دانلود مقاله مقایسه سبکهای دلبستگی و باورهای غیر منطقی در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت خوشه C و افراد سالم شهر اصفهان

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان


مقدمه

اختلالهای شخصیت1 از مهمترین مشکلات اجتماعی و پزشکی است و روانپزشکان متخصصان بهداشت روانی به این اختلالها توجه زیادی دارند. اختلالات شخصیت الگویی پایدار از تجربه رفتار شخصی هستند که آشکارا با انتظارات فرهنگ فرد مغایرت دارند، فراگیر ثابت هستند و باعث و انعطافناپذیر هستند و در دامنه وسیعی از موقعیتهای ارتجاعی رواج داشته، در طول زمان درماندگی یا نارسایی میشوند معمولاً شروع آنها در نوجوانی یا شروع جوانی است. در این اختلالات، ویژگیهای پایدار شخص مانع ارتباط مناسب فرد با محیط میشود و عملکرد فردی و اجتماعی او را مختل میکند (دیویدسون2، .(2009

اختلالات شخصیت از دوران کودکی شروع شده و در تمام دوران بزرگسالی ادامه مییابد.اختلالی شایع و مزمن میباشد. عمومیت و رواج انواع اختلالات شخصیتی بهطور دقیق و واضح مشخص نمیباشد و بسته به نوع اختلال، متفاوت میباشد. شیوع این اختلالها در جمعیت عادی بین 11 تا 23 درصد گزارششده که رقمی هشداردهنده است. یعنی از هر 4 تا 10 نفر، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، یک نفر مبتلابه اختلال شخصیت است. همچنین حدود نیمی از بیماران روانپزشکی دچار اختلال شخصیت هستند که همراه با اختلالات محور I است (راهنمایی تشخصی،2014؛ به نقل از سید محمدی ،.(1393

اختلالات شخصیت شامل سه خوشه است که عبارتاند از: اختلالات خوشه A شامل اختلالات پارانویید3، اسکیزوئید4 و اسکیزوتایپی.5 افراد مبتلابه این اختلالات اغلب غیرعادی، نامتعارف و غریب به نظر میرسد و اختلالات خوشه B شامل اختلالات ضداجتماعی6، مرزی7، نمایشی8 و خودشیفته.9 این افراد اغلب نمایشی، هیجانی یا دم دمی به نظر میآیند و اختلالات خوشه C شامل اختلالات اجتنابی10، وابسته 11، وسواسی-جبری12 که افراد مبتلا به این اختلالها اغلب مضطرب یا بیمناک به نظر میرسند (اکبری، .(2008 اختلالات شخصیت دسته ی C (دوری گزین13، وابسته، وسواسی-جبری و اختلال شخصیت نامعین(14 ممکن است مبنای وراثتی داشته باشند. بیماران دچار اختلال شخصیت دوری گزین اغلب سطح اضطراب بالایی دارند. همگامی صفات وسواسی-جبری در دوقلوهای تک تخمکی بیشتر از دوقلوهای دو تخمکی است و افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری برخی از علایم افسردگی را هم دارند (اکبری، .(2008

1 Personality disorders 2 Davidson 3 Paranoid 4 Schizoid 5 Schizotypy 6 untisocial 7 Border 8 Dramatic 9 Narcissistic

10 Avoidant disorder 11 Dependent 12 Obsessive-Compulsive Disorder 13 Avoidance

14 Unspecified personality disorder


2

اخراًی محققان از نظریه دلبستگی برای درک اختلالات روانی و شخصیتی استفاده کردهاند در اینجا عوامل ارتباطی به مثابه علت فرضی مورد توجه قرارگرفته است با شروع مطالعات اولیه بررسی دلبستگی و آسیبشناسی روانی در دهه گذشته، نظریه دلبستگی به مطالعه نقش دوران پس از کودکی پرداخته است این نظریه میتواند چارچوب تحولی قاطعی برای درک این سؤال که چگونه روابط صمیمانه و نزدیک اولیه و بعدی بر ساختار شخصیتی، عاطفی و شناختی اثر میگذارند، فراهم سازد (بشارت، .(1388

اینثورث(2003) 1 سبکهای دلبستگی را به دو سبک ایمن و ناایمن طبقهبندی کرد که سبک ناایمن خود شامل سبک دلبستگی دوسو گرا و سبک دلبستگی اجتنابی است ازنظر او دلبستگی برای رشد روانی و عادی، تحول شخصیت به هنجار و روابط هیجانی سالم ضروری است. دلبستگی، اساس سلامت هیجانی، روابط اجتماعی و نگرش به هنجار فرد به دنیا تلقی میشود. بالبی(1992) 2 معتقد است تحول دلبستگی زمینهساز شکلگیری شخصیت به هنجار و یا نابهنجار در افراد است به نظر میرسند در افراد مبتلا به اختلالات شخصیت الگوهای عملی درونی از »خود« و »دیگری« ناکارآمد بوده و به روزآوری نشده باشند. درنتیجه انعطاف ناپذیر بوده و پردازش اطلاعات را دفاعی و انتخابی کرده و تحول را به درون مسیر غیر بهینه منحرف میسازند این فرآیندهای دفاعی زمینه انواع اختلالات را در شخصیت فرد فراهم میسازند. جان بالبی (1992)، بر اساس مشاهده ویژگیهای روابط مادر- کودک در موقعیتهای مختلف به این نتیجه رسید که پیوندهای مادر-کودک مسئول تنظیم تجربههای عاطفی و رفتاری او هستند. الگوهای عمل انسان تحت تأثیر تجارب مکرر روزانه کودک با چهرههای دلبستگی ساخته میشوند.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اختلالات شخصیت خوشهی سه باورهای غیرمنطقی میباشد. باورهای ناکارآمد، نگرشها و باورهایی هستند که فرد را مستعد آشفتگیهای روانی میکند. این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب میشوند، فرد را آماده میسازند تا موقعیتهای خاص را بیشازحد منفی و ناکارآمد تعبیر کنند. ازنظر بک باورهای های ناکارآمد معیارهای انعطافناپذیر و کمال گرایانه هستند که فرد از آن برای قضاوت دربارهی خود و دیگران استفاده 3میکند. از انجا که این باورها انعطافناپذیر4، افراطی و مقاوم در مقابل تغییراند، ناکارآمد یا نابارور نابارور قلمداد میشوند (دیوید سون5، (2009 درواقع نگرشهای ناکارآمد که بنیادهای آشفته کنندهی افراد را تشکیل میدهند، دو ویژگی اساسی دارند (الیس، 2006؛ به نقل از بشارت، (1388؛ اولاً آنها در درون خود توقعات خشک، جزئی و قدرتمندی دارند کهمعمولاً در قالب کلماتی چون باید، حتماً، الزاماًو ضرورتاً بیان میشوند، ثاناًی موجب انتسابهای بسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعهآمیزمی شوند. پژوهشها نشان میدهد که شانس بروز اختلالات روانی طی یک سال، در صورت افزایش نمرههای نگرش ناکارآمد بهطور معناداری افزایش مییابد (ویچ6 و همکاران .(2003

از ویژگیهای افراد مبتلابه اختلال شخصیت دستهی C باورهای شناختی و فراشناختی نادرست در مورد خود و هویت خویش شامل عدم تعادل بین ابعاد مثبت و منفی خود است. بنابراین افراد دارای اختلال شخصیت در یک موقعیت رفتاری فقط از یک زاویه به مسائلی مینگرد و آن زاویهای است که منافع شخصی آنها را ارضای میکند. این مسئله میتواند ناشی از مؤلفههای روانشناختی ناکارآمد همچنین باورهای نادرست برخوردار با مسائل باشند. باورهایی که میتواند سببساز تحریفهای شناختی و ایجادکنندهی هیجانهای منفی همچون پرخاشگری

1 Ainsworth 2 Bowlby 3 Hezen g shior

4 Hulestid g miler 5 Davison, Neale & Kring 6 Weich

3

باشند.وجود چنین ویژگیهای شخصیتی میتواند سببساز مشکلات عدیدهای برای افراد در تعامل با این نوع شخصیتها ایجاد کند و افراد نزدیک را در تکاپوی راه درمانی برانگیزاند (اکبری، .(2008
بهطور خلاصه چندین عامل روانشناختی در اختلالات شخصیت دخیل هستند، ازجمله سبکهای دلبستگی و باورهای غیرمنطقی1 میباشند که در اختلال شخصیت دستهی اضطرابی بهعنوان عامل واسطهای ابتلا به بیماریهای روانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین نتایج تحقیات (بشارت و همکاران، 1391؛ سروقد ، 1390؛ کولینز و رید2، 1990؛ واردن3 و همکاران، 2008؛ هازن و شیور4، (1987 نشان دادند که باورهای غیر منطقی با سبک های دلبستگی ایمن رابطه منفی و بین سبک های ناایمن با باورهای غیر منطقی رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به اهمیت و نقش سبک های دلبستگی و باور های غیر منطقی در شکلگیری و تداوم اختلالهای روانی هدف پژوهش حاضر آن است که ببیند آیا سبکهای دلبستگی و باور های غیر منطقی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه C با افراد سالم تفاوت دارد؟ یا خیر؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی - روانی و سبکهای فرزند پروری والدین افراد اقدام کننده به خودکشی و والدین افراد عادی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای شخصیتی - روانی و سبکهای فرزندپروری والدین افراد اقدامکننده به خودکشـی و والدین افراد عادی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع علی ـ مقایسهای و جامعه آماری شامل والدین افراد اقدام کننـده بـه خودکشی در سال 1392 و نیمه اول سال 1393 در شهرستان مشگین شهر بود که از این بین تعداد 30 ن ...

دانلود مقاله مقایسه ویژگیهای زبانی بیماران مبتلا به آلزایمر و سالمندان سالم

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهآلزایمر اختلال تحلیل برنده عصبی با خصوصیات بالینی مشخّص است که مشکل فزاینده اي در عملکرد شناختی خصوصاً حافظه و زبان ایجاد میکند. آلزایمر شایع ترین نوع دمانس و چهارمین علّت مرگ و میر به شمار میشود (انجمن آلزایمر آمریکا، 2000 به نقل از بند1وونگر2، .(2001 این بیماري در سالمندان اتّفاق میافتد و با افزایش سنّ ...

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه میزان ید ادرار در مبتلایان به سرطان و افراد به ظاهر سالم

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : محتواي برنامه تحقيقاتي شامل: 1- مسئله تحقيق :   تحقيقات نشان داده اند که شيوه زندگب (Life style)  در ايجاد سرطان نقش دارد هر چند هنوز همه علت هاي سرطان به خوبي شناخته نشده است اما شناخت صحيح ريسک فاکتور هاي ايجاد سرطان مي تواند نقش بزرگي در کاهش ميزان بروز سرطان و مرگ و مير ناشي از آن ايفا کن ...

مقاله مقایسه مهارتهای بنیادی جابهجایی کودکان مبتلا به ناهنجاریهای اندام تحتانی با افراد سالم

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه مهارتهاي بنیادي جابهجایی کودکان مبتلا به ناهنجاريهاي اندام تحتانی با افراد سالم چکیده در طول مراحل رشد حرکتی، مهارتهاي بنیادي جابهجایی تأثیر بسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت، چراکه با ایجاد امکان براي واکاوي بیشتر محیط موجبات رشد بهتر را مهیا میکنند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارتها ...

مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد عادی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد عادی -1 چکیده -2 هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد عادی بود. روش مطالعه از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان ساری و جامعه افراد عادی را تمامی افراد غیر ...

مقاله بررسی سرسختی روانشناختی و تعادل عاطفه در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي سرسختي روانشناختي و تعادل عاطفه در بيماران کرونر قلبي و افراد سالم چکيده : پژوهش حاضر که به مقايسه سرسختي روان شناختي و تعادل عاطفه در افراد مبتلا به بيماري کرونر قلبي و افراد سالم ميپردازد از نوع عليمقايسه- اي است . جامعه آماري اين پژوهش شامل کليهي بيماران کرونري قلب شهر رشت ميباشد که به مراکز درما ...

مقاله مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی در شهر اصفهان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی در شهر اصفهان چکیده هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی در شهر اصفهان بود/ بدین منظور با مراجعه به بیمارستان شهید صدوقی اصفهان از بین بیماران مبتلا به زخم معده (براساس جواب آندوسکوپی) تعداد 30 نفر 15) نفر ...

مقاله مقایسه کارکردهای اجرایی ، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی ، اختلال دوقطبی و افراد عادی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و افراد عادی چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی، هوش هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی و افراد بهنجار بود. مواد و روش ها: این پژوهش علی- مقایسه ای است. جا ...