) علی بلاغی دارای 32 نفر عضو می باشد
15 ) بهاور دارای 21 نفر عضو می باشد
16 ) کماجین دارای 13 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :
1 ) شریف آباد 2 ) نورین 3 ) مرشون به صورت فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد.


1 ) مرشون 2 ) قارلوق
وضعیت انبار احداث شده :
دو باب 500 تنی می باشد.
نوع مالکیت آنها سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.


محل استقرار انبار متعلق به در شریف آباد می باشد.
دارای امتیاز آب، برق، تلفن نیز می باشد.


تعداد خانه های سرپرستی 2 واحد می باشد.
شرکت تعاونی روستایی هیدج :
سال تأسیس : 1353
میزان سرمایه شرکت 000/570/515/4 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 7 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) شویر دارای 108 نفر عضو می باشد
2 ) فلج دارای 88 نفر عضو می باشد
3 ) باغ دره دارای 106 نفر عضو می باشد
4 ) سوکهریز دارای 128 نفر عضو می باشد
5 ) اردجین دارای 154 نفر عضو می باشد
6 ) هیدج دارای 503 نفر عضو می باشد
7 ) نصیرآباد دارای 227 نفر عضو می باشد
تعداد فروشگاههای مصرف آن 6 واحد می باشد :
1 ) سوکهریز 2 ) شویر 3 ) فلج 4 ) نصیرآباد 5 ) اردجین 6 ) کبودچشمه
که همگی به صورت فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 6 واحد می باشد :
1 ) نصیرآباد 2 ) سوکهریز 3 ) فلج 4 ) کبودچشمه 5 ) اردجین

6 ) شویر
وضعیت انبار احداث شده :
نوع مالکیت آن متعلق به شرکت تعاونی هیدج می باشد.
دارای امتیاز آب، برق، تلفن نیز می باشد.
تعداد خانه های سرپرستی 2 واحد می باشد.
شرکت تعاونی روستایی درسجین :
تأسیس : 1352


میزان سرمایه شرکت 000/875/381 ریال می باشد.
تعداد گروه های حوزه عمل 7 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) ازناب دارای 265 نفر عضو می باشد
2 ) خلیفه حصار دارای 185 نفر عضو می باشد
3 ) رازمجین دارای 145 نفر عضو می باشد
4 ) کلنگر دارای 201 نفر عضو می باشد
5 ) شورین دارای 135 نفر عضو می باشد
6 ) آقچه کند دارای 179 نفر عضو می باشد


7 ) ارکین دارای 200 نفر عضو می باشد .
تعداد فروشگاههای مصرف آن 3 واحد می باشد :


1 ) ازناب 2 ) درسجین 3 ) خلیفه حصار که به صورت فعال می باشند
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :
1 ) ازناب 2 ) خلیفه حصار 3 ) شورین 4 ) رازمجین
دارای دو باب خانه سرپرستی می باشد که به صورت کلنگی درآمده است و قابل استفاده نمی باشد.


و دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد.

شرکت تعاونی روستایی وحدت :
سال تأسیس : 1373


سرمایه شرکت به میزان 000/874/28 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 6 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) چنگ الماس دارای 197 نفر عضو می باشد
2 ) ایوانک دارای 194 نفر عضو می باشد


3 ) دولت آباد دارای 180 نفر عضو می باشد
4 ) نیکی کند دارای 53 نفر عضو می باشد
5 ) چشمه بار دارای 53 نفر عضو می باشد
6 ) آغور دارای 61 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 5 واحد می باشد :
1 ) چنگ الماس 2 ) ایوانک 3 ) دولت آباد 4 ) نیکی کند 5 ) آغور که همگی فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :
1 ) دولت آباد 2 ) چنگ الماس 3 ) نیکی کند 4 ) ایوانک
وضعیت انبار احداث شده :
یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به شرکت تعاون

ی وحدت می باشد.
دارای امتیاز آب و برق نیز می باشند.
شرکت تعاونی روستایی میموندره :
سال تأسیس : 1352
میزان سرمایه 000/927/10 ریال می باشد.
تعدادگروه های حوزه عمل 4 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) میموندره دارای 434 نفر عضو می باشد
2 ) حسن آباد دارای 24 نفر عضو می باشد
3 ) قوهچین دارای 139 نفر عضو می باشد
4 ) فنوش آباد دارای 113 نفر عضو می باشد
تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :
1 ) قوهچین 2 ) فنوش آباد 3 ) میموندره به صورت نیمه فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد می باشد که قوهچین و میموندره فعال و فنوش آباد به صورت غیرفعال می باشد.
دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.
شرکت تعاونی روستایی عمید آباد :
سال تأسیس : 1352
میزان سرمایه شرکت 000/140/191 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 6 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) عمیدآباد دارای 276 نفر عضو می باشد
2 ) جداقیه دارای 192 نفر عضو می باشد
3 ) چرگر دارای 174 نفر عضو می باشد


4 ) والایش دارای 221 نفر عضو می باشد
5 ) ارهان دارای 33 نفر عضو می باشد
6 ) دهنه دارای 39 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف آن 5 واحد می باشد :
1 ) عمیدآباد 2 ) ارهان 3 ) جداقیه 4 ) والایش 5 ) چرگر که به صورت فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای موادنفتی 4 واحد می باشد :
1 ) چرگر 2 ) عمیدآباد 3 ) والایش 4 ) جداقیه

 


از لحاظ وضعیت انباری :
دارای یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.
دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.
شرکت تعاونی روستایی صائین قلعه :
سال تأسیس : 1352
میزان سرمایه شرکت 000/886/164 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل آن 8 گروه به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) آلگریز دارای 139 نفر عضو می باشد
2 ) پیرزاغه دارای 206 نفر عضو می باشد
3 ) داشبلاغ دارای 62 نفر عضو می باشد
4 ) گاودره دارای 66 نفر عضو می باشد
5 ) سروجهان دارای 42 نفر عضو می باشد
6 ) صائین قلعه دارای 528 نفر عضو می باشد
7 ) کوه زین دارای 78 نفر عضو می باشد
8 ) خراسانلو دارای 126 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 5 واحد می باشد که همگی فعال هستند :
1 ) پیرزاغه 2 ) آلگریز 3 ) خراسانلو 4 ) سروجهان 5 ) گاودره
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :
1 ) پیرزاغه 2 ) الگریز 3 ) خراسانلو 4 ) گاودره
از لحاظ وضعیت انباری :
دارای دو باب انبار 250 تنی و 500 تنی که مالکیت آنها متعلق به شرکت صائین قلعه می باشد.
دارای امتیاز آب برق و تلفن نیز می باشد.
دارای دو باب خانه سرپرستی نیز می باشد که مالکیت آنها متعلق به سازمان تعاون روستایی می باشد.

شرکت تعاونی روستایی سنبل آباد :
سال تأسیس : 1352
سرمایه شرکت به میزان 000/660/951 ریال می باشد.
تعداد گروه های حوزه عمل آن 5 واحد می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) سنبل آباد دارای 212 نفر عضو می باشد
2 ) حسین آباد دارای 118 نفر عضو می باشد
3 ) ویر دارای 480 نفر عضو می باشد


4 ) قیاسیه دارای 86 نفر عضو می باشد
5 ) ترکانده دارای 108 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :
1 ) ویر 2 ) قیاسیه 3 ) حسین آباد به صورت نیمه فعال می باشند.
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد می باشد :
1 ) ویر 2 ) سنبل آباد 3 ) حسین آباد
از لحاظ وضعیت انباری :
دارای دو باب انبار 250 تنی می باشد، که یکی از آنها مالکیتش با سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.
دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.

 

شرکت تعاونی روستایی سلطانیه :
سال تأسیس : 1352
میزان سرمایه شرکت 000/080/324 ریال می باشد.
تعداد گروه های حوزه عمل 15 گروه به شرح ذیل می باشد :
1 ) سلطانیه دارای 224 نفر عضو می باشد
2 ) قلعه دارای 57 نفر عضو می باشد
3 ) عباس آباد دارای 6 نفر عضو می باشد
4 ) اسمکی دارای 35 نفر عضو می باشد
5 ) اولنگ دارای 18 نفر عضو می باشد
6 ) ارجین دارای 57 نفر عضو می باشد
8 ) کبود گنبد دارای 55 نفر عضو می باشد
9 ) شلوار دارای 43 نفر عضو می باشد
10 ) نادرآباد دارای 14 نفر عضو می باشد
11 ) چپ دره دارای 43 نفر عضو می باشد
12 ) طهماسب آباد دارای 41 نفر عضو می باشد
13 ) ویک دارای 136 نفر عضو می باشد


14 ) قانلی دارای 89 نفر عضو می باشد
15 ) چپقلو دارای 86 نفر عضو می باشد
تعداد فروشگاههای مصرف 2 واحد می باشد که به صورت فعال هستند :
1 ) سلطانیه 2 ) ویک
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد :
1 ) ویک 2 ) کبود گنبد
از لحاظ وضعیت انباری :
دارای دو باب انبار 500 تنی و 250 تنی می باشد که مالکیت هر دو متعلق به شرکت فوق می باشد.
دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.
شرکت تعاونی روستایی قره بلاغ :
تأسیس : 1352
سرمایه به میزان 000/560/106 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 11 گروه به شرح ذیل می باشد

:
1 ) قره بلاغ دارای 220 نفر عضو می باشد
2 ) بوکین دارای 197 نفر عضو می باشد
3 ) دوسنگان دارای 86 نفر عضو می باشد
4 ) ونونان دارای 58 نفر عضو می باشد
5 ) کاکاآباد دارای 90 نفر عضو می باشد
6 ) آقزوبح دارای 42 نفر عضو می باشد
7 ) کنگه دارای 41 نفر عضو می باشد


8 ) پرنگین دارای 27 نفر عضو می باشد
9 ) برونقور دارای 43 نفر عضو می باشد
10 ) قشلاق دارای 22 نفر عضو می باشد
11 ) چمه دارای 12 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاهها مصرف 5 واحد به صورت فعال می باشد :
1 ) قره بلاغ 2 ) بوشیر 3 ) دوسنگان 4 ) ونونان 5 ) کاکاآباد
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد به صورت فعال می باشد :
1 ) بوشین 2 ) ونونان 3 ) دوسنگان
دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد.
شرکت تعاونی روستایی گوزل دره :


سال تأسیس : 1352
میزان سرمایه شرکت 292/110/482 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 8 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) گوزل دره سفلی دارای 278 نفر عضو می باشد
2 ) گوزل دره علیا دارای 59 نفر عضو می باشد
3 ) کودرق دارای 107 نفر عضو می باشد
4 ) کودناب دارای 43 نفر عضو می باشد


5 ) سلمان کندی دارای 127 نفر عضو می باشد
6 ) ساریجالو دارای 154 نفر عضو می باشد
7 ) شکورآباد دارای 77 نفر عضو می باشد
8 ) خرم درق دارای 131 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد که به صورت نیمه فعال می باشد :
1 ) سلمان کندی 2 ) گوزل دره 3 ) کردناب


تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد که به صورت فعال می باشد :
1 ) سلمان کندی 2 ) گوزل دره 3 ) ساریجالو 4 ) شکورآباد
از لحاظ وضعیت انباری :
یک باب انبار 250 تنی دارد که مالکیت آن متعلق به شرکت می باشد.
دارای امتیاز آب و برق می باشد.
شرکت تعاونی روستایی یوسف آباد :
تأسیس : 1352


میزان سرمایه شرکت 000/780/321 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزه عمل 6 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) یوسف آباد دارای 157 نفر عضو می باشد
2 ) خیرآباد دارای 174 نفر عضو می باشد
3 ) سونحه دیزبح دارای 257 نفر عضو می باشد
4 ) مشک آباد دارای 56 نفر عضو می باشد
5 ) علی آباد دارای 20 نفر عضو می باشد
6 ) چمرود دارای 101 نفر عضو می باشد.
تعداد فروشگاههای مصرف 2 واحد می باشد که به صورت نیمه فعال است :
1 ) یوسف آباد 2 ) سرنح دیزبح
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد به صورت فعال می باشد :
1 ) خیرآباد 2 ) یوسف آباد 3 ) سونحه دیزبح


دارای دو باب ساختمان سرپرستی است. که دارای امتیاز آب و برق است و مالکیت آنها متعلق به سازمان می باشد.
شرکت تعاونی روستایی چشین :
سال تأسیس : 1374
میزان سرمایه شرکت 000/340/178 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزۀ عمل 8 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) چشین دارای 227 نفر عضو می باشد
2 ) قشلاق بالاخان دارای 18 نفر عضو می باشد
3 ) امیربستاق دارای 80 نفر عضو می باشد
5 ) کُلی تپه دارای 65 نفر عضو می باشد
6 ) کُلی دارای 102 نفر عضو می باشد


7 ) خوشنام دارای 128 نفر عضو می باشد
8 ) نایجوک دارای 120 نفر عضو می باشد
تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد که به صورت نیمه فعال هستند :
1 ) گل تپه 2 ) خوشنام 3 ) چشین
تعداد فروشگاههای مواد نفتی 5 واحد به صورت فعال می باشد :
1 ) چشین 2 ) خوشنام 3 ) امیربستاق 4 ) کُلی 5 ) گل تپه
دارای امتیاز آب و برق هستند.

شرکت تعاونی روستایی گوهریراد کینه ورس :
سال تأسیس : 1352
و میزان سرمایه آن 170/943/448 ریال می باشد.
تعداد گروههای حوزۀ عمل آن 11 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :
1 ) کینه ورس دارای 617 نفر عضو می باشد
2 ) زره باش دارای 253 نفر عضو می باشد
3 ) قفس آباد دارای 243 نفر عضو می باشد
4 ) اسپاس دارای 104 نفر عضو می باشد
5 ) چالچوق دارای 131 نفر عضو می باشد
6 ) عباس آباد سفلی دارای 112 نفر عضو می باشد


7 ) قره آناج دارای 302 نفر عضو می باشد
8 ) عباس آباد علیا دارای 40 نفر عضو می باشد
9 ) قزلجه دارای 60 نفر عضو می باشد
10 ) قشلاق مردعلی دارای 8 نفر عضو می باشد
11 ) شاه بلاغی دارای 26 نفر عضو می باشد
تعداد فروشگاههای مصرف 6 واحد به صورت نیمه فعال می باش

د :
1 ) کینه ورس 2 ) قفس آباد 4 ) ذره باش 5 ) رحمت آباد 6 ) عباس آباد
تعداد فروشگاههای مواد نفتی که 6 واحد به صورت فعال و دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد :
1 ) کینه ورس 2 ) ذره باش 3 ) رحمت آباد 4 ) اسپاس 5 ) عباس آباد 6 ) قفس آباد
دارای دو باب ساختمان خانه سرپرستی با امتیاز آب و برق است که مالکیت آن متعلق به سازمان می باشد.
آشنایی با چند مفهوم تعاونی :
به معنای این لغات و عبارات دقت کنید. اجتماع، اجتماع انسانها، ضرورت اجتماع انسانها، چه ضرورتی انسانها را بدور هم جمع می سازد؟ چه نیازی افراد بشر را از کوچکترین واحد آن به صورت اجتماعات شهری چندین میلیونی بدور هم جمع می کند؟ ضرورت این جمع آمدن به دور یکدیگر چیست؟ کمی فکر کنید. آیا این نیست که این افراد برای نوعی مبادله خدمت دور هم جمع شده اند؟ به عبارت دیگر نوعی همکاری برای گذراندن بهتر زندگی.


تعاون معادل عربی کلمه همکاری است. این همکاری موقتی لازم می شود که شخص از عهده انجام دادن کاری به تنهایی برنیاید و ضرورت داشته باشد که دیگری به او کمک کند.
شرکت تعاونی چیست؟
شرکت تعاونی شرکتی است با عضویت داوطلبانه افراد که با هدفی مشترک به وجود می آید و به وسیله اعضای خود کنترل و اداره می شود. چنین شرکتی در مالکیت مردمی

است که از آن استفاده می کنند. یکی از کارشناسان تعاونی چنین گفته است که شرکت تعاونی یک واحد اقتصادی است که انجام امور در آن بر مبنای رضایت جمع است. هدف اولیه یک شرکت تعاوتی رفع نیاز اعضای خود با روشی اقتصادی و کارآمد است در حالیکه هدف در شرکت تجاری به دست آوردن حداکثر منابع برای مالکان آن کسب و کار می باشد. در نهایت باید گفت که اعضاء تعاونیها کارشان فقط با خرید سهام خاتمه پیدا نمی کند بلکه با قبول مسئولیت در امور مختل

ف شرکت کارشان آغاز می شود.
شرکت تعاونی اجتماعی است از افراد، صرفنظر از سرمایه متفاوت آنان و عضویت در آن داوطل

بانه است و نیاز و هدف مشترک بین اعضاء وجود دارد سازمانی اقتصادی است و مؤسسه خیریه، بنیاد کمک های بلاعوض و جمعیت نیکوکاری نیست.
کلیه اعضاء با قبول مسئولیت در امور مختلف شرکت باید با علاقمندی برای پیشرفت شرکت همکاری کنند.
سیر تکاملی خرید و فروش از گذشته تاکنون :
مبادله کالا که امروزه در قبال پرداختهای نقدی به وسیله چک یا تعهدات مختلف از مغازه ها، فروشگاهها، مؤسسات صنعتی و کشاورزی صورت می گیرد. در گذشته به این صورت نبوده است. در ابتدا معاملات به صورت مبادله کالا به کالا و یا خدمات انجام می شد و بعدها استفاده از سکه، اسکناس، چک، سفته رایج گردید.


