مقاله مدیریت سود از دیدگاه اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان

چکيده استفاده کتتدگان از صورتهاي مالي نگراني زيادي درمورد تقلب هاي صورت گرفته در سازمان هاي تجاري دارند . فروپاشي شرکت هاي بزرگي مثل انرون و ورلدکام توجه اشخاص علاقمند را معطوف شيوه هاي غيراخلاقي درسيستم هاي حسابداري نموده است . مديريت سود به عنوان يکي از مشکلات حرفه حسابداري طي چند دهه گذشته بوده است .مديريت سود استفاده کنندگان صورت هاي مالي را گمراه مي کند. زيرا زماني که مديران سود را تغيير مي دهند صورتهاي مالي ارزش واقعي دارايي هاي شرکت رامنعکس نمي کنند ونهايتا منجربهکاهش اعتماد سهامداران مي شوند .هدف اين پژوهش ، بررسي مسئله اخلاقي مديريت سوداست .ارزيابي پيشرفت تحقيقات در برخورد با اين مسئله که چهارچوب ساختاري اسلامي ، مبنايي براي اعتقادات اسلامي(عقيده) است وميتواند الگويي براي کاهش يا از بين بردنمديريت سودارائه کند. پژوهش حاضر، چهارچوب ساختاري عقيده اسلامي و شيوة عمل مديريت سود را ارائه مي دهد که به عنوان راهکاري براي هدايت اهداف و رفتارهاي مديران بسوي روشي مناسب به کار مي رود.(برگرفته از قرآن وسنت ) کليد واژهها : مديريت سود ،اخلاق ، عقيده اسلامي ١.مقدمه تعدد وحجم رسوايي هاي اخيرحسابداري، گسترش سوء استفاده و تقلب را ميان مديران نشان مي دهند . رسوايي هانشان دهنده اين است که جعل گزارشات مالي و سود هاي مديريتيشايع شده وبه بخشي از فرهنگ اغلب سازمان ها تبديل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسايي اصول زيربنايي اسلام است . اين اصول نگرش هايي را در مورد الگو وعملکردهاي رفتاري ارائه مي دهد که براي کنترل وکاهش مديريت سود استفاده مي شود . (اسلام يک دين بي پايه واساس نيست بلکه يک روش زندگي است ، که معتقد است با تقويت عقيده و تمرين آموزش درست اسلام بويژه در ميان حسابداران و مديران مسلمان مي تواند مسائل مربوط به مديريت سود را حل کرد). اسلام معتقد است که ارزش هاي اسلامي در همۀ جنبه هاي زندگي ازجمله فعاليت هاي اقتصادي و تجارت دخالت دارند. درواقع از ديد اسلام اخلاقبه عنوان شاخه اي از ايماناست که ازآموزه هاي اسلامي نشأت مي گيرد .بنابراين فرد بدون اعتقاد به اين مفهوم در زندگي دنيا وآخرت به کاميابي نمي رسد . در متون نظري وادبي ميتوان بينش اين رفتار را ديد . نقش مذهب شخصي منبع بالقوه اي از هنجارهاي اخلاقي است .در پژوهش حاضراين بينش به يک باورعملي از ديدگاه اسلامگسترش يافته است .با توجه به اين ديدگاه فرض براين است که مديران با ايمان رفتار اخلاقي دارندو مديريت سود انجام نمي دهند . با وجود مطالعات زيادي که در زمينه جنبه هاي اخلاقي يا غير اخلاقي مديريت سود انجام شده است ، هدف اين پژوهش تلاش براي ارزيابي دين در جهت مديريت سود نيست . اين پژوهش چهارچوبي پايه را که منشأ چهارچوب ساختاري عقيدة اسلامي در مورد مديريت سوداست را ارائه کرده است . عقيدة اسلاميمبناي فکري است که همۀ تفکرات ، عواطف و قواعد رفتاري از آن نشأت مي گيرند. زيرا هرعملي معمولا تحت تأثير "احساس دروني " فرد قرار مي گيرد. سپس نشان داده شده است که چارچوب ساختاري اسلامي بيشتر از چارچوب نظري تحت تاثير رفتار ومنش يک شخص در مديريت سود قرار مي گيرد. با کاوش بيشتر ثابت شد که عقيدة و ايمان براي توضيح تداوم مديريت سوداز طريق اصول اسلاميمکمل يکديگرند. بنابراين اينپژوهش چهارچوب ساختاري عقيدة اسلامي را در مورد شيوه مديريت سود پيشنهاد مي کند . اين چارجوب به عنوان راهکاري براي هدايت اهداف و رفتارهاي مديران بسوي روشي مناسب که از قرآن و سنت نشأت مي گيرد به کار مي رود. در نهايت اميد مي رود که اين پژوهش زمينه اي را براي فرصت هاي تحقيقاتي آتي فراهم کند که شايد شاخه اي از کار فعلي باشد . ٢.پيشينه تحقيق اي آرسي در سال ٢٠٠٥گزارش کرد که در يک شرکت بزرگ ٧٧ درصد مديران ارشد رفتار غيراخلاقي دارندواينکه مديريت سود يکي از عوامل اصلي مسبب اين رسوايي هاست . "کارچر"در سال ١٩٦٩ اظهار کرد که مديريت سود ممکن است به عنوان يک عامل دخيل در دستکاري گزارشات مالي محسوب شود و بنابراين منجر به عدم صداقت مديران گردد. باشايع شدن مديريت سود محققان استدلال کردند که اصول پذيرفته شده حسابداري, انعطاف پذير است . اين شيوة استاندارد ، تقريبي در زمينه انتخاب روشهاي حسابداري است که معمولا به عنوان مديريت سودهم در مقالات حرفه اي و هم درمقالات آکادميک اشاره مي شود. بر اين اساس مديريت سود به معناي استفاده از راههاي شناختاقلامتعهدي براي تغيير دادن صورتهاي مالي يا به تصوير کشيدن تصويري زيبا براي سهامداران و يا برآوردن درخواستها و تمايلات سهامداران مي باشد. به عبارت ديگر، ديگر علي رغم شيوه مرموز از مديريت سود ، مطالعات تجربي شواهدي را فراهم کرده اند مبني بر اينکه مديران هنوز از مديريت سود حسابداري (هلي ١٩٨٥ وهمکاران ) يا مديريت سود واقعي (ديچو و همکاران ) در محيط کاري شان استفاده مي کنند. با اين حال هنوز در مورد اينکه آيا مديريت سود از لحاظ اخلاقي قابل توجيه است يا نه ، ميان حسابداران، دانشگاهيان و طراحان استانداردها توافقي صورت نگرفته است.در حقيقت ، حد فاصل بين رفتار قابل قبول و غيرقابل قبول هميشه نامشخص است زيرا افراد متفاوت داراي نگرش هاي متفاوتي در مکان هاي مختلف اند. امروزه اخلاق در مديريت سود به تقاضاهايي رسمي ومشروط براي بهبوداستانداردهاي اخلاقي در تجارت تبديل شده استو سهامداران خواستار بهبود استانداردهاي اخلاقي در تجارت مي باشند. فرل و همکارانش در سال ٢٠٠٨بيان مي کنند که سرمايه گذاران امروزه به طور فزاينده اي به اخلاقيات، مسئوليت اجتماعي و حسن نيت شرکت هايي که در آن ها سرمايه گذاري مي کنند توجه دارند. زيرا سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان عميقا از کاستي هاي مديريتي متزلزل مي شوند و اين باعث مي شود اعتماد به نفسشان رادربازارهاي جهاني از دست بدهند. توجه فزاينده به اخلاق در تجارت با افزايش تحقيقات تجربي که درصدد کشف عوامل تعيين کنندة رفتار غيراخلاقي مي باشدهمراه شده است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نگاهی اجمالی به دیدگاه اسلام در مورد مدیریت و کارآیی پرسنل

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
آنچه كه تا به امروز در مورد روشهاي اعمال مديريت در تفكر انديشمندان قرن نوزدهم مطرح شده است نه مي‌توان گفت كه اسلام با همه آنها موافق است و نه مي‌توان گفت اسلام با همه آنها مخالف است بلكه آنجا كه موضوع رعايت نظم در ميان پرسنل مطرح است اسلام نيز بر ان تاكيد دارد چرا كه علي (ع) لحظات آخر عمر شريف خود به حضار فرم ...

دانلود مقاله نیاز ما و امت اسلامی به درس مدیریت پیامبر ( ص )

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
مقدمه: چنانچه تاريخ زندگي بشري را مطالعه كنيم، خواهيم ديد آنچه را كه ما امروزه مديريت مي‌ناميم از ديرباز به عنوان يك ضرورت براي انسان مطرح بوده و در اغلب فعاليتهاي وي حضور داشته است. از ايام گذشته، نظريه‌هاي مديريت و سازمان بدون آنكه مدون و منظم شده باشند به كار گرفتهمي‌شدند و در شرح احوال و اعمال رسولان و پي ...

مقاله در مورد مدیریت سود در شرکت‌های بورسی

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
مدیریت سود در شرکت‌های بورسینظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می‌کردند، سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آن چنان نشان نمی‌دهد که در ذهن مجسم می‌کنند. آنها دریافتند که پیش‌بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمنا‌ تحلیل ...

دانلود مقاله مدیریت اسلامی

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان
مدیریت اسلامی موضوع : تحقيق دربارة مديريت اسلامي آنگونه كه بايد باشد و اجراء شود .قبل از هر چيزي مي‌خواهم مقدمه‌اي دربارة مديريت بيان كنم تا مطلب فوق را بهتر درك كنيم .تا قبل از انقلاب صنعتي علم مديريت در قلمرو فلسفه قرار داشت و فلاسفه بطور غير مستقيم روشهايي را براي حسن رفتار انسانها و روابط اجتماعي و نيز ام ...

دانلود مقاله دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد - ارزیابی عملکرد

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
مقدمـــه براي هدايت عملكرد شاخص‌هائي ارائه گرديده است كه مهمترين آن بهره‌وري و برخورداري مديران از دانش فني و دانش علم مديريت و تجربه و آگاهي از بهره‌وري مي‌باشد سپس ارزيابي عملكرد در فرآيندها متفاوت مي‌باشد. در ارزيابي عملكرد اگر عملكردها بصورت كمي باشد محاسبه آن و ارزيابي آن خيلي آسان خواهد بود براي بهتر به ...

مقاله در مورد بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
بررسي تاثير تورم بر قيمت سهام شركتها در ايران ازديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهدچكيده پژوهش :بورس اوراق بهادار يكي از اجزا و بخشهاي اصلي بازار سرمايه است كه نقش اصلي آن جذب و هدايت پس انداز ها و نقدينگي سرگردان و پراكنده در جامعه به سوي مسيرهاي بهينه است ، كه در جهت ايفاي مطلوب اين بخش وجود بازا ...

دانلود مقاله نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه• نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارش‏های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت‏اند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و دس ...

دانلودمقاله بررسی سیاستهای توسعه بخش مسکن ایران از دیدگاه ظرفیت تأمین مسکن در بافتهای فرسوده درون شهری

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهکشور عزیزمان ایران، بیش از دو دهه از آغاز فعالیتهای کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نظارهگر است. در طول این مدت نیز نظام مدیریتی و برنامهریزی کشور تا حد امکان پشتیانی از سطوح پایینتر را به واسطه طرحهایی اجرایی و عملیاتیتر دنبال نموده است. در حال حاضر توافق گستردهای وجود دارد که دستیابی به اهداف ک ...