درخت بيد

بيدها درختاني برگ ريز و بوته هاي با قدرت توليد غنچه با پوستة منفرد هستند ، برگها بطور متناوب قرار گرفته اند و لبه هاي برگ دندانه اي يا كامل مي باشد ، گلها خزان دار و گل آذين دم گربه اي دارد. ميوه بصورت كپسول و توليد دانه هاي كركدار مي نمايد .
راهنماي گونه هاي Salix

۱- برگهاي داراي هر دو طرف سبز مي باشند .
A . دمبرگ ها غده اي است .
I . نوك هاي برگ Acuminate هستند و شكل برگ سرنيزه اي مي باشد ، برگها ۴/۴۳-۲/۱۱ اينچ ( cm 12-4 ) طول دارند. سطح روئي برگ براق . سبز قهوه اي رنگ است و چسبناك مي باشند .
II . برگهاي داراي نوكهاي Caudate هستند و شكل برگ بصورت بيضوي تا سرنيزه اي مي باشند شاخ و برگ ۴/۴۳-۴/۲۳ اينچ ( cm 12-4/53 ) طول دارند . هر دو طرف برگ براق است و شاخه اي كوچك و براق و قهوه اي زرد رنگ هستند .

بيد براق Salix lacida – Shing willaw
AA . دمبرگ غده اي نيست . برگها به شكل خطي همراه با نوكهاي سرنيزه اي است . شاخ وبرگ ۴/۴۳-۴/۲۱ اينچ ( cm 12-6 ) طول و سبز كم رنگ هستند . شاخ و برگها زرد و در جواني داراي اندكي كرك مي باشند .

بيد سياه Salix nigra – Black willow
II . برگها كركدار ـ سطح زيرين برگ سفيد آبي تا خاكستري رنگ مي باشد.
A . برگها سفيد و سطح زيرن برگ كركدار و كركها حداقل در امتداد Midrib قرار دارند .
برگها اينچ ۴-۲/۱۱ ( cm 10-4 ) طول دارند ، دمبرگ غده اي است ، شاخ و برگ در جواني قهوه اي سبز رنگ است . شاخه ها اغلب آويزان مي باشند .

بيد سفيد Salix alba
AA . برگها در بلوغ كركدار هستند .
I . شاخه ها بصورت قوي آويزان هستند .
A . برگها باريك ، اينچ ۵/۳-۳/۱ ( cm 15-8 ) پهنا و اينچ ۲/۶۱-۴/۳۱ ( cm 2/161-2/81 ) طول دارند . شاخ و برگ سبز تيره در قسمت روئين برگ و سبز خاكستري در سطح زيرين برگ است .
دمبرگها لينچ ( ۸/۱-۵/۱ ) Cm 5-3 طول دارند . فاقد گوشواره هستند .

Salix babylonica weeping willow

aa. برگهاي اينچ ۵/۴-۴/۳ ( mm 20-15 ) پهنا و اينچ ۶-۴/۳۱ ( mm 15-2/1 8 )طول دارند . شاخ و برگ سبز تيره يا سبز روشن در سطح روئين برگ و سبز متمايل به آبي در سطح زيرين برگ است . دمبرگها اينچ ۵/۱-۲/۱ ( mm 12-5 )‌ طول دارند . فاقد گوشواره است . رگبرگهاي جانبي در زاويه ْ۴۵ يا كمتر منشعب مي شوند .

Salix 3 blanda – wisConsin weeping willow
II . شاخه ها راست هستند .
A . دكبرگها غده اي هستند .
برگ ، متناسب ساه ، رگبرگها پر مانند شكل برگ سرنيزه اي با ۳ تا ۶ اينچ طول ، مراه باحاشيه دندانه دار كوچك سطح روئين برگها تيره و براق و سطح زيرين برگ سبز روشن است .
گل : خزان دار ، گلها كوچك ، سبز و از Catkin ها متولد ميشوند . ۱ تا ۳ اينچ طول دارند و از مي تا جون ظاهر ميشوند .
ميوه : كپسولها بشكل مخروطي كه حاوي تعداد زيادي بذرهاي كوچك ، پنبه اي و از Catkin ها متولد مي شوند . كپسولها در هنگام بلوغ شكافته مي شوند ، دوران بلوغ از جون تا ژولاي است .
شاخ و برگ ، نازك و بلند ، نارنجي – قهوه اي همراه با مزه تلخ آسپرين ، غنچه ها كوچك و Apptressed هستد و از يك ورقه پوشيده مي شوند . فاقد غنچه انتهايي است .گوشواره هاي Scar ها آشكار هستند .
پوست : قهوه اي مايل به خاكستري تيره ، ضخيم ، لبه ها قدري فلس دار و شيارها عميق مي باشند .

شكل : اندازه درخت كوچك تا متوسط است كه مي تواند تنه درخت را همراه با دييهم نامنظم جداگانه .
بيدهاي سياه اغلب به gall دييهم مبتلا ميشوند و خلنگ ها دلربا و زيبا و جوانه تنه معمول هستند .
شكل بيروني : شاخ و برگ در بالا اكثراً سبز تيره و براق و و در سوي ديگر سبز روشن كم رنگ هستند .
پوست تنه خاكستري روشن تا تيره است ، زبر و درختان مسن ترك مي خورد

. شاخه ها براق ، نرم و سبز ، قهوه اي هستند . شاخ و برگ چسبناك هستند ، گلها در بهار جذاب هستند به همراه Catkin ها زرد روشن در آوريل تا مي شكوفا مي شوند .

بيد برگ بادامي Salix triandra
اين درخت مشابه درخت بيد برگ هلويي است اما كوچكتر است و ارتفاع آن به ۴۰ فوت نمي رسد . شاخه ها و سرشاخه ها قهوه اي قرمز رنگ تا سبز زيتوني هستند و شاخه ها در پايه ترد و شكننده نيستند . پوست تنه قهوه اي تيره ، ضخيم و شيار دار است . پوست فلس شيار شيار است .
برگها ۴-۲ اينچ ( زئ ۱۰-۵ ) طول دارد و به شكل نيزه هستند . نوك برگها نقطه اي است ( سوزني ) و داراي پايه گرد مي باشد . برگها داراي حاشيه دندانه اي هستند ، براق ، سبز تيره رنگ در سطح رويي و نر و روشن يا سبز آبي رنگ در سطح زيرين هستند . دمبرگ به ۴/۱-۲/۱ اينچ مي رسد ( mm 13-6 ) طول دارد . برگها ۴/۴۳-۴/۲۱ اينچ ( cm 12-4/53 ) طول و كمتر از ۲/۱ اينچ ( mm 13 ) پهنا دارند . نوك تيز و حاشيه هاي برگ دندانه اي ريز هستند . رنگ برگها در دو سطح سبز روشن است و در اوائل بهار به زرد كم رنگ تبديل مي شوند . دمبرگ غده اي نيست . برگها خطي با ظاهر سرنيزه اي هستند ، ، شاخه ها زرد رنگ و در جواني اندكي كركدار هستند .
گلهاي نز و ماده در درختان جداگانه توليد مي شوند . ميوه يك غلاف است كه تعداد زيادي بذر كوچك بطور طولي قرار گرفته اند ، بذرها كركدار و ريز هستند و قادر هستند تا مسافتهاي دور توسط باد حمل شوند . پوست داراي تقسيم هاي زيادي است ، لبه هاي سطح كه بطور جداگانه ضخيم شده اند و پوسته هاي بشقاب مانند دارد . در درختان مسن تر ، پوست بسيار براق ، داراي تنوع رنگ از قهوه اي روشن تا نارنجي ، تا قهوه اي تيره تا نسبتاً سياه وجود دارد ، چوب نرم، سبك و ضعيف است .
تعداد زيادي از گونه هاي بيد وجود دارد كه به آساني قابل شناسايي نيستند . تمامي بيدها براي چك كردن ميزان فرسايش كنار رودخانه اي با ارزش هستند و بايد به تعداد زياد در اين مكان روئيده شوند . چوب بيد براي توليد زغال سنگ با درجة بالا و در توليد باروت استفاده مي شوند . بيد lumber چوب عمده در استفاده توليد شاخه هاي مصنوعي است .

بيد Laurel – Salix Pentandra

اين بيد ، درخت زيبايي است كه از اروپا آورده شده است . ارتفاع درخت بيد Laural به۶۰ فوت مي رسد كه معمولاً به ارتفاع آن به نيمي از ۶۰ فوت مي رسد . اين درخت در زمان كوچكي شكل بيضي دارد ولي هنگاميكه بزرگ مي شود منتشر مي شود و به شكل عريض و بلند در مي آيد .
شاخ و برگ آن بسيار زيباست ، برگها ، ۴/۴۳-۲/۱۱ اينچ ( Cm 12-4 ) دراز او سطح روئين برگ براق است . پاية برگ گرد يا قلبي شكل است . نوكهاي برگ Acumina مي باشد و برگها دراز تا سرنيزه اي شكل مي باشند ( Slaxi 3 Blanda) بيد ويسكانسين با شاخه هاي آويزان ، بيد ويسكانسين با شاخه هاي آويزان بسيار مقاوم تر از بيد Babylon با شاخه هاي آويزان مي باشد . ارقام مقا

وم به سرما و گونه ها اغلب پسنديدة مردم و چطور زينتي در شال اوهايو استفاده مي شوند .

Salix 3 blanda – بيد ويسكانسين با شاخه هاي آويزان ( آويخته )
بيد ويسكانسين با شاخه هاي آويخته هيپريد بين Salix baby loncia و Salix fragilis است .

اين هيپريد يك درخت با شاخه هاي آويزان است كه بلندي آن به ۳۰ – ۲۵ فوت مي رسد و داراي شاخ بسيار گسترده و بلند با شاخه هاي آويزان است . سرشاخه ها و شاخه هاي كوچكتر سبز قهوه اي رنگ و در پايه شكننده هستند . برگها اينچ ۵/۴- ۵/۳ ( mm 20-15 ) پهنا و اينچ ۶-۴/۳۱ ( cm 15-2/81 ) طول دارند . برگها سبز قهوه اي رنگ يا سبز روشن در سطح روئي و سبز مايل به آبي در سطح زيرين است . ( برگها اينچ ۲/۱-۵/۱ ( mm 13-5 ) طول دارند . گوشواره ها موجود هستند . رگبرگهاي داخلي با زاوية ْ۴۵ يا كمتر از رگبرگ اصل منشعب ميشوند . گلها Mono ecious ( يكپايه ) هستند و در آوريل تا مي شكوفا مي شوند ، ميوه يك كپسول قهوه اي رنگ است . كه درختان ماده وجود دارد .

بيد شكننده ـ Salix fragilis
اين درخت بومي اروپا است . بيد بريتل معمولاً در طول رودخانه ها در سراسر اوهايو توزيع ومنتشر شده است . شاخه ها نرم و سبز زيتوني رنگ هستند . شاخه ها بسيار ترد هستند . هنگاميكه شاخه هاي شكننده صداي ترق تروق مي دهند بنابراين نام آن Crack willaw است . شاخه ها راست و بدون مبرگ است بيد برتيل براي اهداف زينتي كاشته مي شوند .
برگها اينچ ۲/۶۱-۲/۳۱ ( Cm 2/61-6 ) طول دارند . برگها در سطح روئين براق و در سطح زيرين سبز مايل آبي ، يا روشن هستند . دمبرگ اينچ ۱-۴/۱ ( Cm 25/6 ) طول دارند و غده اي است .

گلهاي يكپايه هستند monocuous و در آوريل تا مي باز مي شوند . ميوه كپسول قهوه اي رنگي است و در درختان ماده وجود دارد .

بيد براق Salix lucida
بيد براق يك بوته يا درخت كوچك مي باشد كه ارتفاع آن به ۲۰ فوت مي رسد . شاخه ها زرد

تا قهوه اي روشن مي باشند . نرم و براق هستند . معمولاً در شمال و مركز اوهايو نقشه مي شوند و بندرت در بخشهاي جنوبي و شرق ايالت ديده ميشوند ، بيد براق در طول رودخانه ها ، مردابها ، و بركه ها زيبايي مي بخشد ، شاخ و برگ ۴/۴۳-۴/۲۳ اينچ ( cm 12-7 ) طول دارند ، و در دو سطح براق هستند . برگها داراي پايه هاي Caudate هستند . برگها بشكل بيضي تا سر نيزه اي هستند . گلها monoecioue هستند و در اوايل آوريل تا مي شكوفا مي شوند . ميوه كپسول قهوه اي رنگي است كه بر درختان ماده وجود دارد .

 

بيد سياه Salix nigra
بيد سياه يك درخت بومي است ، كه در سراسر ايالت در كنار رودخانه مي رويد ، بندرت ارتفاع آن به بيش از ۵۰ فوت مي رسد و اغلب بصورت تك تك يا دسته اي در طول مسيرهاي آب يافت مي شوند . در زمستان به رنگ روشن ، قهوه اي ، مايل به قرمز با طلايي است ، سرشاخه ها عريان و كاملاً چشمگير هستند . درخت گسترده و بلند است . و اما شاخه ها فاقد آويزان هستند . يك رقم وجود دارد Vilellina كه به Golden Osler ، يا بيد زرد معروف است . توصيف اين درخت بسيار مشابه با بيد سفيد است به استثناء اينكه سرشاخه ها و شاخه هاي در جواني كوچكترين زرد روشن هستند ، سر شاخه ها بتدريج به رنگ زرد قهوه اي زرد رنگ تغيير مي يابند . ديگر مشابه آن Vitellina Tristis است كه شاخه هاي زرد رنگ دارد اما داراي گوشواره هاي بيشتري است .

بيد برگ هلو ـ Salix amygdaloides
بيد برگ هلو در شمال اوهايو پراكنده است اما بندرت در قسمت جنوبي آن يافت ميشود ، بيد برگ هلويي در طول رودخانه ها ، بركه ها و كانالهاي قديمي پراكنده است . اين بيد درخت كوچك است كه تنه ناصاف قهوه اي رنگ و فلس دار ، شاخه ها و سرشاخه ها نرم و براق هستند ، شاخه ها براق و قهوه اي قرمز رنگ يا نارنجي رنگ هستند .
برگها در سطح روئين سبز تيره و در طح زيرين كم رنگ تر هستند . برگها باريك ، هلويي شكل اينچ ۴/۴۳-۲/۳۱ ( Cm 12-9 ) طول دارند . دمبرگ اينچ ۵/۳-۴/۱ (mm 15-6 ) طول دارند و غده اي شكل است .
گلها يكپايه و در آوريل تا مي باز مي شوند ،ميوه كپسول قهوه اي رنگي است كه در درختان ماده يافت مي شود .

بيد Salix babylonica – Babylon reeping
يك بيد معمولي است كه براي اهداف زينتي كاشته مي شود . درخت داراي ساقه كوتاه و تاجي باز و گسترده و بلند است ، شاخه ها آويزان است ، از سر آويخته ، شاخه ها سيلندري شكل و كم نوسان مي كنند ( كم جلو و عقب رفتن ) بطور آويزان هستند و در حد چشمگيرمي باشند . از درختان ديگر از نظر آويختگي شاخه ها و رعناتر و زيباتر است . برگها باريك اينچ ۵/۳-۳/۱ ( mm 15-8 ) پهنا ( ۲/۶۱-۴/۳۱ ) و اينچ ( ۲/۶۱-۲/۸۱ ) طول دارند . شاخه و برگ در سطح رويي سبز تيره و

در سح زيرين سبز مايل به خاكستري است . دمبرگ ۴/۱-۸/۱ ( mm 6-3 )طول دارند . شاخه و برگ در سطح رويي سبز تيره و در سطح زيرين سبز ايل به خاكستري است . دمبرگ اينچ ۴/۱-۸/۱ (mm 6-3 ) طول دارد و بدون غمده است . فاقد گوشواره هستند . برگها در هنگام بلوغ بدون كرك

هستند . و در زمستان شاخه ها زرد تا قهوه اي روشن هستند و به تعداد چشمگيري مي باشند .
گلها يكپايه و در اوريل تا مي شكوفا مي شوند . ميوه كپسول قهوه اي رنگي است كه بر روي درختان ماده قرار دارند . بيشترين بيدهاي آويزان در آمريكا بصورت تكي نر هستند . بنابراين ميوه اي توليد نمي كنند .

علي رغم فقدان توليد مثل جنسي ، اين درخت كشت نمي شود . سر شاخه ها از درخت آويزان هستند و مي تواند در مكان جديد جايي كه آب جاري وجود دارد ريشه بزنند و گياه جديد را بوجود آورند .
I . سر شاخه ها در قسمت پايه براق و مايل به سبز هستند . دمبرگ اينچ ۴/۱-۱ ( mm 25-6 ) طول دارند . برگها اينچ ۲/۶۱-۲/۲۱ ( mm 2/161-6 ) طول دارند . شاخ و برگ در سطح رويي براق و در سطح زمين سبزمايل به آبي است .