به طور کلی در زمانهای بسیار قدیم افراد اجناس تولیدی خودشان را یا اجناسی که در قبال کاری دریافت می کردند به صورت جنس به جنس مبادله می کردند. این نوع معاملات مشکلاتی به دنبال داشت. به عنوان مثال :
اگر شما گندم برای عرضه می آوردید و احتیاج به گوسفند داشتید ممکن بود کسی که طالب گندم شما است گوسفندی نداشته در عوض انگور یا پنیر اضافه داشته باشد. حال آنکه شما به انگور یا پنیر نیازی نداشتید. در خیلی موارد این وضعیت مانع انجام معامله می شد. این مشکلات برخی از افرادی را که امکانات مالی بیشتری در اختیارشان بود برآن داشت که تعدادی از کالاها و وسایل موردنیاز مردم را تهیه کرده و در مکانهایی نگهداری نمایند تا با متنوع تر کردن اجناس باعث مبادله بیشتری شده باشند و سود زیادتری نیز عایدشان گرددو یعنی بین افراد عملاً واسطه مبادله

اجناس بین صاحبان اصلی آن و خریداران اولیه بودند.
نوع دیگر مبادلات به طریق مبادله کالا در مقابل خدمات بود که احتمالاً انواعی از آن ممکن است هنوز در روستاها متداول باشد. مانند پرداخت اجرت سالیانه حمامی یا سلمانی روستا در موقع برداشت محصول که احتمالاً مثال وعدۀ سرخرمن نیز از این نوع معادلات رایج شده است.
با اختراع و رواج سکه مبادلات صورت بهتری به خود گرفت. به این ترتیب که فروشندگان در مقابل دادن اجناس خود وجهی به صورت سکه دریافت می کردند که معمولاً از جنس فلزات قیمتی بود و به این ترتیب مشکل یاد شده مرتفع گردید.


و در بعضی از نقاط به علت کمی تعداد خانوار که ایجاد یک فروشگاه به طور ثابت سردبخشی نمی باشد. فروشندگان اجناس خود را در یک روز به چند آبادی می بردند که این دسته را پیله ور می نامند. نوع دیگر داد و ستد متداول که بیشتر در استانهای شمال کشور معمول می باشد از این قرار است که روزهای معینی از هفته برخی از تولیدکنندگان و پیه وران یک منطقه اجناس خود را در نقطه ای عرضه می نمایند که به نام آن روز هفته و آن محل معروفیت می یابد به فرض روزهای پنج

شنبه هر هفته در گوشه ای از شهر بابل یا روزهای شنبه در قسمتی از شهرستانهای شمالی مثل بندرانزلی این فروشندگان جمع می کردند و به همین مناسبت آنها را پنج شنبه بازار یا شنبه بازار شهر می نامند. اهالی منطقه که می دانند روزهای پنج شنبه در بابل و یا شنبه در بندرانزلی بازار دارند از محل های دور و نزدیک برای خرید و مبادله اجناس شان به آنجا می آیند.


اکنون در مناطق پرجمعیت فروش کالا با انواع مختلف صورت می گیرد.
بعضی از مغازه ها مانند پارچه فروشی یا دئچرخه فروشی، تک محصولی هستند. بعضی مانند

سوپرمارکتها به صورت تکمیل تر اجناس را که در ارتباط چندانی هم با یکدیگر نیستند. لکن موردنیاز روزمره مردمند عرضه می نمایند و تعداد دیگری بخش وسیعی از کالاها و خوراکیها را در چندین قسمت در یک فروشگاه جمع آوری کرده و عرضه می کنند که معمولاً به صورت فروشگاههای بزرگ یا زنجیره ای در خدمت هستند. در نوع اخیر انواع لوازم موردنیاز زندگی اعک از پوشاک، میز و صندلی، وسایل آشپزخانه، قالی، قالیچه، لوازم برقی منزل، لوازم تحصیلی، مواد خوراکی و غیره

در معرض فروش قرار می گیرند حتی تعدادی از این فروشگاهها برای رفاه بیشتر مشتریان خود سالن غذاخوری دارند و در برخی از آنها بنا به وسعت شان دفتر امور پستی و شعبه یا نمایندگی بانک و یا دفاتر فروش بلیط مسافرتی نیز وجود دارد.
ایجاد نخستین فروشگاه تعاونی مصرف :
بیشتر مؤسساتی که امروزه از آنها با نام موفق یاد می شود و یا اکثر برنامه هایی که اکن

ون با موفقیت پیش می رود حاصل زحمات و شکست های احتمالی ساکن است که قبلاً اقدام به تشکیل مؤسساتی مشابه و یا برنامه هایی شبیه آنچه امروز در جریان است نموده اند. برای مثال آیا فروشگاههای تعاونی مصرف از ابتداء به همین شکل که امروز ما آن را تأسیس می کنیم بودند؟
در حدود نیمه اول قرن نوزدهم که بیکاری و فقر مالی وضع دشواری برای کارگران بافنده انگلیسی به وجود آورده بود عده ای کارگر برای تشکیل یک شرکت تعاونی در شهر راچدیل انگلستان کوششهایی را شروع کردند. ولی از آنجائیکه احتمالاً نفت در اجرای هدفشان تجربه کافی نداشتند. ثانیاً داشتن اصول و آیین نامه های مناسب برای کار را کم اهمیت تلقی کرده یا فاقد آن بودند کارشان با شکست روبرو شد.
تا اینکه حدود ده سال بعد 1844 با استفاده از تجربیات قبلی با مشارکت 28 نفر کارگر بافنده مبادرت به ایجاد فروشگاه تعاونی مصرف راجدیل کردند. این شرکت در آن زمان در یکی از کوچه های شهر راچدیل با سپردن یک لیره استرلینگ حدود (120 ریال) برای هر عضو جمعاً 28 لیره کار خود را آغاز کرد. آنچه این فروشگاه در آغاز توانست برای خرید اعضاء فراهم نماید عبارت بودند از آرد، شمع، شکر، کره در ابتدای کار هفته ای دوبار بعد ازظهرها فروشگاه باز بود ولی بعدها به علت گسترش فعالیت همه روزه بعدازظهرها و سپس همه روزه به جز ایام تعطیل صبح تا شب فروشگاه برای مراجعه مشتریان آماده بود. میزان عملیات سال اول این فروشگاه (710 لیره بود)
از آنجاییکه شرکت تعاوتی راچدیل در سالهای بعد توفیق زیادی یافت. سایر کارگران علاقه مند به استفاده از تجربیات و اصول کار این تعاونی شدند اصولی که شرکت راچدیل بدان متکی بود در سالهای بعد چندین نوبت مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت و برهمین اساس امروزه تعدادی از آن اصول به عنوان زیربنای اصلی تعاونیها مورد استفاده قرار می گیرد. و در تعاونیها اعمال می شود.
چگونگی پیشرفت تعاونیهای مصرف در ایران :
شرکتهای تعاونی و توسعه فعالیت آنها به صورت امروزی با تصویب قانون تجارت در سال 1311 شکل گرفت. بدین ترتیب که در خصوص انواع شرکتهای تعاونیهای تولید و مصرف اختصاص داده است. در دنباله آن با تصویب عمران در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی به وزارت کشور توصیه شد.
در این رابطه به منظور ایجاد علاقه درمردم جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و تشکیل شرکتهای تعاونی در مناطق جنوبی کشور مقرر شد کالاهای انحصاری با تسهیلات ویژه ای به این شرکتها فروخته شود یا اینکه عاملیت فروش این قبیل کالاها به آنها داده شود. با فراهم کردن امکانات ذکر شده از موقع تصویب قانون تجارت تا شروع جنگ جهانی دوم چندین شرکت تعاونی

مصرف تشکیل گردید ولی از آنجاییکه دست اندرکاران اینگونه شرکتها آموزش کافی در امور تعاونیها نداشتند و مردم نیز آمادگی پذیرش همکاری مداوم را پیدا نکرده بودند با گسترش جنگ، همگی شرکتهای تأسیس شده راکد شدند به طوریکه اکنون به عنوان مثال یک نمونه از شرکتهای مورد بحث در حال فعالیت نمی باشد.
در طول سالهای جنگ جهانی دوم و سالهای بعد با ترقی شدید قیمتها تهیه ارزاق عمومی و گرفتند. در این موقع افراد مطلع و باتجربه برای مقابله با گرانی شدید و جلوگیری از فعالیت محتکران تأسیس شرکتهای تعاونی مصرف را توصیه کردند. بدین ترتیب بار دیگر نهضت تعاونی در مملکت رونق یافت و شرکتهای متعددی از قبیل شرکت تعاونی مصرف کارگران گونی بافی رشت، کارگران قند آبکوه مشهد، شرکت تعاونی مصرف ارتش یا سپه فعلی و غیره تشکیل یافتند.
شرکتهای تعاونی تشکیل شده پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1330 مجموعاً به 19 شرکت تعاونی مصرف کارگران و کارمندان در نقاط مختلف کشور بالغ گردید.


تعدادی از این شرکتها نیز به علت عدم رعایت اصول تعاونی نبودن تمایل باطنی در عضویت یا علل متعدد دیگر عمر زیادی نیافتند یا به صورت شرکتهای تجارتی تغییر روش دادند.
یکی از نمونه های موفق شرکتهای تعاونی در دوران مذکور شرکت تعاونی مصرف سپه قابل ذک

ر است این شرکت در سال 1328 با نام شرکت تعاونی مصرف ارتش و با عضو 994 عضو شروع بع کار نمود و بعدها به نام شرکت تعاونی مصرف سپه تغییر نام یافت. شرکت مذکور سپس با سایر شرکتهای تعاونی مصرف به تشکیل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف مبادرت نمود و اکنون یکی از اعضای فعال اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور می باشد.
در اثر تجربیات گذشته چنین معلوم شد که اقدامات ناهماهنگ و پراکنده در کار تعاونیها و مقررات قانون تجارت نمی توانند نهضت تعاونی را به سوی هدف موردنظر هدایت کنند به همین سبب برای نخستین بتر درصدد برآمدند مسایل و مقررات تعاونیها را از قانون تجارت جدا کنند که با تصویب لایحه قانونی شرکتهای تعاونی در سال 1332 این کار انجام شد.
در سال 1341 با آغاز گسترده واگذاری زمینهای زراعتی بین کشاورزان تشکیل شرکتهای تعاونی در مناطق روستایی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. این شرکتها پس از تشکیل نخست در رشته اعتبار به فعالیت پرداختند سپس به توسعه در رشته مصرف تشویق شدند. فعالیت گسترده رشته مصرف در تعاونیهای روستایی با ایجاد فروشندگیهای مواد نفتی آغاز و در دنباله آن به تدریج به فروشگاههای تعاونی مصرف گسترش یافت. بدین ترتیب تعاونیهای مصرف روستایی با عرضه کالاهای اساسی و موادنفتی، خدمات ارزنده ای را برای کشاورزان عضو تعاونیها در دورترین ن

قاط کشور برعهده گرفتند و اکثراً به توفیق های زیادی دست یافتند.
اهمیت فعالیت فروشگاههای تعاونی مصرف :
برای اینکه به اهمیت کار فروشگاههای تعاونی مصرف در روستاها پی برده شود شاید بازگو کردن طرز عمل و چگونگی تهیه مایحتاج روزانه روستاییان در گذشته مؤثر باشد.
ساکنان نقاط روستایی قبلاً ناگزیر بودند احتیاجات مصرفی خود را از یک یا چند دکاندار محلی که بعضی از آنها در کار سلف خری، پیله وری یا دلالی نیز دست داشتند تهیه نمایند. پاره ای از

ن دکانها نیز با سرمایه مالکان و توسط عوامل خودشان اداره می شد. در این روال به علت ضعف قدرت مالی برای خرید نقدی و یا خشنودی موقت برای تهیه کالای نسیه، کشاورزان پیوسته بدهکار مغازه داران محلی بودند یا محصول آینده شان را در عوضه تهیه قند، چای، شکر، برنج و غیره به آنها پیش فروش می کردند بدین ترتیب آنچه را به نام محصول در انتظار برداشت آن بودند اکثراً باید دو دستی به دیگران می دادند تا بتوانند در آینده مجدداً رابطه مشتری و دکانداری را به خوبی برقرار نگهدارند.
در چنین وضعیتی به تدریج فروشگاههای تعاونی مصرف به منظور ارائه خدمت مؤثر در روستاها گسترش پیدا نمود و کشاورزان با توجه به تجربیات گذشته شان آنها را در خدمت خود یافتند. اعضای شرکتهای تعاونی با مراجعه به این فروشگاهها ضمن اینکه امکثراً توانستند کالای موردنیازشان را از نزدیکترین تعاونی متعلق به خودشان تهیه نمایند با دریافت مازاد برگشتی در پایان سال که از محل معاملات آنها با فروشگاه حاصل می گردید به اهمیت هدف این نوع فروشگاهها بهتر و کامل تر واقف شدند. در اهمیت موضوع باید به مصلحت نیست اگر اجناس را به قیمت مناسب تر تهیه کرده اند. خیلی ارزانتر از قیمت روز بفروشند. بهمین مناسبت ترجیح دارد کالاهای خود را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار عرضه نمایند.
در عوض تفاوت قیمت خرید با فروش را پس از کسر هزینه های مربوط در پایان سال به عنوان مازاد برگشتی به اعضاء بپردازند. این روش باعث می شود که از سودجویی افرادیکه قصد دارند اجناس فروشگاه تعاونی مصرف را ارزان بخرند و احتمالاً با قیمت بیشتر به دیگران بفروشند جلوگیری نماید. همین طور خریدهای غیرضروری خریدهای با قصد احتکار را مانع می شود. بدین ترتیب چنین مزتی اعضای شرکت تعاونی را در خرید از فروشگاه خودشان بیشتر راغب می نماید.
فروشندگی چیست؟
فروشندگی را فن فروش اجناس به مردم را می توان بیان نمود. اگر فروشنده در مغازه ای کار کند که متعلق به خودش می باشد تمام نفع و ضرر به شخص وی ارتباط پیدا می کند و این کار با

فروشندگی برای یک مؤسسه تجارتی خصوصی که در آن استخدام شده است تفاوت دارد.
فروشندگی برای یک مؤسسه تعاونی با دو نوع فروشندگی که قبلاً اشاره شد متفاوت است. زیرا فروشنده در یک شرکت تعاونی معمولاً به صاحبان اصلی شرکت جنس می فروشند و این وضعی است که در سایر شرکتها و فروشگاههای تجارتی وجود ندارد.
بنابراین هدف اصلی فروشنده در فروشگاههای تعاونی باید خدمت به اعضاء باشد ضمن اینکه

خود ممکن است یکی از اعضاء شرکت نیز باشد.
در اینجا باید گفته شود که فروشندگی امروزی در تعاونیهای روستایی با توزیع کالاهای محدود در مقابل تقاضاهای بی شمار مشتریان که روز به روز افزون تر می شود با دور اینکه به صورت دوره گردی در روستاها بساط پهن می کردند و با صدای بلند مشتری جلب می کردند تفاوت فاحش یافته است.
ضمن اینکه تسهیلات زیادی در انجام کار فراهم شده دقت نظر و دارا بودن مهارتهای بی شمار از ضروریات فروشندگی امروزی است.
انگیزه های خرید همیشگی از یک فروشگاه :
انتخاب فروشگاه برای تهیه کالاهای موردنیاز توسط اکثر مشتریان معمولاً دارای دلیل به خصوصی است. اگرچه افراد این علتها را برزبان نمی آورند ولی آنچه آنها را به طرف فروشگاههای خاصی می کشاند به عنوان یکی از دلایل می تواند باشد. برای اینکه با این نکات آشنایی حاصل شود در زیر به پاره ای از آنها اشاره می گردد.
1 ) قیمت :
اکثر مشتریان در مورد قیمت کالاهای موردنظر خود توجه مخصوص دارند. عده ای از نظر صرفه جویی به قیمت کالا اهمیت می دهند و گروه دیگری که کمتر چنین اندیشه ای در زندگی دارند هیچ گاه حاضر نیستند قیمتی نامناسب برای کالایی پرداخت کنند که فاقد کیفیت و کمیت موردنظرشان باشد. ضمن آنکه ممکن است قیمت یک عامل اصلی در کار خرده فروشی کالا محسوب شود برای مشتری نیز توجه به قیمت یکی از عوامل مؤثر در انتخاب فروشگاه به شمار می آید.


2 ) نحوۀ ارائه خدمت :
تعداد زیادی از خریداران ترجیح می دهند از فروشگاهی خرید نمایند که خدمات به خصوص اگرچه بسیار محدود باشد برای آنان انجام دهد. جالب بودن فضای داخلی فروشگاه فراهم نمودن پاکت یا کیسه پلاستیکی برای بردن کالا مساعدت ضروری در جابجایی یا حمل کالاهای نسبتاً سنگین یا پرحجم پیش بینی محل نشستن برای افرادیکه کمتر توانایی ایستادن دارند و بالاخره برخورد متناسب همراه با احترام از جمله نکاتی است که خریدار را به یک فروشگاه علاقه مند و پابند می کند. در پاره ای از موارد مشاهده شده است که خریدار نه تنها حاضر به پرداخت هزینه های

اضافی علاوه بر قیمت اصلی کالاست، بلکه حتی مایل به پرداخت قیمت بیشتری است. در صورتیکه فروشگاهی بتواند خدمات صحیح و موردنیازی به وی ارائه دهد.
3 ) تنوع کالا :
در صورتیکه میسر باشد فراهم نمودن انواع مختلف یک کالا به خریدار فروشگاه تعاونی این فرصت را می دهد که بتواند مطابق سلیقه و باقیمتی که موردنظر دارد کالایی را انتخاب نماید.
این طرز عمل به مشتری امکان می دهد که بتواند نمونه های مختلف کالای تولیدکنندگان را با هم مقایسه و هر یک را مطلوب بداند به دلخواه انتخاب کند. این کار ضمن آنکه در جلب مشتریان تأثیر زیادی دارد مشتریان را برای پیدا نمودن کالاهای موردنظرشان از مراجعه به فروشگاهی دیگر بی نیاز می کند.
4 ) وضع فروشنده :
طرز اولین برخورد و نظافت فروشنده همچنین مهارت او در فروش کالا به طور سریع و رعایت نوبت مشتریان از حداقل عوامل مؤثر در جلب مشتری شناخته شده است. بسیاری از خریداران در اثر علاقه خاصی که به فروشنده پیدا می کنند جذب فروشگاه او می شوند یا به علت اینکه با احترام و تبسم استقبال می شوند جزء مشتریان دائمی فروشگاه خواهند شد. بدین لحاظ اکثر فروشندگان که دوره های آموزش تخصصی را طی کرده اند توانسته اند خریداران باوفا برای فروشگاه تعاونی به وجود آورند.


5 ) انگیزهای دیگر :
مسایل بسیار جزیی دیگر وجود دارد که به خریدار مداوم شدن یک فروشگاه کمک می کند از آن جمله آشناشدن بیشتر با فروشنده، ردّ و بدّل کردن کلمات جالب و مؤدبانه، ارائه هدیه های کوچک به خریدار یا فرزند همراه او و بالاخره احوال پرسی و همدلی قابل ذکر می باشد. چنانچه بتوان تعدادی از اقلام ضروری یا روزمره مثل مداد، قلم، کاغذ، روزنامه، پاکت، نوارچسب، تمبر پست، سیگار، بستنی و غیره را در فروشگاه ارائه داد. درباره ای موارد از انگیزه های متفاوتی است که افراد را مایل به مراجعه به یک فروشگاه خواهد نمود.
عوامل مؤثر در موقعیت فروشندگان تعاونی مصرف :


توفیق هر فروشگاه تعاونی با فراهم شدن امکانات و رعایت موارد متعددی حاصل خواهد شد که شایسته است این مورد را به طور مرتب کنترل و تحت بررسی قرار گیرد. برای آنکه فروشگاه تعاونی مصرف شما موفق گردد ضرورت دارد که قبل و بعد از تشکیل آن به نکاتی که اشاره می شود توجه نمود.
الف ) بررسی موقعیت و امکانات منطقه قبل از تأسیس فروشگاه :
1 ) انتخاب محل فروشگاه :
یکی از مهمترین عوامل ضروری در ایجاد فروشگاه و تداوم کار آن دقت انتخاب محل می باشد. در این زمینه موارد زیادی با توجه به موقعیت هر محل باید رعایت شود :
اول ) بهتر است محل فروشگاه در بهترین نقطه از جهت دسترسی اکثر اعضاء آن باشد. این خود یک امر طبیعی می باشد که بیشتر مردم برای خرید معمولاً نزدیکترین فروشگاه به محل سکونت خود را ترجیح می دهند.
دوم ) اینکه در انتخاب محل موارد مربوط به ایمنی فروشگاه از قبیل پیش گیری از دستبرد، عدم مجاورت فروشگاه با حمام یا ناتوایی باید مورد توجه قرار گیرد.
سوم ) باید اتومبیل رو بودن تا محل فروشگاه نیز پیش بینی شود تا بتوان کالای فروشگاه را در جلوی آن تخلیه یا بارگیری نمود.
چهارم ) در صورتیکه بین ساکنان بعضی روستاها اختلاف سلیقه یا چندتیرگی زیاد باشد، بهتر است جایی برای محل فروشگاه درنظر گرفته شود که حتی المقدور برای همه مورد قبول باشد.
2 ) تعداد اعضاء :
چون فروشگاه تعاونی مصرف متعلق به اعضای شرکت تعاونی روستایی است مشتریان آن در درجه اول اعضای آن خواهند بود. بنابراین باید تعداد اعضای حوزه عمل شرکت و احتمال افزایش عضو در روستاهای همجوار نیز درنظر گرفته شود.

3 ) تعداد ساکنان روستا :
از آنجاییکه تعداد مشتریان عامل مؤثری در موفقیت و تجلی هر فروشگاه شناخته شده است. بدین جهت در اقدامات اولیه برای ایجاد فروشگاه اطلاع از تعداد ساکنان هر محل یا روستاهای نزدیک که احتمال خرید آن از فروشگاه مذکور می رود ضروری می باشد. همچنین پیش بینی ازدیاد جمعیت به علت موقعیت منطقه نباید از نظر دور بماند باید حتماً مورد توجه قرار گیرد.
4 ) قدرت خرید :
در پیش بینی برای موفق بودن فروشگاه تعاونی مصرف، آگاهی از میزان قدرت خرید ساکنان روستا یا روستاهای نزدیک به فروشگاه که احتمالاً مشتریان آن خواهد شد ضرورت دارد. زیرا دقت نظر در این مورد به هیئت مدیره شرکت کمک می کند تا متناسب با قدرت خرید اعضاء فروشگاه تعاونی را مجهز نماید. معمولاً میزان توانایی خرید روستانشینان را با اطلاع از نوع محصولاتی که می کارند حد متوسط وسعت زمین زیر کشت هر کشاورز منابع آب در دسترس فعالیتهای جنبی کشاورزان رایج در هر محل و چند عامل دیگر می توان مورد سنجش قرار داد.
5 ) نوع و گنجایش ساختمان :
محلی که برای فروشگاه تعاونی مصرف درنظر گرفته می شود باید از لحاظ نوع ساختمان مناسب برای فروشگاه باشد. ساختمانی حداقل با آجر یا مصالح ساختمانی مقاوم با وسعتی متناسب

یا حجم عملیات فروشگاه انتخاب گردد. علاوه بر این برای توسعه آینده فروشگاه و احداث انبار زمین کافی پیش بینی شود و در این مورد سعی نمایند از خود یاری مردم برای اهداء زمین و غیره استفاده گردد. ضمن اینکه باید در سبک ساختمان رعایت اصول معماری محلی روستاییان به شود و ساختمان باید نورگیر نیز باشد.
6 ) سرمایه متناسب :
برای تأسیس فروشگاه در اختیار داشتن منابع مالی متناسب از ضروریات است. در تصمیم گیری

حداکثر مبلغی که برای این کار می توان اختصاص داد باید مشخص و معلوم گردد. تا چه اندازه برای تهیه محل یا هر یک از قسمتهای دیگر از قبیل اثاثیه و لوازم مربوط به فروشگاه یا خرید کاملاً می توان اختصاص داد. چنانچه این قبیل پیش بینی های مربوط قبلاً انجام می شود.
احتمال موفقیت فروشگاه تعاونی افزایش می یابد.
7 ) انتخاب فروشنده مناسب :
فروشنده فردی است که سرمایه فروشگاه به او سپرده خواهد شد. بنابراین در مورد انتخاب وی باید دقت کافی به عمل آورده شود. چنین تجربه شده است که موفقیت یا عدم توفیق هر فروشگاه تا حدّ زیادی به شخص فروشنده بستگی دارد. بدین لحاظ با دارا بودن حداقل شرایط زیر باید یک فروشنده را انتخاب و پس از آموزش لازم بکار مشغول نمود. که به پاره ای از آنها اشاره می شود :
1 ) فردی متدّین، درستکار و مورد اعتماد باشد.
2 ) به اصول و هدفهای تعاون و یاری به دیگران معتقد باشد.
3 ) فعال و علاقه مند به کار فروشندگی باشد.
4 ) حداقل دارای مدرک دیپلم باشد و به امور حسابداری در محدوده کار خود آگاهی داشته باشد.
5 ) به مواد مخدر معتاد نباشد.
6 ) به داشتن اخلاق خوش و رفتار خوب بین مردم شناخته شده باشد.
7 ) با سلیقه و مقیّد به نظافت باشد.
8 ) از نحوۀ نگهداری اجناس تا حدودی آگاهی داشته باشد.
9 ) در صورت نیاز قادر به معرفی ضامن معتبر یا ضمانت ملکی باشد.
ب ) مراقبتهای پس از تشکیل فروشگاه :
1 ) انتخاب کالا :
افراد با توجه به آداب و سنن مرسوم خود با مناطقی از مملکت که زندگی می کنند سلیقه های به خصوصی برای خرید دارند که احتمال دارد با ساکنان سایر نقاط کشور متفاوت باشد. به طور مثال کسانیکه در مناطق کوهشتانی یا کویری ساکن هستند در انتخاب بعضی از اقلام مانند پارچه، سلیقه یکسان ندارد. یا همینطور در مناطق کردنشین یا نواحی جنوب ایران چنین تفاوتهایی در سلیقه روستانشینان مشهود است. بنابراین انتخاب کالا برای فروشگاههای تعاونی مصرف را

تصمیمی منطقه ای می دانند که اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان مراکز استان ضمن تدارک کالا این موضوع را رعایت می نمایند. در ضمن بهتر است برای شناخت نیازها و علایق مردم روستایی هر محل از نظر مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی روستایی استفاده نمایند. که به پاره ای از این موارد اشاره می گردد :
1 ) اجناس مرغوب و روستاپسند برای فروشگاه انتخاب گردد.
2 ) به اندازه مصرف در مدت کوتاه معنی، کالا تدارک شود.


3 ) تاحدیکه امکان دارد در تنوع رنگ و اندازه و دیگر اختصاصات برای هرکالا دقت شود.
4 ) کالاهای موردنیاز فروشگاه از تولید کننده یا دست اول تدارک شود.
5 ) از انتخاب اجناس که فروش کم دارند خودداری گردد.
6 ) در صورت نداشتن وسایل نگهداری مناسب از تدارک کالاهایی که زود فاسد می شود پرهیز شود.
2 ) طرز چیدن اجناس :
از آنجائیکه اجناس هر فروشگاه دارای اندازه، وزن، حجم، به دو اختصاصات متفاوتی است. بدین سبب با توجه به فضای مفید وقفسه های هر فروشگاه باید در چیدن کالا مهارت و سلیقه به کار بست. در غیر این صورت نه تنها از تمام فضای فروشگاه استفاده نشده است بلکه احتمالاً به کیفیت بعضی کالا لطمه وارد کرده ایم. برای توجه تان به پاره ای از نکات در زیر اشاره می نمائیم :
1 ) کلیه اجناس باید طوری در قفسه ها چیده شود که در معرض دید مشتری باشند.
2 ) در چیدن اجناس ارتباط آنها از جهت موارد استفاده درنظر گرفته شود.
3 ) کالاهای پرفروش که روزمزه احتیاج به آنهاست در نزدیکی دست فروشنده قرار گیرد.
4 ) اجناسی که در اثر تابش نور خورشید یا حرارت به خاصیت، طعم، یا رنگ شان لطمه می خورد مانند : آبلیمو، بسکویت، روغن های خوراکی، یا پارچه نباید در چیدن کالا در داخل فروشگاه

به نحوی باشد که در مواقع خطر یا آتش سوزی بتوان به تمام قسمتهای فروشگاه دسترسی داشت.
5 ) اجناسی که بوی کالای دیگر به خود می گیرند نباید در مجاورت هم قرار گیرند.
6 ) از چیدن سموم دفع آفات نباتی در مجاورات موادغذایی حتماً پرهیز و حتی الامکان محل جداگانه ای برای آنها درنظر گرفته شود.
7 ) از قراردادن کالاهای مانند : قند و شکر یا کودهای شیمیایی در قسمتهای مرطوب خودداری شود. د.
9 ) چون بعضی انواع کودهای شیمیایی در مجاورت یکدیگر قرار گیرند احتمالاً تغییراتی در آنها ایجاد می شود که ممکن است خاصیت اصلی خود را از دست بدهند، باید این قبیل کودها را جدا از یکدیگر قرار داد.
10 ) کالاهایی که به آسانی احتمال دستبرد آنها می رود مانند بسته های کوچک زعفران باید در محلهای مطمئن و دور از دستبرد چیده شود.

3 ) وضع ظاهری فروشگاه :
به طور طبیعی افراد ترجیح می دهند از فروشگاههایی که وضع ظاهری بهتر از دیگر فروشگاهها دارند خرید نمایند. به همین لحاظ در نقاطی که کمبود عرضه کالا وجود ندارد و شاید در پاره ای

موارد اجناس بیشتر از نیاز مردم در بازار وجود دارد. فروشندگان سعی دارند از طریق بهتر کردن وضع ظاهری فروشگاهها مشتریان بیشتری را جلب نمایند. وضع ظاهری فروشگاه مقداری با چیدن متناسب کالا، آراستگی و تزئین، نظافت و پاکیزگی در مورد مواد غذایی بستگی دارد. برای ایجاد رغبت در مشتری و جلب وی به خرید باید به نکات زیر توجه نمود :
1 ) فروشگاه با تابلوی مناسب که جلب توجه نماید مشخص شود.
2 ) ویترین فروشگاه به طرز جالب و با سلیقه چیده شده باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید