مقاله ساختمان سبز و انواع روش های ارزیابی آن در دنیا

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

ساختمان سبز و انواع روش های ارزیابی آن در دنیا

 

چکیده

بر اساس آمار جهانی، حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در دنیا، در خانه های مسکونی مصرف می شوند، دولت ها به دنبال راه حـل هـای مناسـب در جهت رفع این مشکل برآمده اند. یکی از راه حل ها که مورد توجه کشور های صنعتی قرار گرفته، گسترش ساخت ساختمان های سبز (پایدار) اسـت که با تکیه به آن می توان مصرف انرژی در بخش ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. خانه های سبز کمترین ناسازگاری و مغـایرت را بـا محیط طبیعی پیرامون خود دارند. این ناسازگاری ها می تواند در غالب اتلاف انرژی زیاد، کاهش کیفیت هوای داخلی، مصرف زیادآّب، سر و صدا، بوی نامطبوع، مصرف مواد شیمیایی آلوده کننده و تخریب اکوسیستم پیرامون نمود پیدا کند. ایجاد یک برنامه ساختمان سازی سبز به تلاش بیشتر که بـرای کاهش مصرف منابع و تولید زباله، بهبود کیفیت هوا و آب، حفظ منابع طبیعی و ایجاد جوامع پایدار می کند. مزایـای غیرمسـتقیم سـاختمان هـای سـبز شامل بهبود سلامت ساکنان و افزایش بهره وری کارکنان است. از منافع جهانی ساختمان سبز می توان حفاظت از منابع طبیعی و کاهش تغییـرات آب و هوایی را نام برد. در دنیا استاندارد های مختلفی برای ارزیابی ساختمان های سبز وجود دارد که از آن جمله می تـوان بـه اسـتاندارد هـای BREEAM، DGNB، LEED، CASBEE، GREEN STAR، Minergie، HQE اشاره کرد. استاندارد LEED از برجسته ترین سیستم هـای رتبـه بنـدی است که استانداردهای لازم برای ساختمان سبز را دارد و در ۴۱ کشور از جمله کشورهایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: ساختمان، ساختمان سبز، انرژی، استاندارد LEED

مقدمه

با رشد جمعیت و گسترش شهر نشینی، دولت ها با مشکلات جدیدی از قبیل گرمایش زمین، کمبود منـابع آب آشـامیدنی و کمبود انرژی مواجه شدند. از این رو، اکثر دولت ها در جستجوی راهکارهایی هستند تا اثرات ناشی از این مسـائل را کـاهش دهند. از آنجایی که تقاضا برای مصرف منابع طبیعی، مخصوصا سوخت های فسیلی، در حال افزایش است و ظرفیـت منـابع جهان درحال حاضر و در آینده جوابگوی تقاضای مصرف کنندگان نیست این سطح اختلاف، باعث اتمام هرچه زودتـر منـابع طبیعی و بالا رفتن قیمت انرژی و عدم دسترسی مقرون به صرفه به منابع انرژی می شود (صادق پور و پـورمیرزا، .(۱۳۹۰ از طرف دیگر مصرف سوخت های فسیلی باعث افزایش گاز های گلخانه ای (که عامل اصلی گرم شدن زمین است) و در پی آن تغییرات آب و هوایی و نازک شدن لایه ازن می شود که اثرات مخربی بر روی سلامت افراد جامعه به دنبال دارد.. بـر اسـاس آمار جهانی، حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در دنیا، در خانه های مسکونی مصرف می شوند. اما درایران بر اساس آخـرین آمار اعلام شده ۴۱ درصد از مصرف کل انرژی کشور ۷۰)درصد گاز طبیعی و ۲۰ درصد نفت و فراورده های نفتـی و ۱۰ در سایر انرژی ها) در بخش خانگی و تجاری می باشد که بر طبق این آمار مصرف انرژی در بخش سـاختمان ایـران معـادل ۳۰ درصد از درآمد سالانه نفت کشور و در مقایسه ۲٫۵ تا ۴ برابر استاندارد جهانی می باشد. انرژی مصرف شده در بخـش هـای ساختمان، صنعت و حمل و نقل به ترتیب به میزان % ۵۰ و % ۲۵ و %۲۵ بوده است. مصرف انـرژی در بخـش سـاختمان بـه ترتیب: روشنایی ۲۵ ، گرمایش و سرمایش ۴۵ ، وسائل و تجهیزات ۱۵ ، اتلاف انرژی ۱۵ می باشد .(Modifidi , 1998)

۱

خسارات زیست محیطی ناشی از گرم شدن زمین به مانند خشکسالی های متوالی، سیل، آتش سـوزی، دولـت هـا را بـر آن داشته است تا به دنبال راه حل های مناسب در جهت رفع این مشکلات باشند یکی از راه حل ها که مورد توجه کشور های صنعتی قرار گرفته، گسترش ساخت ساختمان های سبز (پایدار) است که با تکیه به آن می توان مصـرف انـرژی در بخـش ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد (صادق پور و پورمیرزا، .(۱۳۹۰

تعریف ساختمان سبز

ایده آل پروژه “سبز” حفظ و بازیابی زیستگاه است که برای بقاء و زندگی حیاتی است و تبدیل بـه یـک تولیـد کننـده و صـادر کننده خالص منابع، مواد، انرژی و آب به جای مصرف کننده خالص شده است. ساختمان سـبز در زمـان سـاخت و طـول عمـر سالم ترین محیط زیست ممکـن را دارا اسـت و همچنـین حـداقل اسـتفاده کننـده از زمـین، آب، انـرژی و منـابع مـی باشـد.
(www.epa.com)

در واقع منشا ساختمان سبز را میتوان ْ فرایندی دانست سـازگار بـا محـیطزیسـتِ مسـئول ، منـابع و کارآمـدی در سراسـر ساختمان دانست. سیکل یک ساختمان سبز واقعی را از نقطه آغازین می تـوان بـه طراحـی، سـاخت، بهـره بـرداری، تعمیـر و نگهداری، نوسازی و تخریب تقسیم کرد. می توان به زبان ساده آنرا در پرسه از گهواره تا گور ساختمان ( From Cradle to Grave of Building) جای داد. یک ساختمان سبز یعنی ْ اصـول طراحـی و سـاخت سـاختمان هـای بـا متـد حـداکثری سازگاری با محیط زیست در مقوله :

.۱ متریال ساختمان برای احداث و نیز نگهداری و تعمیرات و .۲ استفاده از انرژی هـای پـاک بـرای مـواد مصـرفی در سـاخت، خلاصه کرد (ساداتی، .(۱۳۹۱

خانه های سبز کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود دارند. این ناسازگاری هـا مـی توانـد در غالـب اتلاف انرژی زیاد، کاهش کیفیت هوای داخلی، مصرف زیادآّب، سر و صدا، بوی نامطبوع، مصرف مواد شیمیایی آلوده کننده و تخریب اکوسیستم پیرامون نمود پیدا کند. به طور کلی طراحان ساختمان های سبز تلاش دارند تا سازه ای طراحی کنند که سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آنها تامین شود و با بهره برداری مناسب از منابع طبیعی و انرژی، مطابقت با محیط و جلوگیری از آلودگی هوا کمک شایانی به اهداف توسعه پایدار نمایند .(Priemus, 2005)

تصمیم به ساخت سبز

این نکته بسیار حائز اهمیت است که تصمیم به ساخت یک ساختمان سبز در اوایل فرایند طراحی به منظور به حداکثر رساندن پتانسیل سبز، به حداقل رساندن طراحی مجدد و اطمینان از موفقیت کلی و کارآیی اقتصادی عناصر سبز پروژه سـاختمان مـی باشد. یک تعهد برای ایجاد اهداف زیست محیطی سبز و شرکت در پروژه در اسرع وقت به دلیل وجود فرصت برای ترکیب فـن آوری های سبز و راه حل های طراحی که کمتر در دسترس هستند و هزینه های انجام پروژه طراحی شده و پیشرفت در رونـد ساخت، باید ایجاد شود. در حالت ایده آل(در شرایط مطلوب)، تصمیم به ساخت سبز باید قبـل از انتخـاب محـل گرفتـه شـود. ویژگــی هــای محــل و برخــی از محــل هــای تحــت تــاثیر آن بــرای معیــار هــای ســبز برخــی از پــروژه هــای ســبز نامناســب هستند(.(www.epa.gov

یک برنامه ساختمان سازی سبز را باید در تلاش های شهرداری در بازیافت، حفاظت از آب، مـدیریت فاضـلاب هـای سـطحی و افزایش هماهنگی میان دپارتمان ها باشد. یکپارچه سازی و افزایش فعالیت های موجود در سازمان و افزایش مالیات های محلی برای بسط و گسترش ساختمان های سبز باعث ایجاد برنامه های موثرتر و کارآمد تر از خـدمات مـی شـود. ایجـاد یـک برنامـه ساختمان سازی سبز به تلاش بیشتر که برای کاهش مصرف منابع و تولید زباله، بهبود کیفیت هوا و آب، حفظ منابع طبیعـی و ایجاد جوامع پایدار می کند. مزایای غیرمستقیم ساختمان های سبز شامل بهبود سلامت ساکنان و افزایش بهـره وری کارکنـان

۲

است. از منافع جهانی ساختمان سبز می توان حفاظت از منابع طبیعی و کاهش تغییرات آب و هـوایی را نـام بـرد. (Cepe et all, 2009)

مسائل مورد توجه در ساختمان های سبز:

.۱ انرژی:
از جمله نیازهای ضروری برای ساختمان های سبز استفاده درست از منابع قابل دسترس است. ۳ معیار ضـروری در بهـره وری انرژی و تامین انرژی برای ایجاد ساختمان های دوستدار انرژی با سطح راحتی بالا وجود دارد : ( ۱ به حـداقل رسـاندن انـرژی مورد نیاز ساختمان از طریق اقدامات ساختمانی ( ۲ افزایش راندمان انرژی در سیستم های فنـی ( ۳ اسـتفاده از منـابع انـرژی احیا کننده برای تولید گرما، خنک کننده و برق برای ساختمان ها .(Bauer,et all, 2010)

از زمان فرایبورگ (Freiburg) در دهه نود خانه با مصرف انرژی صفر (انرژی صفر، چرا که هیچ انرژی های فسیلی مانند گاز یا برق از خارج آورده نشده است) ارائه شد. در آلمان تجهیز ساختمان های مسکونی با درجه بـالایی از راحتـی از طریـق اسـتفاده بهینه از منابع انرژی زیست محیطی در دسترس وجود دارد. جایگزینی انرژی مورد نیاز ساختمان در اصل به معنـی، انطبـاق بـا بهره برداری و آب و هوا در دو شکل ساختمان و پوشش ساختمان مـی باشـد. نیـاز انـرژی در اینجـا بـا جهـت گیـری و شـکل مشخص، با کیفیت مصالح ساختمانی و نیز مقدار و نوع ساخت قطعات شفاف و سیستم های سایه مشخص می شود. بهـره وری انرژی نه تنها شامل نیاز به بهینه سازی هر سیستم واحد و یا نصب در داخل ساختمان دارد بلکه نیاز به شکل دادن به سیسـتم کلی تا یک واحد کارآمد ساختمان می شود .(Bauer,et all, 2010)

.۲ روشنایی:
تق اضای برق برای روشنایی مصنوعی وابسته به مفهوم نور مصنوعی و در شـرایط نـور روز اسـت. هنگـام محاسـبه نیـاز بـه نـور مصنوعی، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند: سایه اتاق از طریق ساختمان های مجاور، طراحی دستگاه کنترل بـرای محافظـت شرایط نور روز و نور خورشید در داخل اتاق. روشنایی در آپارتمان است وابسته به ساکنان آپارتمان دارد و این روزها یک نقـش جزئی در میزان مصرف برق دارد. (Bauer,et all, 2010)

برای روشنایی داخل ساختمان می توان از لامپ های با برچسب انرژی استار یا چراغ های فلورسنت فشرده بـا برچسـب انـرژی استار استفاده کرد و در اتاق های پر استفاده (آشپزخانه، اتاق غداخوری، اتاق نشیمن، راهروها) نصب کرد. برای روشنایی خـارج ساختمان تمامی چراغ ها باید دارای کنترل های سنسور حرکتی یا باطری قتوولتائیک یکپارچه باشند بـه اسـتثناء چـراغ هـای اضطراری، چراغ هایی که به موجب قانون برای مقاصد ایمنی و بهداشتی در نظر گرفته شده انـد، و چـراغ هـای مـورد اسـتفاده برای تطابق چشم در نزدیکی ورودی ها و خروجی های سرپوشیده خودروها (لید، .(۲۰۰۹

.۳ کیفیت هوا:

کیفیت هوا بر سلامتی ما تاثیر می گذارد، از این رو اطمینان از کیفیت مطلوب هوا عامل مهمی در طراحی ساختمان است. – آلاینده ها در خارج از ساختمان:

هوا در فضای باز در مجاورت ساختمان می تواند تاثیر منفی بر روی کیفیت هوای داخل ساختمان با استفاده از هجوم آلاینده از ترافیک، بخاری، عملیات صنعتی و شرکت های بزرگ داشته باشد. آلاینده های مهم عبارتند از:

ﺳ ذرات معلق مانند گرد و غبار و یا ذرات معلق ریز (PM10)

ﺳ آلاینده های گازی CO) مونوکسید کربن ، CO2 دی اکسید کربن، دی اکسـید گـوگرد S2، اکسـید نیتـروژن Nox و دیگـر ترکیبات آلی فرار ( ( VOC ، (به عنوان مثال بنزن )

تصمیم گیری تهویه طبیعی یا مکانیکی در درجه اول بستگی به محل ساختمان و سطح غالـب آلـودگی هـای هـوا و همچنـین بستگی به سطح کیفیت هوا در فضای باز، تمام امکانات و محدودیت های تامین هوا در توجه به تهویه طبیعی از طریـق پنجـره

۳

ها، فیلتر کردن و تمیز کردن هوا در فضای باز دارد، و باید در مرحله برنامه ریـزی تصـمیمات گرفتـه شـوند ( Bauer,et all, .(2010

– کیفیت هوای داخل ساختمان:
مقدار مورد نیاز تبادل هوا در درجه اول بستگی به تعداد افراد داخل اتاق، نوع فعالیت آنها (به عنوان مثـال پخـت و پـز) و نـوع تولید گازهای گلخانه ای از مواد یا وسایل موجود بستگی دارد. همچنین کیفیت هوای داخل ساختمان، به میزان حرکـت افـراد بستگی دارد. آلودگی هوا می تواند نسبتا به راحتی با سطح غلظت دی اکسید کربن هوا تعیین می شود. کاهش میزان اکسـیژن در بدن با افزایش میزان CO2 همراه است و این منجر به سردرد و سرگیجه در انسان می شود .(Bauer,et all, 2010)

.۴ تهویه هوا:
تهویه هوا تنها راه برای جلوگیری از گرم شدن یا سرد شدن اتاق است. تهویه ساختمان اشاره به تبادل هـوا از هـوای داخـل بـا هوای بیرون دارد. ساده ترین روش تهویه، تهویه طبیعی است که از طریق باز کردن پنجره ها می تواند انجام شود. اگر این کـار انجام شود، هوای بیرون وارد اتاق می شود. بسته به اندازه پنجره، نوع پنجره ، اختلاف دمای بیرون و هوای اتاق، جریـان هـوا از خارج به داخل اتاق و هوای اتاق به خارج منتقل می شود. در صورت تهویه طبیعی، تنظیم جریان هوا بـه دلیـل تغییـر شـرایط دمایی با مشکل مواجه می شود. از نقطه نظر زیست محیطی، مفهوم تهویه طبیعی ممکـن اسـت احسـاس صـرفه جـویی بـرای تهویه مکانیکی را به وجود آورد .(Bauer,et all, 2010)
برای سیستم های تهویه مطبوع، برای انتقال در اتاق، معیارهای زیر باید در نظر گرفته شود:

ﺳ جریان هوا در داخل اتاق

ﺳ حمل و نقل هوایی بین ورودی هوای بیرون به داخل ساختمان و ورود هوای داخل به اتاق
ﺳ روش تبادل هوا برای گرم کردن، خنک کردن، رطوبت، از بین بردن رطوبت، فیلتر کردن و تمیز کردن با مفهوم جریان هوا در داخل اتاق، روشی برای تهویه انرژی کارآمد و موثر از اتاق، تنظیم می شود. (Bauer,et all, 2010)

تهویه هوا باعث کنترل سطح رطوبت داخل خانه جهت تامین آسایش، کاهش خطر قارچ و کپک و همچنـین افـزایش پایـداری خانه می شود (لید، (۲۰۰۹

.۵ بهره وری آب:
در خانواده به طور متوسط، ۶۸ از آب آشامیدنی برای شستشو و فلاشینگ توالت استفاده مـی شـود. لباسشـویی و ظرفشـویی ۱۹ دیگر را تشکیل می دهند. حجم آب باقی مانده برای نوشیدن و پخت و پز و همچنـین بـرای آبیـاری بـاغ و تمیـز کـردن استفاده می شود .(Bauer,et all, 2010)

:۱-۵ استفاده از آب باران:
استفاده سیستماتیک از آب باران می تواند مصرف آب آشامیدنی را به میـزان نصـف کـاهش دهـد. آب بـاران مـی توانـد بـرای دستشویی، شستشو و تمیز کردن، و همچنین برای آبیاری باغ استفاده می شود. این نیاز به یک مخزن آب باران و یک سیسـتم لوله کشی دوم دارد. از آنجا که آب باران نرم و ملایم است، پودر لباسشویی کمتری برای شستن لباس ها مورد نیاز است. بـرای آبیاری باغ، آب باران به خصوص با توجه به بالا بودن سطح املاح آن مفید است. علاوه بر این، مخزن آب بـه عنـوان یـک سـپر (حائل) برای جمع آوری حداکثر حجم بارش عمل می کند. به همین دلیل به تنهایی، بسیاری از ساختمان های جدید در حـال حاضر نیاز به جمع آوری آب باران دارند .(Bauer,et all, 2010)

:۲-۵ استفاده از آب خاکستری:
آب خاکستری آب فاضلاب خانه ها، ناشی از حمام، وان حمام، سینک دستشویی و ماشین لباسشویی است، از این رو با مـدفوع یا فاضلاب خیلی آلوده آشپزخانه، آلوده نشده و تنها حاوی میزان متوسطی از پس مانده صابون و روغن پوست اسـت. متوسـط خانگی آب خاکستری روزانه برای هر فرد حدود ۶۰ لیتر است. این نوع از آب می تواند از آب قابل استفاده تهیه شود و از نقطه

۴

نظر بهداشتی ایمن است اما کیفیت آب آشامیدنی اولیه را ندارد و می تواند برای شستشوی توالت، آبیاری و تمیز کردن استفاده شود .(Bauer,et all, 2010)
.۶ شکل ساختمان:

جهت گیری یک ساختمان به ویژه از سطوح نورگیر با توجه به ارتفاع های مختلف، که تحت تاثیر تابش خورشید مقداری انرژی دریافت می کنند، صورت می گیرد. پنجره ها عناصر پوشش یک ساختمان اند، کـه بـه عنـوان عـایق حـرارت و منفعـل کننـده افزایش گرما عمل می کنند. ابعاد پنجره ها به آب و هوای بیرون و میزان استفاده از آن بستگی دارد .(Bauer,et all, 2010) در جهت گیری ساختمان، به عنوان مثال، اتاق های خواب باید رو به شمال قرار گیرند و به دور از سـر و صـدا باشـند، از سـوی دیگر ، اتاق نشیمن بهتر است به سمت جنوب قرار بگیرد، به طوری که میزان بهره مندی از خورشید در بهترین شـکل ممکـن مورد استفاده قرار گیرد. ساختمان های مسکونی و اداری، به طور کلی، به منظور بهره برداری کامل از پتانسـیل تهویـه طبیعـی در یک منطقه آرام قرار می گیرند .(Bauer,et all, 2010)

.۷ پوشش ساختمان:
طراحی عایق حرارتی قابل تنظیم، به یک هدف برای ساخت و ساز انرژی کارآمد تبدیل شده است. نماهای دو جداره ای کـه تـا حدی با فلپ موتوری مجهز شده اند، با اجازه بسته شدن ورودی های هوا برای ساختمان و در نتیجه ایجاد (اثـر بـاغ زمسـتانی) باعث جلوگیری از، هدر رفتن حرارت از ساختمان در طول دوره می شوند. فلپ ها را زمانی که درجه حـرارت در فضـای بیـرون بالا می باشد می توان باز کرد که از بالا رفتن بیش از حد دمای اتاق جلوگیری شود. شیوه ای دیگر از تنظیم عـایق حـرارت در تابستان و یا زمستان تنظیم پوسته ای شفاف به صورت ورقه ای در سقف و داخل با قرار دادن آنها در قسـمت هـای مختلـف و پشت سر هم است برای انتخاب عایق حرارتی در یک ساختمان غیر از آب و هوای خارج سـاختمان، بـه بهـره وری انـرژی هـم توجه می شود که به عنوان شیوه ای مناسب در انتخاب عایق مورد توجه است. کاهش اتلاف حرارت به خـارج از طریـق بهبـود عایق حرارتی و یا برای جلوگیری از ورود گرما از خارج به داخل عنوان یک قاعده، ایده خوبی است .(Bauer,et all, 2010)

به طور کلی عایق کاری ساختمان ها به دو روش داخلی و یا خارجی و در بعضی از موارد با ترکیبی از این دو روش انجام می شود. عایق کاری خارجی از لحاظ انتخاب مصالح عایق و ضخامت عایق که جهت بالاتر رفتن حد ضریب، هدایت گرمایی مـی شوند دارای انعطاف پذیری بهتری می باشند (صادق پور و پورمیرزا، (۱۳۹۰

.۸ نوآوری و طراحی:
شامل طرح ریزی پروژه جامع، فرآیند مدیریت پایداری و نوآوری یا طراحی منطقه ای است.

– طرح ریزی پروزه جامع به منظور به حداکثر رساندن امکانات برای انتخاب جامع و مقرون به صرفه طراحی سـبز و اسـتراتژی های ساخت و ساز صورت می گیرد.

– فرآیند مدیریت پایداری به منظور ارتقاء پایداری و عملکرد برتر محوطه ساختمان و و مولفه ها و سیسـتم هـای آن از طریـق طراحی مناسب، انتخاب مواد و روش های ساخت و ساز صورت می پذیرد.

– نوآوری یا طراحی منطقه ای به منظور به حداقل رساندن اثر زیست محیطی خانه با تلفیق و اضافه کردن طراحی سبز و اندازه گیری و معیار های ساخت و ساز که دارای منافع ملموس و قابل اثبات فراتر از انچه که در سیستم رتبه بنـدی بـرای خانـه هـا وجود دارد، باشند، صورت می گیرد (لید، .(۲۰۰۹

.۹ محل ها و پیوند ها:

شامل انتخاب محل، محل های ارجح، زیر سازی، گسترش فضای اطراف، حمل و نقل/ منابع محلی و دسترسی به فضای باز مـی شود.

– گسترش فضال باز به منظور به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی روش هـای احیـای اراضـی، بـا سـاختن خانـه هـا در چارچوب توسعه های مجاز گسترش فضای اطراف می باشد.

– انتخاب سایت به منظور اجتناب از توسعه و گسترش در سایت ها از لحاظ زیست محیطی حساس می باشد.

۵

– محل های ارجح به منظور تشویق ساختمان ها برای خانه ها در نزدیکی یا داخل جوامع موجود است.

– زیر ساخت برای تشویق ساختمان ها برای توسعه و گسترش در محل یا نزدیکی مکان هایی اسـت کـه در آنجـا زیـر سـاخت هایی مانند فاضلاب و منابع آب وجود دارد، می باشد.

– حمل و نقل / منابع محلی به منظور تشویق ساختمان ها و الگو های گسترشی است که امکان پیاده روی، دوچرخه سواری یـا حمل و نقل عمومی را به وجود می آورد. به این ترتیب وابستگی به خودرو های شخصی و تاثیری که بر روی محیط زیسـت بـه جا می گذارند به حداقل می رسد.

– دسترسی به فضای باز با هدف تامین فضای باز برای تشویق پیاده روی، فعالیت های بدنی و اوقاتی که در بیرون از خانه صرف می شود، صورت می گیرد (لید، .(۲۰۰۹

.۱۰ سایت های پایدار:
شامل سرپرستی سایت، ساخت چشم انداز، اثرات جزایر حرارتی محلی، مدیریت آب های سطحی، کنتـرل آفـات غیـر سـمی و مجتمع با تراکم بالا می باشد.

– سرپرستی سایت با هدف به حداقل رساندن آسیب زیست محیطی بـه بـه قطعـه زمـین سـاختمان در دراز مـدت و در حـین فرآیند ساخت و ساز صورت می گیرد.

– محوطه سازی به منظور طراحی ویژگی هایی در محوطه سازی برای اجتناب از کاشت گونه های مهاجم و به حداقل رسـاندن نیاز به آب و ترکیبات مصنوعی می باشد.

– اثرات جزیره حرارتی محلی با هدف طراحی مشخصه های چشم انداز برای کاهش اثرات جزیره حرارتی محلی انجام می گیرد.

– مدیریت آب های سطحی به منظور طراحی مشخصه های سایت در جهت به حداقل رساندن فرسـایش و تخلیـه آب از محـل خانه می باشد.

– کنترل آفات غیر سمی برای طراحی خانه به صورتی است که نیاز به سموم برای کنترل حشرات، جوندگان و دیگـر آفـات بـه حداقل برسد.

– ساخت و ساز پر تراکم به منظور استفاده از الگو های ساخت و سـاز پـر تـراکم بـرای حفـظ زمـین و ارتقـاء قابلیـت زنـدگی اجتماعی، کارایی حمل و نقل و امکان پیاده روی انجام می پذیرد (لید، .(۲۰۰۹
.۱۱ آگاهی و آموزش:
شامل آگاهی و آموزش صاحب خانه یا مستاجر و آموزش مدیر ساختمان می شود.

– آموزش صاحب خانه یا مستاجر با هدف حفظ عملکرد خانه با آموزش ساکنان (صاحب خانه یا مستاجر) در مورد طـرز کـار و نگهداری ویژگی ها و تجهیزات خانه می باشد.

– آموزش مدیر ساختمان به منظور حفظ عملکرد خانه با آموزش مـدیر سـاختمان در خصـوص طـرز کـار و حفـظ و نگهـداری

ویژگی ها و تجهیزات خانه صورت می گیرد (لید، .(۲۰۰۹
.۱۲ مصالح سبز:

محصولات گزینش شده ساخت وساز نه فقط منابع و انرژی را به مصرف می رسانند، بلکه آلودگی هـای محیطـی و آبـی بـه وجود آورده، و باعث ایجاد زباله های جامد در طول تولید می شوند. در اولین بهره برداری آنهـا شـاید نیـاز بـه حفاظـت یـا جایگزینی دوره ای داشته یاشند. زمانی که یک ساختمان تخریب می شود، محصولات و مواد معمولا آماده حمل به گورستان زباله ها می شوند. بنابراین مواد ساختمانی که استفاده از منابع طبیعی را به حداقل می رسانند، در عملیات هـای سـاختمان سازی پایدار، ماندنی و قابل استفاده مجدد هستند.
در کل مصالح سبز مصالحی هستند که قابل بازیافت باشند و یا از مواد بازیافتی تهیه شده باشند.

۶

:۱-۱۲ استفاده از مواد طبیعی: مواد طبیعی به طور کلی انرژی گنجانده شده و سمیتشان کمتر از مواد انسان ساخت است. آنها نیاز به پردازش کمتری دارند و به محیط زیست کمتر آسیب می رسانند. بسیاری از مواد، مانند چوب، از لحـاظ نظـری تجدیـد پذیر است. هنگامی که مواد طبیعی با محصولات ساختمان ترکیب می شوند، محصولات سازگار بـا محـیط زیسـت بیشـتر مـی شوند.

:۲-۱۲ مواد محلی: اگر مصالح ساختمانی به صورت محلی تولید شوند فاصله حمل و نقل کوتاه می شود، در نتیجه آلودگی هـوا تولید شده توسط وسایل نقلیه کاهش می یابد. اغلب، مواد محلی بیشتر بـا شـرایط آب و هـوایی سـازگارند و خریـد ایـن مـواد حمایت از اقتصاد منطقه است. ممکن است مواد محلی همیشه در دسترس نباشند، اما اگر این مواد با مواد وارداتـی بـه صـورت انتخابی و یا یک حجم کوچک باشند ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند.

.۱۳ مصالح هوشمند:
مصالح هوشمند از جمله مصالح طراحی شده ای هستند که در شرایط محیطی، تشخیص داده شده و واکنش نشان می دهند و یک یا چند ویژگی دارند که به طور خاص در روش های کنتزل شده با محرک های خارجی انتخاب می شوند. ایـن محـرک هـا شامل نور، دما، رطوبت، نیروی مکانیکی و زمینه های الکتریکی و مغناطیسی می باشند. تمامی تغییـرات برگشـت پـذیر بـوده و هنگامی که این مصالح به حالت اصلی خود بر می گردند یک مرتبه محرک های خارجی از بین می روند. واکنش مصالح جدیـد به ویژگی های اصلی آنها یعنی انتخاب مولکولی و سیستم های کنترلی جاسازی شده بسـتگی دارد. برخـی از مـوارد، تغییـرات مرحله ای را به وجود می آورند (یعنی ترمو کرومیک) و برخی، تغییرات انرژی (یعنی فتوولتائیک) .(Attman, 2010)

بر این اساس سه نوع مصالح هوشمند وجود دارد: مصالح واکنشی- محرک (نیرویی)، مصالح واکنشی۲ نوری، مصـالح واکنشـی-گرمایی به طور خلاصه، مصالح واکنشی۲گرمایی تحت تاثیر تغییر شکل هایی قرار می گیرند که منجر به تغییراتـی در دمـا مـی شـوند.

ترموشیمی گرماگرایی و ترموالکتریکی (دمابرقی) نمونه هایی اصلی از مصـالح هوشـمند واکنشـی گرمـایی مـی باشـند. مصـالح واکنشی – نوری از تغییرات نور UV به وجود می آیند. مهمترین مصالح هوشـمند در ایـن گـروه فتوکرومیـک، فتوولتائیـک، و فتولومینست می باشند. مصالح واکنشی – محرک (نیرو) از تمامی انواع دیگر این مصالح پیچیده تر بـوده و کمتـر تعریـف مـی شوند. این مصالح دستخوش دگرسازی هایی می شوند که منجر به ایجاد محـرک هـای خـارجی از جملـه الکتریسـیته، نیـروی مکانیکی، نیروی مغناطیسی انرژی جنبشی می گردد .(Attman, 2010)

روش های ارزیابی ساختمان ها در دنیا

BREEAM-BRE روش ارزیابی زیست محیطی:
BREEAM فرایند ارزیابی اسـت کـه توسـط BRE (سـازمان تحقیقـاتی سـاختمانی) در ۱۹۹۰ ایجـاد شـد. BRE صـدور گواهینامه و تضمین کیفیت برای رتبه بندی BREEAM است. BREEAM عمدتا به عنوان یـک مرحلـه طراحـی ارزیـابی است، و مهم است که در اوایل طراحی که امکان پذیر است جزئیات را نیز بگنجاند. در حـال حاضـر، ایـن برنامـه ارزیـابی بـرای دفاتر، صنعت، مدارس، دادگاه ها، زندان ها، بیمارستان ها، خانه ها و محله های خصوصی است. نسخه ارزیابی در اصل در طیـف گسترده ای از اثرات زیست محیطی مانند مدیریت، بهداشت و رفاه، انرژی، حمل و نقل، آب، مواد و مواد زائد، استفاده از زمـین و محیط زیست و آلودگی صورت می گیرد. اعتباری که به هر یک از موارد بالا تعلق می گیرد، بر اساس عملکرد می باشد. پـس از آن مجموعه ای از وزن زیست محیطی اعتبارات با هم جمع مـی شـود تـا نمـره واحـد کلـی را بـه وجـود آورنـد. پـس از آن ساختمان در یک رتبه از گواهی خوب، بسیار خوب، عالی و یا برجسته رتبه بندی می شود و به طراحی و یا ساخت یک گـواهی نامه تعلق می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد