بخشی از مقاله

و ازدواج جوان

آگاهي ديني و ازدواج جوان
براي يك زندگي مطلوب و منطبق بر اصول اخلاقي ، مسئله مهم ميزان آگاهي و تقيد كساني است كه آن زندگي ( خانواده ) را تشكيل داده اند و با تشكيل خانواده مي خواهند يك بهره مناسب از گذران عمر بگيرند . به طور معمول براي دادن اطلاعات از بايد ها استفاده مي شود ، ولي در اين مقاله بنابراين داريم كه نبايد ها شروع كنيم تا نتيجه گيري اصلي به عهده مطالعه كننده باشد.
1- ازدواج نبايد بدون توجه به شرائط و موقعيت هاي زوج جوان صورت گيرد .


اين پسر و دخترند كه بايستي با تلفيق مجموعه توان ها و توانمندي هاي خود به يك زندگي سر و سامان دهند نه ديگران . يكي از مشكلات اساسي زوج هاي جوان در جامعه ما اين است كه جوان با يك فكر و انديشه ارماني در صدد رسيدن به مدينه فاضله است و اين گونه تفكر به او اجازه نخواهد داد تا واقعيت هاي موجود در جامعه را احساس و لمس كند . از سوي ديگر واقعيت هاي موجود در جامعه ، خود را به گونه اي ديگر جلوه مي دهند و اولين تضاد اين گونه ايجاد مي شود . از اين رو بهترين زندگي را كساني دارند كه بتوانند از اين جدال و تضاد به عافيت رهايي يابند .


از جمله شرائط و موقعيت ها ، شرائط اجتماعي و فرهنگي زوج جوان يعني طبقه و پايگاه اجتماعي پسر و دختر است كه بايستي اين شرائط همخوان باشد . از شرائط ديگر تناسب جسمي و سني زوج است كه بر اساس ديدگاه هاي بزرگان دين و هم چنين روان شناسان بايستي به ميزاني معين از رشد جسمي و سني ديده رسيده باشند و دقيق تر از رسيدن به اين رشد ، تناسب اين دو با هم است . براي مثال پسري همسري بزرگ تر از خود برگزيند يا فاصله سني 10 سال يا بيشتر باشد ، مشكلات عديده اي در اين مورد رخ مي نمايد كه مجال طرح آن ها نيست .


2- انگيزه ازدواج نبايد شهوت و خوش گذراني باشد .
براي ازدواج انگيزه هاي عالي و ارزشمندي چون پاسخ به نداي فطرت ، تلاش در بقاي نسل ، عمل به سنت رسول الله ، تكميل و تكامل و از همه قوي تر اطاعت فرمان خداوند وجود دارد كه چنان چه هر كدام از اين ها به عنوان انگيزه ازدواج باشد ، لذت و شهوت و غريزه و .... را به همراه خواهد داشت تا جايي كه براي اين لذت و شهوت ثواب هم خواهد بود . اما اگر اين ارزش هاي عالي ملاك قرار نگيرد چون آن خواست ها مادي و هدف هايي سهل الوصول اند مداومت بر آن ها انسان را خسته ، سرخورده و محدود خواهد كرد .
3- ازدواج نبايد همراه با انگيزه هاي مادي و دنيوي باشد
ازدواج هايي كه براي رسيدن به عشق ، جاذبه هاي مايد و قدرت و مال و موقعيت هاي اجتماعي يا دست يابي به امكانات و بهره هاي دنيوي انجام شود ، به علت مادي و نسبي بودن اين اهداف و به ويژه در كوران حوادث و اتفاقات تحت تاثير شديد قرار مي گيرند و از بين مي روند ، معمولا به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد .


4- ازدواج نبايد براي برآورده شدن خواست هاي ديگران باشد .
به طور معمول ، آرزوهاي پدران و مادران ، ايده آل هاي آنان ، خودسري ها و كج فكري هاي آن ها اي حتي انتقام جويي آنان از زندگي و محروميت هاي قبلي شان فرزندان را به سوي ازدواج هايي سوق مي دهد كه در آن بايستي كه يك طرف عمر مظلوميت و تحقير را تحمل كند و گذشت و صبوري از خود نشان دهد و به قول معروف بسوزد و بسازد يا اين كه هر دو طرف ( زن و شوهر ) خود را محكوم به پذيرش اين تحكم بدانند يا با دست آوردن اندك بهانه اي بخواهند خود را از اين تحكم پذيري رها ساخته ، در نتيجه با طلاق يا جدايي يا .... زندگي را بر خود و خانواده ناگوار و تلخ كنند .


ناگوار تر از اين ، خواست هاي افراد ديگري به غير از پدر و مادر است . در بعضي جوامع ديده شده است كه دختر خون بهاي مقتول است يا دختر به همراه مادر در خانه ناپدري يا ... زندگي كرده براي امرار معاش تن به سرنوشتي مي دهد كه خود در شكل گيري آن نقشي ندارد .


5- انگيزه ازدواج نبايد چشم و هم چشمي ها و مقايسه هاي اجتماعي باشد .
چه بسا مشاهده شده است كه پسر يا دختري تنها به خاطر اين كه مادر يا پدرش مي خواهند فرزندشان از ديگر سن و سال ها و بستگان كم تر و …
جلوه نكند ناخواسته درگير سرنوشتي مي شود كه نه به صلاح اوست و نه خود نقشي در شكل گيري آن داشته است .

6- ازدواج نبايد بدون جلب نظر و راهنمايي و هدايت والدين باشد .


هرچند كه در موارد بالا معمولا گناه متوجه پدران و مادران و جامعه است ليكن توجه به اين نكته نيز ضروري است كه والدين بايستي به طور حتم در زندگي و تشكيل خانواده فرزندشان نقش داشته باشند يعني لازم است حد و مرز ها رعايت شود و فرزندان خودسرانه براي رسيدن به آن چه امروز مي بينند اقدام به ازدواج نكنند . تناسب ميان زوج جوان .‌چنان چه همراه با نظر و راهنمايي والدين باشد نتيجه بخش خواهد بود .
7- ازدواج نبايستي بدون مشورت و چاره انديشي با بزرگان صورت گيرد.


تجربه اي كه بزرگ تر ها از زندگي خود آموخته اند در موقعيت هاي بايستي مورد استفاده كوچك تر ها قرار گيرد . سخن به جايي است كه گفته شده است انسان بايد دوبار زندگي كند بار اول تجربه كسب كند و بار دوم با استفاده از آن تجربيات گذشته يك زندگي سالم داشته باشد . انسان انديشمند با كمي تامل به اين نتيجه مي رسد كه از آن جا كه دوبار زندگي كردن ممكن نيست پس به جاي زندگي اول مي توان از تجربه ديرگان و پيشينيان بهره جست . البته اين امر در مسئله ازدواج بسيار ضروري است چرا كه آگاهي نسبت به مسائل اجتماعي از يك سو و شناخت اصل با توجه به تعلقي كه به اصل و نژاد خود دارد از سوي ديگر در مسئله همسر گزيني و توافق زن و شوهر در زندگي بسيار مهم و حساس است .


8- ازدواج نبايد بدون توجه به قوانين و دستور هاي الهي اسلام باشد .
غريزه جنسي در بسياري از موجودات از جمله حيوانات وجود دارد و انسان نيز در اين ويژگي با حيوانات مشترك است . ليكن آن چيزي كه موجب تفاوت انسان از ساير حيوانات شده موقعيت و مقام و منزلت انسان در نظام هستي است به همان اندازه كه انسان در نظام هستي متمايز از ساير حيوانات از برتري و شرافت برخوردار است مسئله براورده كردن غريزه جنسي نيز بايد با شرافت ارزش و توجه همراه باشد .لذا مكتب حيات بخش اسلام براي رسيدن انسان به زمينه اي غريزه جنسي را ارضا نمايد دستور ازدواج و زوجيت مرد و زن را مطرح كرده و بر مشروعيت آن تاكيد دارد . دستور ها و آداب خاص كه اسلام براي زن و شوهر قرار داده همه براي حفظ شرافت و جايگاه انسان است تا جايي كه تمرد و سرپيچي زن از شوره را به نوعي مستوجب عقاب دانسته و افراط و تفريط در اين موارد را بين زن و شوهر


مورد ملامت و سرزنش قرار داده است . بنابراين توجه به قوانين اسلام موجب سعادت و پيشرفت خواهد بود و در هيچ موردي تا كنون قانوني بهتر و متعالي تر از اسلام ارائه نشده است .
9- در ازدواج انتخاب همسر نبايد بدون معيار و ملاك باشد .


مكتب انسان ساز اسلام و هم چنين روان شناسان بر انتخاب همسر و توجهي كه در اين بحث مورد نظر است تاكيد فراوان دارند همه اين تاكيدات براي به كار گيري ملاك و معيار انتخاب است . آن چه در اسلام به نام قانون كفويت مطرح سات تعبير بسيار جامع و پر محتوايي است كه بررسي آن در جايگاه خود نياز به ارائه مقالات متعددي دارد كه در اين جا به اختصار از آن خواهيم گذشت .
در كفويت همسران مسئله كفايت و جاميعت مطرح شده است و هم در ارتباط بين زن و شوهر و در جنبه هاي جسمي ، جنسي ، عقلي ، فرهنگي ، علمي ، اخلاقي ، اجتماعي ، روحي ، رواني ، ديني ، خانوادگي و..... مورد نظر مي باشد . آن دو بايد همه اين جنبه ها را به عنوان ملاك براي انتخاب همسر در نظر بگيرند .


10- ازدواج نبايد فقط تحت تاثير عوامل اجتماعي صورت گيرد .
انگيزه هاي اجتماعي مخصوصا آن دسته كه در ارتباط با گروه همسالان ،


علت و انگيزه انجام فعاليتي مي شوند در ازدواج بايستي بسيار كنترل شده و دقيق مورد تحليل و توجه قرار گيرند . اين انگيزه ها اغلب آني و زود گذر است و بسياري از اوقات هم فريبنده و كاذب . دوست يابي ها ، محبت ها و عشق هاي خياباني و كوچه بازاري كه معمولا از موارد منفي عوامل اجتماعي انمد و مقبوليت عام اجتماعي نيز ندارند بايد در ازدواج كاملا كنترل شوند زيرا اگر ازدواجي با اين انگيزه ها و عوامل انجام بشوند داراي عاقبت و پايان خوبي نخواهد بود.
11- ازدواج نبايد مخالف امور و مقتضيات طبيعي باشد .
در نظام هستي كه نظامي داراي ضابطه و حساب دقيق است مسئله زوجيت يكي از مسائل مهم است. زوجيت لازمه تكامل و تكميل و ثمردهي
هستي موجودات است و براي اين امر مهم شرائط طبيعي نيز در نظر گرفته شده است به عنوان مثال گرده افشاني گياهان در زماني معين به نتيجه خواهد رسيد و ازدواج هم در كودكي يا ميانسالي و پيري نتيجه خوبي نخواهد داشت و لذا در ازدواج بايد به اين گونه امور و موارد دقت كافي شود و بدون توجه به اين مسايل نبايد ازدواج انجام پذيرد .

ازدواج و ملل
سقراط : ازدواج كنيد بهر وسيله كه مي توانيد اگر زن گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف از آب در خواهيد آمد و اين براي هر مردي خوبست .
انگليسي : اول زناشويي كن عشق خودش به وجود مي آيد .
براون : با زني ازدواج كنيد كه اگر (( مرد )) ميبود بهترين دوست شما مي شد.
ژرژ هربرت : براي شوهر دانش لازم است و براي زن نجابت .
ايتاليايي : شرهاي سه گانه عبارتند از : طوفان . آتش و زن .


انگليسي : زن شري است مورد نياز – زن و موسيقي تاريخ بردار نيست .
يغمايي
زن چو باشد هم غرور و دانا دل چو هوشيار و كاردان گردد
خرمي ها بود در آن خانه عشق وشور و هنر بودن از زن
چون بهشت برين شود دنيا خانه چون روضه جنان گردد
كه در آن بانويي است فرزانه پيشرفت بشر بود از زن
هلندي ها : وقتي در خانه زن خوبي باشد خوشي از در و ديوار مي بارد .
اسپانيوليها : خوشبختي و يا بدب

ختي مرد . زن اوست . به زن بي صدا و سگ اعتماد مكن – زن تحقير مي كند كسي را كه او را دوست دارد و مي ستايد و كسي را كه از او بدش مي آيد .
ايرلنديها : سه طبقه از مردان از شناسايي زنان عاجزند : جوانان . ميانسالان . پيران .
بلغاريها : زن فقط سنش و آنچه كه نمي داند مخفي مي كند .
ايرانيان : زن يكي – خدا يكي * زن بلاست ولي هيچ خانه اي بي بلا نباشد.
اسلام : زن امانت خداست نزد شوهر – جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مكن .

ازد واج و تالاسمي
تالاسمي چيست و چگونه به ارث مي رسد ؟
(( قبل از آغاز يك زندگي مشترك با يك آزمايش ساده خون و مشورت اطمينان يابيد كه حامل ژن تالاسمي نيستيد .))
تالاسمي چيست ؟ تالاسمي نوعي اختلال خون است كه به ارث مي رسد در اين بيماري مقدار هموگلوبين بدن كاهش يافته و كم خوني ايجاد مي شود .
خون از چه ساخته شده است ؟ خون از مايع زرد رنگي به نام پلاسما و سه نوع سلول خوني ( گلبول قرمز . سفيد و پلاكت ) تشكيل شده است .
گلبول هاي قرمز پر از گلوبين هستند هموگلوبين اكسيژن را از هواي داخل ششها مي گيرد و آنرا به بافتها مي رساند و دي اكسيد كربن را از بافتها گرفته و از طريق ششها دفع مي نمايد .


كمخوني چيست ؟ اگر تعداد گلبولهاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود در آن كم باشد كمخوني ايجاد شده وچون بافتها به علت كمبود هموگلوبين اكسيژن كافي دريافت نمي كنند فرد بيمار مي شود.
كمخوني چگونه اندازه گيري مي شود ؟
كمخوني با اندازه گيري مقدار هموگلوبين و گلبولهيا قرمز موجود در خون اندازه گيري مي شود .
چگونه تالاسمي از والدين به فرزندان منتقل مي شود ؟


براي ساخت هموگلوبين در گلبول قرمز . فرزند از مادر و يك ژن از پدر به ارث مي برد اگر پدر و مادر حامل ژن تالاسمي يا مبتلا به كمخوني خفيف باشند فرزند يك ژن تالاسمي از مادر و يك ژن تالاسمي از پدر به ارث مي برد ودر نتيجه مبتلا به تالاسمي مي شود كه به آن تالاسمي ماژور گويند .
آيا تالاسمي ماژور درمان قطعي دارد ؟
خير آن دسته از بيماران براي ادامه حيات ناچارند به طور مرتب از تزريق خون و آمپول دسفرال استفاده نمايند . ولي اين اقدامات كافي نبوده و كمخوني ناشي از بيماري منجر به توقف رشد , بزرگ شدن طحال , بزرگ شدن استخوانها به ويژه پيشاني و گونه ها , تغيير شكل چهره كودك و آماده شده زمينه هاي براي ابتلا به بيماري هاي عفوني مختلف مي گردد .


تزريق آمپول دسفرال چگونه و به چه منظوري انجام م

ي شود ؟ در هر ميلي ليتر گلبول قرمز تزريق شده يك ميليگرم آهن وجود دارد بر اثر تزريق مكرر خون آهن اندك اندك در اعضاي خاص به ويژه كبد , قلب , غدد مترشحه داخلي , لوزالمعده . پاراتيروئيد ذخيره شده و به آن آسيب مي رساند تنها دارويي كه مي تواند آهن اضافي از جدا كرده و از طريق ادرار و مدفوع دفع نمايد دسفرال است كه موثر ترين شيوه مصرف آن اين است كه هر روز 12-8 ساعت توسط پمپ تزريق شود كه اين خود موجب هزينه زياد صرف وقت و نگراني والدين و كودكان معصوم خواهد شد .


آيا راهي براي پيشگيري از ابتلاي كودكان به اين بيماري پر هزينه وجود دارد ؟ بلي , قبل از اينكه زوجين تصميم به ازدواج بگيرند بايد با يك آزمايش ساده خون و مشورت با پزشكان مشاوره اطمينان يابند كه حامل ژن تالاسمي نيستند در صورت مثبت بودن فردي را براي همسري انتخاب نماييد كه حامل ژن تالاسمي نباشد در غير اين صورت بايد دقت نماييد با استفاده از روشهاي مناسب پيشگيري از بارداري از بچه دار شدن صرفنظر نمايند .

شروع زندگي Married couple
(( از نشانه هاي خداوند اين است كه از جنس خودتان براي شما زنان و همسراني آفريد تا در كنارتان به سكون و آرامش درآئيد و بين شما رحمت و صميميت قرار داده كه در اين كار نشانه هايي است كه از براي افرادي كه اهل فكر و انديشه هستند ))
كسي برگرفت از جهان كام دل كه يكدل بود با وي آرام دل
سعدي
سخن از خانواده , اهداف , چگونگي تشكيل و ارزش و تقدس وشيوه حفظ و استحكام آن سخت از آرامش روحي تعالي و كمال انسان است . چه انسان خود و جامعه خود را در خانواده و از دريچه زندگي خانواده مي شناسد و مي يابد . جامعه شناسان آلماني (( ساموئل كنيك )) در كتاب تحول ازدواج در دوران معاصر اظهار داشته است كه سه عامل مهم افراد را به طرف ازدواج كشانيده است :
ميل داشتن فرزندنياز اقتصادي
عشق
در جهان بيني اسلام اهداف ازدواج و تشكيل خانواده را متعدد مي دانند از جمله :
پاسخ به نداي غريزه و فطرت
ايجاد كانون آرامش براي دو همسر
در قرآن كريم 21 سوره روم خداوند مي فرمايد :
(( از نشانه هاي او (خدا ) اين است كه از خود شما برايتان همسراني آفريد تا در كنار آنها آرام بگيريد و ميان شما دلسوزي ودوستي به وجود آورد براستي كه براي مردمي بينديشند نشانه هاست .


داشتن فرزند تربيت كودكان و نوجواناني صالح و سالم و نيكوكار
حفظ عفت و پاكدامني
دوستي و محبت و عشق
اجراي سنت رسول (ص)
تامين سلامت جسم و روان و برقراري تعادل در وجود ادمي
كمك به تكامل و رشد يكديگر
وظايف و كاركردهاي اساسي خانواده :
كاركرد زيستي , توليد مثل و بقاي انسان
پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان


ارضا و اقناع ميل جنسي
تامين امنيت جسمي و روحي اعضاي خانواده
معيار ها و عوامل مناسب در ازدواج و تشكيل خانواده متعادل :
بعد از اسلام كه بالاترين نعمت هاست همسر خوب و شايسته بزرگترين نعمت زندگي است ( رسول اكرم ص )
معيارهاي مناسب متعددند از جمله :
تناسب اقتصادي , مذهبي
تناسب فرهنگي
حسن خلق


تناسب ظاهري
تناسب سني
تناسب هوشي
تناسب خانوادگي
سلامت جسماني
سلامت رواني و عقلي


احاديث ازدواج
1_ كسي ازدواج كند نصف دينش را حفظ كرده است . پامبر ( ص )
2_ هر كس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به لطف خداوند بد گمان شده است چرا كه خداوند مي فرمايد : اگر آنان فقير باشند خداوند از فضل و كرم خود بي نيازشان مي كند . امام صادق (ع)


3_ درهاي رحمت آسماني در چهار وقت گشوده مي شود : موقع ريزش باران , زماني كه فرزند به چهره پدر و مادر مي نگرد , هنگام گشوده شدن درهاي كعبه , هنگام برپايي مراسم عقد و عروسي . پيامبر (ص)
4_ بيشترين اهل جهنم انسان هاي بي همسر هستند .
5_ كسي كه مجردي را تزويج كند و امكان ازدواج او را فراهم نمايد از كساني كه خداوند به آنان نظر لطف مي كند . امام صادق (ع)
6_ هر چه محبت زن و مرد بيشتر گردد بر فضيلت و ايمانش افزوده مي گردد . امام صادق (ع)


7_ چهار كس در قيامت مورد نظر پروردگارند : آن كه چون طرف معامله پشيمان شود , معامله را برگرداند , كسي كه غمي را از دل برگيرد , كسي كه برده اي را آزاد كند , كسي كه بي همسران به ازدواج درآورد . امام صادق(ع)
8_ از بهترين شفاعت ها شفاعت بين دو نفر در امر ازدواج است تا اين كه خداوند آنان را مجذوب يكديگر گرداند . حضرت علي (ع)
9_ هر كه با زني به خاطر مالش ازدواج كند خداوند او را به مال وا گذار مي كند هر كه با او به خاطر جمال و زيبايي اش ازدواج نمايد در او چيزي خوشايند نيست , خواهد ديد , هر كه با او به خاطر دينش ازدواج كند خداوند تمامي اين مزايا را براي او جمع مي كند. پيامبر (ص)
10_ مانعي ندارد كه مرد قامت و صورت زني را كه قصد ازدواج با او را دارد ببيند . امام صادق (ع)
11_ هر زني كه به شوهرش قدري آب آشاميدني بدهد پاداش آن از عبادت يك ساله بالاتر است . امام كاظم (ع)
12_ چون همسرت به خانه تو أمد دست بر پيشانيش بگذار و رو به قبله برگردان و دعا كن و بگو : خداوندا , اگر از اين همسر براي من فرزندي تقدير نمايي , فرزند مبارك و سالم عنايت فرماي . امام صادق (ع)


13_ هنگامي كه مردي از شما خواستگاري كرد و از دين و اخلاق او راضي بوديد به ازدواج با او رضايت دهيد و مبادا فقر تو را از اين رضايت باز دارد . امام رضا (ع)
14_ وقتي كه اشخاص هم شان به خواستگاري دختر شما أمدند به أنها دختر دهيد و در كار أنها منتظر حوادث نباشيد . پيامبر (ص)
15_ بيش از اسلام هيچ نعمتي براي مرد بهتر از زن مسلماني نيست كه هر گاه به او بنگرد همسر دركش كند . پيامبر (ص )
16_ زن همانا گردنبندي است پس نيك بنگر كه چه گردن بندي بر گردنت آويز مي كني . پيامبر (ص)
17_ بپرهيزيد از سبزه هايي كه در مزبله مي رويد . عرض شد يا رسول الله سبزه هايي كه در مزبله مي رويد چيست ؟ حضرت فرمود : زن زيبايي كه در خانواده پست و ناشايست به وجود أمده باشد . پيامبر (ص)
18_شب بيداري روا نيست , مگر در سه مورد : تلاوت قرأن , تحصيل علم , عروس به خانه داماد . پيامبر (ص)
19_ سوال كردند كه من مي خواهم با زني ازدواج كنم , امام (ع) فرمود : با زني كه خودت مايل هستي ازدواج كن وزني را كه پدر و مادرت ( بدون رضايت تو ) انتخاب كرده اند . رها كن . امام صادق (ع)
20_ از نشانه هاي بركت زن أن است كه خواستگاري اش بي تكلف و أسان انجام گيرد . پيامبر (ص)
21_ هيچ يك از شما زني را كه ديگري خواستگاري كرده خواستگاري نكنيد تا اينكه با اوازدواج كند و يا اينكه منصرف شود اگر منصرف شد خواستگاريش بلامانع است .
22_شرابخوار از تقاضاي ازدواج كرد قبول نكنيد . پيامبر (ص)


23_ مراسم ازدواج در شب سنت پيامبر اسلام (ص) است . چرا كه خداوند شب را مايه أارمش قرار داده و زن هم أرامش خاطر است .
24_ سور و ليمه در پنج مورد است : عروسي , تولد اولاد , ختنه كردن نوزاد, خريد خانه , بازگشت از سفر مكه . پيامبر (ص)
25_ مراسم عروسي را در شب و مهماني را در روز انجام دهيد . امام صادق (ع)
26_ سور دادن از احكام در ازدواج و از سنت پيامبران است . پيامبر (ص)
27_ اگر تمام چيزهايي كه در روي زمين از طلا و نقره وجود دارد و زن آنها را به خانه شوهرش بياورد آنگاه يك روز از روز ها بر سر شوهرش منت بگذارد . اجر و عمل زن از بين مي رود . پيامبر (ص)


28_ امام باقر (ع) مهريه همان چيزي است كه طرفين أن توافق مي كنند كم يا زياد .
29_ كسي كه مهريه اي براي زن قرار دهد و قصدش اين باشد به او ندهد همانند دزد است .
30_ خداوند خانه اي را كه در آن عروسي انجام گرفته دوست مي دارد . امام صادق (ع)
شروع زندگي يا ازدواج در واقع تشكيل خانواده جديد ( قبل از توليد مثل) وحركت به سوي همبستگي با خانواده جديد است .
طول دوره : دوسال
وضعيت خانواده : زن و شوهر


مشخصه دوره : حركت به سوي همبستگي نزديك با خانواده جديد قبل از توليد مثل
وظايف تكاملي خانواده : ايجاد محيط رضايت بخش دوجانبه , تنظيم خانواده ( تعيين زمان آن ) و ارتباط با مسئولين
فعاليتهاي اصلي : آماده شدن براي داشتن يك زندگي جديد با يكديگر
ارتباط با اقوام و خويشان : عضويت در سه خانواده ,همسر , ارتباطات زناشويي , خانواده شوهر.
نقش ها : منابع و استعداد ها دو زوج با هم اميخته نقش هاي أنان تغيير مي كند و نقش هاي جديد كسب مي كنند .

وظيفه اصلي ( فردي ) :
يادگيري زندگي با يكديگر در حالي كه نياز هاي شخصي هر يك را ديگري بر آورده مي سازد .
وضع قوانين و توافق دو جانبه ( خوردن , خوابيدن , ساعت بيداري , نظافت منزل , گردش و تفريحات)
تعيين اختلاف نيازهاي فرد چه باعث تقويت ارتباطات مي شود .


كسب ارتباطي رضايتبخش بستگي به راهنماي مقابله صحيح با اختلافات و تعارضات دارد .
شيوه حل مشكلات : توانايي و همدردي , حمايت دو جانبه , توانايي برقراري ارتباط باز و واقع بيبانه و كشمكش , احساسات و احترام دو جانبه بستگي دارد .
اطلاعات در مورد دانستن نقش جنسي صحيح از اهميت برخوردار است.
دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي دانشگاه الزهرا (1372) در يك بررسي عنوان (( دوست دارم همسرم اين گونه باشد ))
معيار هاي مناسب ازدواج را بر شمرند .


با تقوا و ايمان بودن دوطرف
خوش اخلاق بودن و رئوف بودن نسبت به همسر
صديق بودن در زندگي زناشويي
برخوردار بودن از نجابت و اصالت خانوادگي


همفكربودن از نظر مذهبي و اعتقادي , ضريب هوشي وپايگاه اجتماعي .
با سواد بودن و علاقمند به مطالعه
تناسب سني داشتن ( بهتر است مرد بزرگتر از زن باشد )
عدم اعتياد
احساس امينت در برابر همسر و زندگي زناشويي
ظاهري مناسب و مرتب داشتن


اعتماد به نفس داشتن
اهميت دادن به امور معنوي بيش از امور مادي
در امور زندگي تفاهم داشتن و منطقي بودن
شخصيتي سالم , متواضع , اجتماعي و با روحيه بودن .
موانع ازدواج يا دير رسي در ايران :
ادامه تحصيل
نداشتن مسكن
نداشتن شغل مناسب
كمي درآمد


بالا بودن انتظاارت و خواسته ها و سختگيري در انتخاب همسر
وجود مادر ويا بستگاني كه سرپرستي آنها بر عهده مرد است .
سختگيري خانواده شوهر در انتخاب همسر
مهر زياد
نداشتن معيار هاي منطقي در انتخاب همسر
ترس از شكست در ازدواج


وضع جسماني و ظاهري
ترس از محدود شدن آزادي
سربازي
محل اشتغال اوليه


موانع ازدواج براي دختران
ادامه تحصيل
سختگيري والدين در امز موافقت با ازدواج
ترس از شكست در ازدواج


نداشتن معيارهاي منطقي در انتخاب همسر
وجود دختران قبلي در خانواده
وضع ظاهري و جسماني
فقر خانواده
آداب و رسوم سنگين


بالا رفتن توقعات و انتظارات دختران
موقعيت و منزلت خانواده در جامعه
تعهد زنان به اشتغال در مناطق خاص نظير : تعهد دانشجويان و مراكز تربيت معلم و اجبار آنان به خدمت روستا ها .
پيشنهاد مشكل گشايي و رفع موانع ازدواج توسط دانشجويان
1- تشكيل مراكز و كلينيك مشاوره اي ازدواج


2- كمك هاي مالي و اقتصادي با وام هاي دراز مدت
3- مساعدت دولت در واگذاري مسكن ارزان قيمت
4- پايين آوردن سطح توقعات طرفين و خانواده آنها
5- كاهش هزينه هاي مربوط به ازدواج و مراسم آنها
6- آموزش جوانان در آستانه ازدواج


7- ايجاد تسهيلات جهت اشتغال جوانان
8- تبليغ و گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه از طريق رسانه ها
بنايي كه در اسلام بنا نهاده نشده است كه از تزويج نزد خدا محبوبتر باشد . پيامبر اكرم (ص)
به طور كلي وظيفه ارتباطات زناشويي توجه به خانواده همسر شوهر, حمايت هاي دو طرفه و رضايت و استقلال زن و شوهري است و أنها ار از تعدي عوامل خارجي حفظ مي كند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید