تحقیق در مورد آب در کشاورزی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نیروهای محرک و تهدید ها
آّ ب برای کشاورزی
حیطه وسیعی از آب تحلیل رفته و غیر تحلیل رفته استفاده شده درزیر بخش های کشاورزی مربوط به موارد محیطی، اقتصاد ی، اجتماعی برجسته و برخورد های حرفه ایی به خصوص

، را می پوشاند، آب برای کشاورزی، آب حاکم استفاده شده از جریانات آبی برای آبیاری و آب باران و رطوبت خاک درجنگل ها و زمین های کشاورزی می باشد. تبخیر از بدنه های آب تازه و زمین های مرطوب برای زیست ستیزی و ماهی گیری دریائی و درون مرزی مهم

می باشد آبیاری از ۷۰ درصد حجم های آبی مختصر جهانی (که در ; ۸۰۰/۶ همین شده است) استفاده می کند، درحالیکه استفاده کلی کشاورزی درحدود ۹۰ درصد استفاده کلی آب روان و آب باران را (۰۰۰/۲۵ ). نشان می دهد. جدول درشکل ۱ طبقات مختلفی از آب کشاورزی و استفاده شان را برای محصولات (آبیاری شده، باران خورده و زمین خشک) زیر بخشهای جنگی، ماهیگیری و دامها نشان می دهد .

مطالبات کشاورزی استفاده جاری از بارش باران، رطوبت خاک و آب های روان رابرای تولیدات کشاورزی نشان می دهد. این با مطالبات طرح ریزی شده ی کلی فرق می کند و شکاف سرمایه گذاری سریع و عظیم برای ذخایر آبی، گاهی اوقات با هنوان نا سازگاری و تناقض ذخیره ی آبی اشاره می شود. علاوه برهمه این ها، کشاورزی برای جمعیت جهانی تحت و ضعیت های آبیاری و بارانی ؛ خوراک و غذای مورد نیاز را تامین می کند (اپل گرن و کلهن، ۲۰۰۱).

دریک چشم انداز وسیعتر نه تنها اصلی ترین مصرف کننده ی آب میباشد بلکه فاکتور حیاتی شکل گیری بیوم های آب تازه و جهانی می باشد که قسمت الزامی خدمات اکو سیستم حافظ زیست را تشکیل می دهد. کشاورزی همچنین یک دلیل جایی و آلودگی منابع آب می باشد و همچنین چرخه غذایی را درمسیر های آب های و سیستم های آب خاک مختل می کند و آب غیر مفید و باارزش کمتری برای استفاده های آبی ارائه می دهد. کشاورزی اولین مرکزاقتصادی حافظ

زیست قدیمی را ارائه داد که به طور۰٫۷۵ نزدیک با ارزش های اصول و مقررات حرفه ای به خصوص و فرهنگی زمین و آب که برروی آن جوامع سنتی و قدیمی ساخته می شوند، اتصال داشت. استفاده آبی کشاورزی و صول مقررات حرفه ای موضوع گسترده و وسیعی را تشکیل می دهد که ماورای تولید غذا، تولید ماکزیمم، صلا حیت

استفاده آب بهبود یافته و حفاظت از محیط زیست می رود. آب درکشاورزی به ملور گسترده با آبیاری رابطه دارد. انقطاب بستر و افزایش درتولید غذای جهانی از، ۱۹۶۰ تا، ۱۹۸۰حیطه مهمی براساس بسط وگسترش در حیطه آبیاری جهانی از ۱۴۰ میلیون هکتار با ۲۴۰ هکتار، بود.
۲۵۰ میلیون هکتار منطقه آبیاری شده وجود دارد که تقریبا ۰٫۷۵ آن درکشور های درحال توسعه و چهار کشور، چین، هند، ایالات متحده آمریکا و پاکستان، شامل نصف زمین های آبیاری شده جهان می باشند.

شکل ۱: جدول استفاده های آبی درکشاورزی و تاثیراتش.
تجارت آب موجود، تغییرات در ذخیره، تخریب محیطی
استفاده مسیل
و تاثیرات آن آب باران و استفاده رطوبت خاک مختصراتی از آب رودخانه و استفاده زیر زمینی زیر بخش کشاورزی
تجارت غذائی، کمک غذایی آلودگی رود خانه ای منابع غیر محلی آبیاری تکمیلی / محصول آبی، استفاده غیر رقابتی ۱۲ درصد منطقه کشاورزی آبیاری
تجارت غذائی، کمک غذائی، تخریب زمین آلودگی رودخانه ای، منابع غیر محلی ۸۸ درصد مناطق کشت شده، تولید محصول صادراتی، پستی و نقدی آبیاری تکمیلی /محصول آبی، ذخایر آبی روستایی محصولات بارانی
کاهش و افزایش و ذخیره ؛ تجارت غذایی،‌کمک غذایی،‌تخریب زمین چرای فصلی زمین های پشت سیل برده حیطه ؛ به مدیریت زمین چراگاه ذخیره های آبی دام، تولید بر اساس علوفات آبیاری شده دام
تجارت غذا، کمک غذا ماهیگیری های تسخیری ؛ کشاورزی در بدنه های آبی طبیعی
آبزی پروری برکه ای و استخری ماهی گیری
کاهش در ذخیره، چوب سوخت و الوار صادراتی – وارداتی تاثیر روی رسوب گذاری و سیلابها جریان کاهش یافته ی استفاده تحلیل رفته سالیانه (۵۰۰/۱ -۵۰۰)، جریانات و ریزش های درونی با سطح پایین پیشرفته آبیاری جنگلی جنگلداری

۲-۱- جمعیت و غذا :
آب برای تولید کشاورزی ضروری می باشد و ارتباط آن با امنیت غذایی و موارد جمعیتی اغلب در دسترسی آبی و کمیابی آبی با منابع آبی معین توزیع شده روی جمعیت درحال افزایش، منعکس می شود. با عنوان یک پیامد چشم اندازهای اصول و مقررات حرفه ای از آب در کشاورزی به طور نزدیک با بحث malthuian روی جمعیت،‌کمیابی آبی ناسازگاری ها مربوط شده است. رشد جمعیت جهان ادامه خواهد داشت، اگر چه در میزان های کاهشی (شکل ۲) می باشد و تا سال ۲۰۵۰ به جمعیت حدود ۹ بیلیون می سازد. به طور کلی رشد اساسا در جمعیت انبوه کشور های در حال پیشرفت با کاهش جزیی در جمعیت در کشور های پیشرفته اتفاق خواهد افتاد.
شکل (۲) : رشد جمعیت طرح شده.

با مهاجرت شهری – روستایی درحال افزایش، جمعیت بیشتر و بیشتری درمناطق شهری زندگی می کنند. انتقال و جریان محصولات غذایی، درحال حرکت و جریان بوسیله سرمایه گذاری بین المللی و داخلی و توانایی رشد جمعیت شهری برای خرید، به طور افزایشی برای برخورد با مطالبات غذایی مهم خواهد شد. همراه با مهاجرت جمعیت جهانی (محل ۱) و کاهش در کار روستایی ؛ خطر انحطاط و رکود روستایی برجسته، رها سازی و فقر در کشور های در حال توسعه

وجود دارد. موقعیت اصول و مقررات حرفه ای برای مدت طولانی و حضور برای پیشرفت و حفاظت منابع برای بهزیستی اجتماع بشری می باشد. با مفهوم کمیابی مشاهده شده ی منابع طبیعی ؛ موارد حساس رشد وابسته به آمارگیری نفوس تعادل یافته، بوجود می آید. اظهارات کلی روی رشد جهانی می تواند

منحرف شود و جزئیات را پنهان کند. برای مثال کشورهای صنعتی شده با رشد طول زندگی، مهاجرت، و حاصلخیزی بالا، اکنون رشد جمعیت بلایی را تجربه می کند. تحت شعاع اقتصاد، کمیابی بر اساس ارزش ها و بها به عنوان قیمت های فرصتی و بر اساس اختصاص کافی از طریق بازارها برای به حداکثر رساندن ارزش منابع برای منابع می باشد. با رشد خطر اجتماعی و بار بیشتر داده شده به کالای عمومی مفهومات کمیابی اقتصادی که خطرهای اجتماعی را مشخص نمی کند،‌در موارد کاربردی در شکست می باشند

با دنبال کردن Rio Earth Summit (حداکثر و اوج زمین ریو در ریو ۱۹۹۲،موارد وابسته با آمارگیری *** به طور مجزا در کنفرانس بین المللی روی جمعیت و توسعه، ۱۹۹۴، مورد رسیدگی قرار گرفته است. ده سال بعد از World Summit On Suitable Rio (قله جهانی روی پیشرفت قابل تحمل)‌، ۲۰۰۲، بر روی احتیاجات جمعیت افزایش و نگرنده های چاره ای و راه حلی متمرکز شد که شامل ریشه فقر، دسترسی افزایش یافته با غذا،‌و استطاعت مالی، پیشرفت قابل تحمل جهت داده شده بوسیله اصول مقررات حرفه ای و انسجام جهانیی که با هم زندگی می کنند که بوسیله ی موسسات چند جانبه ای موثر و مفید راهنمایی می شوند. ماتوس (۱۷۹۸)

انتظار مصیبت ها و عدم تعادل پیامد در تناسب بین افزایش طبیعی جمعیت و غذا را دارد. مفهوم Multhusian روی کمیابی و مواردی جمعیت در ممنوعات حساس دست گذاشته است و بنابر این با مقاومت برخورد کرده است.

حامیان آن اغلب نه تنها به خاطر تشخیص بحران مبالغه آمیز متهم می شوند بلکه به خاطر حمایت از ضد – بشریت و کمیابی منابع مساوی با موقعیتی که مردم زیاد و مرکز گرایی ایالتی برای اهداف حرفه ای نظیر اترواگری،نژاد پرستی و نخبه سالاری وجود دارد،‌متهم می شوند (اهل سن ۱۹۹۹)

در یک جهان حاکم بوسیله واقعیات سیاسی داخلی و جهانی، بحث کمیابی آب به طور اصولی. نسبت به کشاورزی و تولید غذا و حساسیت های مربوط، بدهکار می باشد. درچشم انداز تهدیدات به وجود آمده جدید ارتخریب محیطی و پیشرفت تکنولوژی کند درآب و کشاورزی و خطر افزایش – بلایای محیطی و هیدرو لوژیکی (وابسته به خواص آب و فاصله های رفاهی و اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی برای ارتباط با فقر روستایی، تولید پایین، و کشاورزی حیاتی خارج از اقتصادی، اداری و رسمی، با دسترسی محدود و درخواست محدود از تکنولوژی، پایتخت و مزایای آزادی بازار و جهانی شدن بازار، ادامه پیدا می کند. موقعیت خیلی پیچیده تر می باشد. و ماورای کمیابی منابع می باشد و با اصول و مقررات حرفه ای پیشرفت و توسعه و انتخاب افزایش یافته برای همه در برخورد می باشد.

محل و – چهارچوب ۱: مهاجرت جمعیت :
یکی از پیامدهای ارتباط پیشرفت جریان فقر افزایش از شمال به جنوب، مهاجران اذیت شده – و جابجا شده می باشد. جنبه های مشاهده شده ی فقر و رشد زیاد مهاجران و تعارض ها و ناسازگاری های سخت مربوط به منابع طبیعی و کشاورزی تاثیر می گذارد. اما همچنین پیامد جهانی بازارهای کار می باشد و آزمایشی را برای انسجام جهانی تشکسل می دهد. نزاع مهم بحث ها و بحث های برخوردی را تشکیل میی دهد،‌نظیر، مهاجرت افزایش یافته از فشارهای جمعیتی،‌فقر، و مهاجرت خارجی جمعیت های کشاورزی ریشه می گیرد و بیشتر مدیون سرمایه گذاری های بین المللی پویا با به کار گیری کار کشاورزی غیر قانونی همراه با کارگران خارجی رد صنعت، می باشد.

مهاجران اغلب قربانیان سیاست های مهاجرتی غیر معقول و ناسازگار در کشور های دریافت کننده می باشد.با وجود این،‌مهاجرت اداری و ماموری برای همراهی با احتیاجات اجتماعی در حال تغییر می باشد وبیشتر بر اعضای خانواده مهاجران اولیه متمرکز شد. کارهای کشاورزی اغلب برای کارکردن تحت شرایط ضعیف با فقر متوالی و موارد سلامت و قیمت های اجتماعی پرداخته شده بوسیله *** اغلب جست و جو می شود. نتیجه و اثر بویسله جامعه زیر بخش و آبیاری مصنوعی و ۴ کشاورزی غیر عملی حمایت می شود که در تولید بیش از حد با آب خیلی کم و تخریب محیطی درکشورهای غیر صنعتی شرکت دارد. مسائل اخلاقی سرمایه گذاری های کشاورزی درکشور های مناسب برای سرمایه گذاری های عمده دراقتصاد های ضعیف ار دسترسی پیدا کردن با سرمایه گذاری بین المللی به منظور ایجاد فرصت های سرمایه ای برای برگشت و امنیت، نتیجتا پیدا می کند.و. اقتصاد های درحال پیشرفت با * ثابت از قسمت جوان و شایسته ی کار سرچشمه گرفتار می شود که بیشتر پایای کاربران تولید کشاورزی فرسایش می دهد.
۳٫ ۱ جهانی شدن و تکنولوژی :

نیروی درحال پیشرفت تکنولوژی مدرن به منظور منتج شدن با تولید افزایش یافته درکشاورزی و رفاه روستائیان پیشرفته ادامه پیدا می کند اما تنها برای گروه های ممتاز جمعیت کشاورزی جهانی. جمعیت روستایی درکشور های OECD درحدود ۲۰ درصد یا درحدود ۱۹۰ میلیون درمقایسه با بیشتر از ۷۰ درصد یا ۸۰۰/۱ درکشور ها یی با درآمد کم می باشد. کشاورزی فشرده منجر به تولید بیشتر با استفاده از آب کمتر و منابع زمینی و کارمی باشد. کشاورزی فشرده منجر به

تولید بیشتر با استفاده از آب کمتر و منابع زمینی و کار می باشد اما همچنین خطرات جدیدی را برای منابع طبیعی و محیط تولید می کند. درسایه تقویت و تکنولوژی جدید درکشاورزی – جهان اخیرا به ظرفیت تولیدی جهانی به منظور تولید و توزیع غذای مورد نیاز برای همه دست پیدا کرده است.

با آزاد سازی و جهانی شدن بازار، تکنو لوژی جدید همراه با موسسات و سیستم های بازاریابی، بیشتر در دسترس قرار می گیرند و اقتصادی که به قیمت بازار برای تخصیص منبع طبیعی حرکت کرده است، به طور عموم حداقل با رشد اقتصادی موقت دست پیدا کرده است و برای تقویت پیشرفت اقتصاد و امنیت غذایی معتبر مجهز شده است. بنابر این به خاطر محرومیت و دسترسی محدود به غذا، منابع آبی و زمینی و تکنولوژی و سرمایه، غذای کافی و وسایل برای تولید غذای داخلی برای همه د ردسترس قرار نمی گیرد. یک پیامد تاثر انگیز و قابل مشاهده این است که ۸۰۰ میلیون نفر آدم تحت شرایط فقر و نا امنی غذایی زندکی می

کنند. از نقطه نظر اخلاقی و نقطه تفکر ذکر شده از بلایا و اضطرارات افزایش یافته با خطرات تاثیرات اجتماعی ***آتی،‌ادعاهای اخلاقی مشروع برای انسجام جهانی بیشتر و توجه با تاثیرات مخالف برنامه های آزاد سازی و جهانی سازی طبیعی روی گروه های آسیب پذیر و فقیر و روی محیط، وجود دارد. و همچنین تردیده های مشروعی و قانونی مربوط به تحمل سیستم های بازار جهانی با تمایلات برگشت به سایت های تجاری و کشاورزی توسعه درون نگر و حفاظتی و

تمایل فشار افزایش و برخورد با امنیت سهم ملی جریانات آبی انتقال مرزی وجود دارد. سازمان تجارت جهانی، رشد غیر عادی را در تجارت بین المللی ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۰ ثبت کرده است.پیش بینی برای سال ۲۰۰۱ یک کاهش شدید را تا ۲ %، با کشالورزی نشان دهنده مرکز و بخش حفاظت شده و ناسازگار، نشان می دهد. از آن جا که بیشتر کشورها که به واردات غذا وابسته می باشند، خطر مشاهده شده ای همچنین بر اساس ملاحظات حکومت ملی در کشور های

وارد کننده بوسیله تصمیمات اختیاری شمار محدودی از کشور های صادر کننده غذا، وجود دارد. این ممکن برای یک کشور به منظور اتکا به قدرت اقتصادیش برای خرید غذا در بازار بین المللی کافی نباشد، اگر ضمانتی برای دسترسی آزاد به مقادیر قابل صدور غذا وجود نداشته باشد. زمانی که حق برای غذا، یک حقوق بشری را شکل می دهد ؛ بد بختانه محتمل نمی باشد و حتی مورد تردید می باشد که آیا امنیت غذایی طولانی مدت میتواند بر روی دسترسی جهانی بر پایه

انسجام و تساوی برای اقلام غذایی تولید شده،‌ ساخته شود. زمانیکه تولید کشاوری جهانی به سطح های بالاتر می رسد، نیوری اقتصادی سرمایه گذاری بین المللی متمرکز شده می شود. تنها ۲۰۰ شرکت چند ملیتی بزرگ برای اقتصاد جهان مسئول می باشد (۲۰۰۱, FAO) و شمار شرکت های گرفتار در خرج های کشاورزی تولید غذا، و خورده فروشی غذا کمتر از ۱۰% می باشد در سطح داخلی، زمین کشاورزی به واحدهای بزرگتر در دست شمار کوچکتری از مالکان متمرکز می شود. دامنه برای ملاحظات لازم و حفظ اجتماعی در بخش کاهش می یابد. زمانی که کشور از تولید غذا ابتکارات و عملیات کشاورزی و کنترل بر روی بخش خصوصی،‌ عقب نشینی می کند.

 

۱٫۴ – بالایا و سوانح القا شده به بشر :
۱- پیشرفت منابع آبی و کشاورزی برای تقویت و افزایش و تولید بالاتر و قیمت های خارجی محیطی و اجتماعی بالاتر به منظور فرآیند مربوط هستند. این قیمت ها چه غیر قابل مشاهده یا شناخته باشد،‌چه نادیده گرفته شود و چه مهم در نظر گرفته شود به اغلب غیر داخلی در نظر گرفته می شوند. تاثیر محیطی و اجتماعی و شکل تخریب محیطی بوسیله بلایای القا شده بر انسان و برخوردهای اجتماعی مفتوح و ناثباتی بعنوان قیمت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار شروع شده است و سهم های افزایشی منابع اجتماعی محدود و ظرفیت ها در اقتصاد صنعتی و توسعه یافته مطالبه می کند. شصت میلیون نفر تخمین زده شده است که بوسیله این حوادث و بلاها تحت تاثیر قرار گرفته اند. و بیشتر از ۳۰ میلیون نفر قربانیان سیل بوده اند. صنعت بیمه بین المللی به ظرفیتش برای پوشش تخریب های سیلی و خسارات مجموع روی منابع اقتصادی و اجتماعی برای برآمدن از عهده بلایای طبیعی که به زودی از نصف محصول های اقتصادی در اقتصاد صنعتی شده تهدید کننده رشد اقتصاد جهانی تجاوز خواهد کرد،‌ رسیده است. امنیت و کمک در حوادث در کشور های در حال توسعه به طور افزایشی برای انسجام جهانی می شود. بیشتر از ۷۰ سال از زمان مدیریت آب یکپارچه بر بستر رودخانه ها که جایگزین روش های تک هدفی شده است می گذرد و تجربه نشان می دهد که : و….درک پتانسیل کامل مدیریت آب یکپارچه ممکن است در آینده خیلی طولانی باشد، مشکلات آنالیز پیشرفته و اصلاحات موسسه ا ی لازم سخت و دشوار می باشد وایت، ۱۹۹۹٫)

شکل ۳ (a 2001 و FAO) نشان می دهد که تنها افزایش سریع در۱۵ سال گذشته درشمار کشورهای تحت تاثیر سهم افزایشی اضطرارات القای شده ا نسا نی که شامل قحطی، خرابی محصول، سیل ها، خشکی و نزاع داخلی بافقدان ها و کمبودهای اجتماعی و پیامد های تاسف برانگیز، می باشد، قرار گرفت (محل و چهارچوب ۲). زمانی که خطرات محیطی و اقتصادی، اجتماعی مربوط همه کشور ها را نگران می کند، تهدید کننده، هر دوی اقتصاد در حال پیشرفت و صنعتی شده و رفتن ماورای چشم اندازهای اخلاقی انسجام می باشد، هر عملکرد جنبه ای و طرفدار جهانی غیر محتمل باقی می ماند تا زمانیکه مینیمم چهارچوب

جهانی و مکانیزم ها برای منع و حفظ داخلی، در جایش قرار داده شود ] محل و چهار چوب ۲ : Rwanda: Apocalypse (آیا نتیجه کمیابی و ناسازگاری ها (برخورد ها) می باشد ؟ از جمعیت کلی ۵/۷ میلیون نفر در Rwanda تنها ۳۰۰۰۰۰ نفر قسمت اقتصاد رسمی را تشکیل می دهند که برای مطالعه کردن چیزی خیلی فقیر می باشند. در مقابل کشور های در حال توسعه ی دیگر Rwanda هیچ مهاجرت شهری – روستایی را تجربه نکرده است و در ایجاد انتخابات وسیله معاش برای ساختن یک بخش مدرن شکست خورد و اقتصاد برای نگه داشتن سخت و افزایش درآمد های دولتی کافی خیلی کوچک باقی ماند.

پیامد های تاسف بار فقر بیشتر از حد Rwanda (40% فقیر در مقابل ۹% غیر فقیر و ۱% ثروتمند)، در قتل عام ۱۹۹۴ به اوج خود رسید. سوال این می باشد که آیا این حادثه نیز نتیجه غائی و نهایی فقر روستایی ثابت و ماندگار و کمیابی منابع طبیعی بوده است اهل سن ۱۹۹۹

۵-۱ ارزیابی و تغییر.
علی رغم مشاهده سوانح بزرگ یا هشدارات از سوی محققان و دانشمندان علمی و موسسات، تغییر اساسی شروع شده از تهدیدات و آماده باش های بحرانی محتمل نمیباشد. حتی از نقطه نظر واقعیات بحران درحال رشد و فاجعه، غیر محتمل می باشد که سیاستمداران برای دلایل مختلف خطرات سیاسی طولانی مدت را درالزامات، کارواج سیاسی معدود را حمل می کند، درنظر نگیرند.

جمعیت عمومی که با فلسفه بد بینی اشباع شده اند، نسبت به هشدارها بی تفاوت و بی اهمیت باقی خواهند ماند – مگر اینکه مربوط به ثبات، آرامش، رفاه اجتماعی و امنیت غذایی و سلامت باشد. بنابراین اعتراض و دعوت با جنگ برای تعیین مکانیزم های ارتباطی برای تحریک و انفعال جامعه بسمت تصمیمات تعادلی روی الگو های محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای استفاده های قابل حفظ آب و زمین تصمیمات اخلاقی براساس انسجام و ارزش های اخلاقی بالا می باشد.
نهایتا این به سیاست بر پایه ی اخلاق برای پیشرفت آمار گیری نفوس، شهر سازی، انتقال اقتصادی شامل کشاورزی تولید کننده و تجارت بین المللی نشان دهنده ی حرکتی انتقادی استفاده منابع طبیعی افزایش یافته، بستگی خواهد داشت. اجرا درسطح جهانی خیلی از سئوالات را دربردارد.
پیشرفت و حفاظت.
۱-۲ اصول محیطی :
رفتاراخلاقی براساس سازگاری و یکپارچه گی می باشد، حقیقت و واقعیت اخلاقیات خیلی غیر عقلی برای صلاحیت موسسه ای مشاهده می شود. درسطح عملی، این شامل دلیل این می باشد که چرا اصول اخلاقی تاثیرات معدودی روی روش های مدرن نسبت به مدیریت آبی و زمینی دارد و این که چرا آب و سیتم های قانونی زمین، که با بعد های محیطی و اجتماعی پیشرفت منابع پاسخ می دهند، بیشتر تمایل دارند که با تعادل های عمل گرایانه بین احتیاجات سرمایه گزاری، استفاده اقتصادی و احتیاج برای تنظیم عمومی متقبل شوند. اخلاقیات محیطی (محل و چارچوب ۳) به عنوان شاخه اخیری از فلسفه به کار رفته متمرکز روی ارزش های ذاتی به منظور شامل شدن قیمت ها و ارزشهای محیطی در ارزیابی سرمایه گزاری عمده دربرنامه های غیر فیزیکی و طرح های

۵-۱ ارزیابی و تغییر
علی رغم مشاهده سوانح بزرگ یا هشدارات از سوی محققان و دانشمندان علمی و موسسات، هر تغییر اساسی شروع شده از تهدیدات و آماده باش های بحرانی محتمل نمی باشد. حتی از نقطه نظر واقعیات بحران در حال رشد و فاجعه، غیر متحمل می باشد که سیاست مداران برای دلایل مختلف خطرات سیاسی طولانی مدت را در الزامات که رواج سیاسی محدود را حمل می کند، در نظر بگیرد.
جمعیت عمومی که با فلسفه ی بدبینی اشباع شده اند، نسبت به هشدار ها بی تفاوت و بی اهمیت باقی خواهنئ ماند – مگر اینکه مربوط باثبات، آرامش، رفاه اجتماعی و ا منیت غذائی و سلامت باشد، بنابراین اعتراض و دعوت به جنگ برای تعیین مکانیزم های ارتباطی برای تحریک و انتقال جامعه بسمت تصمیمات تعادلی روی الگوهای محیطی، اقتصادی واجتماعی برای استفاده ی حفظ آب و زمین و حفظ تصمیمات اخلاقی براساس انسجام و ارزش های اخلاقی بالا می باشد.
نهایتا این به سیاست بر پایه ی اخلاق برای پیشرفت آمار گیری نفوس، شهره سازی، انتقال اقتصادی شامل کشاورزی تولید کننده و تجارت بین المللی نشان دهنده ی الگوهای حرکتی انتقادی استفاده منابع طبیعی افزایش یافته بستگی خواهد داشت. اجرا درسطح جهانی خیلی از سئوالات را دربردارد.
پیشرفت و حفاظت.
۱-۲- اصول محیطی :
رفتار اخلاقی براساس سازگاری و یک پارچه ی می باشد، حقیقت و واقعیت اخلاقیات فعلی غیر عقلی برای صلاحیت موسسه ای مشاهده می شود. درسطح عملی، این شامل دلیل این می باشد که چرا اصول اخلاقی تاثیرات معدودی روی روش های مدرن نسبت به مدیریت آبی و زمینی دارد و این که چرا آب و سیستم های قانونی زمین، که با بعد های محیطی و اجتماعی پیشرفت منابع پاسخ می دهند،
بیشتر تمایل دارند که به تعادل های عمل گرایانه بین احتیاجات سرمایه گزاری، استفاده اقتصادی و احتیا ج برای تنظیم عمومی متصل شوند. اتخلاقیات محیطی (محل و چهارچوب ۳) به عنوان شاخه اخیری از فلسفه به کاررفته متمرکز روی ارزش های ذاتی به منظور شامل شدن قیمت ها و ارزش های محیطی درارزیابی سرمایه گزاری عمده دربرنامه های غیر فیزیکی و طرح های غیر پیشرفتی که شامل تنظیم های ساختاری و سیاست بخشی می شود، بوجود آمده است این درزمانی اتفاق افتاد که کار برای دلایل مختلف دولت های ملی سیاست درون نگر را زیر جنب های کشاورزی بالا و سرمایه گزاری عمومی بزرگ به منظور جستجوی منابع آبی پیشرفت روستائی د استقنا و خود بسندگی غذا به دنبال کردن. (محل و چهار چوب ۳ : نظریه اصول و مقررات حرفه ای (اخلاقیات) محیطی درطی سه دهه گذشته رواج پیدا کرده است و بوسیله ادعاهای Aido

و Leopoid و دیگر دانشمندان ساخته شده است که می گویند دلایل ریشه بحران اکو لوژیکی نه فلسفه ای می باشد، اصول و اخلاقیات محیطی برای مدت طولانی بر ارزش های محیطی ذاتی متمرکز شد اما اخیرا تعویض جهانی دراقتصادی سیاسی منعکس شده است و چرخشی به سمت مفهومات ارزشی گرفته است)
{ محل و چهارچوب ۴ : اصول محیطی و پیشرفت اصول و مقررات حرفه ای (اخلاقی) (۱) عملکردهای مما نعتی و احتیاطی ؛
۰۲

۹ ارزشهای سیستمی طبیعی (۳) مدیریت خطری براساس انسجام.
هدف اصول عملکردهای ممانعتی و احتیاطی حفظ حقوق نسل آینده و عدم واجد شرایط بودن هرعمل می باشد مگر اینکه برروی خطرات خیلی جدی تاثیر نگذارد. اصل اغلب تحت قرار داد های محیطی و سند های اداری تشکیل شده است.
۱- اصل ارزشهای سیستمی طبیعی حفظ طبیعت را راههای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی حمایت می کند. مراحل برای دوبار شکل گیری طبیعت حتی برای اهداف بدست آوردن ارزش های محافظتی رد شده است. این اصل اغلب به خاطر عملی بودن آن برای تشخیص سیستم های طبیعی و غیر طبیعی مورد سئوال قرار می گیرد.

۲- یک مصالحه و سازش بین دواصل بالا مدیریت خطری براساس انسجام، برروی خطرات محاسبه شدن منعکس کننده عملیات دوره کوتاه ساخته می شود. زمانیکه بلا یای بزرگ یا با تاثیرات افزایش روی جوامع و حیط درحال مضاعف شدن می باشند، مدیریت حوادث دارای نگرانی جهانی مربوط به انسجام ملی برای باز سازی دوباره، می باشد }. طرح های پیشرفت آبیاری برای پیشرفت منابع آبی برای چندین دهه یکی از بخش های اصلی را برای کمک مالی و تکنیکی بین المللی تشکیل داد و به تدریج همکاری بین المللی درکل متهم به تشویق و ترویج بی قاعدگی و تخریب شده است که این موارد غیر سازگاری و اخلاقی را افزایش داده است.

۲۰۲ ۰ رفتارانسانی : شبیه با جریانات اجتماعی دیگر، اصول پیشرفت کشاورزی و استفاده آب کشاورزی بوسیله ترجیحات سیلی جا ری تحریک می شود و براساس تمرینات قانونی می باشد جائیکه اصول و نظریات شکل داده می شوند جریان یک روش از بالا به پائین را نشان می دهد که واحد های قانون گزار دولت را درگیر می کند و ثابت شده است که زمان برقی باشد و همیشه درزمان اجرا موثر نمی باشد براساس هنجارهای اخلاقی حکم با عنوان، اخلاقیات زمینه ای،

درون و بین گروههای مختلف ساخته شده است. اخلاقیات پیش زمینه ای با ارتباطی داخلی درون یک جامعه یا بین دولت ها و گروه روستائیان مربوط می شود. برای مثال اکثریت درمورد رفاه مهوج دقت خواهند کرد دقت خواهند کرد و اقلیت بیشتر از چیزی که امن و مناسب می باشد خواهند گرفت که براساس صرف نظر از آنچه که دیگران فکر خواهند کرد هعمل خواخواهند کرد عمل خواهند کرد. این هنجارهای اخلاقی اجتماعی ایستا و ساکن نمی باشد اما سرمایه اجتماعی جاری را درسطح داخلی نشان می دهند که درحال رشد می باشد اما تحت تاثیر ات و استرس ها (فشارهای) خارجی قرار گرفته اند.

محل و چهار ۵ : همکاری بین المللی : درملاحظات بد بینی واقع بینانه مرور فقدان کلی مدیریت برای پایه اخلاقیات درسطح بزرگ و جهانی لازم می باشد. زمانیکه سازگاری حضو میت اصلی رفتار اخلاقی را نشان می دهد، مواردی اخلاقی درسطح بزرگ با عیوب اخلاقی درهنجارهای اجتماعی حاکم وجود دارد، تعداد کمی از کشورهای فقیر برای سبک کردن فقر داخلی درمناطق روستائی کارهایی انجام داده اند. نشان هایی در تحقیقات اخیر وجود دارد که نشان می دهد پیشرفت فقیر ترین کشورها به خاطر عدم صلاحیت و از بین رفتن دولتشان از حرکت باز می ماند درحالیکه کشور های دیگر نظیر کره جنوبی،۵۰ سال قبل و امروز درعضو OECD، نشان دادند که پیشرفت با دولت های صلاحیت دار و جریانات اقتصادی مناسب محتمل می باشد. بااین نا سازگاری ها در هنجارهای اجتماعی و اخلاقی درکشور های فقیر، کمک پیشرفتی غیر کافی می باشد }

۲۰۳ پیشرفت و نگهداری :
درواقعیت، زیست ستیزی و پیشرفت کشاورزی ا هداف منازعه آمیز و برخوردی را نشان می دهد و دربحث شما لی – جنوبی جهانی اصلی ترین مشکل و سختی را تشکیل می دهد. زیست زیستی به وسیله جنوب به عنوان بحثی برای کمک پیشرفتی بین المللی ا فزایش یا فته و سهام بزرگتر اقتصاد جها نی برای جنوب، استفاده می شود. موقعیت شمالی بوسیله این علم که پیشرفت قابل حفظ بستگی به حفاظت و مگهداری زیست ستیزی دارد، حمایت می شود. کشاورزی اغلب به عنوان تخریب کننده و برخورد کننده با نگهداری درمظر گرفته گرفتارمی شود و مطالبات جهانی ا فزایشی برای ریست ستیزی و توریسم وجود دارد. از جنبه ی اجتماعی، توریسم و زیست ستیزی به عنوان امتیازات نسبت به اقتصاد درحال پیشرفت داخلی درشکل درآمد و استخدام ؛ برگردا نده می شود.

] محل و چهارچوب ۶٫ دریاچه Malawi و حوزه ی رود خا نه Ngasa : نگئداری ریست ستیزی درمقابل فقر، ناامنیتی غذائی و کیابی آب : دریاچه Ma lawi / Ngasa دردرجه ۳ بزرگترین دریاچه آب تازه. درافریقا می باشد که مساحتش۲ km 29000 است و سطح بستر مجموع ۹۸۰۰۰ می باشد. دریاچه مکان زیبایی طبیعی می باشد و غنی از جانوران و گیاهان میباشد و پارک ملی دریاچه ما لاوی درسال ۱۹۸۴ میراث طبیعی جهانی UNESQ درنظر گرفته شد. با فقر روستایی افزایش یافته و انتخابات کم برای تغذیه : کشاورزی زیستی تولید کننده ی پائین برای افزایش نگهداری امنیت غذا ادامه خواهند داشت بنا براین تخریب محیطی درحال افزایش درحوزه زمین و دریاچه می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد