مقاله مدیریت سود از دیدگاه اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
استفاده کتتدگان از صورتهای مالی نگرانی زیادی درمورد تقلب های صورت گرفته در سازمان های تجاری دارند . فروپاشی شرکت های بزرگی مثل انرون و ورلدکام توجه اشخاص علاقمند را معطوف شیوه های غیراخلاقی درسیستم های حسابداری نموده است .
مدیریت سود به عنوان یکی از مشکلات حرفه حسابداری طی چند دهه گذشته بوده است .مدیریت سود استفاده کنندگان صورت های مالی را گمراه می کند. زیرا زمانی که مدیران سود را تغییر می دهند صورتهای مالی ارزش واقعی دارایی های شرکت رامنعکس نمی کنند ونهایتا منجربهکاهش اعتماد سهامداران می شوند .هدف این پژوهش ، بررسی مسئله اخلاقی مدیریت سوداست .ارزیابی پیشرفت تحقیقات در برخورد با این مسئله که چهارچوب ساختاری اسلامی ، مبنایی برای اعتقادات اسلامی(عقیده) است ومیتواند الگویی برای کاهش یا از بین بردنمدیریت سودارائه کند. پژوهش حاضر، چهارچوب ساختاری عقیده اسلامی و شیوه عمل مدیریت سود را ارائه می دهد که به عنوان راهکاری برای هدایت اهداف و رفتارهای مدیران بسوی روشی مناسب به کار می رود.(برگرفته از قرآن وسنت ) کلید واژهها : مدیریت سود ،اخلاق ، عقیده اسلامی
١.مقدمه
تعدد وحجم رسوایی های اخیرحسابداری، گسترش سوء استفاده و تقلب را میان مدیران نشان می دهند . رسوایی هانشان دهنده این است که جعل گزارشات مالی و سود های مدیریتیشایع شده وبه بخشی از فرهنگ اغلب سازمان ها تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی اصول زیربنایی اسلام است . این اصول نگرش هایی را در مورد الگو وعملکردهای رفتاری ارائه می دهد که برای کنترل وکاهش مدیریت سود استفاده می شود . (اسلام یک دین بی پایه واساس نیست بلکه یک روش زندگی است ، که معتقد است با تقویت عقیده و تمرین آموزش درست اسلام بویژه در میان حسابداران و مدیران مسلمان می تواند مسائل مربوط به مدیریت سود را حل کرد). اسلام معتقد است که ارزش های اسلامی در همۀ جنبه های زندگی ازجمله فعالیت های اقتصادی و تجارت دخالت دارند. درواقع از دید اسلام اخلاقبه عنوان شاخه ای از ایماناست که ازآموزه های اسلامی نشأت می گیرد .بنابراین فرد بدون اعتقاد به این مفهوم در زندگی دنیا وآخرت به کامیابی نمی رسد .
در متون نظری وادبی میتوان بینش این رفتار را دید . نقش مذهب شخصی منبع بالقوه ای از هنجارهای اخلاقی است .در پژوهش حاضراین بینش به یک باورعملی از دیدگاه اسلامگسترش یافته است .با توجه به این دیدگاه فرض براین است که مدیران با ایمان رفتار اخلاقی دارندو مدیریت سود انجام نمی دهند .
با وجود مطالعات زیادی که در زمینه جنبه های اخلاقی یا غیر اخلاقی مدیریت سود انجام شده است ، هدف این پژوهش تلاش برای ارزیابی دین در جهت مدیریت سود نیست .
این پژوهش چهارچوبی پایه را که منشأ چهارچوب ساختاری عقیده اسلامی در مورد مدیریت سوداست را ارائه کرده است . عقیده اسلامیمبنای فکری است که همۀ تفکرات ، عواطف و قواعد رفتاری از آن نشأت می گیرند. زیرا هرعملی معمولا تحت تأثیر “احساس درونی ” فرد قرار می گیرد. سپس نشان داده شده است که چارچوب ساختاری اسلامی بیشتر از چارچوب نظری تحت تاثیر رفتار ومنش یک شخص در مدیریت سود قرار می گیرد. با کاوش بیشتر ثابت شد که عقیده و ایمان برای توضیح تداوم مدیریت سوداز طریق اصول اسلامیمکمل یکدیگرند. بنابراین اینپژوهش چهارچوب ساختاری عقیده اسلامی را در مورد شیوه مدیریت سود پیشنهاد می کند . این چارجوب به عنوان راهکاری برای هدایت اهداف و رفتارهای مدیران بسوی روشی مناسب که از قرآن و سنت نشأت می گیرد به کار می رود. در نهایت امید می رود که این پژوهش زمینه ای را برای فرصت های تحقیقاتی آتی فراهم کند که شاید شاخه ای از کار فعلی باشد .
٢.پیشینه تحقیق
ای آرسی در سال ٢٠٠۵گزارش کرد که در یک شرکت بزرگ ٧٧ درصد مدیران ارشد رفتار غیراخلاقی دارندواینکه مدیریت سود یکی از عوامل اصلی مسبب این رسوایی هاست . “کارچر”در سال ١٩۶٩ اظهار کرد که مدیریت سود ممکن است به عنوان یک عامل دخیل در دستکاری گزارشات مالی محسوب شود و بنابراین منجر به عدم صداقت مدیران گردد. باشایع شدن مدیریت سود محققان استدلال کردند که اصول پذیرفته شده حسابداری, انعطاف پذیر است . این شیوه استاندارد ، تقریبی در زمینه انتخاب روشهای حسابداری است که معمولا به عنوان مدیریت سودهم در مقالات حرفه ای و هم درمقالات آکادمیک اشاره می شود. بر این اساس مدیریت سود به معنای استفاده از راههای شناختاقلامتعهدی برای تغییر دادن صورتهای مالی یا به تصویر کشیدن تصویری زیبا برای سهامداران و یا برآوردن درخواستها و تمایلات سهامداران می باشد. به عبارت دیگر، دیگر علی رغم شیوه مرموز از مدیریت سود ، مطالعات تجربی شواهدی را فراهم کرده اند مبنی بر اینکه مدیران هنوز از مدیریت سود حسابداری (هلی ١٩٨۵ وهمکاران ) یا مدیریت سود واقعی (دیچو و همکاران ) در محیط کاری شان استفاده می کنند. با این حال هنوز در مورد اینکه آیا مدیریت سود از لحاظ اخلاقی قابل توجیه است یا نه ، میان حسابداران، دانشگاهیان و طراحان استانداردها توافقی صورت نگرفته است.در حقیقت ، حد فاصل بین رفتار قابل قبول و غیرقابل قبول همیشه نامشخص است زیرا افراد متفاوت دارای نگرش های متفاوتی در مکان های مختلف اند.
امروزه اخلاق در مدیریت سود به تقاضاهایی رسمی ومشروط برای بهبوداستانداردهای اخلاقی در تجارت تبدیل شده استو سهامداران خواستار بهبود استانداردهای اخلاقی در تجارت می باشند. فرل و همکارانش در سال ٢٠٠٨بیان می کنند که سرمایه گذاران امروزه به طور فزاینده ای به اخلاقیات، مسئولیت اجتماعی و حسن نیت شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند توجه دارند. زیرا سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان عمیقا از کاستی های مدیریتی متزلزل می شوند و این باعث می شود اعتماد به نفسشان رادربازارهای جهانی از دست بدهند.
توجه فزاینده به اخلاق در تجارت با افزایش تحقیقات تجربی که درصدد کشف عوامل تعیین کننده رفتار غیراخلاقی می باشدهمراه شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد