مقاله در مورد عزت نفس چیست

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان

عزت نفس چيست


احساسات وافكار برخي مردم در مورد خودشان بنابر تجربيات روز مره آنها دستخوش ترديد ونوسان است نمره هاي كه شما در امتحان كسب مي كنيدچگونه دوستانتان با شما رفتاري كنند فراز ونشيب يك ارتباط رمانتيك همه مي توانند روي سلامتي ورفاه آسايش شما تاثير آني داشته باشند عزت نفس شما اگر چه چيزي بيشتر از فراز و نشيب معمولي وپيش وپا افتاده مربوط به تغييرات و

وضعيتي است پستي وبلندي معمولي براي سردي با عزت نفس بالا ممكن است باعث ونوسانات زود گذر در نوع احساسات آنان درباره خودشان اعمال به مقدار محدود در مقايسه فراز و نشيب معمولي زندگي براي مردمي با عزت نفس ضعيف ممكن است به منهاي تمام تغييرات دنيا باشد به اين اطلاعات نگاه كند تا شما را به عزت نفس بهتر راهنمايي كنند


- عزت نفس ضعيف در مقايسه با عزت نفس سالم - مسير صورت عزت نفس پايين
- عزت نفس از چه ناشي مي شود - نتايج عزت نفس پايين
- عزت نفس سالم - سه راه بهبود عزت نفس
-عزت نفس پايين - منابع بعدي براي تغيير
- صداي دروني شما چه مي گويد ؟

عزت نفس ضعيف در مقايسه با عزت نفس سالم
اشخاص داراي عزت نفس ضعيف غالبا به اين كه چگونه در حال حاضر چگونه عمل مي كنند تكيه دارند تا احساسات خود را در مورد خودشان مشخص كنند آنها به تجربه هاي خارجي مثبت نيازمندند تا با احساسات و افكار منفي آنها را كاملا به تنگ آورده اند مقابله كنند حتي در اين

صورت هم احساس خوب در اثر اكتساب يك نمره خوب موقتي و زود گذر است عزت نفس سالم در اثر توانايي مادر سنجيدن دقيق خود (شناخت خود )است واينكه ما بتوانيم خود را بپذيريم به طور نامشروط ارزيابي كنيم اين يعني توانا بودن در قدرداني قبول كردن نقاط ضعف و قوت خود به طور

واقع بينانه (كه از مصادق انسان بون است )هم چنين پذيرفتن خود به عنوان يك شخص قابل ولايق احترام وارزشمند بدون شرط وچون وچرا عزت نفس از چه ناشي مي شود ؟عزت نفس ما در طول زندگي وزماني كه ما تصويري از خود در خلال تجاربمان با مردم وفعاليتهاي مختلف مي سازيم رشد و تكامل پيدا مي كند تجربه هاي ما در زمان بچگي نقش بسيار بزرگي درشكل بخشيدن اساس

وپايه عزت نفس ما بازي مي كند وقتي بزرگ مي شويم ورشد مي كرديم موفقيت ها و شكست هايمان واينكه چگونه اعضاي خانواده اوليه ما معلمان مربيان مقالات مذهبي وكساني همانند نظير خود ما با ما رفتار كرده اند همه سهم بسزايي اساسي ما داشته اند
عزت نفس اساسا در دوران بچگي در دوران بچگي رشد مي كند تجربيات عزت نفس سالم وسازنده كه به عزت نفس سالم وسازنده كه به عزت نفس سالم منتهي مي شوند عبارتنداز:
- موردستايش قرار گرفتن عزت نفس ضعيف و غرب


مورداستماع واقع شدن تجربه كردن موفقيت در مدرسه يا ورزش دوستان قابل اعتماد داشتن مورد صحبت احترام آميز قرارگرفتن مورد توجه و آغوش گرم قرار گرفتن تجربيات كودكي كه به عزت نفس ضعيف منتهي مي شود عبارتند از:شديدامور انتقاد قرار گرفتن-كتك خوردن يا مورد داد وفرياد قرار گرفتن د- مورد بي اعتمادي رشخند واستهزاءواذيت وآزار واقع شدن – مورد انتظار كامل بودن واقع شدن – تجربه كردن شكست در مدرسه يا ورزش مردم داراي عزت نفس ضعيف غالبا پيامد هايي

دريافت ميكردند كه تجربيات شكست و عدم موفقيت (مثلا باختن يكبازي نمره بد گرفتن و غيره)آنان وبدون چون چراست صداي دروني شما چه مي گويد؟ تجربيات گذشته ما حتي آنهايي كه در مورد شان فكر نمي كنيم به صورت يك صداي دروني در تمام زندگي روز مره ما زنده و فعال هستند هر چند كه بيشتر مردم اين صدا رابه يك صداي صدا ي قابل ذكر وشنيدن نمي شود اما در بسياري

جهات اين صدا به يك صورت عمل مي كند مخصوصا آنهايي كه پيام هاي درد ناك اوليه را براي ما مي فرستد براي مردمي كه عزت نفس بالا دارند پيام هاي صداي دروني مثبت وقوت قلب دهنده هستند براي آنهايي كه عزت نفس ضعيف دارند صداي دروني تبديل به يك منتتقد دروني

سختگيروبي رحم مي شوندكه كاملا وي راانتقاد وتنبيه مي كند واعمال وموفقيت هاي اورا دست كم مي گيرد وبي اهميت جلوه مي دهد سه صورت ونوع عزت نفس پايين اگر ما تصوير ي از چگونگي عزت نفس ضعيف داريم اما تشخيص دادن آن هميشه آسان نيست در اينجا سه نوع معمول معمول عزت نفس پايين نمايان است جذاب :شاد و موفق عمل مي كند اما واقعا از شكست مي ترسد در تمام طول مدت عمرش با اين ترس زندگي مي كند كه شناخته وكشف

نشود به موفقيت هاي مداوم احتياج دارد تا نقاب عزت نفس مثبت را حفظ كند كه اين نيذز موجب مشكلاتي با كمال گرايي تعلل مبارزه واز كار افتادگي مي شود شور شگر :اعمالي مانند نظرات خواسته هاي خوب ديگران (مخصوصا كساني كه هم وقدرتمند ند )اهميتي ندارد با عصبانيت كامل در مورد نداشتن احساس به اندازه كافي خوب بودن " زندگي مي كند به طور مداوم احتياج دارد كه ثابت كند انتقاد و قضاوت ديگران به او آسيبي نمي رساند كه اين باعث مشكلاتي از قبيل سر زنش فاحش وافراطي ديگران شكستن قوانين يا مقابله با دولت ومقالات مي شود با ازنده :مانند

شخصي بدون كمك ونا توان در حريف شدن با دنيا عمل مي كند ومنتظر كسي است كه بيايد واور ا نجات دهد از دلسوزي براي خودش يا بي اعتنايي وبي علاقگي به عنوان يك پسر و محافظ در برابر ترس از مسئو ليت پذيري براي تغيير زندگيش استفاده مي كند كاملا به دنبال راهنمايي ديگران مي گردد كهمي تواند مشكلاتي از قبيل عدم مهارتهاي اتكا به نفس عدم موفقيت و پيشرفت كامل و اعتماد ووابستگي افراطي ديگران در ارتباطات را به وجود آورد نتايج عزت نفس ضعيف :ضعف عزت

نفس مي تواند نتايج مخربي به بار آورد ازط جمله :- ميتواند باعث نگراني استرس تنهايي وتمايل شديد براي افسردگي شود – مي تواند مشكلاتي را در رابطه با دوستي وارتباتاطات اجتماعي به وود آورد – مي تواند موفقيت در تحصيل وكار را تضعيف كند – مي تواند باعث عدم موفقيت كامل

وعلاقه به استعمال مواد مخدر والكل شود .م بدتر از همه اينكه اين نتايج منفي خودشان باعث تصوير منفي از شخص مي شوند ومي توانند وي را به نوسانات پايين عزت نفس وبه طرزي فزاينده به يك شخص غير سازنده وحتي به طور فعال به يك انسان خود مخرب تبديل كنند سه مرحله براي بهبود عزت نفس قبل از اينكه شما شروع كنيد تا عزت نفس خود را بهبود بخشيد ابتدا بايد باور كنيد كه مي توانيد آن را تغيير دهيد تغيير ضرورتا سريع ويا آسان اتفاق بيافتد شما بدون قدرت نيستند

همينكه شما بپذيريد يا حداقل مي خواهيد احتمال اينكه شما بدون قدرت نيستنيد را مورد بررسي قرار دهيد سه مرحله براي شروع اينكه خود راتغيير دهيد وجود دارند :مرحله اول :انتقاد دروني را تكذيب –مرحله دوم :نگهداري از خود راتمرين كنيد مرحله سوم:از ديگران كمك بگيريد مرحله اول:انتقاد دروني را تكذيب كنيد اولين مرحله مهم بهبود عزت نفس شروع به مبارزه با پيام هاي منفي صداي دروني منتقد است در اينجا تعدادي مثال رايج اين صدايس منتقد دروني واينكه چگونه شما دمي توانيد آن را تكذيب كنيد مشاهده مي شود :


صداي منتقد دروني : تكذيب شما:
ناعا دلامه ونسبتابي رحم است: قوت قلب دهنده باشيد:
مردم مي گفتند كه نمايش واجراي مرا دوست داشتند درواي مردم واقعا اجراي مرا پسنديدند شايد خيلي كامل نبود اما من سخت روي آن كار كرده بودم وخوب هم اجرا كردم من احساس غرور مي كنم اين يك موفقيت خوب بود
اما اين اجرا به خوبي آنچه كه بايد بود نبود نمي توانم باور كنم كه هيچكس متوجه تمامي قسمتهايي را كه خراب كردم شده باشد من يك شياد ودروغگو هستم


غير واقع بينانه نتيجه كلي مي گيرد: صريح وواقع بين باشيد:
"من اين در اين امتحان ضعيف عمل كردم اما سعي خودم را كردم چيزهايي هستند كه آن گونه كه فكر مي كردم درست متوجه نشده اند اما مي توانم آن را انجام دهم من در كلاسهاي سخت و خشن ديگر خوب عمل كرده ام "
"من در اين درس نمره f گرفتم ومردود شدم من در اين كلاس هيچ چيز نمي فهمم من يك احمق هستم من چه كسي را فريب مي دهم ؟من نبايد در اين كلاس باشم من احمق هستم و به دانشگاه تعلق ندارم "


خيزهاي غير منطقي بر مي دارد:"او اخم كرده است او چيزي نگفت اما من مي دانم كه اين يعني او مرا دوست ندارد "
با بي منطقي مبارزه كنيد :"بسيار او اخم كرده است اما من نمي دانم چرا حتما ربطي به من ندادبهتر است از او بپرسم"
فاجعه به بار مي آورد:"او مرا به خاطر يك قرار ملاقات نپذيرفت من خجالت زده و تحقير شده ام هيچ كس به من اهميت نمي دهد من هيچوقت يك دوست دختر پيدانمي كنم هميشه تنها خواهم ماند "
بي غرض باشيد:
"اوه اين مرا آزار داد خوب او نمي خواهد بامن بيرون برود اين به معني اينست كه هيچ كس اين طور نمي خواهد من ميدانم كه جذاب وخوب هستم من كسي را پيدا خواهم كرد "مرحله دوم:نگهداري از خود را تمرين كنيد :


تكذيب صداي منتقد دروني شما اولين مرحله هم است اما كافي نيست چون عزت نفس ما ناشي از رفتار ديگران باما در گذشته است مرحله دوم براي بهبود عزت نفس سالم شروع به رفتار كردن با خود به عنوان يك شخص ارزشمند مي باشد با تجارب منفي گذشته وپيامها آن توسط نگهداري ومراقبت از خود به صورتي كه نشان دهد شما ارزشمند شايسته دلايق ودوست داشتني هستيد به مبارزه برخيزيد اينها چند راه مراقبت از خودتان مي باشند :


- نگهداري اصولي از خود را تمرين كنيد (قيترها bold شوند )به اندازه كافي بخوابيد غذاي سالم بخوريد مرتب ورزش كنيد بهداشت را خوب رعايت كنيد وغيره – شوخي و سر گرمي واعمال آرامش دهنده رابراي خود برنامه ريزي وطراحي كنيد شما مي توانيد به ديدن يك فيلم برويد يك چرت بزنيد پيام دريافت كنيد باغتان را در ختكاري كنيد وساطت كنيد هر چيزي كه دوست داريد براي موفقيت

هايتان به خودجايزه دهيد شما مي توانيد شب را براي جشن گرفتن نمره خوشتان به خود مرخصي دهيد وقتتان را با دوستتان بگذارنيديا خود را براي مشكلي كه داشتيد ستايش كنيد – نقاط قوت خود را به يادتان بياوريد يك راه تهيه كردن ليستي از چيزهايي است كه در خودتان مي پسنديد يا نگهداري ليستي از موفقيت هايتان وگواهينامه هاي آنها .


لحظه هاي موفقيت خود را جايي نگهداري كنيد كه بتوانند آنها را ببينند.
- خود را براي اينكه نتوانسته ايد همه چيز ي كه از خود انتظار داشته بوديدانجام دهيد ببخشيد .
نگهداري از خود سخت است اگر به آن عادت نداشته باشيد خودتان را انتقاد نكنيد به ياد داشته باشيد كه وقتي اين كار درست انجام نمي دهيد ،آن صداي درون به سراقتان مي آيد .
از خود نگهداري كنيد ، حتي وقتي فكر مي كنيد لايق آ ن نيستيد .
كپي برداري كنيد تا زماني كه بتوانيد انجامش دهيد .
وقتي شما طوري با خود برخورد مي كنيد كه لايق آ ن هستيد ، كم كم به اين باور مي رسيد .
مرحله سوم : از ديگران كمك بگيريد :
از ديگران كمك گرفتن معمولا مهمترين مرحله است كه هر كس مي تواند براي بهبود عزت نفس خود انجام دهد،اما سخترين مرحله نيز است اشخاص داراي عزت نفس پايين معمولا از ديگران كمك نمي گيرند چون فكر مي كنند لايق آن نيستند اما چون عزت نفس ناشي از رفتارهاي ديگران در زمان گذشته است، شما ممكن است به كمك آنها در زمان حال براي رويارويي با پيامهاي انتقاد كننده كه از تجربيات گذشته مي آيند، احتياج داشته باشيد.
در اينجا چند راه براي كمك گرفتن از ديگران مشاهده مي شود.


از دوستانتان بخواهيد شما را هدايت كنند
- از دوستانتان بپرسيد چه چيزي را درشما دوستدارند يا شما در چه چيزي مهارت داريد
- از كسي كه به شما توجه دارد بخواهيد به حرف شما گوش دهد تا احساسات خود را تخليه كنيد بدون اينكه كاري انجام دهد.
خواهش كنيد شما را در آغوش بگيرد.
- از كسي كه دوستان دارد بخواهيد اين را به شما يادآوري كند كه نسبت به شما علاقه دارد.


از معلمان وديگران كمك كنندگان ،كمك بگيريد.
- از استادان يا مشاوران يا معلمان خصوصي كمك بخواهيد تا شما را در كلاس ياري كنند،به ياد داشته باشيدآنها موظفند به شما كمك كنند.
- اگر شما در مكان خاصي دچار ضعف عزت نفس مي شويد فعاليتهاي جديد را براي افزايش دادن حس صلاحيت ومهارت خود امتهان كنيد.مثلا كلاس رياضي بگذرانيد، به يك باشگاه رقص برويد ،كلاس شنا بگذارنيد


با يك درمانگر يا مشاور صحبت كنيد.
- گاهي اوقات حس اينكه شما به خاطر ضعف عزت نفس به كمك يك درمانگر يا مشاور احتياج داريد بسيار دردناك وسخت است.
- صحبت كردن با يك مشاور يا راهنما راه خوبي است براي اينكه شما چيزهايي بيشتري در مورد عزت نفس خود وچگونگي افزايش آن بدانيد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد رابطه عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ازاد

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
رابطه عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ازادچكيده:به منظور بررسي رابطه عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان تعداد 150 دانشجو به صورت يك نمونه اتفاقي گزينش شد. اطلاعات مربوط به عزت نفس توسط پرسشنامه كوپر اسميت 58 سوالي كه از اعتبار و روايي كافي برخوردار است بدست آمد و شواهد ...

مقاله در مورد اعتماد به نفس و ورزش ، عزت نفس و ورزش

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
اعتماد به نفس و ورزش ،عزت نفس و ورزشمقدمهامروزه شا هد روشد و تحول در جهان ورزش هستيم از جمله جا به جا شدن ركورد ها در رشته ها ي مختلف ورزشي خود شا هد ي بر اين امر است و با گسترش حرفه أي گري در ورزش برنامه ريزان و دست اندركاران د نياي ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرين دست آورد هاي علمي و عملي بهره گيرند . سال ...

دانلود مقاله رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال

word قابل ویرایش
112 صفحه
34700 تومان
رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سالمقدمه : مردم معدن هايي هستند همچون طلا و نقره . پيامبر اكرم (ص)در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند كه اين مباحث جذابيت خاصي را براي محقق ايجاد نموده و زمينه هاي مساعدي را براي پويايي تحقيقات بنيادي و كاربردي فراهم ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس ، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان

word قابل ویرایش
130 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
بررسی رابطه بین كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندانفصل اولكليات پژوهشمقدمه:بي‌ترديد كمال گرايي يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي مي‌باشد كه مي‌تواند هم سازنده، مفيد و مثبت باشد و هم نوروتيك و كژ كنش. نيروي انگيزشي هر فرد به سوي رشد و خود شكوفايي است. همه افراد نياز دارند كه توانايي‌هاي بالقوه خ ...

دانلود مقاله بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجردچكيدهدر اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم.نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخصهاي گرايش مركزي و پراكنش، ن ...

دانلود مقاله برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان

word قابل ویرایش
96 صفحه
34700 تومان
برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلامفصــل اولكليات1- مقدمه 2- بيان مسأله 3- اهميت و ضرورت مسأله 4- اهداف تحقيق 5- سؤالات و فرضيات تحقيق 6- روش تحقيق 7- تعريف واژه‎ها و اصطلاحاتمقدمه مطالعه پيرامون نحوه رفتار والدين و ويژگيهاي فرزندان موضوع بسياري از تحقيقات علمي در كشو ...

مقاله در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

word قابل ویرایش
105 صفحه
34700 تومان
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:1-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟ 2-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ 3-ای ...

مقاله در مورد بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی

word قابل ویرایش
108 صفحه
34700 تومان
بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيليچكيده هدف تحقيق حاضر با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خود شكوفا در زمينه عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي رابطه بيشتري وجود دارد و در پسران بين عزت نفس دانشجويان پسر پيشرفت ورزشي رابطه عميق تري وجود دارد . براي اين كار جامعه آماري ما دانشگاه آز ...