مقاله در مورد کاربرد علم آمار

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد علم آمار

علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی‌‌ می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت می کنند. متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی ، اقتصاد ، مهندسی ، پزشکی ، بهداشت عمومی ، روانشناسی ، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار می‌‌گیرند. بسیاری از امور به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمایشی برای تایید دارویی جدید از طرف دولت، بدون بهره گیری از روشهای آماری قابل اجرا نمی باشند.

نمونه گیری یکی از فنونی است که آمار گران از آن بهره می گیرند. نمونه گیری یعنی جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از مردم یا مجموعه ای از چیزها توسط بررسی قسمت کوچکی ازکل مجموعه به عنوان مثال سرویسهای رتبه بندی برنامه های تلویزیونی، به منظور تخمین تعداد بینندگان برنامه ای خاص، به جای مطالعه تمامی بینندگان تنها به بررسی چند هزار خانواده می پردازند. آمار گران تصمیم می گیرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه های نمونه را مشخص می کنند و به تهیه پرسشنامه های تحقیقی یا فرمهای گزارشی می پردازند. آنها همچنین دستورالعملهائی برای کارکنانی که به جمع آوری و جدول بندی اطلاعات می پردازند، تهیه می کنند. در نهایت آمارگران با بکارگیری نرم افزارهای رایانه ای به تجزیه و تحلیل ، تفسیر و جمع بندی اطلاعات می پردازند.

بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل
در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ادامه خبرنامه شماره ۴
ج )-صفات و ویژگی های پرسنلی
در بررسی صفات پرسنلی کارکنان شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه به تفیک وضعیت سنوات خدمتی ، میزان تحصیلات، نوع استخدام و جنسیت کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته است که یافته های زیر قابل ملاحظه می باشند.
۱٫وضعیت سنوات خدمتی :

از مجموع ۱۷۶۰ نفر کارکنان شاغل که وضعیت سنوات خدمتی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد ۵۳۱ نفر زیر ۵ سال سابقه خدمت داشته اند ( ۳۵%) و تعداد ۳۲۲ نفر بین ۵ تا ۱۰ سال ( ۲۰% ) – تعداد ۲۲۸ نفر از ۱۰ تا ۱۵ سال ( ۱۴% ) – تعداد ۱۲۶ نفر ۱۵ تا ۲۰ سال ( ۸%) – ۲۷۶ نفر ۲۰ تا ۲۵ سال (۱۷%) و تعداد ۱۰۱ نفر نیز بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت داشته اند(۳۷/۶%) – تعداد ۱۷۵ نفر از مجموع ۱۷۶۰ نفر وضعیت سنوات خدمتی آنان به درستی گزارش نشده است . ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ) .
میانگین سنوات خدمتی کارکنان شاغل در بیمارستانهای مورد مطالعه در سال ۱۳۸۲ برابر با ۹۶/۹ سال بوده است.کمترین میانگین سنوات خدمتی در بین ۱۰ بیمارستان فوق متعلق به بیمارستان رستمانی گاوبندی با ۳ سال و بیشترین مقدار مربوط به بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس با ۱۴/۱۵سال است .
۲٫وضعیت تحصیلات :
از مجموع ۱۸۴۴ نفر کارکنان شاغل که وضعیت تحصیلات آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد ۴۵۷ نفر زیر دیپلم داشته اند (۷۸/۲۴%) و تعداد ۳۹۴ نفر نیز مدرک دیپلم داشته اند (۳۶/۲۱%) – تعداد ۲۹۷ نفر دارای مدرک فوق دیپلم (۱۰/۱۶%) – ۴۸۵ نفر کارشناس(۳۰/۲۶%) – ۱۰ نفر کارشناس ارشد (۵۴/۰%) و تعداد ۳۳ نفر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا بوده اند (۷۸/۱%) – تعداد ۱۱۰ نفر برخوردار از مدرک دکترای تخصصی بوده اند (۹۴/۵% ) و تعداد ۵۶ نفر از مجموع ۱۸۴۴ نفر وضعیت میزان تحصیلات آنان به درستی گزارش نشده است. ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ).
در میان ۱۰ بیمارستان مورد مطالعه درصد شاغلین دانش آموخته دانشگاهی به کل کارکنان شاغل در بیمارستان بستک با ۲۲/۷۸% از همه بیشتر و این درصد در بیمارستان ابن سینا با ۳۳/۳۳% درصد از همه کمتر بوده است. درصد کل دانش آموختگان دانشگاهی در بیمارستانهای مورد مطالعه۴۰/۵۲% بوده است. (جدول شماره ۱)
جدول شماره- ۱ :
وضعیت تحصیلات در بیمارستان‌های مورد مطالعه و مقایسه درصددانش‌آموختگان دانشگاهی
نام بیمارستان دیپلم و زیر دیپلم فوق دیپلم و بالاتر جمع درصد شاغلین فوق دیپلم و

بالاتر
بستک ۱۳ ۴۷ ۶۰ ۳۳/۷۸
گاوبندی ۱۲ ۴۳ ۵۵ ۱۸/۷۸
قشم ۲۵ ۴۶ ۷۱ ۷۸/۶۴
شریعتی ۸۸ ۱۰۲ ۱۹۰ ۶۸/۵۳
رودان ۴۷ ۵۱ ۹۸ ۰۴/۵۲
شهید محمدی ۳۷۵ ۳۶۱ ۷۳۶ ۰۴/۴۹
میناب ۱۲۸ ۱۰۴ ۲۳۲ ۸۲/۴۴
ابن سینا ۴۴ ۲۲ ۶۶ ۳۳/۳۳
جمع کل ۸۵۱ ۹۳۷ ۱۷۸۸ ۴۰/۵۲
۳٫ وضعیت استخدام :
از مجموع ۲۴۲۲ نفر کارکنان شاغل که وضعیت استخدام آنان مورد مطالعه قرار گرفته است، تعداد ۱۲۳۲ نفربه صورت استخدام رسمی شاغل بوده اند (۸۶/۵۰% ) و تعداد ۱۸۹ نفر نیز پیمانی بوده اند (۸۰/۷% )- تعداد ۱۳۱ نفر قراردادی بوده اند (۴۰/۵۰% )-۱۷۰ نفر طرحی (۷% )- تعداد ۶۵۵ نفر کارکنان شرکتی بوده‌اند (۴۵/۲۷% ) و تعداد ۳۵ نفر نیز وضعیت استخدام آنان گزارش نشده است. (۴۴/۱% )- جدول و نمودار‌ شماره (۱ ).
۴٫وضعیت جنسیت :

از مجموع ۱۷۵۲ نفر کارکنان شاغل که وضعیت جنسیت آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد ۶۷۰ نفر مرد (۲۴/۳۸%) و تعداد ۱۰۸۲ نفر نیز زن بوده اند(۵۷/۶۱%) همانگونه که در جدول شماره (۲) مشاهده می‌شود، بیشترین درصد کارکنان زن شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه متعلق به بیمارستان آموزشی درمانی کودکان شهر بندرعباس با ۱۰/۸۰% کل شاغلین است.کمترین درصد شاغلین زن نیز متعلق به بیمارستان شهید بهشتی میناب با ۶۵/۴۷% کل شاغلین است.
جدول شماره- ۱-ب :
جدول فراوانی و درصد کارکنان شاغل به تفکیک جنسیت در بیمارستانهای مورد مطالعه
نام بیمارستان مرد زن جمع درصد مردان درصد زنان

کودکان ۳۷ ۱۴۹ ۱۸۶ ۸۹/۱۹ ۱۰/۸۰
شریعتی ۴۱ ۱۴۷ ۱۸۸ ۸۰/۲۱ ۱۹/۷۸
گاوبندی ۱۹ ۳۸ ۵۷ ۳۳/۳۳ ۶۶/۶۶
شهید محمدی ۲۷۲ ۴۲۲ ۶۹۴ ۱۹/۳۹ ۸۰/۶۰
بستک ۲۴ ۳۶ ۶۰ ۴۰ ۶۰

بندرلنگه ۳۵ ۵۱ ۸۶ ۶۹/۴۰ ۳۰/۵۹
ابن سینا ۳۰ ۴۱ ۷۱ ۲۵/۴۲ ۷۴/۵۷
قشم ۲۹ ۳۱ ۶۰ ۳۳/۴۸ ۶۶/۵۱
رودان ۴۹ ۴۵ ۹۴ ۱۲/۵۲ ۸۷/۴۷

میناب ۱۳۴ ۱۲۲ ۲۵۶ ۳۴،۵۲ ۶۵/۴۷
جمع کل ۶۷۰ ۱۰۸۲ ۱۷۵۲ ۲۴/۳۸ ۷۵/۶۱
بحث و نتیجه گیری
آنچه بیش از هرچیز در ارتباط با وضعیت و ساختار نیروی انسانی در مراکز بیمارستانی مورد مطالعه قابل تامل و تفکر است وضعیت چارت تشکیلاتی بیمارستانهای دانشگاهی است. تعداد پست یا ردیف های مصوب در ۱۰ بیمارستان مطالعه شده بالغ بر ۱۹۰۱ پست سازمانی است که با احتساب شاخص۷/۱ پرسنل به ازاء هر تخت فعال بیمارستانی، تعداد کل کارکنانیاز برای تعداد ۱۰۰۳ تخت فعال بستری در حالی که رقمی معادل ۱۷۰۴ نفر خواهد بود، تعداد موجود کارکنان شاغل در زمان مطالعه ۲۴۲۲ نفر بوده است. به دیگر سخن تعداد ۷۱۸ نفر از کارکنان شاغل براساس معیار و شاخص ۷/۱ عملا بعنوان پرسنل مازاد بر نیاز شناخته خواهند شد که این عدد ۳۰% از کل کارکنان شاغل را شامل می شود. از آنجا که ملاک تخصیص بودجه و اعتبارات پرسنلی براساس شاخص ۷/۱تنظیم شده است، بدیهی است که مراکز بیمارستانی ناچار به پذیر

ش مشکلات مالی عدیده ای بوده و متحمل تنگناهای اعتباری و مالی زیادی خواهند شد. نارسایی و ضعف شاخص۷/۱ نفر کارمند به ازاء هر تخت فعال بیمارستانی و پاسخگو نبودن این شاخص در برآورد و برنامه ریزی بودجه پرسنلی در بیمارستانهای دانشگاهی در نهایت منجر به بحرانهای شدید مالی خواهد شد و لزوم اصلاح و ارتقاء شاخص فوق امری گریز ناپذیر می باشد.

نکته دیگری در ارتباط با وضعیت نیروی انسانی در مراکز بیمارستانی مورد مطالعه پایین بودن درصد اشغال تخت های فعال بیمارستانی است. پایین بودن درصد اشغال تخت فعال در تعدادی از بیمارستانهای مورد مطالعه منجر به تنزل میانگین کل درصد اشغال تخت های فعال بستری در بیمارستانهای دانشگاهی استان شده است . نتایج نشان می دهد که از مجموع ۱۰۰۳ تخت فعال بستری در سال ۱۳۸۲ تنها ۶۳% از تخت های دایر، اشغال شده و برای ارائه خدمات درمان بستری مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین از مجموع تعداد ۱۲۱۴ تخت ثابت ۱۰۰۳ تخت دایر بوده اند. (۶۱/۸۲% از تخت های ثابت، فعال بوده اند ) با توجه به اینکه تشکیلات تفصیلی مراکز بر مبنای تخت مصوب طراحی شده اند و برپایه تعداد تخت های مصوب بیمارستان، کارکنان و پرسنل نیز استخدام شده و به کار گرفته شده اند، ملاحظه می شود با توجه به تعداد کل کارکنان شاغل (۲۴۲۲ نفر) که اندکس تخت فعال بیمارستان را به رقمی بالغ بر۴۱/۲ می رساند، برای اجتناب از تحمیل هزینه های اضافی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی تعدیل و بازنگری در تعداد کارکنان ضروری است. موضوع دیگری که به آن در این پژوهش پرداخته شده است مقایسه نسبت شاغلین در گروه شغلی اصلی یا درمانی به پشتیبانی است. نتایج نشان می دهد که این نسبت در بیمارستانهای دانشگاهی مورد مطالعه در ارتباط با چارت مصوب۰۶/۷۵% برای کادر درمانی و ۹۷/۲۴ % برای کادر پشتیبانی است. در خصوص چارت تشکیلاتی اشغال شده نسبت فوق تغییر چندانی نکرده است و برای کادر درمانی۲۸/۷۴% و برای کادر پشتیبانی ۶۱/۲۵% است
آنچه حائز اهمیت است برهم خوردن تعادل و تناسب نسبت های بالا در گروه شاغلین در مقایسه با پست های سازمانی اشغال شده است. این نسبت ها برای گروه شاغلین برای گروه کارکنان درمانی برابر ۲۸/۵۵% و برای کادر پشتیبانی ۷۱/۴۴% است. در کلیه مراکز مورد مطالعه نسبت نیروی انسانی گروه درمانی به پشتیبانی در گروه شاغلین برابر ۲۳/۱۱% است که این نسبت با قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۶۶ که تعداد کارکنان شاغل درمانی را سه برابر پشتیبانی تعیین کرده است مغایر است. (جدول شماره ۲ )
همانگونه که در محاسبات جدول جدول شماره ۳ ، ب مشاهده می شود شاخص نسبت تخت های فعال و ثابت به چارت های مصوب و اشغالی در رده های درمانی و پشتیبانی کمتر از میزان مورد نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که معادل۷/۱ است. همچنین نسبت تعداد ردیف

های تشکیلاتی در دو رده درمانی و پشتیبانی در هردو ردیف چارت های مصوب و اشغالی از میزان مناسب و قابل قبولی برخوردار است. ولی این تعادل در ارتباط با تعداد شاغلین موجود برقرار نبوده و سهم کارکنان پشتیبانی به نحو بارزی افزایش یافته است افزایش نسبت های تعداد شاغلین نسبت به تعداد چارت های سازمانی اشغالی در رده های پشتیبانی و درمان بشرح زیر است :
جدول شماره- ۲ :
مقایسه نسبت تعداد کارکنان بر اساس چارت های اشغالی و شاغلین موجود در گروه های

درمانی و پشتیبانی
عنوان شغل تعداد کل پست های اشغال شده درصد تعداد کل
شاغلین درصد

اختلاف تعداد شاغلین به چارت های اشغال شده درصد رشد تعداد شاغلین به چارت های اشغال شده
کادر درمانی ۱۱۱۵ ۳۸/۷۴ ۱۲۹۸ ۲۸/۵۵ ۱۸۳+ ۴۱/۱۶%
کادر پشتیبانی ۳۸۴ ۶۱/۲۵ ۱۰۵۰ ۷۱/۴۴ ۶۶۶+ ۴۳/۱۷۳
جمع کل ۱۴۹۹ ۱۰۰ ۲۳۴۸ ۱۰۰ ۸۴۹ ۶۳/۵۶%
جدول شماره – ۳ :
مقایسه درصد تعداد کارکنان بر اساس چارت تشکیلاتی و شاغلین موجود در گروه های درمانی و پشتیبانی
عنوان شغل تعداد چارت مصوب درصد تعداد پست های اشغال شده درصد تعداد کل
شاغلین درصد
ضریب اختلاف
کادر درمانی ۱۴۲۷ ۰۶/۷۵ ۱۱۱۵ ۳۸/۷۴ ۱۲۹۸ ۲۸/۵۵ ۱۰/۱۹-
کادر پشتیبانی ۴۷۴ ۹۳/۲۴ ۳۸۴ ۶۱/۲۵ ۱۰۵۰ ۷۱/۴۴ ۱۰/۱۹+
جمع کل ۱۹۰۱ ۱۰۰ ۱۴۹۹ ۱۰۰ ۲۳۴۸ ۱۰۰
همانگونه که مشاهده می شود سهم پست های سازمانی اشغال شده در رده های اصلی ( درمانی ) در بیمارستانهای مورد مطالعه ۳۸/۷۴ % و این میزان برای رده های پشتیبانی ۶۱/۲۵% است. اما در بررسی تعداد کل شاغلین موجود در بیمارستانهای مورد مطالعه مشاهده می شود که سهم رده های اصلی با ۱۰/۱۹% کاهش به ۲۸/۵۵% تنزل یافته است و این در حالی است که سهم رده های پشتیبانی به میزان ۱۰/۱۹% افزایش پیدا کرده و به۷۱/۴۴ % بالغ شده است. به عبارتی می توان گفت که بر خلاف انتظار استاندارد های مربوط به میزانهای رده های اصلی و پشتیبانی در مورد شاغلین دستخوش تغییر شده و به بطور قابل ملاحظه ای تعداد کارکنان رده های پشتیبانی در مقایسه با رده های اصلی افزایش داشته است.
براساس یافته های آماری این پژوهش همچنین با تفکیک و جداسازی هریک از گروه های شاغل در مراکز مورد مطالعه براساس ماهیت و نوع فعالیت شغلی آنها، مشخص می گردد که تعداد و نسبت غالب گروه های شاغل تناسب چندانی با حجم خدمات و نیاز واقعی مراکز بیمارستانی ندارد. برای نمونه در حالیکه تعداد دستگاههای فعال دیالیز در مراکز درمانی دانشگاهی بیش از ۳۰ دستگاه است و تعداد بیماران و دریافت کنندگان خدمات دیالیز در استان بیش از ۱۲۷ نفر گزارش شده است، تعداد کل ردیف های مصوب برای پست سازمانی پرستار دیالیز ۴

مورد بوده است که هر چهار ردیف نیز اشغال شده اند. در خصوص گروه های شغلی علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، بهداشت، پرستاری و مامایی ، مددکاری، آمار و مدارک پزشکی، تغذیه و … بازنگری و ارتقاء پست های سازمانی برای ایجاد هماهنگی و مطابقت هرچه بیشتر در انجام خدمات بیمارستانی الزامی و اجتناب ناپذیر است.
در خصوص صفات و ویژگی های پرسنلی در کارکنان شاغل نتایج مطالعه

بیانگر این است که با توجه به میانگین سنوات خدمتی کارکنان شاغل که حدود ۱۰ سال است، د رحال حاضر جمعیت شاغلین در بیمارستانهای مورد مطالعه جوان محسوب می شوند. جوان بودن نسبی جمعیت شاغلین ضمن اینکه می‌تواند مزیتی به شمار آید اما با توجه به خروج بخش قابل ملاحظه ای از کارکنان مجرب تر از چرخه فعالیت درمانی در استان و بازن

شستگی حدود ۷% از کل کارکنان در ۵ سال آینده در صورت عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز می تواند بیمارستانهای استان را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.
وضعیت تحصیلات در میان شاغلین در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان

دهنده درصد قابل ملاحظه ای از کارکنان با مدرک دیپلم و پایین تر در این مرکز است که با توجه به ماهیت و ساختار سازمانی دانشگاه که ارائه دهنده پیچیده ترین و تخصصی ترین خدمات در جامعه می‌باشد، این تعداد از کارکنان فاقد مدارک عالی دانشگاهی بعنوان یک تنگنای جدی محسوب می‌شود. (۴۸% از کل کارکنان فاقد مدارک و مدراج دانشگاهی هستند). در بررسی وضعیت و نوع استخدام کارکنان شاغل به روشنی مشخص می شود که استفاده بیش از اندازه از کارکنان شرکتی در مراکز درمانی کاملا مشهود و بارز است. اشتغال تعداد ۶۶۵ نفر کارکنان شرکتی در زمان مطالعه در بیمارستانهای دانشگاهی استان (۵/۲۷%کارکنان ) علی رغم اشتغال بیش از ۸۰% از کارکنان گروه خدمات در پست های سازمانی مصوب در بیمارستانهای دانشگاهی امری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده این است که تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی از طریق استخدام قراردادی و به کارگیری دانش آموختگان جدید در قالب طرح نیروی انسانی کماکان از اهمیت زیادی برخوردارند‌ ( ۷% کارکنان شاغل طرحی و ۴۰/۵%نیز قرار دادی بوده اند) و سرانجام آنکه براساس نتایج آماری این مطالعه کارکنان شاغل زن ۶۲% و مردان نیز ۳۸% کل کارکنان را شامل شده اند. بی تردید بالا بودن نسبت کارکنان زن به مرد می تواند بر ساختار پرسنلی سازمان تاثیر گذار باشد. استفاده بیشتر از مرخصی های سالیانه،مرخصی های زایمان و استعلاجی بیشتر،بویژه در زنان کارمند باردار و مادران در دوران شیردهی اجتناب ناپذیر است. فراهم آوردن مهدهای کودک و اماکن نگهداری فرزندان زنان شاغل از جمله دغدغه های مدیران در ارتباط با شاغلین مونث در سازمان خواهد بود.
جداول و نمودارهای ضمیمه

جدول شماره ( ۱ ) :
جدول فراوانی تخت های بستری،چارت‌های سازمانی و نیروی انسانی بصورت نزولی و بالابه پایین به تفکیک بیمارستان
نام بیمارستان تعداد تخت فعال نام بیمارستان تعداد تخت ثابت نام بیمارستان کل شاغلین نام بیمارستان تعداد چارت مصوب نام بیمارستان تعداد چارت اشغالی
شهید محمدی ۳۰۴ شهید محمدی ۴۵۰ شهید محمدی ۸۷۱ شهید محمدی ۷۰۱ شهید محمدی ۶۰۳
میناب ۱۵۶ شریعتی ۱۳۰ میناب ۲۹۸ شریعتی ۲۱۵ میناب ۱۹۱
کودکان ۱۰۳ کودکان ۱۳۰ شریعتی ۲۶۳ میناب ۲۱۰ شریعتی ۱۷۵
بندرلنگه ۹۳ میناب ۱۳۰ کودکان ۲۲۶ کودکان ۱۸۵ کودکان ۱۵۵
شریعتی ۸۷ بندرلنگه ۱۳۰ بندرلنگه ۱۹۲ بندرلنگه ۱۸۰ بندرلنگه ۱۲۴
گاوبندی ۶۴ ابن سینا ۷۰ گاوبندی ۱۴۸ ابن سینا ۹۴ رودان ۶۹

بستک ۵۸ گاوبندی ۶۴ رودان ۱۲۴ رودان ۹۳ قشم ۶۲

رودان ۵۳ رودان ۴۰ قشم ۱۱۵ قشم ۹۰ بستک ۵۲
ابن سینا ۴۶ قشم ۴۰ بستک ۱۰۸ بستک ۷۹ ابن سینا ۴۵
قشم ۳۹ بستک ۳۰ ابن سینا ۷۷ گاوبندی ۵۴ گاوبندی ۲۳
جمع کل ۱۰۰۳ جمع کل ۱۲۱۴ جمع کل ۲۴۲۲ جمع کل ۱۹۰۱ جمع کل ۱۴۹۹
نمودار شماره ( ۱ ) :
نمودار مقایسه تخت های بستری ، چارت های سازمانی و نیروی انسانی به تفکیک بیمارستان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد