بخشی از مقاله

چکیده

رودخانه ها واجرای طرحهای پاکسازی رودخانه هایی مانند کارون نیاز به تحقیق بیشتر ودقیق تر دارند. این مقاله به بررسی امروزه رودخانه ها در تامین آب برای شهرها نقش اساسی دارند.رودخانه ها هم چنین تامین کننده آب برای محصولات کشاورزی است.متاسقانه آلودگی رودها امروزه در بسیاری از کشورها من جمله ایران به وفور دیده میشود. رودخانه کارون از زرد کوه بختیاری سرچشمه میگرد که عملیات انسانی اکوسیستم آبی وتنوع زیستی این رودخانه را با خطر نابودی روبه رو کرده است.

امروزه آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی دقیق و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همهی سطوح احتیاج دارد.امروزه آلودگی آب علت مرگ و میر در سراسر جهان است. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ورود آلایندهها و زهابهای خود یکی از آلوده کنندگان اصلی رودخانه کارون هستند. پساب های تولیدی به عنوان مهم ترین آلاینده رودخانه کارون هستند،از جمله پالایشگاهها وصنایع فلزی وشیمیایی که از آب رودخانه استفاده میکنند وپسماند خود را به این رودخانه میریزند. وجود محدودیتهایی برای برداشت منابع آب شیرین، بخصوص آب رودخانه ها، لزوم حفظ و پاکیزه نگه داشتن بیش از پیش آنها را در برابر آلودگیها ضروری می نماید.

کیفیت آب رودخانه کارون در سالهای اخیر شدیدا کاهش یافته است به طوری ،که محققین تخلیه فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی را علت اصلی آن می دانند. رودخانه کارون یکی از بزرگترین رودخانه های ایران ودر حقیقت شریان حیاتی استان خوزستان در کشاورزی وصنایع است. اما سالانه آلاینده های مختلف فیزیکی شیمیایی و زیستی وارد این رودخانه می شوند. لذا تاکید بر علت آلودگی اثرات توسعه صنایع در اطراف رودخانه کارون پرداخته ودر نهایت راهکارهایی رابرای جلوگیری از آلودگی رودخانه کارون ارائه داده است.

مقدمه

رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است که در استان خوزستان جریان دارد،از سرچشمه تا مرکز خوزستان دارای اب شیرین وزلالی است اما از اهواز به علت توسعه کشت وصنعت نیشکر ووجود پالایشگاهها وسایر صنایع کیفیت اب تغییر یافته است.اهمیت وضرورت رودخانه کارون برای کسی پوشیده نیست.لذاتوصیف کارون اولین قدم برای رسیدن به راه حل مناسب برای جلوگیری از الودگی مهم است.

مدیرکل میحط زیست خوزستان اشاره کرده است : - - کاهش اب رودخانه کارون درکنار بالا بودن آب های زیرزمینی موجب میشودکارون در مسیرخود به زه کش تبدیل شده و ورود آب شوربه این رودخانه کارون را به شوره آب تبدیل خواهد کرد - - . همچنین گروهی از مردم اهواز با مشارکت برخی نمایندگان درمجلس شورای اسلامی و مدیران محلی تجمع اعتراض آمیزی راتحت عنوان "زنجیره انسانی در حمایت از کارون"در اعتراض به بحث انتقال آب کارون که مساوی است با نابودی این رودخانه داشته اند.

ضرورت واهمیت تدوین مقاله

هرچندکه مقالات توصیفی در برخی همایشها ازاهمیت کمتری برخورداراست امالازم به ذکر است که توصیف اساس تفکر وپژوهش است. توصیف یک مسئله منجر می شود که اندیشه قابل استناد شود.دراین زمینه توصیف اهمیت رودخانه کارون برای تصمیم گیریهای آینده استان مهم به نظر میرسد.

اهداف پژوهش

هدف هر مقاله ای به صورت جدی روشن کننده جهت آن مقاله محسوب میشود. اگر هدف معین نباشد سمت و سو دادن نظم به روند پژوهش غیرممکن به نظر میرسد.هدف این مقاله بیش از هرچیز توصیف دقیق اهمیت رودخانه کارون منطبق بر واقعیت های موجود در استان است تا روشنگر وضعیت فعلی و مبنای تصمیم گیری هاوبرنامه ریزیهای آینده باشدو از طرف دیگر پله ای برای پژوهش های دانش آموزی درآینده باشد. در این مقاله پیرامون احداث بی رویه ی مزارع در اطراف کارون و تحدید حیات زیستی آبی منطقه که ناشی از مدیریت نادرست و مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی در حوضچه های پرورش ماهی و ورود مواد شیمیایی و سمی که وارد مزارع میشود و بستر رودخانه هارا تخریب میکندبحث وگفتگوکنیم .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید