بخشی از مقاله

علف های هرز


مقدمه
اصطلاح آلِلوپاتی به فعل و انفعالات شیمی، هر دو نوع بازدار و تحریک کننده بین انواع متفاوت گیاهان به کار می رود. مرکبات اصلی که از بعضی عصاره ها جلوگیری می کنند تحریکی برای پردازش های یکسان در عصاره های خیلی کوچک هستند. اگر چه، آلِلوپاتی بیشتر به عنوان نوع تأثیر مضر مستقیم و یا غیر مستقیم بوسیله یک گیاه یا یکی دیگر در میان تولید مرکبات شیمیایی تعریف شده است که به داخل محیط زیست اطراف رها می شوند که این منجر به تقلیل بعضی

عامل های اساسی مانند : آب، غذای معدنی و آتش می شود. اثرات آللوپاتیک از علف های هرز روی محصول گیاهان همه جا یک گیاه را روی دیگری تحت تأثیر قرار می دهد. شاید به عنوان تداخل محصول هرز نامیده شده است که امکان به نام رقابت محصول هرز را حذف می کند.
تداخل چندین علف هرز مهم روی محصول کاهش را دربازده مبنی از 40 به 100% درگیر می کند. مسئله بیماری خاک ممکن است ناشی از ترشح التهابی علف های هرزی باشد که به کشت محصول گیاهان آسیب می زند. پتانسیل آللوپاتیک از انواع منحصر به فرد علف هرز (هر دو تک لپه ای و دو لپه ای ها) روی بازده های محصول شرح داده شده اند.
A ) تداخل علف های هرز تک لپه ای روی محصول ها :
1) علف هرز مرغ : مرغ یک علف هرز از محصولات مزرعه است که باعث کاهش جدی دربازده ذرت و سیب زمینی می شود. آن منابع جذب موادهای معدنی به خصوص نیتروژن و پتاس می شود و تولید ماده ی تازه و خنک و همچنین جذب فسفات از گندم حتی میزان کافی از P موجود در خاک را کاهش می دهد. Danks et al (1978) پیدا کرد که بی تردید عامل های آللوپاتیک به طور عمده جذب موادهای معدنی را کاهش می دهد. علف مرغ داروی سمی را تولید می کند که این رشد محصول گیاهان را مختل می کند. هیدروکربن اشباع نشده در وجود ساقه های زیرین علف تقلبی تولید می شود که این ناشی از فعالیت میکروبی در خاک است.
این به طور جزئی پاسخگو است چون که ادعا کرد اثرات آللوپاتیک از علف هرز نتیجه

ی کاهش جذب موادهای معدنی بوسیله نوع پیوند محصول است.
2) یولاف وحشی : یولاف وحشی یک نوع علف هرز یکساله ی زمستانی است. همچون آنچه که یولاف وحشی است. پس مانده های یولاف وحشی مانع جوانه ی حتمی نوع گیاهی در بوته ی انباشته شده می شود که ناشی از یک مکانیزم آللوپاتیک است. رشد برگ ها و ریشه های گندم به طور عمده بوسیله ترشح های التهابی ریشه از یولاف وحشی کاهش می یابد. دو تا از مرکبات آللوپاتیک، به خصوص از اسکوپلتین و اسید وانیل دار از ترشح های التهابی ریشه هایش مجزا شده اند.


3) پنجه مرغی یک علف هرز خزیده ی دائمی سخت است که در زمین های زراعتی پیدا شده است . پس مانده های فاسد علف پنجه مرغی در مزرعه باقی مانده اند که مانع جوانه زدن دانه، ریشه و رشد نوک جو می شود که ناشی از اثر آللوپاتیک است. جلوگیری رشد برای عصاره ی مواد معدنی گیاه که خاک است متفاوت است.
4) اوریا سلام زرد یک علف دائمی است که در محصولات حبوبات ، دانه سویاها، باغ های میوه، علفزارهای و غیره فراوان می باشد. آن از جوانه یولاف و نوع محصول دیگر جلوگیری می کند. و همچنین بازدارنده برای ریشه، رشد جوانه ی ذرت و
دانه های سویا است. تأثیر روی دانه ی سویا قابل توجه است که ناشی از مرکبات آللوپاتیک است که بوسیله اوریا سلام زرد تولید می شود. James (1973) ، هیدروکیبنویک ، اسید وانیل دار، تزریقی، فرولیک و اسید کماریک p را در
عصاره های اوریاسلام زرد تشخیص داد.


5) اوریا سلام قرمز یک علف هرز مداوم تر در زمین های زراعتی است . آن حدود بازده های محصول راز 23 به 89% کاهش می دهد. کاهش در بازده دانه ی برنج حدود 38% در تراکم های بالا آن و آب عصاره های غده ها از رشد جوانه در تمام
گونه های محصول با یک حداکثر حدود 85% جلوگیری می کند. خاک از قبل به مدت 6 تا 12 هفته از ارویاسلام قرمز پر می شود که می تواند رویش خردل را کاهش دهد.
جو و دانه های پنبه و نشاندار بقای تربچه، پیاز و جوانه های گوجه فرنگی را کاهش
می دهد. مانع در خاک ماسه ای از خاک رس بزرگتر است. این علف به طور وسیعی با جدا کردن برای رطوبت و سرایت خفیف در مرحله ی اولیه اش رقابت می کند.
6) علف خرچنگ یک علف هرز یکساله است که در زمین های زراعتی و کنار
جاده ها مشترک است. تداخل علف انگشتی روی کاهش بازده از پنبه و بادام زمینی حدودی از 42 به 95 % است و به علاوه Robinson (1976) گزارش داد هیچ بازدهی از دانه ی پنبه در 2 سال آشکار از 3 سال نیست زمانی که علف انگشتی مناسب بود تا در ردیف ها باقی بماند. آب عصاره های اندامی متنوع علف انگشتی برای چندین گونه ی پیوند کاملاً سمی است که از رویش جوانه جلوگیری می کند و بازداری برای رشد مطمئن نیتروژن ثابت و باکتری نیتروینی است. ترشحات التهابی ریشه از علف انگشتی رشد جوانه را از گونه ی زراعتی کاهش می دهد و ریشه های فاسد از رشد ریشه های ذرت جلوگیری می کنند.
7) علف سوروف سخت ترین علف هرز در زمین پست برنج در طی فصل خاریف است . آن با بازده های محصول برخورد می کند. کاهش بازده حدودی از 19 تا 79 % است که بستگی به محصول و شرایط محیطی اش دارد. آب عصاره دانه های علف سوروف می تواند به ویژه رویش دانه را از محصول گیاهان کاهش دهد. مانع رشد هیپکوتیال ها از دانه ی سویا ها بوسیله 2.5 به 49% و بلندی ذرت نزدیک به 5 به 24% است. پتانسیل آللوپاتیک این علف هرز و تداخل آن روی بازده 


8 ) چمن خرچنگی هرز هیلفیتیک است و از این رو بوسیله کاهش در شدت تابش آفتاب مانع شده است. تجزیه کردن پس مانده ی این علف از قوه نامیه و رشد بسیاری گونه ها به خصوص در خاک ماسه ای جلوگیری می کند.
9) چچم به طور مشترک در مزرعه گندم از منطقه نیمه استوایی رشد می کند. آن مانع جوانه و رشد بسیاری گونه ها در مجاورتش می شود. تجزیه کردن پس مانده های این دانه برای جوانه های گندم های دوسر، کاهو و شبدر،یونجه بخارا سمی است.
10) ارزن زرد و ارزن بزرگ : ارزن یک علف هرز مضر یکساله است که در مزرعه های زراعتی از ذرت و غیره پیدا شده است و نیز در محصولات مزرعه و کنار جاده ها دیده شده است. تداخل بوسیله این علف هرز یک کاهش قابل ارزیابی روی بازده ذرت، ذرت خوشه ای و دانه های سویا دارد. کاهش در دانه ی سویا 28% و میانگین 15% بود زمانی که رطوبت خاک کافی بود. این علف هرز پتانسیل آللوپاتیک دارد.
پس مانده های فاسد خاک ارزن زرد به خصوص رشد ریشه و همچنین بلندی ذرت را نزدیک به 15% و رشد دانه سویا را نزدیک 25% به 49 % کاهش می دهد. عصاره های آبدار دانه های ارزن زرد رویش را کاهش می دهد و از رشد ریشه ذرت و دانه های سویا جلوگیری می کند.
11) قیاق یک علف هرز بدتر دائمی در نیشکر ، ذرت، دانه ی سویا و غیره است. آن باعث یک کاهش بازده متوسط از 34% به 87 % می شود و تداخل آن
بازده دانه ی سویا را نزدیک 24% به 42% کاهش می دهد. ترشحات التهابی ریشه و پس مانده های فاسد قیاق می تواند از هر دو رشد ریشه و جوانه یا بویژه جو جلوگیری کند.
B ) مداخله علف های هرز گیاهان دو لپه ای روی محصولات :
1) علف هرزتاج خروس : تاج خروس یک علف هرزیکساله در نواحی استوایی است. این علف هرز از رویش دانه های محصول گیاهانی مانند ذرت ، ذرت خوشه ای و باقلا ها جلوگیری می کند. جلوگیری از رشد دانه ی سویا برای بالا بودن پدا شده است. منع رشد بیشتر در خاک ما


2) ابروسیا کامنو : ترسع التهابی ریشه و همچنین عصاره آبدار ریشه ی ابروسیا از رویش دانه و رشدجوانة تربچه، ذرت خوشه اي و محصولات ديگر جلوگيري مي كند. تغيير در سختي ممكن است بوسيلة آلدوپاتس غيرمستقيم باشد. تجزيه شدن برگها و ريشه ها به شدت باز داري براي بيشتر گونه هاي محصول هستند. پنج فيتوتوكسين از اين علف هرز مجزا شده اند كه اين رويش علف هرز تربچه و ذرت خوشه اي را كاهش مي دهد.
3) شب رنگی افشان: شب رنگی افشان گسترش گياهي دائمی است كه در نيشكر و غيره و بيابانها پيدا شده است. عصارة اين علف هرز رشد جوانه هاي ارزن، كنجد و غيره را تغيير مي دهد. بنابراين پتانسيل آللوپاتيك آن را نشان مي دهد
4) تاج خروس يك گياه یکساله است كه در مزرعه هاي زراعتي پيدا شده است. كه اين بازداري براي رشد ريشه و جوانة نهالهاي تخمي ارزن است. ترشحات التهابي علفهاي هرز تازه (بالاي 25 روز ) بيشتر بازدار هستند. جلو گيري با رشد نهالهاي تخمي تاج خروس كاهش مي يابد. عصارهاي ريشه و برگ اين علف هرز بيشتر از عصاره هاي ساقة باز دار است.
5) سلمد تره يك علف هرز یکساله از محصولات فصل بهار گندم، نخود فرنگي و غيره است. آن بازده هاي چغندر قند را بالاي 94% و مقدار نيشكر را در حدود 63% كاهش مي دهد. عصاره هاي آبدار اين علف هرز مي تواند به طور مشخص رويش، طول ريشة کسلوپتيل گندم، ذرت و دانة سويا را كاهش دهد. ترشحات التهابي ريشه رشد ريشة نهال ذرت بذری را به تأخير مي اندازد. داروي سمي از اين علف هرز فعاليت ميتوزي را در ريشه هاي گندم و گندم سياه كاهش مي دهد.
6) کنگر وحشی يك علف هرز خار دار دائمي زمستاني است. آن موجب كاهش 40% در بازده گندم مي شود. عصارة آب ريشه هايش 87% رويش دانه و رشد ريشة شبدر را در 72 ساعت كاهش مي دهد. حال آنكه عصاره هاي برگ درختان مي توانند رويش را در حدود 14% كاهش دهد . تأثيرات نسبي آللوپاتي و تداخل کنگر وحشی كانادايي روي بازده محصول تعيين شده بود. داروي سمي کنگر وحشی كانادايي همچنين ممكن است فعاليت ميتوزي را در ريشه هاي گندم و گندم سياه كاهش دهد.
7) خیار وحشی اغلب بوسيلة پيچكهايي بالا مي رود كه در زمين هاي ذرت، نيشكر و غيره پيدا شده اند. عصاره هاي آب اين گونه ها رشد نهال بذری را از ارزن، كنجد وغيره تغيير مي دهد. همچنين آن بيشترين مانع شوندة سخت است.
8) پیچک صحرايي يك گياه دائمي است. خاكهاي قطعه هاي زمين پیچک صحرايي از رويش دانه و رشد نهالهاي بذری گونه هايي مثل ذرت، ذرت خوشه اي، و غيره جلوگيري مي كند. تأثيرات آللوپاتيك پیچک صحرايي روي گونه هاي پيوندي باعث تأثير زيان آور در محصول گياهان و نفوذش براي چندين سال ميشود. كه از رها سازي پيروي مي كند.
9) Diagera يك علف هرز دائمي هنگام فصل زمستان است. آن يك داروي سمي توليدمي كند كه از رويش دانه جلوگيري مي كند و افزايش وزن خشك ارزن را كاهشمي دهد.


10) فرفيون يك علف هرز یکساله است كه در زمين هاي زراعتي گندم، نخود فرنگي كفتري و غيره رشد مي كند. عصارة آب اين گونه از رويش و رشد نهال تخمي گندم جلوگيري مي كند. آن بر خلاف بعضي علف هاي هرز در فعاليت آللوپاتيك به كار
مي رود. چندين مركبات فنوليك تشخيص داده شده اند كه بوسيلة گونه هاي آللوپاتيك، فرفيون غيره فعال توليد شده اند.
11) یونجه بخارا يك علف هرز یکساله فصل بهار است. خيس خوردن دانه هاي ذرت در يك عصارة آبدار از یونجه بخارا براي 24 ساعت مي تواند قوه نامیه و رشد ريشه هاي ذرت را كاهش دهد.
12) partheium: فعل و انفعال جمعي سبزه : partheium يك علف هرز زيان آور شديد است كه باعث مي شود سلامتي به خطر بيفتد. تداخل آن با رشد محصول ناشي از تاثير آللوپاتيك است. عصاره آبدار برگها، ساقه ها و ريشه ها رويش دانه ، رشد نهال تخمي و توليد سبزينه ي ترپچه ، كلم، گل كلم، بادام زميني، نخود سياه و غيره را كاهش مي دهد. پتانسيل آللوپاتيك اين علف هرز بطور واضح مشاهده شده است و رشد گياهان وابسته به اين علف هرز به تاخير افتاده است. برآمدگي هاي سبزي ها بخوصوص در لوبياها كاهش مي يابد. فاسد شدن برگ ها از بر آمدگي ها ، رشد و بازده لوبيا، نخودفرنگي گاوي ، گوجه فرنگي، و غيره جلوگيري مي كند.
مانع ها 5 خاك را از برگ ها رها مي كنند و ريشه هاي باقي مانده براي حدود يك ماه فعال هستند. اگر چه ، بيشترين تراوش بازدارها از ريشه هايشان در مرحله ي شكوفه دادنشان اتفاق مي افتد.
13) خونی واش : عصاره ي آبدار ريشه ها و سرهايشان باعث پيچ خوردن ريشه ها مي شود كه از گسترش موي ريشه جلوگيري مي كند.
14) هفت بند يك علف هرز مضر در علفزار ها است كه وضعيت پنجه مرغی را به طور

ببدي در علف زارها تغيير مي دهد. آن رويش پنبه را كاهش مي دهد. ترشح التهابي ريشه رشد ريشه ي ذرت خوشه اي، رشد سر علف پنجه مرغی و سلمه تره ها را كند مي كند.
15) خدفر يك گياه آبدار یکساله است . آب عصاره ها از قوه نامیه و رشد ريشه گندم جلوگيري مي كند.
16) سماق گاز در طي فاسد شدن برگهايش توليد مي شود كه اين از رويش دانه هاي ترپچه جلوگيري مي كند. جلوگيري ناشي از مركبات آلي متغيير و همچنين متان و دي اكسيدكربن است.
17) علف شور : مرکب است 6 تا فنولیک در عصاره های برگ این علف هرز شناخته شده اند كه اين رويش و رشد ريشه ي ترپچه را گاهش مي دهد.
18) شیر تیفی يك علف هرز فصل زمستان است كه بيشتر در مزرعه هاي گندم پيدا شده اند. داروي سمي یا توکسین بذر شیر تیفی فعاليت ميتوزي را در ريشه هاي گندم ، گندم سياه و غيره كاهش مي دهد.
فصل 7 : كنترل علف هرز در محصولات
هر دو محصول و علف هرز به نوع يكسان گياه ، گاهي اوقات گونه ها و دسته هاي يكسان وابسته مي باشند. بنابراين براي استفاده ي كامياب از علف كش ها ، فيزيولوژي محصولات و علف هاي هرز بايستي به طور واضح شناخته شده باشند. محصولات باراني به طور بدي دستخوش تغيير مي شوند كه ناشي از رشد سريع بسياري از علف هاي هرز همچون پنبه ، بادام زميني ، نيشكر و غيره است. تغيير كردن بيشتر ناشي از رويش خيلي آهسته و رشد گياهي است . كنترل علف هرز يك مشكل اكثريت در رشد سبزي ها و ذخيره هاي گلخانه است . ضرر هاي زيادي كه اتفاق مي افتد ناشي از علف هاي هرز در محصولات سبزي و غيره است . به هر حال ، دسته ي علف هرز و عملكردهاي بين پرورش و طور مكانيكي روش مؤثري در رديف دقيق محصولات هستند. كندن علف هرز مكانيكي در دو هفته ي اوليه به وسيله ي علف كش ها پيروي مي كند. استفاده در مرحله ي 3 تا 4 هفته اي مي تواند محصول علف هرز نارس را نگه دارد. قواعد كلي مطميني براي استفاده ي علف كش است كه بايد از آن پيروي كرد :


1) رشد سريع علف هاي هرز نازك مي تواند بيشتر به وسيله ي علف كش هايي از نوع قديمي ضايع شده باشد.
2) توزيع يك نواخت شيميايي در استفاده ي خاك ضروري است و تلفيق مكانيكي براي حركت آسانش در بخش ريشه مناسب است .
3) خاك ماسه اي ضعيف كمتر از خاك رس يا خاك هاي آلي به مواد شيميايي نياز دارد.
4) از داروهاي بيش از حد لزوم بايد دوري كرد و فشار افشانه بايستي حداقل با جابه

 

جايي شيميايي هاي هورمن مانند مثل 2,4.D نگه داشته شود .
5) تنظيم هاي محلول نمك بايستي در طي دوره ي باراني به كار برده شود.
6) افشانه ي شيميايي در حرارت بالا سمي مي شود. از اين رو ، از حرارت بالا و سرعت بالاي باد بايستي پرهيز شود.
انتخاب نوع هاي متنوع محصول براي سازگاري علف كش ها :
تغيير ژنتيكي براي سازگاري علف كش هاي دقيق در بسياري محصولات مشاهده شده است كه اين به انتخاب فشارهاي خاص و مقاوم براي علف كش هاي خاص منجر خواهد شد. از آنجايي كه علف كش هاي انتخابي قبلاً براي درخواست اكثر گياهان محصول تشخيص داده شده اند. تاكيد اكنون داده شده تا موجودات ذره بيني مناسب را انتخاب كنند. چون كه اين پتانسيل در علف كش ها همراه با زهر شناسي شناخته شده وجود دارد كه مورد نياز هستند. هر دو تكنيك هاي پرورش يافته و مهندسي ژنتيكي ممكن است براي تحريك توسعه ي علف كش مقاوم موجودات ذره بيني به كار رفته باشد كه ممكن است ارزان تر از توسعه ي علف كش هاي جديد براي موجودات ذره بيني موجود باشد. پرورش هاي گياهان محصول مي تواند در محتوي علف كش هاي متوسط امتحان شده باشند و باقي مانده ها توانستند منتشر شده باشند و به طور زراعتي امتحان شوند. آن ممكن است پس احتمالي براي توليد گياهان سازگار علف كش به وسيله ي انتقال ژنهاي مقاوم باشد.
كنترل علف هاي هرز در گياهان گندمي ( حبوبات ) :
كاهش در بازده برنج ناشي از علف هاي هرز است كه بستگي به نوع علف هرز و تراكم علف هرز دارد . در ميان علف هاي هرز ، حياط انبار علف باعث بزرگترين خطر براي زمين خشك برنج مي شود. زماني كه علف هاي هرز آبزي همچون علف هرز خرسك ، برنج جنگلي، زنبق هاي زرد، علف آبي، و غيره در زمين مرطوب
بذر دار مستقيم و دانه برنج پيوند زده شده مشترك هستند Smith (1968) كاهش را در بازده برنج ، در وابستگي با علف انباري تخمين زد.


زمين مرتفع برنج مستقيم دانه دار :
در زمين مرتفع برنج هر دو علف و علف هاي هرز پهن برگ مشترك هستند. آن به طور معمولي در آغاز فصل باراني در بيشتر خاك هايي كه بيشتر شرايط قابل توجهي براي رويش علف هرز دارند شناخته شده است . در ميان علف هاي هرز Echinochloa بيشترين علف هرز قابل رقابت در برنج زمين خشك است . در 4 هفته رقابت ، آن بازده برنج را در حدود 40% كاهش مي دهد. علف هاي هرز ديگر شامل : Panicum, cynodox, Dijitaria, Mimosa, Cyperus و غيره و در ميان برگ هاي پهن : Phyllanthus , Protulaca , amaranthus و غيره
مي باشند.
اندازه گيري كنترل علف هرز :


1 ) دخالت كندن علف هرز و عملكرد مكانيكي با كج بيل ماشيني هنوز در يك مقياس كوچك در تكرار هستند.
2) پروبانيل در 3kg/ha به عنوان اورژانس پستي به طور وسيعي براي كنترل علف انباري در 2 تا 3 مرحله ي برگ به طور خاص و همچنين برفي زنبق هاي زرد و علف مورد استفاده است . آن يك تماس غير رسوبي علف كش است كه رشد علف هرز را در مرحله ي اوليه از پاي در مي آورد.
3) افشانه ي كارد بزرگ و سنگين در 21/ha همچون غير حتمي ، روي سطح خاك در مته زدن برنج مي تواند هر دو علف و علف هاي هرز بزرگ پهن را كنترل كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید