مقاله راهکارهای پیشگیری از سرقت انرژی

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان

راهکارهای پیشگیری از سرقت انرژی

 

چکیده- کنتورها و لوازم اندازه گیری به عنوان تنها وسیله سنجش دائمی انرژی مصرفی مشترکین به صورت امانت از سوی شرکتهای توزیع در اختیار مشترک می باشد که اطمینان از صحت عملکرد آنها می تواند نقش مهمی در درآمد شرکتها و اطمینان مشترکین آنها داشته باشد و نظر به عزم دولت در خصوص واقعی شدن قیمت انرژی الکتریکی که در استان گلستان حدود چهار برابر قیمت فعلی خواهد بود اهمیت اطمینان از جهت عملکرد دو چندان می شود چرا که شرکتهای توزیع قطعا بار شد دستکاری در لوازم اندازه گیری و سرقت انرژی روبه رو خواهند شد. تعداد انشعابات غیر مجاز کشف شده که مصرف آنها بالغ بر ۳/۵ درصد انرژی برق کشور می باشد و مشکلات جانبی از جمله سوختن فیوزها ، ترانسفور ماتورها و همچنین نارضایتی مردم بخصوص در فصول پر مصرف که به دلیل شرایط جوی مصرف بالا می رود و شرکتهای توزیع را ناگزیر می نماید که اقدامات پیشگیرانه وسیعی را تدارک ببیند . در این مقاله سعی شده است تا ضمن روشهای دستکاری در منطقه نمونه گنبد کاووس و تاثیر اقدامات پیشگیرانه انجام شده راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از سرقت انرژی و دسترسی به کنترها ارائه گردد.

کلید واژه- بازرسی، سرقت انرژی، کنتور، وصول.

مقدمه

در اهمیت موضوع سرقت انـرژی بایـد گفـت کـه تلفـات در شبکه ها توزیع و در نقطه تحویل به مشترک یعنی در لـوازم اندازه گیری حدود ۱/۲ برابر تلفات در نقطه تولید می باشـد چرا که ظرفیت شبکه های انتقال و تولید اشغال شده ضـمن اینکه در شبکه های توزیع نیز به دلیل عدم رعایت الگوهـای مصرف توسط سارقین خسـارات زیـادی عـلاوه بـر خسـارت ناشی از خود انشعاب غیر مجاز از جملـه فیـوز سـوزی هـا و قطع برق سـایر مشـترکین را بـه دنبـال خواهـد داشـت و از طرفی به عنوان یک پدیـده زشـت اجتمـاعی باعـث بـه هـم خوردن سلامت روحی اربـاب رجـوع و مشـترکین و تضـییع حق و حقوق شرکت و مشترکین خواهد شد.

توجه به آمار برقهای غیر مجـاز کشـف شـده در امـور گنبـد کاووس در سالهای ۸۵ و ۸۶ که با ظرفیت یـک نفـر در امـر

بازرسی و نیـروی وصـول بـه مبـارزه بـا برقهـای غیـر مجـاز پرداخته اهمیت موضوع را دو چندان می کند.

-۲برقهای غیرمجاز کشف شـده سـالهای ۸۵ و ۸۶ و

روشهای سرقت

۲-۱ برقهای غیرمجاز کشف شده در بخـش مصـارف سنگین

با توجه به این که کنتورهاو لـوازم انـدازه گیـری مشـترکین مصارف سـنگین بـه گونـه ای اسـت کـه مشـترکین بـه آن دسترسی ندارند واغلب کنتور ها به نوع دیجیتال تبدیل شده است در این بخش طی دو سال مورد مطالعه تنها۳ اشـتراک غیرمجاز کشف شـده کـه در ایـن دو مـورد خـاص نیـز کـم توجهی مامورین ذیربط و در دسترس بودن کنتورها و لـوازم اندازه گیری عامل اصلی بروز انشعابات غیر مجاز می باشد .

اما آمارها در این بخش نشان مـی دهـد نقـص لـوازم انـدازه گیری شامل ct و pt و تابلوهای سـنجش و سـاعات فرمـان عامل اصلی تلفـات در ایـن بخـش مـی باشـد کـه مسـتلزم تخصیص بودجه کافی جهت رفع معایب می باشد توجـه بـه قیمت برق در تعرفه ها مختلف ودر بخش مصـارف سـنگین ومیزان مصرف اینگونه مشترکین اهمیت رسیدگی به اصـلاح نواقص در این بخش را پررنگ تر میکند .

۲-۲ کنتورهای غیر دیماندی

بخش اعظم برقهای غیرمجاز کشـف شـده در منطقـه مـورد مطالعه به این قسمت مربوط می باشد کـه برابـر آمـار اخـذ شده به شرح ذیل
سال نوع دستکاری

برق پیچ رابط وارونه تخریب سایر
مستقیم – تانسیون کردن کنتور موارد
پمپ کنتور
داخلی
۸۵ ۲۶ ۴۱ ۶۵ ۱۰ ۷ ۲۱
۱۰۷
۸۶ ۲۹ ۳۶ ۵۳ ۱۸ ۴ ۵۴
۹۰
آمارها نشـان مـی دهـد اغلـب دسـتکاری هـای مربـوط بـه کنتورهای مکانیکی می باشـد کـه دسترسـی بـه قسـمتهای داخلی کنتور آسان می باشد توجه به نوع دستکاری ها نشان می دهـد کـه علـت اصـلی دسـتکاری هـا عـدم اسـتفاده از راهکارهــای مناســب در جهــت جلــوگیری از دسترســـی مشترکین به لوازم اندازه گیری می باشد .

کنتورهای راکد شناسایی شده در سال ۸۵، ۱۹۵ مورد بـوده که ۱۳۲ مورد آن در سال ۸۶،۸۵ اصلاح شد عدم اختصـاص بودجه کافی در این بخش نیز تلفـات زیـادی را بـه شـرکت توزیع وارد میکند .

-۳راههای پیشگیری از تلفات انرژی ناشـی از نقـص

لوازم اندازه گیری و سرقت انرژی

-۳-۱ اختصاص یک مدیریت در ستاد شرکتهای توزیع با هدف پیشگیری موضـوع سـرقت انـرژی و دسـتکاری لـوازم اندازه گیـری و همچنـین سـرقت تجهیـزات همچـون سـایر مدیریتها نظیر خدمات مشترکین ، طرح و نظارت و …

-۳-۲ تشکیل هسته هـای بازرسـی در امورهـا کـه بـا حـداقل ۴ نیـرو و بـه شـرح ذیـل -۱- مسـئول بازرســی -۲ سیمبان بازرسی -۳ تکنسین بازرسی و مسئول پیگیری رفـع نواقص و وصول ما به التفاوت مصرفی برقهای غیر مجـاز کـه وظیفه هسته فوق موارد ذیـل و در نهایـت تشـخیص مـوارد سوء استفاده می باشد.
وظیفه هسته بازرسی
-۱بازدیــد و بازرســی از لــوازم انــدازه گیــری برابــر برنامــه زمانبندی شده این قسـمت مـی توانـد پـس از جـدا سـازی گزارشات واصله از سوی شماره برداران و گزارشات مردمـی و سایر گزارشات که وجود برق غیر مجاز قریب بـه یقـین مـی باشد وبازدید موارد اینچنینـی توسـط هسـته بازرسـی سـایر بازدیدها که شرکتهای توزیـع برابـر برنامـه جهـت اطمینـان ازصحت عملکرد کنتورها دارنـد (درصـدی از اشـتراکها) بـه پیمانکــاران معتبــر و قابــل اعتمــاد واگــذار گرددوپیمانکــار مربوطــه بــدون دسترســی بــه کنتــور وفــک پلمــپ صــرفاٌبا

دستگاههای دقیق سـنجش بـه تسـت کنتـور پرداختـه ودر صورت مشاهده نقص مـوارد را بـه هسـته بازرسـی گـزارش وهسته بازرسی در اسرع وقت نسبت بـه بازدیـد کلـی اقـدام نماید.

-۲ محاسبه ، ابلاغ و پیگیری وصـول مابـه التفـاوت مصـرفی برابـر دســتورالعمل و مصـوب کمیتــه انشـعابات غیرمجازوبــا استفاده از نرم افزارهای مناسب -۳بازدید از کلیه استعلامهای خرید وفروش املاک وتحویـل

اشتراک پلمپ شده به مشترک جدید ودر صـورت مشـاهده موارد دستکاری کلیـه خسـارات وارده قبـل از تغییـر نـام از فروشنده ویا خریدار اخذ گردد -۴بازدید از شبکه ها و گزارشات تجاوزات به حریم و اخطـار به خاطیان

۵ -بازدید و گشت زنی در ساعات پیک بار با هدف جلوگیری از بارهای ضربه ای نظیر جوشکاری و غیره در ساعات اوج بار -۶ تعویض پایه فیوز و بازدید تغییر مکان کنتورها که همه موارد می تواند نقـش پیشـگیرانه در سـرقت انـرژی داشته باشد .

-۳-۳تشکیل کمیته ای تحت عنوان کمیتـه بازرسـی

انشعابات غیر مجاز متشکل از مدیر امور- کارشـناس تعرفـه، بازرس و افراد زیربط که وظیفـه آن تشـخیص زمـان شـروع دستکاری و محاسبه مبلغ نهایی خسارت وارد شد می باشد . که احتمال خطا در محاسـبات و تحـت فشـار بـودن همکـار خاص از ناحیه خاطیان و یا تبانی را بـه شـدت کـاهش مـی دهد.

-۳-۴استفاده از قابهای مخصوص جهت کنتورهـا کـه این قابها با رمز خاص باز شده و این رمز نیز در اختیار افـراد خاصی (هسته بازرسی) قرار داشته باشد . تا در صورت لـزوم به باز شدن قاب، فقط این افـراد نسـبت بـه بازگشـایی و یـا تغییر رمز اقدام نمایند.

۳-۵ اختصاص مزایایی همچون حق شـیفت بـه اعضـاء هســته بازرســی و اســتفاده از افــراد فــوق جهــت پلمــپ کنتورهایی که در صورت ایجاد خاموشی نیاز به فـک پمـپ می باشد . و در مواقـع لـزوم بـه گشـت زنـی بـا ماشـینهای مخصوص با هـدف نـا امـن کـردن محـیط بـرای سـارقین و جلوگیری از بارهای ضربه ای مخصوصا در یـک بـار و خـارج سرویس اداری بپردازند .

-۳-۶ نصــب کنتــور در تابلوهــایی خــارج از ملــک مشترک

در این روش که با هدف جلوگیری از دسـترس مشـترک بـه لوازم اندازه گیری پیشنهاد می شود با طراحی تابلوهایی کـه در محلهـای مناســب (حــداقل در شــهرک هــای جدیــد) بــا ارتفاعی کم بـه گونـه ای کـه بـرای واحـد هـای مسـکونی و تجاری محل مزاحمت ایجاد نکند و با رعایت اصول ایمنی به گونـه ای کــه ســر هــر کوچــه ای یــک تــابلو نصــب شــده و کنتورهای مشترکین داخل تابلو نصب و خروجی کنتـور هـا با فیوز(محدود کننده جریان) در اختیار مشترک باشـد، مـی توان کنترل لوازم انـدازه گیـری را همچـون مشـترک هـای دیماندی در اختیار گرفـت کـه نتیجـه آن همانگونـه کـه در مقایسه انجام شده اشاره شد . کاهش حـدود صـد در صـدی سرقت انرژی البته در صورت رعایت دسـتورالعملهای لازم از سوی پرسنل برق خواهد شد .

-۳-۷تعامل با نیرهای انتظـامی و قضـایی و ضـابطین قضایی و شرکتهای توزیع با هدف برخورد قـاطع بـا برقهـای غیر مجاز.

-۳-۸استفاده از پلمپهای سریال دارو ثبت پلمپهـای

فوق در پرونده مشترک و برنامه ها و نرم افزارهای بازرسی با هــدف کنتــرل اشــتراک و جلــوگیری از دســترس بــه لــوازم اندازه گیری و اختصـاص پلمـپ بـا سـریال خـاص بـه اداره اتفاقات تا در صـورت فـک پلمـپ ،کنتـوررا مجـدد پلمـپ و اسقاط پلمپ و شماره پلمپ جدیـد تحویـل هسـته بازرسـی امورها گردد.

-۳-۹بالا بردن سهمیه اصلاح و بهینـه انشـعابات و تهیـه لوازم مورد نیاز(از قبیل کنتور- فیوز- کابل و غیره) -۳-۱۰جایگزین نمـودن کنتورهـای دیجیتـالی بـه جـای کنتورهای معمولی

-۳-۱۱ تشــویق همکــاران گــزارش دهنــده در جهــت جلوگیری از سوء استفاده به صورت نقدی -۳-۱۲تنبیه همکاران خاطی

-۳-۱۳ تعویض بدون اعـلام قبلـی مـامورین فـروش و وصول که متاسفانه به دلیل احتمال پـایین آمـدن وصـول و فروش در صورت تعویض شماره برداران در شرکتهای توزیـع ومقایساتی که انجام می گیردامورها ریسـک آن را نپذیرفتـه وفقط درموارد ی که مجبور باشند این جابجایی هـا صـورت میگیرد.

که گزارشات واصله مردمی و اشکالات مشـاهده شـده دلیـل محکمی برتعویض و برخور با خاطیان می باشد.

-۳-۱۴ انجام کار فرهنگی و بالا بـردن حساسـیت مـردم نسبت به این موضوع کـه اسـتفاده غیـر مجـاز از بـرق هنـر نمی باشد. و از بین بردن ادعای مالکیت افراد سودجو.

وپخش بروشور شامل استفساریه از مراجع معظـم تقلیـد در خصوص برقهای غیر مجاز و اشاره به قوانین مجازات اسلامی ازجمله ماده ۶۵۹و۶۶۰و۶۸۷ بـا هـدف جلـوگیری از ایجـاد برقهای غیر مجاز.

-۳-۱۵نوشتن قبض علـی الحسـاب جهـت مشـترکینی کـه کنتورهای آنها نقص فنی داشته وتعویض آنهـا بـا توجـه بـه امکانات شرکت با تاخیر انجام می گیرد که خـود مـی توانـد نقش مهمی در درآمد شرکت وهمچنین جلوگیری از تجمیع مبالغ قابل پرداخت جهت مشترک گردد.

-۳-۱۶ تشکیل اکیپهای بازرسی در سطح اسـتان وحتـی بـه صورت منطقهای بین چند شرکت وبازرسـی از لـوازم انـدازه گیی بدون برنامه قبلی با هدف نـاامن کـردن محـیط جهـت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد