بخشی از مقاله

چکیده

در پهنه گسترده ادبیات جهان، روابط مرد و زن از اعماق تاریک هوسبازی تا قلل رفیع مهرورزی و تلاش برای تشکیل خانواده به تصویر کشیده شده اند. با آمیختن نظریات تاریخ گرایی جدید و یافته های مطالعات فرهنگی، تاثیرات باورهای دینی و غیر دینی نویسندگان منتخب در شکل گیری آثار آنها آشکارتر می شود. هدف از این پژوهش، بررسی مصادیق اندیشه های دینی و غیر دینی در آثار ادبی و ترویج فرهنگ والای اسلامی است.

اهمیت این پژوهش در تبیین سبک صحیح زندگی و مبارزه با تهاجمات فرهنگی استکبار جهانی است. در پژوهش حاضر،روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی همراه با رویکرد تطبیقی می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند موفقیت در زندگی با تغییر نگرش های نادرست، زدودن افکار منفی و تمسک به ریسمان الهی دست یافتنی تر است.ادبیاتی آموزنده است که از سرچشمه تعالیم دینی چشیده باشد و متون آن راه صحیح زیستن را به مخاطبان نشان دهند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید