دانلود مقاله مدیریت ریزگردها دراصفهان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان

1مقدمه

امروزه گردوغبارجزمسائل ومشکلات جدی زیست محیطی درمناطق خشک ونیمه خشک مانندایران وبخصوص اصفهان مطرح است وازآنجایی که روی کیفیت وآلودگی هوا،سلامت،حاصلخیزی خاک،قدرت دید،اقتصادوبسیاری ازجنبه های اجتماعی وزیست محیطی جامعه تأثیرگذاراست،ارزیابی توزیع آنهادرمناطق مختلف ازاهمیت مهمی برخوردارند.مجموعه ای ازفرآیندهای ژئومورفیک،اتمسفری واکولوژیکی ،منجربه ایجادمکانیسمهایی مانندتولید،انتقال وفرونشست میشوند(.(Reheis, 2011, 3-21تولیدگردوغبارتوسط دامنه وسیعی ازفاکتورهای طبیعی وانسانی تحت تأثیرقرارمیگیرند.وقتی سرعت باد دربیابانهااز8متربرثانیه بیشترباشد،بسته به عواملی چون زبری،رطوبت خاک،اندازه ذرات،پوشش گیاهی،چسبندگی ذرات خاک، توپوگرافی...سبب میشود .این ذرات ریزگرد وارد اتمسفری شده وتولیدگردوغباراتمسفری نمایند(Xuan, 2004, 6239-6252)(Engelstaedler, 2006, 73-100 ).ازطرفی،فقدان پوشش گیاهی مناسب،بارش کمتراز250میلیمتر درسال،گرم شدن هوای این مناطق وحرکت آن بطرف بالاوبرخوردبابادهای باسرعت زیادتروپوسفری،جریان چرخشی متمایل به پایین ایجاد میشود دربرخورداین بادهای شدید با سطح زمین،طوفانهای گردوغبارتولیدمیشوند Xuan, 2004 , 6239 -6252) ).ازمهمترین شرایط ایجاد گردوغبار،هوای ناپایدار،عدم وجودرطوبت ...اشاره کرد.بطوریکه اگرهوای ناپایداررطوبت کافی باشدبارشی،طوفان ورعدو برق ایجادمیشود ،واگرفاقدرطوبت باشد،گردوغبارایجاد مینماید(رسولی،15،.(1389

این ذرات میتواندتاهزاران کیلومترمنتقل شودودرطول انتقال،بطورمداوم طی فرآیندهای فرونشست خشک ومرطوب ازاتمسفرجدا شده وبر

سطح فروآیند.اهمیت نسبی هریک ازمکانیسمهای فرونشست گردوغباربسته به زمان ومکان تغییرمیکند وفاکتورهایی از قبیل فصل وقوع، توزیع اندازه ذرات وشرایط اقلیمی منطقه برغالبیت هریک ازاین مکانیسم ها تأثیرمی گذارد.فرونشست ازطریق خروج گرانشی ذرات ازاتمسفرحاصل می شود وفرونشست مرطوب نتیجه مهارذرات توسط بارش بستگی دارد(.(Lawrence, 2009, 46-63گرد وغبارباتغییرالگوی فصلی تولیدو سپس باافزایش سرعت بادمنتقل میشود وباکاهش سرعت بادفرومینشیند.خشکی وافزایش بیابانزایی توسط فعالیت های بشرمیتوانندقابلیت فرونشست وترسیب غبارراتغییردهند.نرخ فرونشست گردوغبارعکس العملی به تعامل میان پارامترهای جوی میباشد(-Reheis, 2011, 3 .(21فراوانی وقوع گردو غبار علاوه برسرعت بادو خشکی ذرات خاک، به اندازه و قطر ذرات بستگی داردتراکم وساختارگیاهان دو عامل کنترل کننده دروقوع وفراوانی گردوغبارمیباشندEngelstaedler , 2006, 73-100 ).طوفانهای گردوغباریعمدتاًدرفصول بهاروتابستان رخ میدهند(.(Wang, 2006, 7975-7982بیشترین وقوع گردوغبار درخاورمیانه درمحدوده ایران و پاکستان درطول تابستان رخ میدهد.زمان آغازآن ماههای آوریلومِی است وحداکثروقوع آنهاماههای ژوئن وجولای میباشد.مهمترین منبع ورودگردوغباربه ایران راصحرای سوریه %65،عراق%25 وصحرای شمال،عربستان وشمال صحرای بزرگ آفریقا%10آنراتشکیل میدهد(سایت شبکه خبر).تثبیت ضعیف ذرات خاک، بارش کم،پوشش گیاهی کم وسرعت زیاد بادفاکتورهایی که شرایط راجهت ایجاد گردو غبارمهیامی سازند(.(Miri, 2009, 343-355آثار زیانبارگردوغباردرشهراصفهان،درسالهای اخیرمشاهده شد،درحالیکه مطالعه جامعی درخصوص مدیریت،ارزیابی،روشهای کاهش..انجام نشد. مدیریت کلیدگم شده دربررسی این معضل می باشد.

-2 ریزگردچیست؟

اتمسفرعلاوه برگازهای تشکیل دهنده آن محتوی ذرات مایع وجامدی است که به آنهاآئروسل)میگویند. ریزگرداصطلاحی است که در مورد ذرات جامد آئروسل بکار برده میشود. اکثر ریزگردهای حاصل از فرسایش بادی درمحدودهی قطر20 الی 100 میکرون قراردارند. کانی های فیبری یا آزبستی،ترکیبات آهندار،سیمان،کانیهای سیلیکاتی،آلایندهای آلی،عناصرسنگین و پاتوژنها ترکیبات شیمیایی ...ریزگردهارا تشکیل میدهند(محمودی وخادمی،.(1390

-3عوامل ایجاد کنندهی ریزگردها:عوامل ایجاد کنندهی ریزگردها شامل عوامل طبیعی و عوامل انسانی میباشند.

الف)عوامل طبیعی: کاهش نزولات جوی، خشکسالی، وزش بادهای شدید،حساس بودن خاک به فرسایش بادی از عوامل طبیعی هستند که منجر به تولیدافزایش غلظت ریزگردها میشوند.

ب)عوامل انسانی: عواملی مثل تغییرکاربری اراضی،تخریب منابع طبیعی (مراتع وجنگلها)، استفادهی بیرویه از منابع آبی، احداث سدها، گسترش صنایع آلوده کننده، فعالیتهای کشاورزی نادرست و بهرهبرداری غیراصولی از معادن،پسابهای آلوده،استفاده ازکمپوست،کودهای شیمیایی،حشره کشها و... از جمله عوامل انسانی به وجود آورندهی ریزگردها به شمار میآیند. این عوامل در مجموع سبب خشک شدن تالاب ها و دریاچهها و در نهایت موجب افزایش بیابانزایی و تولید ریزگردها میگردد.

-4منابع عمده گردو غباردردنیا

اکثریت گرد وغبارهای دنیااز نواحی محدودی مانندبیابان بزرگ افریقا ، خاورمیانه، آسیای جنوب غربی، مرکز استرالیا،مغولستان و بخشهائی ازقاره اروپاوآمریکامنشاء میگیرند.در بررسی توزیع جهانی ازاین کمربندبه عنوان کمربندغبار نام برده می شود. این کمربندجغرافیائی درنیمکره شمالی واقع است.درمنطقه خاورمیانه ازشمال آفریقاتاچین گسترده دارد. بطورکلی منابع عمده گرد وغبارعبارتندازسرزمینهای کم ارتفاع وکم بارانی که ازمیانگین بارش سالیانه کمتر از 250 میلیمتر برخوردار هستند.شکل((1مسیرحرکت کانونهای تولیدریزگردها درجهان شکل (2)کانونهای تولیدریزگردهادراستان اصفهان

-5تقسیم بندی گردوغبار براساس قابلیت،رویت وشدت شامل:

.طوفان گردوغبار:میزان قابل توجهی گردوعبارو شن بوسیله بادهای قوی به سمت بالا حمل میشوند،و باعث غبارآلوده شدن کامل هواوکاهش دیدافقی کمتراز100مترمیگردد،وگاهی قابلیت رویت راتاصفرکاهش میدهد.متوسط ارتفاع در این طوفان900-1800مترمیباشد( Wang S, T
.(2006,75-79. این طوفانهااغلب درفصل بهاروتابستان می وزد .بیشترین زمان وقوع آن دربعدازظهرتاغروب(با فراوانی(%65بروزمیکند.قبل وقوع این طوفان فشار هواکاهش,دمای هوابالا،هواآفتابی وسرعت بادپایین میرود،درزمان وقوع طوفان وزش بادقوی،افزایش غباروشن درهوا،فشارهواافزایش، دماناگهان کاهش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان بانک پارسیان به سبک مدیریت مشارکتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
1مقدمهامروزه گردوغبارجزمسائل ومشکلات جدی زیست محیطی درمناطق خشک ونیمه خشک مانندایران وبخصوص اصفهان مطرح است وازآنجایی که روی کیفیت وآلودگی هوا،سلامت،حاصلخیزی خاک،قدرت دید،اقتصادوبسیاری ازجنبه های اجتماعی وزیست محیطی جامعه تأثیرگذاراست،ارزیابی توزیع آنهادرمناطق مختلف ازاهمیت مهمی برخوردارند.مجموعه ای ازفرآینده ...

مقاله ارائه سیستم خبره مدیریت ریسک در بانکداری

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه سیستم خبره مدیریت ریسک در بانکدار چکیده محیط پر تلاطم کنونی که تغییرات در آن خیلی سریع و ناگهانی رخ می دهد، سازمانها را با ریسک های مختلفی روبرو می سازد و چالش های متعددی برای آنها بوجود می آورد. مدیریت ریسک شامل فرآیند، ابزار، و روشهایست که به مدیر سازمان در جهت کمینه کردن احتمال و پیامدهای وقایع م ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار چکیده امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده های فراوانی ...

مقاله مدیریت تعارض و اولویت استراتژی دانشجویان در هنگام تعارض با اساتید

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت تعارض و اولویت استراتژی دانشجویان در هنگام تعارض با اساتید چکیده این پژوهش به بررسی استراتژیهای مدیریت تعارض دانشجو با استاد میپردازد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی، شامل کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است که به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای 220 نفر از آنها به طور تصادف ...

مقاله بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف وفعالیتهای مدیریتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف وفعالیتهای مدیریتی چکیده هدف از این پژوهش، بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصـیفی از شاخه پیمایشی است که به روش میدانی انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل هنالـد و سیلورمن ...

مقاله کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ها در بهینه کردن مقاطع سد های بتنی وزنی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ها در بهینه کردن مقاطع سد های بتنی وزنی خلاصه مهندسی ارزش که به عنوان رویکردی گروهی، سیستماتیک ، کارکردگرا و خلاقانه و باهدف بهبود ارزش یک پروژه از طریق کاهش هزینه های دوره عمر طرح و افزیش کیفیت و عملکرد آن، به اجرا درمی آید ، قابلیت ها و توانمندی خود را دراین راستا به اث ...

مقاله ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه ( ( IMS بر اساس چرخه ی PDCA

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه ( ( IMS بر اساس چرخه ی PDCA   چکیده مشکلات عدیده ی بهداشتی، فقدان ایمنی لازم در محیط های کاری و آلودگی های زیست محیطی مشکلی جهانی است. متاسفانه این رخداد در سازمانها و صنایعی نیز که اقدام به استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه نموده اند دیده میشود. هدف، ارتقاء و به روز رسانی این ا ...

مقاله مدیریت کاهش خطر پذیری کلان شهر تبریز در برابر خطر زلزله

word قابل ویرایش
38 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت کاهش خطر پذیری کلان شهر تبریز در برابر خطر زلزله چکیده موضوع تأمین ایمنی شهرها و شهروندان در برابر مخاطرات طبیعی به خصوص زلزلـه یکـی از اهداف اصلی برنامه ریزی و مدیریت شـهری اسـت و پـژوهش در خصـوص آسـیب پـذیری ایـن مناطق و شناخت نحوه مقابله با آن و به تعبیری مدیریت بحران زلزله بسیار لازم و ضروری اس ...