بخشی از مقاله

چکیده        
در آزمون طول عمر، گاه  به دلیل وجود عوامل بازدارنده، تمام مشاهدات ثبت نم شوند و ی نمونه سانسور شده چپ به دست می آید. در این مقاله داده های سانسور شده ی چپ به داده های سانسور شدهی نوع دوم تبدیل میشوند. با این تبدیل، دو آزمون نیرویی برازش که برای داده های سانسور شده ی نوع دوم پیشنهاد شده  است، برای سانسور چپ نیز بهکار گرفته میشود. همچنین مقادیر بحران و توان آزمونها برای حجم نمونههایمختلف محاسبه و مقایسه میشوند.                    
کلمات کلیدی:  آزمون نیرویی برازش، سانسور چپ، آزمون نسبت درستنمایی تلفیق شده، پایای ش  ل‐مقیاس    

١مقدمه                        
فرض کنید زمان ش  ست T ی    متغیر تصادف    پیوسته ی مطلق با تابع توزیع تجمع  FT باشد؛ آزمون فرضیه ای با مد نظر است که تابع ٠Fی تابع توزیع تجمع  کاملا مشخص و ٠ _ > و ٠ _ > پارامترهای نامعلوم مقیاس و ش  لهستند. ابتدا ژانگ ]۴[ دو آزمون نی  ویی برازش بر اساس نسبت درستنمایی برای داده های کامل ارائه کرد. سپ ﺑدوناویسیس ]٢[ و هم  اران این آزمون ها را تعمیم دادند و آن ها را تحت دادههای سانسور شده ی نوع دوم برای آزمون فرضیه ی - ١ - پیشنهاد کردند. حال سوال که مطرح م شود این است که آیا این آزمون ها قابلیت استفاده
برای داده های سانسور چپ را دارند؟ پاس  مثبت است.در این مقاله، دادههای سانسور شده ی چپ را به داده هایسانسور شده ی نوع دوم تبدیل م کنیم. روشن است که در چنین حالت ، آزمون هایی که برای داده های سانسور شده ی نوع دوم پیشنهاد شدند، تحت سانسور چپ نیز قابل استفاده هستند. دو نمونه از چنین آزمون هایی معرف  م شوند؛سپس مقادیر بحران  و توان این آزمون ها زمان    که توزیع وایبول در برابر توزیع ل   نرمال آزمون م شود محاسبه و مقایسه م شوند.    

٢  سانسور چپ            
فرض کنید n واحد آزمایش در ی آزمون طول عمر قرار دارند. از این واحدها، تعداد r واحد در ابتدای آزمایش ازکار افتاده است و از طول عمر این واحدها آ گاه  نداریم. در این حالت به متغیرهای تصادف    :n١Tr+،...،Tn:n ینمونه ی سانسور شدهی چپ گویند که Ti:n زمان رخداد iامین ش  ست است. همچنین مم  ن است در ی آزمون طول عمر، آزمایش تا زمان    ادامه یابد که rامین شست رخ دهد. در این حالت متغیرهای :n١T،...،Tr:n ی نمونه یسانسور شدهی نوع دوم هستند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مرج  ]٣[ مراجعه شود. فرض کنید متغیرهایتصادف  ١T،...،Tn ی    نمونه ی تصادف    از توزیع FT باشد که تحت فرضیه ی ٠H، :::; n ;١ - _ - ;  i =    t     - - ٠:Ti _ F    

٣  پایایی آماره های آزمون

در این بخش به بیان و اثبات قضیه ای بسیار مهم پرداخته م شود. پایایی آماره های آزمون نسبت به پارامترهای م  ان و مقیاس با توجه به این قضیه قابل توجیه است. در طرح سانسور چپ، فرض کنید _ و _^ برآوردگرهای ماکسیمم  درستنمایی _ و _ باشند که تابع درستنمایی زیر را ماکسیمم م کنند:                                                     
قضیه ١. توزیع بردار تصادف :n; :::; Vn:n - T١ - Vr+ تحت فرضیه ی صفر به هیچ پارامتر نامعلوم  بستگ ندارد. برهان. در روند اثبات قضیه به دست آوردن برآوردگرهای _ و _^ نیاز نیست. با قرار دادن   

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید