بخشی از مقاله

کاشت خار

خیار
طبقه بندی مبدا و تاریخچه
خیار Cucumis sativus و طالبی متعلق به یک جنس می باشند خیار احتمالا بومی اسیا و افریقا بوده و شواهی در دست است که در غرب اسیا حداقل برای مدت 3000 سال کشت و زرع می گردیده است . خیار برای یونانیها و رومی های قدیم که انرا به اروپا معرفی کردند شناخته شده بود . در امریکا از زمان سکونت مهاجرین اولیه پرورش ان متداول بوده است .


وسعت و اهیمت
تولدی خیار در طی سالها افزایش یافته و در درجه هشتم از لحاظ سطح زیرکشت و در درجه دهم از نظر ارزش در بین 22 نوع سبزی عمده در سال 1977 بوده است .
سطح زیر کشت برای خیاری که بطور تازه عرضه می گردد حدود 20250 هکتار تا سال 1969 نسبتا ثابت باقی ماند لیکن به 21024 هکتار در سال 1977 افزایش پیدا نمود . ارزش کل از 14269000 دلار در سال 1949 به بیش از 55400000 دلار در سال 1977 افزایش یافت . سطح زیر کشت خیار برای تهیه خیار شور از 55125 هکتار به 39270 هکتار بین سالهای 1949 و 1959 کاهش یافت و به 50220 هکتار در سال 1977 افزایش پیدا نمود . ارزش محصول خیارشور از 16995000 دلار در سال 1949 به 79244000 دلار در سال 1977 افزایش زیادی یافت . ایالات فلوریدا و کارولیناها در مورد

تولید خیاری که بطور تازه ببازار عرضه می شود پیشتازهستند . در حالی که کارولیناها و میشیگان از لحاظ تولید خیار برای خیار شور و ارزش آن پیشتاز هستند . حداول 20-1 و 20-2 فصل برداشت شف سطح زیرکشت َ، تولید و ارزش در ایالت مختلف را نشان می دهد در حالی که شکل 20-1 


روند کار در راندمان تولید
کاشت ، کودشیمایی ، مبارزه با آفات و برداشت خیار احتیاج به میزان قابل توجهی نیروی اناسنی دارد . بین سالهای 1939 و 1959 احتیاج به کارگر برای هر هکتار جهت تولید یاری که به طور تازه به بازار عرضه می گردید از 314 ساعت کار به 282 ساعت کاهش جزئی یافت و به 180 ساعت کار در سال 1977 تقلیل پیدا نمود در طی دوره 1977-1939 بهبود ماشین آلات و عملیات زراعی نتیجه حاصل از یکساعت کار را 342 درصد اضافه نمود برداشت مکانیکی سبب تداوم این افزایش خواهد شد .
احتیاج آب و هوایی
خیار یک محصول فصل گرم است و گیاهان جوان آن توسط یخبندان شدیدا اسیب  نسبتا کوتاهی می رسد میانگین درجه حرارت روزانه بین 18 تا 24 درجه سانتی گراد برای رشد خیار مناسب ترین می باشد . لیکن مانند طالبی حرارت برای خیار از عوامل بسیار مهم و اساسی نیست .
انتخاب ارقام و بذر
ارقام
رقم هائی باید انتخاب شود که رشد زیاد ، عملکرد خوب ، مقاوم به بیماری و واجد صفات بازار پسند باشد . همچنین انتخاب رقم بستگی به مصرف مورد نظر دارد . پاره ای از رقم ها

برای مصرف تازه مناسب ترین بوده و سایرین خصوصا برای تهیه خیار شور مطلوب هستند .
هیبریدهای ماده
رقم های هیبریدی که دارای عامل ژنتیکی ماده زائی هتستند ایجاد گردیه است معمولا خیار گیاهی یک پایه است که گلهای نر و ماده بطور جداگانه روی یک گیاه ظاهر می شود . گیاهانی که دارای عامل زنتیکی ماده زائی می باشند فقط گلهای ماده تولید می نمایند . این خصوصیت ژنتیکی در لاین های اصلاح نباتات وارد گردیه و می توان آنرا در نسلهای بعدی با کاربرد اسید جیبر الیک بر روی گیاهان به منظور تولید چندگل نر برای خود گشنی نگهداری نمود . در بسته های بذر تجارتی میزان کمی از بذر یک رقم استاندارد اضافه می گردد . تا گروه برای گرده افشانی را تامین نماید . هیبریدهای ماده زودرس تر با میوه های تراکم یافته روی بوته و دارای عمل کرد بیشتر از رقم های استاندارد می باشند . شاید این رقم ها نسبت به شرایط نامساعد حساس تر از سایر رقم ها باشند لیکن خصوصا برای برداشت مکانیکی بسیار نامناسب هستند .
تامین بذر
استفاده از بذر خوب بیشترین اهمیت را دارد . زیرا کیفیت بذر ممکن است عامل موفقیت و شکست د رتولید محصول باشد . اختلاف در قیمت بین بذر با کیفیت بالا و کیفیت پایین در مقایسه با اختلاف در نتایج بسیار ناچیز است بذر را باید از موسسات فروش بهترین بذر خریداری نمود .


قیمت بذور هیبرد نسل اول معمولا چندین برابر ارقام استاندارد می باشد . تولید کننده باید تشخیص دهد که آیا این قمیت اضافی بذر هیبرید توسط یکنواختی و رشد بیشتر بوته های حاصل از این بذور جبران خواهد شد توصیه می شود که بذر هیبرید در یک مقیاس کوچک در مقایسه با رقم های استاندارد کاشته گردد تا ارزش آنها معین شود .
بیشترین میزان بذر خیار در کالیفرنیا کلرادو و میشیگان تهیه می شود . اگر جه میزانی از بذر نیز در سایر مناطق تولید خیار بطور محلی تولید می گردد .


آماده سازی خاک
خاک مناسب
تقریبا خیار را می توان روی هر خاک خوبی پرورش داد . یک خاک سبک ، لومی با زهکش خوب که دارای میزان زیادی مواد آلی بوده و حاصلخیز است برای خیار یش رس بسیار مطولب می باشد اگر چه خیار خاکهای قویا اسیدی را به خوبی تحمل می نماید لیکن بهترین نتایج هنگامی که واکنش خاک بین pH 5/5 و 8/6 است بدست می آید .
تهیه بستر بذر
تهیه خاکهای سبکی که برای تولید خیار مورد استفاده قرار می گیرد نسبتا آسان است بهرجهت هر چه بستر کاملتر آماده و تهیه گردد کولتیواتورزنی و کارکردن بر روی محصول اسانتر خواهد بود . شخم زدن ، دیسک زدن و دندانه کشیدن از عملیات لازم است زمان شخم و شکستن کلوخه ها د رمناطق بر حسب زمان کاشت متفاوت می باشد . برای مثال در ایالت کارولینای شمالی جایی که تاریخهای کاشت از 5 فروردین تا 21 فروردین است . شکستن زمین در طی اسفند صورت می گیرد . در جنوب زمین خیارکاری را به صورت بستر مرتفعی جهت تامین زهکش در می آورند . ارتفاع بستر بذر بستگی به موقعیت زهکشی دارد . در خاکهای با زهکشی خوب زمین را به طور مسطح شخم زده و با ادغام هر 2 یا 4 شیار با یک شخم برگردان و کشیدن مرزبند بسترهای ردیفی تقریبا مسطح ایجاد می نمایند . بالا آوردن ردیفها معمولا هنگامی که کودشیمیایی داده شده انجام می شود . دندانه زدن و ماله کشی نهائی درست قبل از کاشت صورت می گیرد . در خاکهایی که دارای زهکشی ضعیف تری است بسترهای مرتفع هنگامی که زمین برای اولین بار شخم زده می شود ایجاد می گردد و درست قبل از زمان کاشت بر روی این بست

رها دو مرتبه کارکرده و ماله می کشند .
در قمست های دیگر زمین را شخم کرده دیسک و دندانه زده و بذر در قسمت های مسطح یا شیارهای کم عمق کشت می گردد .
کود شیمیایی و کودحیوانی
کود شیمیایی
خیار محصولی است که رشد سریع مینماید و باید مواد غذایی و رطوبت

برای تداوم و رشد سریع ان بخوبی تامین شده باشد . این محصول احتیاج به 34 تا 50 کیلوگرم ازت برای هر هکتاردارد به خاکهی در معرض شستشو ازت بیشتری باید داد که قسمتی قبل از کاشت و بقیه به عنوان کود سرک داده می شود . در خاکهایی که با حاصلخیزی متوسط خیار احتیاج به حدود 78 کیلوفسفر و حدود 130 کیلو پتاسدر هکتار دارد این مواد غذایی باید قبل از کاشت داخل خاک شوند .
کود حیوانی
کود حیوانی منبع خوبی از مواد آلی و حاصلخیز خاک می باشد نظر باین که کود حیوانی فعلا گران بوده و باسانی در دسرس نیست بنابراین ترکیبی از کود سبز و کودهای شیمیایی تجارتی بمنظور برآوردن احتیاج های محصول بکار می رود زمانی که میزان کمی از کد حیوانی در دسترس باشد مخلوط کردن آن با خاک زیر ردیف ها مفید خواهد بود .
گیاهان تابستانه اصلاح کننده خاک مانند سوژا ، لوبیا چشم بلبلی ف یا نوعی لگوم توصیه می گردد . اینها را باید پس از رشد کامل لیکن قبل از رسیدن و چوبی شدن بزیر خاک برگردانید برای خیار پیش رس چاودار بعنوان یک گیاه پوششی زمستانه مناسب بوده و باید 3 یا 4 هفته قبل از زمان کاشت بزیرخاک برگردانده شود .
کاشت
تاریخ های کاشت نسبت به شرایط آب و هوایی متفاوت است خیار به آسانی توسط یخبندان آسیب می بیند نتیجتا کاشت در مزرعه باید تا زمانی که خطر یخبندان مرتفع گردد بتاخیر افتد بعضی از کشتکاران با تجربه دو یا سه کاشت فاصله یک هفته از یکدیگرانجام می دهند که اولی حدود ده روز ، قبل از میانگین تاریخ اخرین یخبندان کشنده یم باشد . اگر اولین کاشت توسط یخبندان از بین نرود یک محصول بسیار پیش رس تولید می نماید . اگر اولین کاشت از بین

 

برود پرورش دهنده هنوز می تواند از تاریخ های کاشت بعدی استفاده نماید .
در بعضی از نقاط خیار را هنوز بصورت کپه ای می کارند لیکن در غالب کشتزارهای تجارتی کشت بصورت ردیفی می باشد . زمانی که از روش کپه ای استفاده می شود چندین بذر در هر کپه کشت شده و بعدا گیاهان تنک می گردند فاصله ها از 2/1×5/1 متر تا8/1×4/2 متر متفاوت است در روش ردیفی بذر بوسیله بذرکار وی ردیف کاشته می شود . فاصله بین ردیفها از 2/1 تا 4/2 متر متغیر است . اگر خیار بطور کرتی کشت شود عرض کرتها 2/1 تا 8/1 متر است .
در زمین هایی که قبلا بستر ایجاد شده بسترها محدودا در زمان کاشت آماده گردیده و بذر در یک ردیف در مرکز بستر کاشت می شود . عمق بذرکاری بسته بنوع و شرایط رطوبت خاک تغییر کرده و معمولا به طور میانگین حدود 2/1 سانتی متر می باش . بسته به فاصله بین ردیفها و روش مورد استفاده بین 2/2 تا 4/4 کیلو بذر برای کاشت یک هکتار مورد احتیاج است .
کاشت خیر برای تهیه خیار شور با تراکمیاز 61750 تا 74100 بوته در هکتار با فاصله ردیفها بین 1 تا 50/1 متر و فاصله بین گیاهان 12 تا 15 سانتی متر عملکرد رضایت بخشی داده است . با کاشت دقیق حدود 2/2 کیلو بذر برای هر هکتار مورد احتیاج است .


کاشت در روش تک برداشتی
تراکم 197600 تا 247000 بوته در هکتار برای عملکرد متوسط در روش تک برداشتی لازم است . در بعضی موارد بسترهای چهار ردیفه که بنحوی فضاهای پهن تری بین بسترها برای عبور ماشین آلات و وسایل را امین می کند مطلوب بودهاست در ایالت کالیفرنیا که آبیاری شیاری به طور وسیعی مورد استفاده است ردیفهای دوقلو ، بفاصله 30 تا 35 سانتی متر از یکدیگر بر روی بتسرهای یک متری در حالی که 20 عدد گیاه در هر متر ردیف وجود داشته رضایت بخش بوده است .


از سیستم واحد حرارتی ممکن است برای تعیین فواصل زمانی کاشت قطعات مختلف جهت برداشت بترتیب کاشت استفاده نمود با تفریق درجه حرارت پایه از میانگین درجه حرارت روزانه می توان واحدهای حرارتی را تعیین نمود بررسی ها نشان داده که افزوده شدن 56 تا 42 واحد حرارتی برای جوانه زدن و به طور کلی 470 تا 560 واحد حرارتی از کاشت تا برداشت لامز است با یادداشت برداری از میانگین درجه حرارت روزانه در زمانی که جهت برداشت مورد نظر است و ظرفیت روزانه ماشین آالت برداشت واحدهای حرارتی بین کاشت ها را می تان تعیین نمود . برای مثال اگر میانگین درجه حرارت روزانه در زمان برداشت 24 درجه سانتیگراد باشد . محصول 11 واحد حرارتی روزانه تا زمان رسیدن جمع آوری می کند . این میزان باید بین فواصل تاریخهای کاشت رعایت گر

دد . ارقام از لحاظ واحدهای حرارتی مورد احتیاج برای رسیدن متفاوت اند و تغییراتی ممکن است نسبت به محل جغرافیایی و فصول وجود داشته باشد .
کولتیواتور زنی و آبیاری
کولتیواتورزنی
کولتیواتور زنی باید بلافاصله پس از سبز شدن گیاهان شروع شده و با تکرار کافی برای پاینی نگهداشتن تعداد علفهی هرز و سست نگهداشتن خاک انجام شود . کولتیواتور زنی اولیه ممکن است با ندازه قابل قبول عمیق باشد لیکن از آنجای یکه خیار دارای ریشه های سطحی است پس از اینکه ساقه های گیاه شروع به خوابیدن نمود کلیه کولتیواتورزنی ها باید سطحی بوده و خیلی نزدیک به گیاهان نباشد . پاره ای از مواقع ساقه ها را می گردانند تا کولتیواتورزنی های بعدی امکان پذیر باشد . لیکن وجین با دست ممکن است برای از بین بردن علفهای هرز مجاور بوته ها لازم باشد از علف کش ها برای کنترل علفهای هرز خصوصا در کاشت های متراکم می توان استفاده کرد .
گرده افشانی


خیار برای انتقال دانه گرده از گلهای نر به ماده جهت تشکیل میوه احتیاج به حشرات عمدتا زنبور عسل چه بصورت وحشی و چه اهلی دارد . در حومه قطعات جنگلی بزرگ با سایر زمینهای غیرمزروعی توده زنبورهای وحشی برای یک گرده افشانی خوب ممکن است کافی باشد . اگر چه در سایر نواحی لازم است کندوهای زنبور عسل را در نزدیکی کشتزارهای خیار قرار داد یک کندو ممکن است تا 2/1 هکتار را گرده افشانی نماید .
آبیاری


خیار در طول فصل رشد احتیاج به تامین مداوم رطوبت دارد . بیشتین احتیاج در زمان میوه دهی است . کمبود رطوبت در این زمان می تواند عملکرد میوه قابل ببازار را شدیدا کاهش دهد . سیستم آبیاری بصورت شیاری در جایی که بتوان آنرا بکار برد بهتر است . وقتی از سیستم آبیاری بارانی استفاده می شود آب باید در اوایل روز داده شود بطوری که خاک و برگها قبل از شروع شب خشک شود تا گسترش پوسیدگی میوه و بیماریهای شاخ و برگ کاهش یابد .
هندوانه
طبقه بندی مبدا و تاریخچه
هندوانه به نظر می رسد که بومی آفریقا باشد اگر چه شواهی در بر اینکه احتمال مبدا آن امریکا است گزارش شده است . کاشفین اولیه فرانسوی، سرخپوسانی را یافته اند که در دره می سی سی پی melon کشت می کرده اند و همچنی گزارش دشه در سال 1629 در نیوانگاندو قبل از سال 1664 در فلوریدا کاشته می شده است . به هر جهت توضیحات نشان داده که melon اولیه امریکا از نوع citron بوده و هندوانه واقعی از آفریقا آمده است . کاشت هندوانه در اروپا تا قرن شانزدهم شناخته نشده بود.


وسعت و اهمیت
از زمان مستقر شدن مهاجرین اولیه امریکایی اهمیت تجارتی هندوانه رو به افزایش بوده است . هندوانه از نظر سطح زیر کشت در رتبه هفتم و از نظر ارزش در مرتبه پانزدهم بین 22 سبزی عمده در سال 1977 قرار داشت . سطح زیر کشت تدریجا نوساناتی به طرف کاهش از 155439 هکتار در سال 1949 به 132836 هکتار در سال 1959 و به 92097 هکتار در سال 1973 داشته است . مانند بیشتر محصولات عملکرد در هکتار از 7497 کیلو در سال 1949 به 9175 کیول در سال 1959 و به حد 12980 کیلود رد سال 1977 افزازیش یافت . همزان ارزش محصول از 29450000 دلار به 46708000 و 89414000 دلار بین سالهای 1949 و 1977 افزایش یافت .
ایالت تگزاس فلوریدا َ، جورجیا کارولینای جنوبی و می سی سی پی در تولدی و ارزش در سال 1977 پیشتاز بوده اند .
روند کار در راندمان تولید
هندوانه نسبتا یک محصول گسترده و ارزان قیمت از نظر تولدی بوده و نیاز بکار گرکمتری د رمقایسه با یشتر سبزیها برای تولدی و برداشت یک هکتار دراد . بین سالهای 1939 و 1977 در طی یک افزایش قابل توجه در عملکرد یک هکتار ساعات کار کارگر مورد نیاز برای تولید و بردشات از 148 به 86 ساعت د رهر هکتار کاهش یافت . راندمان یک ساعت کار کارگر د رخلال این دوره 338 درصد افزایش یافت . با اصلاح ارقام عملیات زراعی و ماشین آلات افزایش راندمان کارگر تداوم دارد .
احتیاج آب و هوایی


هنوانه احتیاج به یک فصل رشد طولانی و عاری از یخبندان با درجه حرارتهای نسبتا بالا دارد . هندوانه به رطوبتهای بسیار پایین یا بالا زیاد حساس نیست و بنابراین می تواند در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی متغیر از نواحی مرطوب جنوب شرقی تا نواحی خشک جنوب غربی آمریکا کشت شود . بهر حال بیماریهای برگ در آب و هوای مرطوب بیشتر اسیب می رسانند . بطور معمول هندوانه برای رسیدن میوه احتیاج به 80 تا 120 روز دارد این مدت با تاریخ کاشت محلی که هندوانه پرورش داده می شود تغییرمی کند .
انتخاب ارقام و بذر
ارقام تجارتی هندوانه ممکن است در رنگ از خاکستری تا سبز تیره در شکل از گرد تا دراز و استوانه ای تغییر کنند . ارقامی که دارای گوشت قرمز تیره و بذر تیره رنگ هستند چون این ص

فات و ابستگی با رسیدن مناسبت و کیفیت خوراکی مطولب دارند ترجیح داده می شوند تقاضای بازار در گذتشه برای هندوانه های با اندازه متوسط تا بزرگ بوده است نشانه هایی موجود است که در آینده تقاضای بیشتری برای میوه های متوسط تا کوچک خواهد بود سفتی پوست و توپری گوشت همراه با کیفیت خوراکی عالی فاکتورهای اساسی برای هندوانه های مناسب برای ارسال به نقاط دیگر است در حالی که برای مصارف خانگی کیفیت تنها عامل مهم است .
ارقام
ارقام متعدد معروف تجارتی موجود است که بعضی از انها با انواع مقاوم به بیماری جایگزین شده اند .
تامین بذر
خرید بذر از تولید کنندگان معتبر بذر بایستی عمل رایج در میان زارعین هندوانه باشد اطلاع ا زمبدا بذر مطلوب است تا بتوان هر ساله سفارشات مکرر برای ارقام یا نژادهای مطلوب را انجام داد بذر خوب بایستی زنده ، مطابق نام و عاری از حشرات و بیماریهای بذر زاد باشد . تولید تجارتی بذر عمدتا محدود به حومه لیسبورگ ، فلوریدا و راکسی فوردکار رادو می باشد . بهرجهت تولید بذر به مقدار محدود در مناطق تجارتی گوناگون توسط زارعین هندوانه غیر معمول نیست .
آماده سازی خاک
خاک مناسب
هندوانه در خکهای بکر که تازه آماده شده لوم شنی غنی از هوموس ، حاصلخیز ، خوب زهکشی شده و کمی اسیدی بهترین رشد را خواهد نمود . مواد زاید باید به اندازه کافی موجود باشد که تکیه گاهی برای ساقه های خزنده ایجاد کند تا از غلطیندن آنها در اثر بادهای شدید جلوگیری نماید . کشت هندوانه در مناطق تجارتی بر روی هر نوع خاکی که به خوبی زهکشی شده گرم کاملا حاصلخیز که عاری از حشرات و بیماریهای مضر هستند معمول می باشد . بهرجهت مشاهده گردیده که وقتی هندوانه روی خاکهای سنگین کشت گردد گیاه به کندی رش

 

د کرده و اندازه و کیفیت میوه معمولا نامرغوبتر است .
تهیه بستر بذر
تهیه بستر بذر هندوانه بایستی بسیار زودتر از فصل کاشت شروع شود زمین بایستی به عمق 17 تا 20 سانتی متر در اواخر پاییز یا اوایل زمستان برگردانده شود تا زمان زیادی برای پوسیدن مواد گیاهی باشد . زمین درست قبل از کاشت باید کاملا دندانه زده شود . مزرعه سپس باید بوسیله علامتهایی که فاصله انها از 5/2 تا 5/3 متر تغییر می کند علامت گذاری گردد . فاصله بر اساس گنجایش زمین برای تامین نور و رشد ساقه های خزنده معین می شود د رایالتهای جنوب شرقی معمولا از یک فاصله 3×3متری استفاده می شود . در تگزاس و بعضی از نواحی جنوب غربی فاصله تقریبا بیشتر از 3×3 متر است . پس از استعمال کود شیمیایی در ردیف که جهت کشت هندوانه را مشخص می سازد با یک خیس برگردان خاک دو شیار روی هم ریخته می شود . بنابراین یک پشته کوتاه برای کاشت ایجاد می شود . بذرکاری روی چنین پشته ای گیاهان را در بلندی قرار داده و زهکشی بهتری را ایجاد می کند .
کود شیمیایی کود حیوانی و آهک
از ا«جا که هندوانه معمولا روی انواع خاکهای سبکتر کشت می شود دادن کود در تولدی تجارتی این محصول عملا غیرقابل اجتناب است .
کود شیمیایی
کلیه اطلاعات موجود نشانگر این است که کود شیمیایی کامل برای تولید موفقیت میز هندوانه لازم است . رایج ترین آنالیزکودی مورد استفاده شامل 5 درصد ازت 80 درصد فسفر و 8 درصد پتاسیم است . میزان کاربرد معمولا از 440 تا 880 کیلودر هکتار تغییر می کند کود شیمایی ممکن است بطور ممتد در طول ردیف بکار رود . یا در وضعیت متمرکزتری در اطراف گیاه به فاصله 60 یا 90 سانتی متر در هر طرف کپه به خاک داده شود . اگر کود شیمیایی مستقیما زیربذرداده شود بایستی کاملا با خاک مخلوط گردد . اگر چه وقتی در شیارهایی با فاصله 5 یا 5/7 سانتی متر در هر طرف بذر ریخته شود احتمالا برای جوانه زدن کمتر صدمه زا خواهد بود . کد سرک مکمل از نوع کود شیمیایی ازته می تواند در زمان شروع رشد ساقه های خزنده به کار رود . زارعین تجارتی پیشتاز در بعضی مناطق این را یک عمل عالی فرض می نمایند .
کود حیوانی
بخاطر رایج بودن کندن علفهای خشک ازمزارع هندوانه و تعذیه دامها با آن عملا تمام کود اصطبل ها و محوطه های آن در نواحی تولید تجارتی به ارگانیزمهای بیماری زای مضرآلوده است . اگر برای هندوانهاز چنین کودهایی استفاده شود احتمالا بیماری ها را در اوال فصل رشد منتشر می نماید که سبب خسارت عمده خواهد شد بهرحال اگر عاری بودن کود حیوانی از بیماری های زیان آور محقق گردد یک منبع عالی عناصر غذایی و هوموس بوده و ممکن است استفاده از ان بعنوان مکمل کودشیمیایی تجارتی مفید واقع شود . مقدار متداول کاربرد آن 5 تا 10 تن در هکتار است که قبل از فصل کاشت داخل خاک می شود . هیچ نوع اطلاعاتی که ارزش کود سبز را در تولدی

هندوانه نشن دهد موجود نیست اگر چه علم عامه نشان می دهد که خاکهای سبکتر در جنوب امریکا از نظر میزان هوموس پائین است و استفاده از کود سبز تقریبا بدون استثناء عملکرد را افزایش داده است محصولات پوشش سبز بایستی حدود یک ماه قبل از فصل کاشت زیر خاک شوند .
آهك


ازآنجايي كه هندوانه درجه هاي اسيديته كه معمولا درخاك وجوددارد راتحمل مي كند ، ضروري بودن آهك براي كشت اين محصول ثابت نگرديده است . فقط وقتي كه PH كمتراز 5 است آهك دادن بايستي درنظر گرفته شود
کنترل بیماریها و حشرات
بیماریها


برگ ساقه و میوه هندوانه به وسیله بیماریها مورد حمله قرار می گیرد که منهدم کننده ترین آنها عبارتند از پژمردگی ،آنتراکنوز ، غده ریشه و پوسیدگی ساقه گاه میوه
پژمردگی : پژمردگی بوسیله Fusarium oxysporium niveum ایجاد شده و بطور وسیعی در نواحی تولید تجارتی پراکده بود و شاید بیشترین خطر برای تولید هندوانه در جنوب بابشد . این اورگانیزم د رخاک زندگی کرده و در ریشه ها نفوذ می نماید و از راه آوندهای چوبی به طرف بالا رشد می نماید علائم این بیماری عبارتند از تغییر رنگ قسمت چوبی ساقه به قهوه ای تیره و پژمردگی ناگهانی تک شاخه ها که بزودی سبب مرگ گیاهان می شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید