بخشی از مقاله


نيروهاي محرك و تهديد ها
آّ ب براي كشاورزي
حيطه وسيعي از آب تحليل رفته و غير تحليل رفته استفاده شده درزير بخش هاي كشاورزي مربوط به موارد محيطي، اقتصاد ي، اجتماعي برجسته و برخورد هاي حرفه ایی به خصوص


، را مي پوشاند، آب براي كشاورزي، آب حاكم استفاده شده از جريانات آبي براي آبياري و آب باران و رطوبت خاك درجنگل ها و زمين هاي كشاورزي مي باشد. تبخير از بدنه هاي آب تازه و زمين هاي مرطوب براي زيست ستيزي و ماهي گيري دريائي و درون مرزي مهم


مي باشد آبياري از 70 درصد حجم هاي آبي مختصر جهاني (كه در ; 800/6 همين شده است) استفاده مي كند، درحاليكه استفاده كلي كشاورزي درحدود 90 درصد استفاده كلي آب روان و آب باران را (000/25 ). نشان مي دهد. جدول درشكل 1 طبقات مختلفي از آب كشاورزي و استفاده شان را براي محصولات (آبياري شده، باران خورده و زمين خشك) زير بخشهاي جنگي، ماهيگيري و دامها نشان مي دهد .


مطالبات كشاورزي استفاده جاري از بارش باران، رطوبت خاك و آب هاي روان رابراي توليدات كشاورزي نشان مي دهد. اين با مطالبات طرح ريزي شده ي كلي فرق مي كند و شكاف سرمايه گذاري سريع و عظيم براي ذخاير آبي، گاهي اوقات با هنوان نا سازگاري و تناقض ذخيره ي آبي اشاره مي شود. علاوه برهمه اين ها، كشاورزي براي جمعيت جهاني تحت و ضعيت هاي آبياري و باراني ؛ خوراك و غذاي مورد نياز را تامين مي كند (اپل گرن و كلهن، 2001).


دريك چشم انداز وسيعتر نه تنها اصلي ترين مصرف كننده ي آب ميباشد بلكه فاكتور حياتي شكل گيري بيوم هاي آب تازه و جهاني مي باشد كه قسمت الزامي خدمات اكو سيستم حافظ زيست را تشكيل مي دهد. كشاورزي همچنين يك دليل جايي و آلودگي منابع آب مي باشد و همچنين چرخه غذايي را درمسير هاي آب هاي و سيستم هاي آب خاك مختل مي كند و آب غير مفيد و باارزش كمتري براي استفاده هاي آبي ارائه مي دهد. كشاورزي اولين مركزاقتصادي حافظ

زيست قديمي را ارائه داد كه به طور0.75 نزديك با ارزش هاي اصول و مقررات حرفه اي به خصوص و فرهنگي زمين و آب كه برروي آن جوامع سنتي و قديمي ساخته مي شوند، اتصال داشت. استفاده آبي كشاورزي و صول مقررات حرفه اي موضوع گسترده و وسيعي را تشكيل مي دهد كه ماوراي توليد غذا، توليد ماكزيمم، صلا حيت


استفاده آب بهبود يافته و حفاظت از محيط زيست مي رود. آب دركشاورزي به ملور گسترده با آبياري رابطه دارد. انقطاب بستر و افزايش درتوليد غذاي جهاني از، 1960 تا، 1980حيطه مهمي براساس بسط وگسترش در حيطه آبياري جهاني از 140 ميليون هكتار با 240 هكتار، بود.
250 ميليون هكتار منطقه آبياري شده وجود دارد كه تقريبا 0.75 آن دركشور هاي درحال توسعه و چهار كشور، چين، هند، ايالات متحده آمريكا و پاكستان، شامل نصف زمين هاي آبياري شده جهان مي باشند.

شكل 1: جدول استفاده هاي آبي دركشاورزي و تاثيراتش.
تجارت آب موجود، تغييرات در ذخيره، تخريب محيطي
استفاده مسيل
و تاثيرات آن آب باران و استفاده رطوبت خاك مختصراتي از آب رودخانه و استفاده زير زميني زير بخش كشاورزي
تجارت غذائي، كمك غذايي آلودگي رود خانه اي منابع غير محلي آبياري تكميلي / محصول آبي، استفاده غير رقابتي 12 درصد منطقه كشاورزي آبياري
تجارت غذائي، كمك غذائي، تخريب زمين آلودگي رودخانه اي، منابع غير محلي 88 درصد مناطق كشت شده، توليد محصول صادراتي، پستي و نقدي آبياري تكميلي /محصول آبي، ذخاير آبي روستايي محصولات باراني
كاهش و افزايش و ذخيره ؛ تجارت غذايي،‌كمك غذايي،‌تخريب زمين چراي فصلي زمين هاي پشت سيل برده حيطه ؛ به مديريت زمين چراگاه ذخيره هاي آبي دام، توليد بر اساس علوفات آبياري شده دام
تجارت غذا، كمك غذا ماهيگيري هاي تسخيري ؛ كشاورزي در بدنه هاي آبي طبيعي
آبزي پروري بركه اي و استخري ماهي گيري
كاهش در ذخيره، چوب سوخت و الوار صادراتي – وارداتي تاثير روي رسوب گذاري و سيلابها جريان كاهش يافته ي استفاده تحليل رفته ساليانه (500/1 -500)، جريانات و ريزش هاي دروني با سطح پايين پيشرفته آبياري جنگلي جنگلداري

2-1- جمعيت و غذا :
آب براي توليد كشاورزي ضروري مي باشد و ارتباط آن با امنيت غذايي و موارد جمعيتي اغلب در دسترسي آبي و كميابي آبي با منابع آبي معين توزيع شده روي جمعيت درحال افزايش، منعكس مي شود. با عنوان يك پيامد چشم اندازهاي اصول و مقررات حرفه اي از آب در كشاورزي به طور نزديك با بحث malthuian روي جمعيت،‌كميابي آبي ناسازگاري ها مربوط شده است. رشد جمعيت جهان ادامه خواهد داشت، اگر چه در ميزان هاي كاهشي (شكل 2) مي باشد و تا سال 2050 به جمعيت حدود 9 بيليون مي سازد. به طور كلي رشد اساسا در جمعيت انبوه كشور هاي در حال پيشرفت با كاهش جزيي در جمعيت در كشور هاي پيشرفته اتفاق خواهد افتاد.
شكل (2) : رشد جمعيت طرح شده.


با مهاجرت شهري – روستايي درحال افزايش، جمعيت بيشتر و بيشتري درمناطق شهري زندگي مي كنند. انتقال و جريان محصولات غذايي، درحال حركت و جريان بوسيله سرمايه گذاري بين المللي و داخلي و توانايي رشد جمعيت شهري براي خريد، به طور افزايشي براي برخورد با مطالبات غذايي مهم خواهد شد. همراه با مهاجرت جمعيت جهاني (محل 1) و كاهش در كار روستايي ؛ خطر انحطاط و ركود روستايي برجسته، رها سازي و فقر در كشور هاي در حال توسعه

وجود دارد. موقعيت اصول و مقررات حرفه اي براي مدت طولاني و حضور براي پيشرفت و حفاظت منابع براي بهزيستي اجتماع بشري مي باشد. با مفهوم كميابي مشاهده شده ي منابع طبيعي ؛ موارد حساس رشد وابسته به آمارگيري نفوس تعادل يافته، بوجود مي آيد. اظهارات كلي روي رشد جهاني مي تواند

منحرف شود و جزئيات را پنهان كند. براي مثال كشورهاي صنعتي شده با رشد طول زندگي، مهاجرت، و حاصلخيزي بالا، اكنون رشد جمعيت بلايي را تجربه مي كند. تحت شعاع اقتصاد، كميابي بر اساس ارزش ها و بها به عنوان قيمت هاي فرصتي و بر اساس اختصاص كافي از طريق بازارها براي به حداكثر رساندن ارزش منابع براي منابع مي باشد. با رشد خطر اجتماعي و بار بيشتر داده شده به كالاي عمومي مفهومات كميابي اقتصادي كه خطرهاي اجتماعي را مشخص نمي كند،‌در موارد كاربردي در شكست مي باشند


با دنبال كردن Rio Earth Summit (حداكثر و اوج زمين ريو در ريو 1992،موارد وابسته با آمارگيري *** به طور مجزا در كنفرانس بين المللي روي جمعيت و توسعه، 1994، مورد رسيدگي قرار گرفته است. ده سال بعد از World Summit On Suitable Rio (قله جهاني روي پيشرفت قابل تحمل)‌، 2002، بر روي احتياجات جمعيت افزايش و نگرنده هاي چاره اي و راه حلي متمركز شد كه شامل ريشه فقر، دسترسي افزايش يافته با غذا،‌و استطاعت مالي، پيشرفت قابل تحمل جهت داده شده بوسيله اصول مقررات حرفه اي و انسجام جهانيي كه با هم زندگي مي كنند كه بوسيله ي موسسات چند جانبه اي موثر و مفيد راهنمايي مي شوند. ماتوس (1798)


انتظار مصيبت ها و عدم تعادل پيامد در تناسب بين افزايش طبيعي جمعيت و غذا را دارد. مفهوم Multhusian روي كميابي و مواردي جمعيت در ممنوعات حساس دست گذاشته است و بنابر اين با مقاومت برخورد كرده است.


حاميان آن اغلب نه تنها به خاطر تشخيص بحران مبالغه آميز متهم مي شوند بلكه به خاطر حمايت از ضد – بشريت و كميابي منابع مساوي با موقعيتي كه مردم زياد و مركز گرايي ايالتي براي اهداف حرفه اي نظير اترواگري،نژاد پرستي و نخبه سالاري وجود دارد،‌متهم مي شوند (اهل سن 1999)


در يك جهان حاكم بوسيله واقعيات سياسي داخلي و جهاني، بحث كميابي آب به طور اصولي. نسبت به كشاورزي و توليد غذا و حساسيت هاي مربوط، بدهكار مي باشد. درچشم انداز تهديدات به وجود آمده جديد ارتخريب محيطي و پيشرفت تكنولوژي كند درآب و كشاورزي و خطر افزايش – بلاياي محيطي و هيدرو لوژيكي (وابسته به خواص آب و فاصله هاي رفاهي و اقتصادي و اجتماعي، كشاورزي براي ارتباط با فقر روستايي، توليد پايين، و كشاورزي حياتي خارج از اقتصادي، اداري و رسمي، با دسترسي محدود و درخواست محدود از تكنولوژي، پايتخت و مزاياي آزادي بازار و جهاني شدن بازار، ادامه پيدا مي كند. موقعيت خيلي پيچيده تر مي باشد. و ماوراي كميابي منابع مي باشد و با اصول و مقررات حرفه اي پيشرفت و توسعه و انتخاب افزايش يافته براي همه در برخورد مي باشد.


محل و – چهارچوب 1: مهاجرت جمعيت :
يكي از پيامدهاي ارتباط پيشرفت جريان فقر افزايش از شمال به جنوب، مهاجران اذيت شده – و جابجا شده مي باشد. جنبه هاي مشاهده شده ي فقر و رشد زياد مهاجران و تعارض ها و ناسازگاري هاي سخت مربوط به منابع طبيعي و كشاورزي تاثير مي گذارد. اما همچنين پيامد جهاني بازارهاي كار مي باشد و آزمايشي را براي انسجام جهاني تشكسل مي دهد. نزاع مهم بحث ها و بحث هاي برخوردي را تشكيل ميي دهد،‌نظير، مهاجرت افزايش يافته از فشارهاي جمعيتي،‌فقر، و مهاجرت خارجي جمعيت هاي كشاورزي ريشه مي گيرد و بيشتر مديون سرمايه گذاري هاي بين المللي پويا با به كار گيري كار كشاورزي غير قانوني همراه با كارگران خارجي رد صنعت، مي باشد.


مهاجران اغلب قربانيان سياست هاي مهاجرتي غير معقول و ناسازگار در كشور هاي دريافت كننده مي باشد.با وجود اين،‌مهاجرت اداري و ماموري براي همراهي با احتياجات اجتماعي در حال تغيير مي باشد وبيشتر بر اعضاي خانواده مهاجران اوليه متمركز شد. كارهاي كشاورزي اغلب براي كاركردن تحت شرايط ضعيف با فقر متوالي و موارد سلامت و قيمت هاي اجتماعي پرداخته شده بوسيله *** اغلب جست و جو مي شود. نتيجه و اثر بويسله جامعه زير بخش و آبياري مصنوعي و 4 كشاورزي غير عملي حمايت مي شود كه در توليد بيش از حد با آب خيلي كم و تخريب محيطي دركشورهاي غير صنعتي شركت دارد. مسائل اخلاقي سرمايه گذاري هاي كشاورزي دركشور هاي مناسب براي سرمايه گذاري هاي عمده دراقتصاد هاي ضعيف ار دسترسي پيدا كردن با سرمايه گذاري بين المللي به منظور ايجاد فرصت هاي سرمايه اي براي برگشت و امنيت، نتيجتا پيدا مي كند.و. اقتصاد هاي درحال پيشرفت با * ثابت از قسمت جوان و شايسته ي كار سرچشمه گرفتار مي شود كه بيشتر پاياي كاربران توليد كشاورزي فرسايش مي دهد.
3. 1 جهاني شدن و تكنولوژي :


نيروي درحال پيشرفت تكنولوژي مدرن به منظور منتج شدن با توليد افزايش يافته دركشاورزي و رفاه روستائيان پيشرفته ادامه پيدا مي كند اما تنها براي گروه هاي ممتاز جمعيت كشاورزي جهاني. جمعيت روستايي دركشور هاي OECD درحدود 20 درصد يا درحدود 190 ميليون درمقايسه با بيشتر از 70 درصد يا 800/1 دركشور ها يي با درآمد كم مي باشد. كشاورزي فشرده منجر به توليد بيشتر با استفاده از آب كمتر و منابع زميني و كارمي باشد. كشاورزي فشرده منجر به

توليد بيشتر با استفاده از آب كمتر و منابع زميني و كار مي باشد اما همچنين خطرات جديدي را براي منابع طبيعي و محيط توليد مي كند. درسايه تقويت و تكنولوژي جديد دركشاورزي – جهان اخيرا به ظرفيت توليدي جهاني به منظور توليد و توزيع غذاي مورد نياز براي همه دست پيدا كرده است.


با آزاد سازي و جهاني شدن بازار، تكنو لوژي جديد همراه با موسسات و سيستم هاي بازاريابي، بيشتر در دسترس قرار مي گيرند و اقتصادي كه به قيمت بازار براي تخصيص منبع طبيعي حركت كرده است، به طور عموم حداقل با رشد اقتصادي موقت دست پيدا كرده است و براي تقويت پيشرفت اقتصاد و امنيت غذايي معتبر مجهز شده است. بنابر اين به خاطر محروميت و دسترسي محدود به غذا، منابع آبي و زميني و تكنولوژي و سرمايه، غذاي كافي و وسايل براي توليد غذاي داخلي براي همه د ردسترس قرار نمي گيرد. يك پيامد تاثر انگيز و قابل مشاهده اين است كه 800 ميليون نفر آدم تحت شرايط فقر و نا امني غذايي زندكي مي

كنند. از نقطه نظر اخلاقي و نقطه تفكر ذكر شده از بلايا و اضطرارات افزايش يافته با خطرات تاثيرات اجتماعي ***آتي،‌ادعاهاي اخلاقي مشروع براي انسجام جهاني بيشتر و توجه با تاثيرات مخالف برنامه هاي آزاد سازي و جهاني سازي طبيعي روي گروه هاي آسيب پذير و فقير و روي محيط، وجود دارد. و همچنين ترديده هاي مشروعي و قانوني مربوط به تحمل سيستم هاي بازار جهاني با تمايلات برگشت به سايت هاي تجاري و كشاورزي توسعه درون نگر و حفاظتي و

تمايل فشار افزايش و برخورد با امنيت سهم ملي جريانات آبي انتقال مرزي وجود دارد. سازمان تجارت جهاني، رشد غير عادي را در تجارت بين المللي 12 درصد در سال 2000 ثبت كرده است.پيش بيني براي سال 2001 يك كاهش شديد را تا 2 %، با كشالورزي نشان دهنده مركز و بخش حفاظت شده و ناسازگار، نشان مي دهد. از آن جا كه بيشتر كشورها كه به واردات غذا وابسته مي باشند، خطر مشاهده شده اي همچنين بر اساس ملاحظات حكومت ملي در كشور هاي

وارد كننده بوسيله تصميمات اختياري شمار محدودي از كشور هاي صادر كننده غذا، وجود دارد. اين ممكن براي يك كشور به منظور اتكا به قدرت اقتصاديش براي خريد غذا در بازار بين المللي كافي نباشد، اگر ضمانتي براي دسترسي آزاد به مقادير قابل صدور غذا وجود نداشته باشد. زماني كه حق براي غذا، يك حقوق بشري را شكل مي دهد ؛ بد بختانه محتمل نمي باشد و حتي مورد ترديد مي باشد كه آيا امنيت غذايي طولاني مدت ميتواند بر روي دسترسي جهاني بر پايه

انسجام و تساوي براي اقلام غذايي توليد شده،‌ ساخته شود. زمانيكه توليد كشاوري جهاني به سطح هاي بالاتر مي رسد، نيوري اقتصادي سرمايه گذاري بين المللي متمركز شده مي شود. تنها 200 شركت چند مليتي بزرگ براي اقتصاد جهان مسئول مي باشد (2001, FAO) و شمار شركت هاي گرفتار در خرج هاي كشاورزي توليد غذا، و خورده فروشي غذا كمتر از 10% مي باشد در سطح داخلي، زمين كشاورزي به واحدهاي بزرگتر در دست شمار كوچكتري از مالكان متمركز مي شود. دامنه براي ملاحظات لازم و حفظ اجتماعي در بخش كاهش مي يابد. زماني كه كشور از توليد غذا ابتكارات و عمليات كشاورزي و كنترل بر روي بخش خصوصي،‌ عقب نشيني مي كند.

 

1.4 – بالايا و سوانح القا شده به بشر :
1- پيشرفت منابع آبي و كشاورزي براي تقويت و افزايش و توليد بالاتر و قيمت هاي خارجي محيطي و اجتماعي بالاتر به منظور فرآيند مربوط هستند. اين قيمت ها چه غير قابل مشاهده يا شناخته باشد،‌چه ناديده گرفته شود و چه مهم در نظر گرفته شود به اغلب غير داخلي در نظر گرفته مي شوند. تاثير محيطي و اجتماعي و شكل تخريب محيطي بوسيله بلاياي القا شده بر انسان و برخوردهاي اجتماعي مفتوح و ناثباتي بعنوان قيمت هاي اقتصادي و اجتماعي مدت دار شروع شده است و سهم هاي افزايشي منابع اجتماعي محدود و ظرفيت ها در اقتصاد صنعتي و توسعه يافته مطالبه مي كند. شصت ميليون نفر تخمين زده شده است كه بوسيله اين حوادث و بلاها تحت تاثير قرار گرفته اند. و بيشتر از 30 ميليون نفر قربانيان سيل بوده اند. صنعت بيمه بين المللي به ظرفيتش براي پوشش تخريب هاي سيلي و خسارات مجموع روي منابع اقتصادي و اجتماعي براي برآمدن از عهده بلاياي طبيعي كه به زودي از نصف محصول هاي اقتصادي در اقتصاد صنعتي شده تهديد كننده رشد اقتصاد جهاني تجاوز خواهد كرد،‌ رسيده است. امنيت و كمك در حوادث در كشور هاي در حال توسعه به طور افزايشي براي انسجام جهاني مي شود. بيشتر از 70 سال از زمان مديريت آب يكپارچه بر بستر رودخانه ها كه جايگزين روش هاي تك هدفي شده است مي گذرد و تجربه نشان مي دهد كه : و....درك پتانسيل كامل مديريت آب يكپارچه ممكن است در آينده خيلي طولاني باشد، مشكلات آناليز پيشرفته و اصلاحات موسسه ا ي لازم سخت و دشوار مي باشد وايت، 1999.)


شكل 3 (a 2001 و FAO) نشان مي دهد كه تنها افزايش سريع در15 سال گذشته درشمار كشورهاي تحت تاثير سهم افزايشي اضطرارات القاي شده ا نسا ني كه شامل قحطي، خرابي محصول، سيل ها، خشكي و نزاع داخلي بافقدان ها و كمبودهاي اجتماعي و پيامد هاي تاسف برانگيز، مي باشد، قرار گرفت (محل و چهارچوب 2). زماني كه خطرات محيطي و اقتصادي، اجتماعي مربوط همه كشور ها را نگران مي كند، تهديد كننده، هر دوي اقتصاد در حال پيشرفت و صنعتي شده و رفتن ماوراي چشم اندازهاي اخلاقي انسجام مي باشد، هر عملكرد جنبه اي و طرفدار جهاني غير محتمل باقي مي ماند تا زمانيكه مينيمم چهارچوب

جهاني و مكانيزم ها براي منع و حفظ داخلي، در جايش قرار داده شود ] محل و چهار چوب 2 : Rwanda: Apocalypse (آيا نتيجه كميابي و ناسازگاري ها (برخورد ها) مي باشد ؟ از جمعيت كلي 5/7 ميليون نفر در Rwanda تنها 300000 نفر قسمت اقتصاد رسمي را تشكيل مي دهند كه براي مطالعه كردن چيزي خيلي فقير مي باشند. در مقابل كشور هاي در حال توسعه ي ديگر Rwanda هيچ مهاجرت شهري – روستايي را تجربه نكرده است و در ايجاد انتخابات وسيله معاش براي ساختن يك بخش مدرن شكست خورد و اقتصاد براي نگه داشتن سخت و افزايش درآمد هاي دولتي كافي خيلي كوچك باقي ماند.


پيامد هاي تاسف بار فقر بيشتر از حد Rwanda (40% فقير در مقابل 9% غير فقير و 1% ثروتمند)، در قتل عام 1994 به اوج خود رسيد. سوال اين مي باشد كه آيا اين حادثه نيز نتيجه غائي و نهايي فقر روستايي ثابت و ماندگار و كميابي منابع طبيعي بوده است اهل سن 1999


5-1 ارزيابي و تغيير.
علي رغم مشاهده سوانح بزرگ يا هشدارات از سوي محققان و دانشمندان علمي و موسسات، تغيير اساسي شروع شده از تهديدات و آماده باش هاي بحراني محتمل نميباشد. حتي از نقطه نظر واقعيات بحران درحال رشد و فاجعه، غير محتمل مي باشد كه سياستمداران براي دلايل مختلف خطرات سياسي طولاني مدت را درالزامات، كارواج سياسي معدود را حمل مي كند، درنظر نگيرند.


جمعيت عمومي كه با فلسفه بد بيني اشباع شده اند، نسبت به هشدارها بي تفاوت و بي اهميت باقي خواهند ماند – مگر اينكه مربوط به ثبات، آرامش، رفاه اجتماعي و امنيت غذايي و سلامت باشد. بنابراين اعتراض و دعوت با جنگ براي تعيين مكانيزم هاي ارتباطي براي تحريك و انفعال جامعه بسمت تصميمات تعادلي روي الگو هاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي براي استفاده هاي قابل حفظ آب و زمين تصميمات اخلاقي براساس انسجام و ارزش هاي اخلاقي بالا مي باشد.
نهايتا اين به سياست بر پايه ي اخلاق براي پيشرفت آمار گيري نفوس، شهر سازي، انتقال اقتصادي شامل كشاورزي توليد كننده و تجارت بين المللي نشان دهنده ي حركتي انتقادي استفاده منابع طبيعي افزايش يافته، بستگي خواهد داشت. اجرا درسطح جهاني خيلي از سئوالات را دربردارد.
پيشرفت و حفاظت.
1-2 اصول محيطي :
رفتاراخلاقي براساس سازگاري و يكپارچه گي مي باشد، حقيقت و واقعيت اخلاقيات خيلي غير عقلي براي صلاحيت موسسه اي مشاهده مي شود. درسطح عملي، اين شامل دليل اين مي باشد كه چرا اصول اخلاقي تاثيرات معدودي روي روش هاي مدرن نسبت به مديريت آبي و زميني دارد و اين كه چرا آب و سيتم هاي قانوني زمين، كه با بعد هاي محيطي و اجتماعي پيشرفت منابع پاسخ مي دهند، بيشتر تمايل دارند كه با تعادل هاي عمل گرايانه بين احتياجات سرمايه گزاري، استفاده اقتصادي و احتياج براي تنظيم عمومي متقبل شوند. اخلاقيات محيطي (محل و چارچوب 3) به عنوان شاخه اخيري از فلسفه به كار رفته متمركز روي ارزش هاي ذاتي به منظور شامل شدن قيمت ها و ارزشهاي محيطي در ارزيابي سرمايه گزاري عمده دربرنامه هاي غير فيزيكي و طرح هاي

5-1 ارزيابي و تغيير
علي رغم مشاهده سوانح بزرگ يا هشدارات از سوي محققان و دانشمندان علمي و موسسات، هر تغيير اساسي شروع شده از تهديدات و آماده باش هاي بحراني محتمل نمي باشد. حتي از نقطه نظر واقعيات بحران در حال رشد و فاجعه، غير متحمل مي باشد كه سياست مداران براي دلايل مختلف خطرات سياسي طولاني مدت را در الزامات كه رواج سياسي محدود را حمل مي كند، در نظر بگيرد.
جمعيت عمومي كه با فلسفه ي بدبيني اشباع شده اند، نسبت به هشدار ها بي تفاوت و بي اهميت باقي خواهنئ ماند – مگر اينكه مربوط باثبات، آرامش، رفاه اجتماعي و ا منيت غذائي و سلامت باشد، بنابراين اعتراض و دعوت به جنگ براي تعيين مكانيزم هاي ارتباطي براي تحريك و انتقال جامعه بسمت تصميمات تعادلي روي الگوهاي محيطي، اقتصادي واجتماعي براي استفاده ي حفظ آب و زمين و حفظ تصميمات اخلاقي براساس انسجام و ارزش هاي اخلاقي بالا مي باشد.
نهايتا اين به سياست بر پايه ي اخلاق براي پيشرفت آمار گيري نفوس، شهره سازي، انتقال اقتصادي شامل كشاورزي توليد كننده و تجارت بين المللي نشان دهنده ي الگوهاي حركتي انتقادي استفاده منابع طبيعي افزايش يافته بستگي خواهد داشت. اجرا درسطح جهاني خيلي از سئوالات را دربردارد.
پيشرفت و حفاظت.
1-2- اصول محيطي :
رفتار اخلاقي براساس سازگاري و يك پارچه ي مي باشد، حقيقت و واقعيت اخلاقيات فعلي غير عقلي براي صلاحيت موسسه اي مشاهده مي شود. درسطح عملي، اين شامل دليل اين مي باشد كه چرا اصول اخلاقي تاثيرات معدودي روي روش هاي مدرن نسبت به مديريت آبي و زميني دارد و اين كه چرا آب و سيستم هاي قانوني زمين، كه با بعد هاي محيطي و اجتماعي پيشرفت منابع پاسخ مي دهند،
بيشتر تمايل دارند كه به تعادل هاي عمل گرايانه بين احتياجات سرمايه گزاري، استفاده اقتصادي و احتيا ج براي تنظيم عمومي متصل شوند. اتخلاقيات محيطي (محل و چهارچوب 3) به عنوان شاخه اخيري از فلسفه به كاررفته متمركز روي ارزش هاي ذاتي به منظور شامل شدن قيمت ها و ارزش هاي محيطي درارزيابي سرمايه گزاري عمده دربرنامه هاي غير فيزيكي و طرح هاي غير پيشرفتي كه شامل تنظيم هاي ساختاري و سياست بخشي مي شود، بوجود آمده است اين درزماني اتفاق افتاد كه كار براي دلايل مختلف دولت هاي ملي سياست درون نگر را زير جنب هاي كشاورزي بالا و سرمايه گزاري عمومي بزرگ به منظور جستجوي منابع آبي پيشرفت روستائي د استقنا و خود بسندگي غذا به دنبال كردن. (محل و چهار چوب 3 : نظريه اصول و مقررات حرفه اي (اخلاقيات) محيطي درطي سه دهه گذشته رواج پيدا كرده است و بوسيله ادعاهاي Aido


و Leopoid و ديگر دانشمندان ساخته شده است كه مي گويند دلايل ريشه بحران اكو لوژيكي نه فلسفه اي مي باشد، اصول و اخلاقيات محيطي براي مدت طولاني بر ارزش هاي محيطي ذاتي متمركز شد اما اخيرا تعويض جهاني دراقتصادي سياسي منعكس شده است و چرخشي به سمت مفهومات ارزشي گرفته است)
{ محل و چهارچوب 4 : اصول محيطي و پيشرفت اصول و مقررات حرفه اي (اخلاقي) (1) عملكردهاي مما نعتي و احتياطي ؛
02


9 ارزشهاي سيستمي طبيعي (3) مديريت خطري براساس انسجام.
هدف اصول عملكردهاي ممانعتي و احتياطي حفظ حقوق نسل آينده و عدم واجد شرايط بودن هرعمل مي باشد مگر اينكه برروي خطرات خيلي جدي تاثير نگذارد. اصل اغلب تحت قرار داد هاي محيطي و سند هاي اداري تشكيل شده است.
1- اصل ارزشهاي سيستمي طبيعي حفظ طبيعت را راههاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي حمايت مي كند. مراحل براي دوبار شكل گيري طبيعت حتي براي اهداف بدست آوردن ارزش هاي محافظتي رد شده است. اين اصل اغلب به خاطر عملي بودن آن براي تشخيص سيستم هاي طبيعي و غير طبيعي مورد سئوال قرار مي گيرد.


2- يك مصالحه و سازش بين دواصل بالا مديريت خطري براساس انسجام، برروي خطرات محاسبه شدن منعكس كننده عمليات دوره كوتاه ساخته مي شود. زمانيكه بلا ياي بزرگ يا با تاثيرات افزايش روي جوامع و حيط درحال مضاعف شدن مي باشند، مديريت حوادث داراي نگراني جهاني مربوط به انسجام ملي براي باز سازي دوباره، مي باشد }. طرح هاي پيشرفت آبياري براي پيشرفت منابع آبي براي چندين دهه يكي از بخش هاي اصلي را براي كمك مالي و تكنيكي بين المللي تشكيل داد و به تدريج همكاري بين المللي دركل متهم به تشويق و ترويج بي قاعدگي و تخريب شده است كه اين موارد غير سازگاري و اخلاقي را افزايش داده است.


202 0 رفتارانساني : شبيه با جريانات اجتماعي ديگر، اصول پيشرفت كشاورزي و استفاده آب كشاورزي بوسيله ترجيحات سيلي جا ري تحريك مي شود و براساس تمرينات قانوني مي باشد جائيكه اصول و نظريات شكل داده مي شوند جريان يك روش از بالا به پائين را نشان مي دهد كه واحد هاي قانون گزار دولت را درگير مي كند و ثابت شده است كه زمان برقي باشد و هميشه درزمان اجرا موثر نمي باشد براساس هنجارهاي اخلاقي حكم با عنوان، اخلاقيات زمينه اي،

درون و بين گروههاي مختلف ساخته شده است. اخلاقيات پيش زمينه اي با ارتباطي داخلي درون يك جامعه يا بين دولت ها و گروه روستائيان مربوط مي شود. براي مثال اكثريت درمورد رفاه مهوج دقت خواهند كرد دقت خواهند كرد و اقليت بيشتر از چيزي كه امن و مناسب مي باشد خواهند گرفت كه براساس صرف نظر از آنچه كه ديگران فكر خواهند كرد هعمل خواخواهند كرد عمل خواهند كرد. اين هنجارهاي اخلاقي اجتماعي ايستا و ساكن نمي باشد اما سرمايه اجتماعي جاري را درسطح داخلي نشان مي دهند كه درحال رشد مي باشد اما تحت تاثير ات و استرس ها (فشارهاي) خارجي قرار گرفته اند.


محل و چهار 5 : همكاري بين المللي : درملاحظات بد بيني واقع بينانه مرور فقدان كلي مديريت براي پايه اخلاقيات درسطح بزرگ و جهاني لازم مي باشد. زمانيكه سازگاري حضو ميت اصلي رفتار اخلاقي را نشان مي دهد، مواردي اخلاقي درسطح بزرگ با عيوب اخلاقي درهنجارهاي اجتماعي حاكم وجود دارد، تعداد كمي از كشورهاي فقير براي سبك كردن فقر داخلي درمناطق روستائي كارهايي انجام داده اند. نشان هايي در تحقيقات اخير وجود دارد كه نشان مي دهد پيشرفت فقير ترين كشورها به خاطر عدم صلاحيت و از بين رفتن دولتشان از حركت باز مي ماند درحاليكه كشور هاي ديگر نظير كره جنوبي،50 سال قبل و امروز درعضو OECD، نشان دادند كه پيشرفت با دولت هاي صلاحيت دار و جريانات اقتصادي مناسب محتمل مي باشد. بااين نا سازگاري ها در هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي دركشور هاي فقير، كمك پيشرفتي غير كافي مي باشد }


203 پيشرفت و نگهداري :
درواقعيت، زيست ستيزي و پيشرفت كشاورزي ا هداف منازعه آميز و برخوردي را نشان مي دهد و دربحث شما لي – جنوبي جهاني اصلي ترين مشكل و سختي را تشكيل مي دهد. زيست زيستي به وسيله جنوب به عنوان بحثي براي كمك پيشرفتي بين المللي ا فزايش يا فته و سهام بزرگتر اقتصاد جها ني براي جنوب، استفاده مي شود. موقعيت شمالي بوسيله اين علم كه پيشرفت قابل حفظ بستگي به حفاظت و مگهداري زيست ستيزي دارد، حمايت مي شود. كشاورزي اغلب به عنوان تخريب كننده و برخورد كننده با نگهداري درمظر گرفته گرفتارمي شود و مطالبات جهاني ا فزايشي براي ريست ستيزي و توريسم وجود دارد. از جنبه ي اجتماعي، توريسم و زيست ستيزي به عنوان امتيازات نسبت به اقتصاد درحال پيشرفت داخلي درشكل درآمد و استخدام ؛ برگردا نده مي شود.

] محل و چهارچوب 6. درياچه Malawi و حوزه ي رود خا نه Ngasa : نگئداري ريست ستيزي درمقابل فقر، ناامنيتي غذائي و كيابي آب : درياچه Ma lawi / Ngasa دردرجه 3 بزرگترين درياچه آب تازه. درافريقا مي باشد كه مساحتش2 km 29000 است و سطح بستر مجموع 98000 مي باشد. درياچه مكان زيبايي طبيعي مي باشد و غنی از جانوران و گياهان ميباشد و پارك ملي درياچه ما لاوي درسال 1984 ميراث طبيعي جهاني UNESQ درنظر گرفته شد. با فقر روستايي افزايش يافته و انتخابات كم براي تغذيه : كشاورزي زيستي توليد كننده ي پائين براي افزايش نگهداري امنيت غذا ادامه خواهند داشت بنا براين تخريب محيطي درحال افزايش درحوزه زمين و درياچه مي باشند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید