مقاله شبیهسازی تأثیر الکترونیکیکردن زنجیره تأمین بینالمللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده از RosettaNet

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

شبیهسازی تأثیر الکترونیکیکردن زنجیره تأمین بینالمللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده از RosettaNet

چکیده

در این تحقیق، تأثیر الکترونیکیکردن یک زنجیره تأمین بینالمللی شامل فرستنده کـالا، گمرک و توزیع کننده داخلی و خرده فروش، بر سطح رضایتمندی مشتری، مورد بررسی قرار میگیرد. سه پارامتر به عنوان سطح رضایتمندی مشتری در نظر گرفته شده اسـت کـه عبارتنـد از: سطح موجودی زنجیره، سطح سرویسدهی و اثر شلاقی. در این زنجیره تأمین بینالمللـی، گمرک به عنوان یک گلوگاه در نظر گرفته شده است، که سبب تأخیرزمانی در رساندن کالا از فرستنده به توزیع کننده می شود . الکترونیکیکردن گمرک مـی توانـد از زوایـای م ختلفـی مانند مانیفیست الکترونیکی و.. مورد بررسی قرار گیرد. بدلیل محدودیتهای ذکر شده در متن مقالــه، گمــرک الکترونیکــی از جنبــه بــه اشــتراکگــذاری اطلاعــات در ایــن تحقیــق مــدنظر قرارگرفته است . بدین معنی که دریافـتکننـده کـالا بـه صـورت on-line مراحـل تـرخیص کالای خود را مشاهد ه کرده ولذا زمان دقیق ترخیص کالای خود را می دانـد و ایـن موضـوع در شبیه سازی و کنترل موجودی زنجیره به عنوان یک فاکتور مهم وارد می شود. بدین منظور،

____________________________________________________________________

پژوهشنامه بازرگانی

ابتدا RosettaNet به عنوان یک مدل جدید، در زمینه الکترونیکی کردن فراینـدهای تجـاری در زنجیره تأمین معرفی شده، ودر ا دامه برای اندازه گیری تأثیر الکترونیکیکردن زنجیرهتأمین بینالمللی با استفاده ازRosettaNet، از تکنیک شبیهسازی با استفاده از نرم افـزار Awesim استفاده می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی نـشان داد کـه الکترونیکـی کـردن زنجیـره، تـأثیر محسوسی بر افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیرههای بینالمللی میگذارد.

طبقهبندی .O32, J59 :JEL

۱. سؤال اصلی تحقیق

الکترونیکیکردن یک زنجیره تأمین بینالمللی شامل یک نهاد مستقل به نام گمرک، با استفاده ازRosettaNet بر سطح رضایتمندی مشتری محصولات الکترونیکی، چـه تـأثیری میگذارد؟

با توجه به سه پارامترسطح موجودی زنجیـره، سـطح سـرویسدهـی و اثـر شـلاقی یـک زنجیره که به عنوان سطح رضایتمندی مشتری در نظر گرفته شدند سئوالات فرعـی تحقیـق عبارتند از:

۱‐ الکترونیکیکردن یـک زنجیـره تـأمین بـینالمللـی شـامل نهـاد گمـرک، بـر سـطح موجودی زنجیره محصولات الکترونیکی، چه تأثیری میگذارد؟

۲‐ الکترونیکیکردن یـک زنجیـره تـأمین بـینالمللـی شـامل نهـاد گمـرک، بـر سـطح سرویسدهی زنجیره محصولات الکترونیکی، چه تأثیری میگذارد؟

۳‐ الکترونیکیکردن یک زنجیره تأمین بینالمللی شـامل نهـاد گمـرک، بـر میـزان اثـر شلاقی زنجیره محصولات الکترونیکی، چه تأثیری میگذارد؟

۲. مدیریت زنجیره تأمین

در دو دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک، شکل تجـارت در سـازمانها را بـه کلـی دگرگون ساخته است و ساختار سازمانها، روابطشان با شرکا و ذینفعان شان تغییرکرده است . از طرفی با جهانی شدن تجارت و کاهش عمر محصولات در زنج یرههای جهانی، شرکتها به دنبال تسریع زمان ارسال محصولات خود در زنجیرههای جهانی هستند . برای رسیدن به این منظور سازمانها به این نتیجه رسیدند که باید اطلاعات مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن، در اختیار اعضای زنجیره قرار دهنـد تـا آنهـا در تـصمیمات و برنامـه ریزیهـای خـود از ایـن اطلاعات استفاده نمایند و بتواننـد در زمـان معـین کـالای مـورد نیـاز مـشتریان را در مکـان مناسب و به مقدار مناسب به آنهـا تحویـل دهنـد و رضـایت مـشتریان را جلـب نماینـد ١. در زنجیرههای جهانی یک عامل مهم به نام گمرک وجود دارد که بـر رفتـار اعـضا ی زنجیـره تأثیر میگذارد و اتخاذ تصمیمات را در سازمانها با چالش مواجه میکند. با توجه بـه نقـش گمرک در صادرات و واردات و اینکه دولت ها در انجام مبادلات تجاری به جهـت نقـش کنترلی خود ناگزیر به دخالت هستند، ایفای این نقش، تأثیر بسزایی در فرایند عبور کالا در مرز در زنجیرههای بینالمللی خواهد داشت.

در ادبیات مربوط به زنجیره تأمین تعاریف متعددی از زنجیره تأمین موجود می باشد که مفهوم آنها تقریبا” یکی اسـت، ولـی بـه صـورتهای مختلـف انجـام گرفتـه انـد . تعریفـی کـه Chopra و همکارانش از زنجیره تأمین بیانکردند:

زنجیره تأمین عبارت است از قسمتهایی ک ه بطور مستقیم یا غیـر مـستقیم بـه درخواسـت مشتری میپردازند. زنجیره تأمین نه تنها شامل تولیدکننـدگان و تـأمینکننـدگان مـی شـود، بلکه شامل انتقالدهندگان، انباردارها، خردهفروشان و مشتریان نهایی نیز می باشد.١

با تعمیم تعریف مذکور، می توان اینگونه بیان کرد که در زن جیرههای بینالمللی، نهـادی به نام گمرک نیز بر فرایندهای زنجیر ه تأمین، و انتقال کالا از تولیدکننده خارجی به مشتری داخلی، تأثیرگذار است . برای بررسی تأثیر گمرک و همچنین الکترونیکـی کـردن گمـرک در فرایند B2B زنجیره تأمین جهانی، ابتدا به معرفی RosettaNet مـی پـردازی م، کـه در چنـد سال اخیر تلاشهای گستردهای جهت اتوماتیککردن فرایندهای B2B زنجیره تأمین جهانی، انجام داده است.

۱‐۲. تبادل الکترونیکی دادهها دریکپارچگی زنجیره تأمین

توسعه مدیریت زنجیره تـأمین نیازمنـد یکپـارچگی و همـاهنگی کلیـه اعـضای زنجیـره است.ایـن موضـوع در مقـالات زیـادی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . در یـک سیـستم یکپارچه و هماهنگ تصمیم گیری به طور مشترک و با در نظـر گـرفتن فعالیتهـای تولیـدی، موجودی و تحویل کلیه اعضا انجام می شود. استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعـات، ماننـد ٢ EDI مرزهـــای ســـنتی زنجیـــره تـــأمین را گـــسترش مـــیدهـــد و همـــاهنگی بیـــشتری در تصمیمگیریهای مشترک بوجود میآورد.

در این مقاله با فرض اینکه خواننده با مباحـث مقـدماتی EDI آشـنایی دارد، بـا تعریـف کوتاهی ازEDI زمینه را برای معرفی و بکارگیری درجه بالاتری از EDI به نـام RosettaNet در زنجیره تأمین بینالمللی که شامل یک نهاد مستقل به نام گمرک است، فراهم میآوریم.

بحث EDI از ۰۶۹۱ مطرح شد و در زمینـه بکـارگیری آن در زنجیـره تـأمین مقـالات و کارهای بسیار زیادی انجام شده است. در واقعEDI یا انتقال الکترونیکی دادهها روشی است برای انتقـال الکترونیکـی اسـناد تجـاری بـین شـرکتهای تجـاری نظیـر سفارشـا ت خریـد و صورتحساب.١

در واقع EDI فرمتی استاندارد بـرای نقـل و انتقـال اطلاعـات تجـاری و مـالی اسـت . بـه عبــارتی EDI را مــی تــوان شــکل اولیــه تجــارت B2B دانــست، کــه باعــث ارتبــاط بــین تأمینکنندگان و خریداران بزرگ در یک صنعت خاص میشود٢.

همچنین Evan نشان داد که درجه یکپارچگی در زنجیره تـأمین بـه درجـه EDI اسـتفاده شده در آن زنجیره بستگی دارد .٣ تفاوت یک زنجیـره تـأمین الکترونیکـی بـا یـک زنجیـره تــأمین ســنتی مــیتوانــد در زیرســاختهای مربــوط بــه معمــاری IT از یــک طــرف و بــه اشتراکگذاری اطلاعات و نحوه استفاده از وبگاه ها در آن زنجیـره از طـرف دیگـر، دیـده شود.۴

اگــر مــا تجــارت الکترونیــک را شــبکهای از گروههــای تجــاری بــا اطلاعــات تجــاری دیجیتالی در نظر بگیـریم، آنگـاه EDI بـه طـور گـسترده ای بـه عنـوان نقطـه آغـاز تجـارت الکترونیک مد نظر است . هدف اصلی EDI کاهش هر چه بیشتر مداخله انـسانی در خوانـدن و پردازش اطلاعات بین شرکای تجاری با ایجاد یک توافـق نامـه اسـتاندارد انتقـال داده هـا است.۵ سازمان های بزرگ از سال ۰۶۹۱ برای توسعه EDI سرمایه گذاری کرده اند. هر چنـدتا دهه ۰۸ مـورد پـذیرش شـرکت هـای متوسـط قـرار نگرفـت ١ البتـه EDI هرگـز بـه سـطح محبوبیت تجارت الکترونیک بر اساس وب به دلایل زیر نرسیده است:

۱‐ هزینــه بــالای EDI ســازمانهــای کوچــک و متوســط را از یکپــارچگی تجــارت الکترونیک محروم کرد.

۲‐ توسعه کند استانداردها رشد EDI را به تعویق انداخت.

۳ ‐ پیچیدگی EDI از نظرکاربردی، به روز کردن آن را برای استفاده کننـدگان محـدود کرد.

نکات بدستآمده از EDI و پیـشرفت تکنولـوﮊی رویکردهـای جدیـدی را بـرای حـل مشکلات ایجاد شـده بـرای یکپـارچگی B2B در زنجیـره تـأمین ارائـه کـرد . در ایـن راسـتا RosettaNet پیشرفت زیادی بوجود آوردهاست.

۳. RosettaNet چیست؟

RosettaNet در فوریــه ۸۹۹۱ در آمریکــا تاســیس یافــت. RosettaNet یــک تــشکیلات مستقل و غ یرانتفاعی متشکل از بیش از ۰۰۵ شرکت اسـت . ایـن شـرکتها شـامل تعـدادی از شــرکتهــای عمــده الکترونیکــی، کــامپیوتری، مــصرفکننــده الکترونیکــی، ارتباطــات و شرکتهای پشتیبانی هستند.٢

بطور خلاصه، اهداف اجرایی RosettaNet روی زنجیره تأمین و بهینه سـازی آن بوسـیله بهبود کارایی و عملکـرد بـا اسـتفاده ازفنـاوری ٣XML اسـت . هـدف اسـتانداردهای فراینـد تجارت الکترونیکی RosettaNet، افزایش سرعت، اثربخشی، اعتبار برای تشریک مساعی و ارتباط بیشتر بین شرکای تجاری است . RosettaNet یک خـطمـشی ارتبـاطی بـا یـک زبـان رایج ایجاد میکند که برای شرکای تجاری مختلف درگیـ ر در یـک فراینـد تجـاری، ایـن امکان را فراهم آورد کـه بطـور اتوماتیـک فراینـد مربوطـه را پـردازش و بـر روی اینترنـت کنترل کنند.۴
برخلاف EDI و روشهای قبلی یکپارچگیB2B، RosettaNet بطور محسوسی، امنیـت و یکپارچگی مورد نیاز را با هم پیوند می دهد و فرایند تبادل بستههای تجار ی را که قبلاﹰ چنـد روز طول میکشید در عرض چند دقیقه انجام میدهد .١
تفاوت اصلی بینRosettaNet و EDI این است که EDI اسناد تجاری را بین شـرکتها مبادله میکند، در حالی که RosettaNet، فرایندهای تجـاری را در سرتاسـر شـبکه تعریـف میکند و با یکپارچهکردن آنها بهترین عمل را انتخاب میکند٢.

۴. مدل شبیهسازی شده

کشورهای زیادی در سراسر دنیا در حال وفقدادن فرایندهای گمرکـی خـود بـر اسـاس RosettaNet هستند . از آن جمله می توان به کشورهای جنـوب شـرقی آسـیا، ماننـد مـالزی، فیلیپین وتعدادی ازکشورهای پیـشرفته اروپـایی اشـاره کـرد . RosettaNet بـرای تحقـق ایـن موضوع با سازمان جهانی گمرک٣(WCO) به صورت جدی در حال همکاری است۴.
فرایند ترخیص کالا شامل کلیه فعالیتها و تشریفاتی است که باید انجام شود تا یک کالا مجوز خروج از گمرک را بگیرد . این فعالیتها شامل پرکردن اظهارنامه گمرکی، تحویل بـه گمرک، تطبی ق اسناد توسط گمرک، ارزیابی فیزیکی محموله، مهر و موم کـردن محمولـه، صدور پروانه خروج کـالاو در نهایـت تـرخیص کـالا مـی باشـد .الکترونیکـی کـردن فراینـد ترخیص کالا، همراه با ایجاد اظهارنامه الکترونیکی،ارزیابی محموله قبل از ورود،و … سـبب کاهش سیکل ترخیص کالا، کمتر شدن اسناد کاغذی و تسهیل فرایند تجاری خواهد شد.

الکترونیکیکردن گمرک میتواند از زوایای مختلفی ماننـد اظهـار از راه دور، ارزیـابی قبل از ورودو … مورد بررسی قرار گیرد . از آنجایی که شبیه سازی چنین زنجیره ای کار نو و جدیدی است و برای اولین بار انجام میشود، از طرفـی کـسب اطلاعـات ازسـازمانی ماننـد گمرک و با سیاستهای خاص کار نسبتا ” مشکل و وقت گیر است، ترجیح داده شد تـا میـدان تحقیق و معیارهای موجود تا حد امکان محدود شود. بر ایـن اسـاس مـا الکترونیکـی کـردن

گمرک را از جنبه به اشتراکگذاری اطلاعات، که تأثیر مـستقیم بـر مـدت زمـان تـرخیص کالا در گمرک می گذارد، مورد بررسی قرار دادیم . بدین معنی که دریافت کننده کـالا بـه صورت on-line مراحل ترخیص کالای خود را مـشاهده کـرده ولـذا زمـان دقیـق تـرخیص کالای خود را می داند و این موضوع در شبیه سازی وبرنامهریزی کنترل موجودی نهادهـای زنجیره به عنوان یک فاکتور مهم وارد میشود.

مــدلی کــه در ایــن تحقیــق بررســی مــیشــود، یــک زنجیــره بــینالمللــی از محــصولات الکترونیکی که شامل چهار نهاد است که بصورت متوالی قرار گرفته اند. ابتدای زنجیره کـه در کشور فرضی A قرار دارد نهاد فرستنده کالا مـی باشـد . کـالای فرسـتاده شـده وارد نهـاد بعدی یعنی گمرک می شود. اعضای دیگر زنجیره که در کشور فرضی B قـرار گرفتـه انـد، شامل یک توزیعکننده و یک خردهفروش می باشند. در سیستمهای قبلی گمرک از طریـق اینترنت با فرستندگان کالا و شرکتهای حمل و نقـل و … در ارتبـاط نبـود . بلکـه بیـشتر بـا گمرکات دیگر ارتباط برقرار می کرد. شکل (۱) ترتیب قرارگـرفتن اعـضا زنجیـره را نـشان میدهد.

شکل۱‐ زنجیره تأمین شبیه سازی شده

۱‐۴. الگوهای تقاضا

در این تحقیق از دوالگـوی تقاضـا بـه عنـوان الگوهـای تقاضـای مـصرف کننـده نهـایی محصولات الکترونیکی استفاده شده است.

‐ الگوی تقاضای پایدار

‐ الگوی تقاضای ناشناخته
الگوی تقاضای پایدار می تواند، نمایانگر محصولاتی باشد که مشتریان در زندگی خـود دائمــاﹰ بــه مقــدار شــناخته شــدهای از آنهــا اســتفاده مــیکننــد، ماننــد انــواع محــصولات الکترونیکی،کامپیوتروتلویزیون .

الگوی تقاضای ناشناخته هم مربوط به محصولاتی هستند که تازه وارد بازار م یشـوند و نوسان زیادی دارند و نمیتوان بطور دقیق مقدار مصرف آنها را تعیین و پیش بینی نمـود . بـا توجه به پیشرفتهای اخیـر تکنولـوﮊیکی ایـن محـصولات ماننـدانواع گوشـیهای موبایـل و …

امروزه بـه وفـور در بـازار یافـت مـی شـوند . بـه نظـر مـی رسـد ایـن دوالگـوی تقاضـا بـرای محصولات الک ترونیکی مناسب باشند .١ با توجـه بـه دو الگـوی تقاضـا، شـبیه سـازی دو بـار انجام گرفته و در هر بار یکی از الگوها بـه عنـوان تقاضـای مـشتری وارد سیـستم مـی شـود . شبیهسازی به این صورت است که در ابتدای هر دوره ابتدا مقدار موجودی کنترل می شـود و اگر قرار باشد سفارشی صورت گیرد این کار انجام می شود و سپس تقاضای مشتری وارد سیستم می شود و اگر موجودی بـه انـدازه کـافی باشـد، تقاضـا بـرآورده مـی شـود . در غیـر اینصورت هر چقدر که بتوان به مشتری کالا داده می شود و بقیه تقاضا به عنوان عقب افتاده ثبت می شود تا در دوره بعدی به او داده شود . سفارشی که فروشنده در ابتـدای دوره انجـام میدهد به توزیع کننده می رسد و توزیعکننده مشابه فروشنده عمل می کند. یعنـی ابتـدا اگـر لازم باشد سفارشی صورت گیرد، اینکار را انجام می دهد و بعد از انجام سفارش به سفارش فروشنده رسیدگی می کند و بعد از یک دوره مقداری را که مـی توانـد بـه فروشـنده بدهـد برای او ارسال میدارد و همین روند ادامه مییابد.٢

برای نشان دادن الگوی تقاضای پایدار از توزیع نرمال با میانگین ۰۰۰۵ و انحراف معیـار ۰۰۶۱ استفاده شده است . بـرای الگـوی تقاضـای ناشـناخته از توزیـع یکنواخـت پیوسـته در فاصله ]۰۰۰۰۱ و ۰[ استفاده شد.٣

۲‐۴. انتخاب مسیر اظهارنامه

در حال حاضر در گمرک ایران طرحی به نام نگار اجرا می شود، که این طـرح ضـمن
تسریع در عملیات تـرخیص کـالا، از جدیـدترین مفـاهیم بکـار گرفتـه شـده در گمرکـات پیشرفته دنیا و فن آوریهای اطلاعات، ماننـد انتخـاب مـسیر اظهارنامـه بـه صـورت خودکـار (SELECTIVITY) استفاده می نماید، که بـا اسـتفاده از آن و ایجـاد مـسیرهای قرمـز، زرد و سبز جهت اظهارنامهها، پردازش آنها به سـرعت انجـام مـی شـود .١ انتخـاب مـسیر اظهارنامـه کاملاﹰ خودکار بوده و بوسیله شاخص هـای محرمانـه ای کـه بوسـیله کمیتـه هـای خاصـی در گمرک تعریف و تأیید می شوند، صورت می گیرد. به این ترتیب اظهارنامه های کانـال سـبز بدون هیچگونه کنترلی، ترخیص میشوند. اظهارنامههای کانال زرد فقط بـا مـشاهده اسـناد ترخیص میشوند، ولی اظهارنامههای کانال قرمز، به وسـیله کارشناسـان گمـرک کنتـرل و ارزیابی می گردند. در این سیستم میتوان کالاها یا سازمانهایی که معافیـت و یـا تـسهیلاتی در مورد آنان اعمال میشود را تعریف کرد، که سیستم بطور خودکار این قبیل اظهارنامه ها را کنترل و به مسیرهای مربوطه ارسال می کند . درحال حاضردر این برنامه سـه مـسیر قرمـز، زرد و سبز در نظر گرفته شده که به ترتیب از درصد ریـسک بـالا شـروع و بـه پـایین تـرین درصد ریسک ختم می شود. هر کدام از این مسیرها دارای مشخصات خاصی می باشند کـه بعنوان مسیرهای ترخیص کالا در نظر گرفته شده و با توجه به تعاریف مربوطه، با اظهارنامـه موجود در آن مسیر رفتار میشود.٢

الف‐ مسیر قرمز

اظهارنامهای که در مسیر قرمز قرار بگیرد، علاوه بر بررسی اسنادی، بازرسی فیزیکـی نیز می شود. یعنی تمامی تدابیر کنترلی در این مسیر انجام شده و علاوه بر اینکه اسناد مـورد نظر کاملاﹰ مورد بررسی قرار می گیرند، کالاها بـه صـورت فیزیکـی نیـز مـورد بازدیـد قـرار گرفته و صحت اطلاعات مندرج در اظهارنامه با دقت بررسی میشوند.

ب‐ مسیر زرد

مسیر زرد این مفهوم را می رساند، که اظهارنامههـای موجـود مـورد بررسـی اسـنادی

قرار می گیرند و احتیاجی به بازرسی فیزیکی و رویت مستقیم کالا نمی باشـد . همـانطور کـه مشخص است این مسیر از نظر اولویت ریسک بعد از مسیر قرمز قرار دارد.

ج‐ مسیر سبز

اظهارنامههایی که در این مسیر قرار می گیرند به نظر مـی رسـد کـه کمتـرین خطـر را برای گمرک داشته و دارای سطح ریسک پایین میباشند.١

۳‐۴. سیستم کنترل موجودی

سیــستم کنتــرل موجــودی مــورد اســتفاده اعــضای ایــن زنجیــره سیــستم (S,s) اســت بطوریکهS=s باشد . این سیستم بدین صورت عمل می کند که یک سطح موجودی هدف را تعیین میکنند و ابتدای هر دوره که موجودی کمتر از این سطح باشد بـه مقـداری سـفارش میدهند تا به سطح هدف برسد. در این سیستم s مقداری است که اگر سطح موجـودی در ابتدای هر دوره از آن پایینتر باشد، سفارشی به اندازه تفاضل S (کـه سـطح هـدف نامیـده میشود) و مقدار موجودی جاری انجام می گیرد. در این روش کنترل موجودی پارامترهای مهمی که باید اندازهگیری شوند همـین دو مقـدار S وs اسـت کـه بـرای محاسـبه هرکـدام روش خاصی وجود دارد و برای راحتی کار دو مقـدار را برابـر فـرض مـی کننـد، کـه طـرز محاسبه آنها در زیر آورده شده است .٢ مقدار سـطح هـدف موجـودی (S=s) ازرابطـه ذیـل تعیین میشود:
= Avg میانگین تقاضا در طول میانگین مدت تحویل

= Avgl میانگین مدت تحویل

= Std انحراف معیار تقاضا در طول میانگین مدت تحویل

= z مقدار ثابتی که سطح سرویسدهی را مشخص میکند
همانطور که گفته شد در این سیستم کنترل موجودی مقداری که در هـر دوره سـفارش داده میشود به صورت زیر است:

که در آن مقدار Invpos همان موقعیت موجودی در ابتدای دوره است.١

برای محاسبه پارامترهای مربوط به سطح موجودی (s) به این صورت عمل می کنـیم کـه در مورد فروشنده مقادیر میـانگین تقاضـا (Avg) و انحـراف اسـتاندارد آن (Std) از الگـوی تقاضا بدست می آید. مقدار سرویس دهی (z) برای تمام الگوها و تمام اعضا مقـدار تقریبـی ۵۰/۲ در نظر گرفته شد، که برابر سطح سرویسدهی ۸۹ درصد است. که البته بـرای توزیـع نرمال از جدول توزیع نرمال و برای سایر توزیع ها از روش سعی و خطا تقریباﹰ همـین مقـدار بدست می آید. همچنین موعد تحویل فروشنده نیز یـک دوره در نظـر گرفتـه مـی شـود .لـذا باجایگذاری مقادیر مربوطه در رابطه (۱) مقادیر سطح موجودی برای فروشنده در الگوهای تقاضای مختلف محاسبه می شود.

برای محاسبه سطح موجودی نهاد توزیع کننده ما به این صورت عمـل مـی کنـیم کـه بـا اجرای مرحله به مرحله شبیه سازی و فرض اینکه مرحله بالاتر قـادر اسـت تمـام سـفارش را تأمین کند، مقادیر مربوط به میانگین و انحرافمعیار سفارش هر نهـاد بدسـت مـی آیـد . امـا موعد تحویل توزیع کننده با توجه به احتمالی بودن زمان ترخیص کالا، به صورت احتمـالی محاسبه میشود. ٢

همانطور که قبلا” گفته شد، کالاهایی که وارد گمرک می شوند در یکـی از سـه مـسیر قرمز،زرد یا سبز قرار می گیرند و بسته به و رود به هر یک از این مسیرها یک احتمـال بـرای آنها در نظر گرفته میشود.

۱‐۳‐۴. محاسبه میانگین موعد تحویل

برای محاسبه میانگین موعد تحویل ما دو گزینه انتخابی داریم کـه درروش اول بدسـت آوردن میانگین موعد تحویل از طریق امید ریاضی و جایگذاری در رابطه (۱)برای محاسـبه سطح موجودی است . البته محاسبه میانگین موعد تحویل به این صورت برای حالتی مناسب است که فقط همین یک کالادر گمرک موجود باشد . به عبارت دیگر، هیچ زمان انتظـاری برای کالای فوق در نظر گرفته نشود . لیکن ازآنجـایی کـه ایـن فـرض بـا واقعیـت مطابقـت ندارد ویا حداقل در مواقع نادری اتفاق می افتد، در روش دوم برای واقعی تر کـردن مـسأله ما یک سیستم صف طراحی کرده و زمان انتظار کالا را نیز در شبیه سازی وارد میکنـیم . بـا شبیهسازی این سیستم صف سه کاناله میانگین موعد تحویل را برای توزیع کننده محاسـبه و با جایگذاری در رابطه ( ۱) سطح موجودی توزیـعکننـده در هـر دو الگـوی تقاضـا محاسـبه میگردد١. مقادیر سطح موجودی در جدول (۲) موجود است.

۴‐۴. راهبردهای به اشتراکگذاری اطلاعات

در این تحقیق دو نوع راهبرد اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است:

۱‐ راهبرد اطلاعات سفارش

۲‐راهبرد اطلاعات محموله Shipment Information Sharing Strategy (SISS)

راهبرد اطلاعات سفارش به این صورت است که هر نهاد فقط مقدار سفارش خود را بـا توجه به پیش بینی که از تقاضای پاییندستی خود دارد، انجام میدهد و از میزان موجودی و زمان تحویل کالا و مقدار کالای در راه هیچ اطلاعی ندارد . این راهبرد را سیستم اطلاعاتی سفارش می نامند. این راهبرد باعث ایجاد اثر شلاقی می شود و همچنین باعـث مـی شـود، تـا مقدار موجودی که هر نهاد نگهداری می کند تا بتواند به تقاضای مشتریان خود پاسـخ دهـد
بالا برود . ولی در این راهبرد به خاطر موجودی زیاد در هر نهاد مقادیر کمبود جهت تـامین

تقاضا کمتر پیش میآید و معمولا سطح سرویسدهی بالا است.

راهبرد اطلاعات محموله به این صورت است که نهادها می توانند تمـام اطلاعـات خـود مثل اطلاعات مربوط به تقاضای واقعی مشتری، مق دار سطح موجودی، مقدار سفارش عقب افتاده و مقدار سفارشهایی که در راه است و همچنین مقدار کالایی که در گمرک اسـت و زمان ترخیص آن را در هر لحظه در اختیار نهادهای دیگـر قـرار دهنـد . ایـن راهبـرد باعـث خواهد شد تا اولاﹰ اثر شلاقی در زنجیره به خـاطر آگـاهی تمـام نهادهـای زنج یـره از مقـدار تقاضای واقعی مـشتری، کـاهش یابـد . درثـانی سـطح موجـودی هـر نهـاد و در کـل سـطح موجودی کل زنجیره پایین بیاید . به عبارتی می توان این دو راهبرد را به ایـن صـورت تعبیـر کرد که در (SISS) اطلاعات محموله از طریق یک سیستم ارتباطی در هر لحظـه در اختیـار تمام نهادهای زنجیره و گمرک قرار میگیرد که بهترین و مطمئنترین سیستم ارتباطی برای این منظور اینترنت است . به عبارتی می توان مـسأله را بـدین صـورت تعمـیم داد کـه (SISS) الکترونیکیکردن زنجیره با استفاده ازاینترنت است و در زنجیره موردبحث ما با اسـتفاده از RosettaNetمیتوان کل زنجیره از جمله گمرک را از طریق اینترنت الکترونیکی کرد.

در تحقیقی که.Li.Yan et al انجام دادند، برای نشان دادن وضعیت موجودی جـاری در هر یک از این راهبردها، این روابط را بیان کردند: ١

که در حالت استفاده از استراتژی((OISS

و در حالت استفاده ازاستراتژی : (SISS)

که در این روابط داریم:

= Invpos وضعیت موجودی هر نهاد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد