مقاله در مورد تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال

این مقاله دارای تصاویر است که در سایت قابل مشاهده نیست .
با قابلیت عدد پذیری تا ۱۶ رقم
این مدار از چند قسمت اصلی تشکیل شده است…
۱) مدارات حافظه یا (RAM).
2) مدار مقایسه کننده.

۳) مدار نمایشگر.
۴) مدار وارد کننده اعداد.
۵) مدارات کنترل گر پالس.
بخش اول :
مدارات حافظه یا(RAM) .
این مدار ازسه بخش به شرح زیر تشکیل شده.
۱) (۶۴-bit RAM (16.4)) این RAM. IC7489 می باشد که به منظور ذخیره سازی کدهای اصلی مدار درانجا نصب شده است.این RAM قابل خواندن ونوشتن است .
جدول زیر مربوط به این RAM می باشد.

خروجی های داده عملکرد SA SB
مکمل داده ورودی
مکمل کلمه منتخب
تمام (۱) نوشتن
خواندن
ناتوان L L
L H
H Z

۲) (flip.Flops.4) این مداریک IC74175 است که به دلیل ثبت عددی که counter نشان می دهد در اینجا نصب شده است .
این بدین خاطر است که وقتی عدد با رقم های متفاوت وارد سیستم شود سیستم بتواند تعداد ارقام را تشخیص دهد .

جدول زیر مربوط به این flip.flops می باشد.

خروجی

Q Q ورودی
CP Data MR
L H
H L
No change

L H L H
H H
H *
L * *

۳) (counter) که در این مدار IC معروف ۷۴۲۹۳ می باشد که به منظور تقییر آدرس در RAM برای ذخیره سازی اعداد استفاده شده است البته ورودی IC74175 را نیز تغذیه می کند که در بالا این علت توضیح داده شده است.
۴) جدول زیر مربوط به این ciunter می باشد.

خروجی Reset inputs
Q1-Q2-Q3 Q0 MR1 MR2
L L L L
L L L
L H H
L H
H L
L L

مدار کلی برای بخش اول:

بخش دوم:۴-bit MAGNITUDE COMPARATOR
مدارات مقایسه کننده در اینجا دوعدد IC7485 است که یکی از این IC ها اعداد داخل RAM را با اعدادی که بعد ازکد گذاری RAM وارد سیستم می شود مقایسه کرده و دیگری عدد داخل flip.flops را با عدد جدیدی که counter نشان می دهد مقایسه می کند.
به عبارتی در مقایسه کننده اولی درست بودن عدد تست می شود ودر صورت درست بودن پالسی برای مدارات کنترل فرستاده می شود.
در مقایسه کننده دومی تعداد ارقام اصلی با تعداد ارقام جدید وارد شده به سیستم تست شده و پالسی به مدار کنترل فرستاده می شود.
جدول زیرمربوط به IC مقایسه کننده می باشد.
OUTPUTS CASCADING INPUTS COMPARING INPUTS
A=B A<B A>B A=B A<B A>B A0.B0 A1.B1 A2.B2 A3.B3
L
L
L
L
L

 

L
L
L
L
L
H L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
L *
*
*
*
*
*
*
*

L
L
H *
*
*
*
*

*
*
*
L
H
L *
*
*
*
*
*
*
*
L
L
H *
*
*
*
*
*
A0>B0
A0<B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0 *
*
*
*

A1>B1
A1<B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1
*
A2>B2
A2<B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3>B3
A3<B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3

H
L
L L
L
H L
L
H H
L
L *
H
L *
H
L A0=B0
A0=B0
A0=B0 A1=B1
A1=B1
A1=B1 A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3=B3

A3=B3
A3=B3

H
H
H
L
L H
L
H
H
L L
H
H
H
L H
H
H
L
L H
L
H
H
L L
H
H
H
L A0=B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0 A1=B1

A1=B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1 A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3

مدار کلی برای بخش دوم:
بخش سوم:
نمایشگر در این مدار به سه قسمت تقسیم می شود.
۱) LINE to 1-LANE DATA QUAD 2- SELECTOR/MULTIPLEXER درخروجی این IC تقییر ادرس از خروجی encoder به خروجی RAM صورت می گیرد به عبارت دیگر اگر خروجی این IC روی خروجی encoder قرار داشته باشد شما اعداد صفحه کلید را مشاهده خواهید کرد واگر در خروجی این IC خروجی RAM قرار داشته باشد می توان اعداد
داخل RAM را پشت سر هم و با زمانی که مدار کنترل (پالس) تعین می کند مشاهده کرد.
خروجی ورودی
Q
A B Select A/B Enabla
L
L
H
L
H * *
L *
H *
* L
* H
*
L
L
H
H H
L
L

 

L
L
2)BCD-TO-7-SEGMENT .
BCD-inputs 7-segment outputs
test RBO RBI A3 A2 A1 A0 a b c d e f g
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۱
۰
۰

۰
۰
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱ ۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱ ۰
۰
۰
۰۱۰
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۰
۱
۱ ۰
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۰
۱
۱
۱ ۰
۱
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۰
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۱
۰
۱
۰
۰
۱
۰
۰
۱ ۰
۰
۰
۱
۱
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۱
۱
۰
۱ ۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱ ۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱

۰ ۱ * * * * * ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

* ۰ * * * * * ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

حالتهای مختلف خروجی نسبت به ورودی.
۳)۷-SEGMENT .

مدار کلی برای بخش سوم:
بخش چهارم:
مدار وارد کننده اعداد :
این قسمت از سه بخش اصلی تشکیل میشود:
۱) صفحه کلید که به منظور وارد کردن اعداد در مبنای DECMAL می باشد.
۲) DECMAL-TO-BCD PRIORITY ENCODER : این مدار همان IC74147 می باشد.
Inputs DECIMAL Outputs BCD
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 A3 A2 A1 A0
H*
*
*
*
*
*
*
*
L H
*
*
*
*
*
*
*
L
H H
*
*
*
*
*
*
L
H
H H
*
*
*
*
*
L
H
H
H H
*
*
*
*
L
H
H
H
H H
*
*
*
L
H
H
H
H
H H
*
*
L
H
H
H
H
H
H H
*
L
H
H
H
H
H
H
H H
L
H
H
H
H
H
H
H
H H
L
L
H
H
H
H
H
H
H H
H
H
L
L
L
L
H
H
H H
H
H
L
L
H
H
L
L
H H
LH
L
H
L
H
LH
L

چهار تا NOT برای این است که خروجی IC74147 برای مدار نمایشگر قابل فهم باشد.

Inputs Outputs
I3 I2 I1 I0 A3 A2 A1 A0
H
L
L
H
H
H
H
H
H
H H
H
H
L
L
L
L
H
H
H H
H
H
L
L
H
H
L
L
H H
L
H
L
H
L
H
L
H
L L
H
H
L
L
L
L
L
L
L L
L
L
H
H
H
H
L
L
L L
L
L
H
H
L
L
H
H
L L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
مدار کلی برای بخش چهارم:

بخش پنجم:
مدارات کنترل پالس: شامل چند بخش کلی می باشد.
۱)CONTROLLED OSCILATOR که در این مدار از IC555 استفاده شده است امادر گذشته از IC74124 استفاده شده بود.
۲) counter که در این مدار همان IC74293 می باشد.
۳) DECODER که در اینجا همان IC74259 می باشد برای تبدیل از مبنای سه به هشت است و برای این در اینجا نصب شده است تا بتواند اعدادی را که counter نشان می دهد را به صورت خطی و پشت سر هم نمایش دهد.

Enable inputs Address Inputs Outputs
D CLR E A2 A1 A0 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
*
*
L
H
H
H
H
H
H
H
H H
*
*
L
L
L
L
L
L
L
L *
H
*
L
L
L
L
L
L
L
L *
*
*
L
L
L
L
H
H
H
H *
*
*
L
L
H
H
L
L
H
H *
*
*
L
H
L
H
L
H
L
H L
L
L
H
L
L
L
L
L
L
L L
L
L
L
H
L
L
L
L
L
L L
L
L
L
L
H
L
L
L
L
L L
L
L
L
L
L
H
L
L
L
L L
L
L
L
L
L
L
H
L
L
L L
L
L
L
L
L
L
L
H
L
L L
L
L
L
L
L
L
L
L
H
L L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H

۴) کلیدهای عملیاتی که در شرایطی خواص فعال می شوند که این شرایط به صورت جدول در زیر امده است که البته این کلیدها تنها با گیتهای AND-OR-NOT می باشد.

ABC ABD ABE ABH Q7 عملی که انجام می شوى
۰ ۱ ۰ * ۰ مدار خاموش است
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ مدار در حالت عدد پذیری است
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ مدار در حال ذخیره سازی است
۱ ۰ ۰ * ۱ عملیات مدار تمام می شود
۰ ۱ ۰ * ۱ مدار به حالت اول بر می گردد
۰ ۱ ۱ * ۰ مدار در حال نمایش کد داخل RAM می باشد
۰ ۱ ۱ * ۱ حالت قبل دوباره تکرار می شود

مدار کلی وطرز استفاده از ان:
این مدار دارای چند کلید است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد