بخشی از مقاله

چکیده:

آزاد سازی صنعت بیمه، ورود شرکت های بیمه خصوصی، شرایط و تحریم های اقتصادی کشور و فرهنگ بیمه ای از جمله مسایلی است که امروزه صنعت بیمه با آن مواجه است؛ به طور خاص، رقابتی شدن فضای کسب و کار بیمه در ایران به عنوان یک تغییر بزرگ در بستر فرهنگی، قانونی و اقتصادی کشور، موجد مزیت ها و عدم مزیت هایی برای صنعت بیمه بوده است. شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منسجم و متوازن می تواند صنعت بیمه را در این دوران گذار و پرتلاطم به ساحل آرامش، رشد و توسعه پایدار رهنمون شود.

با توجه به فقدان تحلیلی جامع و مانع در خصوص مسائل پیش رو، هدف این مقاله، تبین چالش های فضای کسب و کار بیمه صنعت بیمه در سه سطح محیط اختصاصی، محیط عمومی و محیط کلان صنعت بیمه است. روش تحقیق توصیفی – کتابخانه ای است و در فرآیند انجام تحقیق علاوه بر منابع ثانویه به طیف وسیعی از منابع اولیه در اینترنت و مصاحبه های عمیق با خبرگان و تشکیل گروه کانون ارجاع شده است. نتایج تحقیق شامل ارائه و تبین چالش های فراروی صنعت بیمه، ارتباط متقابل بین متغیر های تاثیر گذار و ارائه راه حل هایی جهت تعامل و مدیریت متغیرهای موجد چالش های صنعت بیمه است.

-1 مقدمه:

چالش های فراروی صنعت بیمه در ایران در سه سطح قابل احصاء و طبقه بندی می باشد. این سه سطح شامل محیط اختصاصی صنعت بیمه، محیط عمومی و محیط کلان است. محیط اختصاصی صنعت بیمه به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه، پوشش ها و خدمات بیمه، فعالان صنعت بیمه اعم از شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران، نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی ایران و نهادهای قانون گذاری مانند شورای عالی بیمه اشاره دارد. ساختار رقابت، شکل و ماهیت محصولات بیمه ای، منابع انسانی، دانش و تخصص بیمه ای نیز در این محیط جای دارد. محیط عمومی صنعت بیمه از یک طرف اشاره به این صنعت به عنوان بخشی از بازار مالی اقتصاد کشور دارد.

در این محیط بانک ها البته در نقش سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و صنعت بیمه قرار دارد. محصولات مشابه ارایه شده توسط بانک ها نیز در این بخش قابل بررسی است. از طرف دیگر تمام نهادها، سازمان ها و قوانین ومقرراتی که به نوعی به زنجیره تامین و عرضه خدمات بیمه ای مرتبط می باشند و بر آن تاثیر می گذارند در این بخش طبقه بندی می شوند. برای مثال بیمارستانها، مراجع قانونی، نیروی انتظامی، شرکت های خودرو ساز، همه به نوعی در محیط عمومی صنعت بیمه نقش آفرینی می کنند. محیط سوم در واقع محیط کلان و فضای عمومی کسب و کار است که نقش مهمی در بسیاری از چالش های موجود صنعت بیمه ایفا می کند. شکل - 1 - ، محیط های سه گانه کسب و کار صنعت بیمه و رابطه آنها با یکدیگر را نشان می دهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید