بخشی از مقاله

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رواب بین تغییرات  سود تقسیمی،سود هر سهم و تغییرات  سود هر  سهم  با  تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن رواب ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی رواب بین تغییرات سود تقسیمی،سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازاربه دفتری اثر بهتری  بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی - R - از 0.490  برای سه  متغیر اصلی به 0.621 برای  مجموع  متغیرهای  اصلی و مجازی افزایش  یافت، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.
-1 مقدمه

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و  سرمایه ها عمدتا بسوی سفته بازی  سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از    میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بر    روی  اوراق  بهادار  و  سهام  شرکت  ها  را  برگزینند  ، دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد، موجبات انتقال سرمایه، از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده شرکت نسبت  به سهامداران شرکت ازاطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس  این  تئوری  اگر  شرکت  سود سهام بیشتری نسبت به  آنچه  توس  بازار پیش  بینی شده است اظهار کند،این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است.

اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند ، همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد    بود.حتی  اگر  شرکت  برخی  فرصت  های  سرمایه کذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن  باشد،مدیریت ممکن  است  اگر  قبول  این  فرصت  ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ،از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند،آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند ، اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند ، سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام ، آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید