تحقیق در مورد طرح کاشت و بهسازی تپه مرادآب کرج

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طرح کاشت و بهسازی تپه مرادآب کرج

فصل اول

۱ـ وضعیت عمومی و موقعیت عمومی
عرصه مورد نظر معروف به تپه مراد آب کرج از نظر جغرافیایی یک دامنه با جهت عمومی غربی محسوب می شود، که از شمال به منطقه عظیمیه از جنوب و شرق به خیابان چالوس و از غرب به خیابان مطهری مشرف می باشد.

این منطقه در محدوده ارتفاعی ۱۵۳۰ـ۱۴۲۰ متر قرار دارد، قسمت های زیادی از این عرصه به دلیل مسکونی بودن مناطق حاشیه تخریب گشته و پتانسیل خاک جهت ایجاد فضای سبز شهری بسیار ضعیف می باشد.

 

۲ـ نقشه مورد استفاده
جهت برنامه ریزی و تهیه طرح از نقشه های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح که در سال ۱۳۷۷ تهیه گشته بود به عنوان راهنما استفاده گردید، سپس در جهت مشخص کردن مساحت و محیط عرصه، حداکثر و حداقل طول و عرض جغرافیایی و تعیین حداکثر و حداقل ارتفاع از سطح دریا با استفاده از یک دستگاه GPS مدل Garmin76cs اقدام گردید.

 

۳ـ موقعیت جغرافیایی، حدود وسعت
تپه مراد آب کرج بین طول جغرافیایی ۱۵،۰۵،۵۰ و ۵۰،۰۶،۹۵ و عرض جغرافیایی ۳۹،۶۴،۰۵ و ۳۹،۶۴،۵۸ قرار دارد. بر اساس مساحت یابی انجام شده مساحت کل عرصه ۳/۴ هکتار برآورد شده است از نظر استفاده فعلی کل مساحت عرصه قابل کار می باشد. لازم به ذکر است که محیط کل منطقه نیز ۱۰۱۸۰ متر برآورد شده است.

 

۴ـ عوارض طبیعی و توپوگرافی
تپه مراد آب کرج بین دو یال بزرگ قرار گرفته است، از نظر شکل ظاهری شبیه به یک بیضی کشیده می باشد که از شمال به جنوب کشیده شده باشد. یک یال و دو دره کوچک که عموما” از شرق به غرب عرصه کشیده شده اند نیز در عرصه دیده می شود. این دره ها کار تخلیه آب باران و عمل زهکشی را انجام می دهند.

۵ـ اقلیم شناسی
حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هوای یک منطقه را بدون توجه به لحظه وقوع آنها اقلیم یا آب و هوای آن منطقه می گویند. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را دریک منطقه دلخواه بدست می دهد. بنابراین پیش بینی وضعیت آب و هوای یک منطقه که عبارت از شرایط اقلیمی غالب آن منطقه در دراز مدت است بدون تجزیه و تحلیل های آماری داده های ثبت شده امکان پذیر نمی باشد. از سوی دیگر وضعیت هوا توسط متغیرهای هواشناسی که از آنها به عنوان عناصر هواشناسی یاد می شود تعیین می گردد که در ذیل به دو مورد از مهمترین این عناصر اشاره می شود.

۵-۱- دمای هوا
دما به عنوان نمایه ای از شدت گرما، یکی از عناصر اساسی شناخت هوا است. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که به نوبه خود سبب تغییرات دیگر در عناصر هواشناسی می شود.

تغییرات دما را می توان به دو دسته تغییرات روزانه دما که در طول یک شبانه روز اتفاق می افتد و تقریبا” دوره ای است و تغییرات فصلی دما تقسیم نمود.
در تغییرات روزانه دما حداکثر دما در اوایل بعد از ظهر و حدقل آن قبل از طلوع خورشید اتفاق می‌افتد. اما تغییرات فصلی دما به این گونه است که در روی خشکی ها حداکثر دما بین یک یا دو ماه بعد از وقوع انقلاب تابستانی (اول تیرماه ) و حداقل دما یک یا دو ماه بعد از انقلاب زمستانی (اول دی ماه ) رخ می دهد.

در این طرح از اطلاعات ایستگاه سینوپتیک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج که نزدیکترین ایستگاه به نطقه مورد نظر است استفاده شده است.
در این منطقه متوسط درجه حرارت سالیانه ۶/۱۵ و معدل حداکثر درجه حرارت سالیانه ۵/۳۹ و حداقل درجه حرارت سالیانه ۲/۱۰- درجه سانتی گراد می باشد.
جدول شماره ۱ـ معدل متوسط دمای ماهانه و سالانه ایستگاه کرج
ماهها

سالانه آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی
۶/۱۵ ۵/۴ ۷/۹ ۵/۱۸ ۵/۲۳ ۳/۲۷ ۲۷ ۷/۲۴ ۹/۱۸ ۵/۱۴ ۴/۱۰ ۸/۴ ۲/۳

۵-۱- بارندگی
بارندگی را می توان مهمترین عامل دانست که به صورت مستقیم در چرخه هیدرولوژی مؤثر می‌باشد. مقدار آن بر حسب میلی متر در ساعت بیان می شود و در فصول مختلف مقدار و شدت آن می تواند متفاوت باشد.

جدول شماره ۲ـ میزان متوسط بارندگی ایستگاه کرج
ماهها
سالانه آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی
۲۵۵ ۹/۴۳ ۲/۲۹ ۶/۹ ۲/۰ ۹/۱ ۵/۴ ۳/۰ ۳/۲۱ ۹/۴۹ ۷/۳۹ ۵/۲۵ ۸/۲۸

به طوری که ملاحظه می شود در این منطقه بیشترین بارندگی را در فصل پاییز (آذرماه ) معادل ۴۴ میلی متر و کمترین بارندگی را در فصل تابستان (شهریور ماه ) معادل ۲/۰ میلی متر دارا می باشیم.

۵-۳- طبقه بندی اقلیم
ضریب دومارتن : دو مارتن رابطه زیر را جهت طبقه بندی اقلیمی ارائه نمود:

کهP معرف متوسط بارندگی سالانه (میلی متر)، T متوسط دمای سالانه (سانتی گراد) است بر اساس فرمول دومارتن ۶ نوع آب و هوا به شرح زیر طبقه بندی می شود:
جدول شماره ۳ـ طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش دومارتن
نام اقلیم محدوده ضریب خشکی دومارتن
خشک کوچکتر از ۱۰
نیمه خشک ۹/۱۹ـ۱۰
مدیترانه ای ۹/۲۳ـ۲۰
نیمه مرطوب ۹/۲۷ـ۲۴
مرطوب ۹/۳۴ـ۲۸
بسیار مرطوب بزرگتر از ۳۵

به نحوی که برای این منطقه خواهیم داشت :

بنابر تقسیم بندی دو مارتن این منطقه جزء اقلیم خشک محسوب می شود.
بر اساس تقسیمات اقلیمی و بیوکلیماتیک ایران ارائه شده توسط دکتر حبیب الله ثابتی، کرج جزء اقلیم سرد و خشک به شمار می رود که نتیجه محاسبات فوق را تایید می کند.

۵-۴- بررسی نتایج حاصل از ایستگاه کرج با فرمول آمبروترمیک جهت تعیین ماههای مرطوب، خشک و نیمه خشک
جهت تعیین روزهای خشک سال، ضریب خشکی برای هریک از ماههای سال با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیده و نتایج آن در جداول زیر آورده شده است
I= ضریب خشکی
Pi= متوسط بارندگی ماهیانه به میلیمترP = متوسط بارندگی سالیانه به میلی مترN = تعداد روزهای ماه
جدول شماره ۴ ـ تعیین ضریب بارندگی و ماههای خشک و مربوط منطقه با توجه به داده های ایستگاه کرج
ماههای سال آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی
متوسط‌بارندگی برحسب mm 9/43 2/29 6/9 2/0 9/1 5/4 3/0 3/21 9/49 7/39 5/25 8/28
مقدار ضریب بارندگی ۲ ۴/۱ ۹/۰ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۲/۰ ۰۱/۰ ۹/۰ ۳/۲ ۹/۱ ۲/۱ ۳/۱

ماههای خشک ماههای مرطوب
ماههایی که در آن I >1 باشد ماه مرطوب و در صورتی که I<1 باشد ماه خشک محسوب می‌‌شود .
بر اساس جدول فوق ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماههای خشک و نیمه خشک و ماههای دی، بهمن، اسفند، فروردین، آبان و آذر ماههای مرطوب می باشد.

۵-۴- منحنی آمبروترمیک بر اساس دما و بارندگی منطقه

۶- هدف از جنگلکاری
هدف از جنگلکاری در این عرصه ایجاد یک محیط تفرجی جهت پارک و فضای سبز می باشد و به همین ترتیب باید سعی شود که از گونه‌های پهن برگ پاکوتاه و یا سوزنی برگانی که حالت پاکوتاه یا حالتی توپی دارند استفاده گردد. در این حالت وضعیت ‌و شکل فیزیکی و حجم درختان بسیار پر اهمیت می‌باشد.

فصل دوم

بر اساس اطلاعات ذکر شده در فصل اول و بررسی های میدانی در عرصه گونه های گیاهی زیر جهت جنگلکاری در تپه مراد آب کرج پیشنهاد می گردد:

گونه های درختی پهن برگ :

نام فارسی : عرعر
نام لاتین : altissima Ailantus
نام انگلیسی : Tree of heaven
نام محلی : در سراسر کشور عرعر نامیده می شود.

رویشگاه و مشخصات درخت :
موطن اصلی درخت از چین و ژاپن است و از سالهای قدیم به ایران وارد و در مناطق استپی و شمال کشور کاشته شده است. ارتفاع این درخت به ۱۵ متر و قطر تنه آن به ۶۰ سانتی متر می‌رسد.
زمان گلدهی اردیبهشت
زمان رسیدن بذر مهرماه
تعداد بذر در کیلوگرم ۳۸ هزار
روش تولید نهال زمینی
نحوه تکثیر بذر
زمان کاشت بهمن و اسفند
سن انتقال نهال از نهالستان یک یا دو ساله

اهداف تولید نهال و مناطق کاشت :
این گونه با هدف تولید چوب و ایجاد فضای سبز و توسعه جنگل در مناطق نیمه خشک کشور کاشته می شود. این گونه به خاطر اثرات آن بر دستگاه تنفسی در مناطق مسکونی و در پارکها به صورت انبوه توصیه نمی شود. ولی به خاطر مقاومت بالایی که دارد به سرعت رشد می کند و ریشه دوانی بسیار دارد و چنانچه نزدیک مناطق مسکونی کاشته شود ریشه جوش آن ممکن است به داخل مجاری آب و پی ساختمان نفوذ کند و باعث تخریب گردد. در مجوع گیاهی است مقاوم به خشکی و سازگار با اکثر مناطق کشور و در صورتی که شرایط مناسب باشد به صورت طبیعی تجدید حیات می کند. فاصله کاشت ۵/۳×۵/۳ متر توصیه می شود.

نام فارسی : توت
نام لاتین : Morus alba
نام انگلیسی : White Malberry
نام محلی : در اکثرنقاط ایران توت نامیده می شود و ترک زبانان آن را دوت می نامند.
درخت توت بومی کشور چین است و در نقاط استپی و شمال ایران کشت می شود و حتی به صورت خودرو در جنگل های شمال پراکنده شده است.
توت درختی است کوتاه قد که به ۲۰ متر و قطرش به یک متر می رسد، دارای تنه ای راست و قائم و پوستی شیاردار، خاکستری مایل به زرد می باشد. برگهایش مختلف الاشکل صاف و لوب دار یا دندانه دار، با قاعده نیم قلبی و انتهای تیز است. رنگ آن نیز روشن و براق است.
برگ توت در بهار برای تربیت کرم ابریشم و در پاییز به مصرف تعلیف دام می رسد. میوه تازه و خشک آن مورد توجه است و چوب آن در مصارف مختلف نجاری و خصوصا” تهیه تار و در شمال کشور برای طبقه بندی تلنبار و همچنین برای گاوآهن محلی به کار می رود. درخت توت در برابر خشکی بردبار است، هم در شمال کشور و هم در مناطق استپی و نیمه خشک به صورت خودرو می‌روید. در استان تهران از این گونه برای توسعه فضای سبز شهری و حاشیه راهها استفاده می‌شود.

گونه های سوزنی برگ :

نام فارسی : سرو نقره ای
نام لاتین : Cupressus arizorica
نام انگلیسی : Arizona Cyeress
نام های محلی : در اکثر نقاط ایران به نام سرو نقره ای مشهور است.
رویشگاه و مشخصات درخت :
این درخت بومی ایالت آریزونا و کالیفرنیا می باشد. رنگ آن کبود و نقره ای است. اولین بار در سال ۱۳۳۴ به ایران وارد و در دانشگاه کشاورزی کرج کاشته شده است که پایه‌های آن نیز وجود دارد.
در حال حاضر تقریبا” در سراسر کشور به صورت دست کاشت و دیم کاشته شده است.
زمان گلدهی : دی ـ بهمن
زمان رسیدن بذر تیرـ آذر
تعداد بذر در کیلو گرم ۱۶۰ هزار
روش تولید نهال گلدانی
نحوه تکثیر بذر
زمان کاشت اسفند

سن انتقال نهال از نهالستان یک یا دوساله
اهداف تولید نهال و مناطق کاشت :
این گونه با هدف ایجاد فضای سبز و احداث پارکها و تفرجگاههای جنگلی و همچنین برای تولید جنگل در مناطق نیمه خشک و نیمه سردسیری کشور تولید می گردد. فاصله کاشت ۵/۲×۲ یا ۲×۲ متر توصیه می شود.

نام فارسی : سروخمره ای ـ نوش
نام لاتین : Thuja Orientalis
نام انگلیسی : Arbor vitae
نام های محلی سورـ نوش ـ سرو خمره ای ـ سرو تبری ـ سرو بادبزنی
رویشگاه و مشخصات درخت :
سرو خمره ای درختی است که موطن اصلی آن را آسیا معتدل و در چین نامیده اند. در ایران نیز در استان گلستان در منطقه سورکش در دره علی آباد کتول به صورت طبیعی وجود دارد. تک درخت قدیمی آن در حیدرآباد کرج و سبزوار وجود دارد که سن آن هم زمان ظهور اسلام تخمین زده شده است.
زمان گلدهی : دی و بهمن
زمان رسیدن بذر شهریور

تعداد بذر در کیلوگرم ۵۵ هزار دانه
روش تولید نهال زمینی و گلدانی
نحوه تکثیر بذر و قلمه
زمان کاشت شهریور ـ اسفند
سن انتقال تولید نهال از نهالستان دو وسه ساله

اهداف تولید نهال و مناطق کاشت :
این گونه با هدف ایجاد فضای سبز و احداث پارکها و تفرجگاههای جنگلی در شمال کشور و مناطق سردسیری و نیمه سردسیری و مناطق مرکزی خارج از شمال تولید می گردد. فاصله کاشت برای این گونه زیبا ۵/۲×۵/۲ متر توصیه می شود.
گونه های درختچه ای :

نام فارسی: ارغوان معمولی
نام لاتین : Cercis Siliquastrum
نام محلی : در اکثر نقاط ایران به نام ارغوان معروف است .
این درخت کوچک بومی اروپا و آسیا است و در جنگل های شمال و ارتفاعات متوسط و میان بند پراکنده است و پایین ترین ارتفاع آن در رستم آباد در ۱۸۰ متر ارتفاع از سطح دریا می باشد در صورتی که در نوده در ۹۰۰ متر ارتفاع دیده می شود و در گرگان بیش از مناطق دیگر انتشار دارد. در درختان کهن سال، گلهای ارغوانی قبل از باز شدن برگ در اوایل اردیبهشت ماه به رنگ یکدست در می آیند و باغ و چمن را زینت می بخشند. در استان تهران در ایجاد پارکها و فضای سبز از این گونه استفاده می شود. فاصله کاشت ۲×۲ متر توصیه می شود.

نام فارسی : شیرخشت آتشین
نام لاتین : Pyracantha Coccinaca
نام انگلیسی : Scarlet fire thron

نام محلی : در اکثر نقاط ایران شیرخشت نامیده می شود.
درختچه ای است زیبا که در ایتالیا و شبه جزیره بالکان و ارمنستان و قفقاز انتشار دارد و در ایران در علی‌آباد گرگان دیده می‌شود. ارتفاع آن به دو متر بالغ می گردد و دارای انشعابات افقی می باشد. شاخ های جوان آن کرکدار و سفید می باشد و رفته رفته صاف و تیره رنگ می شود. برگهای آن متنوع تخم مرغی، بیضی و یا نیزه ای است. رویش صاف و براق و سبز رنگ سبز تیره است و پشت آن کم رنگ و مات است و طول دم آن ۷ میلیمتر است. گل آذین آن دارای حدود ۱۵ گل و میوه آن صاف، گرد و سرخ و نارنجی رنگ می باشد. این گونه مقاوم به خشکی و کم آبی است و در استان های خشک و نیمه خشک کشور در توسعه فضای سبز شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد