مقاله در مورد تاریخچه والیبال درجهان

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تاریخچه والیبال درجهان

والیبال درسال ۱۸۹۵ میلادی مطابق باسال ۱۲۷۴ شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد . مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که طولی نکشید که درکلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.

دراسپرینگ فیلد، دکتر ت-آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبا ل تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (ردو بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه والیبال درمعنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال درآغاز ورزش سالنی بود و درمحل های سرپوشیده بازی آن انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجّار اختصاص یافته بود ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و بعنوان یکی ازفعالیت های

جالب توجه تابستانی درآمد وبه شدّت تعقیب می شد. درآغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هرفرد و درهرکشوری بمیل خود و بطریق مختلف با توپ بای میکردند. رفته رفته والیبال درمناطق و نواحی مختلف جهان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی درآغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد وروشها وحرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید.
درسال ۱۹۰۰ پذیرفته شد که امتیازات هرست بازی ۲۱ پوئن باشد.
درسال ۱۹۱۲ سیستم چرخش به تصویب رسید.
درسال ۱۹۱۷ پذیرفته شد که هر ست بازی ۱۵ پوئن (امتیاز) باشد.
درسال ۱۹۱۸ تعداد بازیکنان هرطرف زمین ۶ نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرارگرفت.
درسال ۱۹۲۱ موافقت شد که هرتیم باسه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.

درسال ۱۹۲۳ اندازه زمین بازی ۹×۱۸ متر تعیین شد.
بمرور درسالهای بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شدودر بسیاری ازقوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوزهم این تغییرات (سال۲۰۰۰) ادامه دارد و هرچهار سال یکبار درکنگره بین المللی والیبال تغییراتی درقوانین بازی به تصویب می رسد و درآخرین کنگره جهانی که درسال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ شمسی) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دروه زنان درژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مانند روش امتیاز گیری با برد رالی، امتیازات ۲۵ برای ست های اول، دوم، سوم و چهارم و امتیازات ۱۵ برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو، بکار بردن روش جدید دگرگونی و هیجان فراوانی دربازی والیبال بوجود آورده است.اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت کشور کانادا و بسال ۱۹۰۰ بود اساساً نهضت Y.M.C.A (سازمان جوانان مسیحی) درمعرفی این ورزش به دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد. بازی والیبال درپایان سال۱۹۰۰ به هندوستان ودرسالهای ۱۹۰۵ به کوبا، ۱۹۰۹ به پورتریکو، ۱۹۱۰ به فیلیپین، ۱۹۱۲ به اوروگوئه، ۱۹۱۳ به چین و ۱۹۱۷ به ژاپن و به تدریج ازسال ۱۹۱۴ به بعد توسط سربازان قوای

آمریکا و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپائی ازقبیل فرانسه، چکسلواکی، لهستان، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان درابتدا امر قبول آن به کندی صورت می پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل ازدیگران اقدام به تشکیل فدراسیون ملّی والیبال درکشورخود نمودند. کشور شوروی که درسال۱۹۲۳ اقدام به تأسیس انجمن ملّی والیبال نمود برای پیشرفت

و دگرگونی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی ازکشورهائی است که درپیشرفت تکنیک و تاکتیک والیبال و تنظیم قوانین درجهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی درمسابقات است که قدرت بزرگ جهانی بحساب می آید. کشورهای فرانسه، چکسلواکی و لهستان پس ازتشکیل فدراسیون ملّی مصمم شدند که باکمک کشورهای دیگر فدراسیون بین المللی راتأسیس نمایند ودرسال ۱۹۳۶ بینگام بازیهای المپیک دربرلین آلمان دراین زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی با آغا

ز جنگ بین المللی دوّم و طغیان آن دراروپا اقدامات آنان متوقف شد. بطور کلّی تغییرات و پیشرفت والیبال را میتوان به سه دوره تقسیم نمود، دوره اوّل ازسال آغاز تا سال ۱۹۱۸ ، دوره دوّم ازسال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۶ و دوره سوّم ازسال ۱۹۴۷ به بعد که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال دردوره سوم صورت پذیرفته است.پس ازجنگ بین المللی دوّم، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبا ل مجدداً آغاز شد و اولین مسابقه بین المللی درقاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی درشهر پاریس برگزار گردید. پیگیری برای تأسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه، چک و لهستان منتج به موافقت درجهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه بین المللی والیبال گردید.
سرانجام درتاریخ آوریل ۱۹۴۷ کنگره ای با شرکت نمایندگان چهارده کشور ازسراسر جهان درپاریس برگزار و موافقت شد فدراسیون بین المللی والیبال (F.I.V.B ) تأسیس گردد که این فدراسیون درپاریس تشکیل شد وآقای پل لیبود ازکشور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد. بزودی کشورهای زیادی درخواست عضویت خودرا برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود ۲۱۷ کشور عضو دارد (سال ۲۰۰۰) و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان والیبا ل بازی میکنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود ازکشور فرانسه تا سال ۱۹۸۴ ( یعنی ۳۷ سا ل تمام) ریاست فدراسیون بی المللی را باقدرت برعهده داشت وتوانست با کمک سایر اعضاء این فدراسیون را درردیف فعا ل تری

ن فدراسیونها، و والیبال را درزمره بزرگترین ورزشهای جهانی درآورد.پس ازتأسیس فدراسیون بین المللی، کمیته های مختلفی درداخل آن بوجود آمد و برنامه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد. درسال ۱۹۴۹ اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان درپراگ و درسال ۱۹۵۲ دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان درمسکو برگزار شد. برنامه این مسابقات بطور منظم هرچهار سال یکبار تاکنون درکشورهای مختلف انجام شده است. درسال ۱۹۹۸ دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان باشرکت ۲۴ تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی

زنان با شرکت ۱۶ تیم درکشور ژاپن انجام یافت. (تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران دراین مسابقات شرکت نمود) و بسبب اهمیتی که والیبال دربین ورزشها بدست آورد، درسال ۱۹۶۴ مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازیهای المپیک توکیواضافه شد که تاکنون (سال ۲۰۰۰) درنه دوره ازبازیهای المپیک برنامه های آن اهمیت خاصی انجام شده است.علاوه برمسابقات قهرمانی

جهان و المپیک، مسابقات والیبال مردان و زنان درسراسر جهان با عنوانهای: جام جهانی، لیگ جهانی، قهرمانی اروپا، پان آمریکن، قهرمانی آسیا، بازیهای آسیائی، والیبال ساحلی، جهانی دانشجویان (یونیور سیاد). قهرمانی آفریقا، ارتشهای جهان، گراندپری زنان، راه آهن های جهان، قهرمانی ناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی
کشورهای عربی، چهارتیم برتر، جایزه بزرگ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غیره درگروه های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بطور منظم انجام می شود.درتاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها، تاکتیک ها و آمادگی جسمانی دروالیبال معرفی نمود(دگرگون کننده درسرویس، ساعد، انواع تاس ها، توپ گیری و انواع آبشارهای سرعیت با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و به ویژه بدنسازی). انجمن والیبال ژاپن از سال ۱۹۶۱ فعالیت های بین المللی خودرا افزایش داد وتیم های ملّی زنان و مردان این کشور درکلیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی شرکت نموده اند. مربی تیم ملّی والیبال مردان ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه ۸ ساله و منطقی ازسال۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲

توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال ۱۹۷۲ برای کشور خود بدست آورد. ماتسودایرا یکی ازبزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید وسمت هائی را با عنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئیس فدراسیون بین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی و الیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی درپیشرفت والیبال جهان دارد. ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را درسال۱۹۷۱ دردوکاتاگوری ۱و۲ درتوکیو تشکیل داد که قریب ۶۰ نفر ازکشورهای مختلف جهان دراین کلاس شرکت داشتند (ازکشورهای آقایان: ابراهیم نعمتی، رضا هدایتی وداود دارابیان درمیان شرکت کنندگان بودند). از دیگر مردان والیبال ژاپن که دراین تاریخچه می توان ازوی نام برد آقای تویودا می باشد که ایشان ازلحاظ تئوری فنّی و ارائه

تکنیک ها و تاکتیک های والیبال درجهان سهم مؤثری داشته است. ضمناً آقای تویودا سمت هائی درفدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و دارند (سال۲۰۰۰). آقای “هورست باکه” ازکشور آلمان شرقی نیز درپیشبرد امورفنّی والیبال جهان وآموزش، نقش بسزائی داشته است و آغاز مینی و والیبال برای کودکان از سن ۹تا ۱۲ سال ازابتکارات این شخص است.
تیم های صاحب نام زنان ومردان دنیا که از اوّلین مسابقات جهانی و المپیک و جام جهانی تاکنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آوردند عبارتند از کشورهای: شوروی، ایتالیا، ژاپن، چکسلواکی، آمریکا، لهستان، بلغارستان، رومانی، مجارستان،آلمان شرقی، کوبا، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، چین، پرو، فرانسه، کره شمالی، هلند، سوئد و کانادا. امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمانی مرکب از یک رئیس، دو نائب رئیس، پنج نائب رئیس از کنفدراسیون های والیبال قاره ها یک مدیر فنی، یک خزانه دار، سیزده عضو و کمیته های مسابقات، مربیان داوری، قوانین، پزشکی، گسترش وفعالیت ها، شناسائی بازیکنان، اطلاعات، حقوقی، تشریفات، والیبال ساحلی، لیگ جهان و همچنین حدود ۲۱۷ کشور عضو و پنج کنفدراسیون والیبال قاره ها با سازمان منظم و تعدادی مدرسین بین المللی در امور داوری و مربیگری، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد. در تاریخچه والیبال جهان از آقای دکتر روبن اکوت که از سال ۱۹۸۴ در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاست فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابتکاری برجسته ای در زمینه پیشرفت والیبال می باشند، و به جرأت می توان گفت که به همت ایشان والیبال به عنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهان معرفی شده است. امروزه مقر فدراسیون بین المللی در شهر “لوزان” سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدارسیون بین المللی و سیستم اداری و ارتباطی با جها

ن ورزش با والیبال، خانم مالواگوستا همسر رئیس فدراسیون بین المللی، سهم ارزنده ای داشته و دارد. از رویداد های مهم والیبال بغیر از المپیک، قهرمانی جهان و جام جهانی می توان لیگ سراسری مردان جهان را نام برد. اولین دوره لیگ جهان در سال ۱۹۹۰ با شرکت ۸ تیم و جایزه ا

ی معادل یک میلیون دلار آغاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال ۱۹۹۱ و با شرکت ۱۰ تیم و دو میلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال ۱۹۹۲ با شرکت ۱۲ تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالاخره
دهمین دوره آن در سال ۱۹۹۹ و جایزه ای معادل هفت میلیون دلار و با شرکت ۱۲ تیم برگزار شده است. جایزه یازدهم سال ۲۰۰۰ یازده میلیون دلار است. تیم والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طی سالهای

۱۹۹۰،۱۹۹۱،۱۹۹۲،۱۹۹۴،۱۹۹۵،۱۹۹۷،۱۹۹۹ مقام قهرمانی و در سال ۱۹۹۶ به مقام دوم و سال ۱۹۹۳ سوم و سال ۱۹۹۸ مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره چهارم برزیل و در دوره هفتم هلند و در دوره نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند. از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال

ساحلی است که به سبب اهمیت آن و با درایت و مدیریت دکتر اگوستا، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات آن در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا برگزار گردید. تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوانی و مهمی است که از آنها ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آنها اشاره خواهد شد.
تاریخچه والیبال در ایران
ورزش والیبال حدود سال ۱۲۹۹ شمسی توسط جناب آقای میر مهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش، به ایران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغاز به تعلیم گردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و بشکل های مختلف آن را بازی می کردند. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه و اساس اصولی نداشت وهر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثر با مشت یا سمبه زدن همراه بود با توپ بازی می کرد. لیکن در سال ۱۳۰۲ شمسی با استفاده از ترجمه مجلات خارجی قوانین که در آن زمان در کشورهای دیگراجرا می شد، در ایران نیز تا حدودی از آن پیروی می گردید.
طول و عرض زمین در آن موقع ۱۰*۲۰ متر بود و در هر طرف زمین ۹ تا ۱۱ نفر با استفاده از سر و دست با توپ بازی می کردند. گردش یا چرخش بازیکنان بطور جدی وجود نداشت و هر کس در هر محلی که بیشتر تخصص داشت بطور ثابت در آن محل بازی می کرد. از سال ۱۳۰۴ توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مدت کمی طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند، بطوریکه تمرینات والیبال در سه محل، بطور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.این سه محل عبارت بودند از:
۱- دار المعلمین ورزش ۲- کلوپ شایسته یا اجتماعیون ۳- کلوپ ورزش کالج البرز.

محل سوم دارای امکانات و زمین های زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمرینات اشتغال داشتند. پس از چند ماه تمرین، اولین مسابقه والیبال در سال ۱۳۰۴ بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کلوپ شایسته انجام گردید که با هیجان فراوان تؤام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضورآنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن

افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید. برای تمرینات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند، تلاش بسیار می نمود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد. از بازیکنان خوب دوران قدیم می توان آقایان: حسن گوشه، بدیع الله مجذوب، ناصر خان رفیعا، دکتر علی کنی، دکتر علی یوسفی، علی اکبر همایونی، حاجی مقدم، نصرالله
مقدم، صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده، اوشار، نقابت و پالیزی را نام برد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد