تحقیق در مورد اصول مدیریت کیفیت

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

اصول مديريت كيفيت

چكيده
اين سند هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي سري ايزو 9000-2000 كاربرد دارد را معرفي مي‌نمايد. مديريت ارشد هر سازمان مي‌تواند از اين اصول بعنوان چارچوبي براي راهنمايي سازمان خويش به منظور بهبود عملكرد ها استفاده نمايد.
منبع : Intrnational Organization for Standardization. 2006. Quality management principles. http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/understand/qmp.html
كليدواژه : كيفيت؛ مديريت كيفيت؛ استاندارد كيفيت؛ سيستم مديريت كيفيت؛ ايزو؛ بهبود عملكرد

اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus)
هر سازماني به مشتريان خود وابسته است و بايد نيازهاي حال و آينده آنان را درك نمايد و نيازمندي هاي مشتريان خود را برآورده نمايد. علاوه بر اين سازمان ها بايد براي عبور از انتظارات مشتريان خود برنامه ريزي و تلاش نمايند.


تمركز بر مشتري و درك نيازهاي حال و آينده او باعث پاسخگويي منعطف و سريع سازمان به فرصت هاي بازار و در نتيجه افزايش سود سهام و سهم بازار براي سازمان خواهد شد.
رضايت مشتريان با افزايش اثربخشي بكارگيري منابع سازمان، افزايش يافته و بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت مي گردد.
بكارگيري اصل تمركز بر مشتري عموما باعث مي گردد كه سازمان:
• براي درك نيازها و انتظارات مشتريان تحقيقات لازم را صورت دهد.


• از ارتباط اهداف سازماني با نيازها و انتظارات مشتريان اطمينان حاصل نمايد.
• ارتباطات درون سازماني را در راستاي نيازها و انتظارات مشتريان هدايت نمايد.


• رضايت مشتريان را اندازه گيري نموده و بر مبناي نتايج حاصل از آن اقدام نمايد.
• ارتباطات با مشتريان را به صورت سيستمي مديريت نمايد.
• از وجود توازن بين رضايتمندي مشتريان و ساير ذينفعان سازمان (نظير مالكين، كاركنان، سرمايه گذاران، انجمن ها و مجامع محلي) اطمينان حاصل نمايد.
اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership)


مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.
مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.
بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:


• نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود.
• اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد.
• ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت گردد.
• اعتماد ايجاد گرديده و ترس از ميان برود.


• كاركنان با منابع مورد نياز،‌ برخوردار از آموزش و آزادي عمل با داشتن مسووليت و پاسخگويي فعاليت نمايند.
• كاركنان براي نقش و سهم خود اميدوار و دلگرم گرديده و آنرا تشخيص دهند.
اصل سوم: مشاركت كاركنان (Involvement of people )


كاركنان جوهره سازمان بوده و مشاركت آنها باعث خواهد گرديد تا توانايي هايشان مزيت سازمان محسوب گردد. ايجاد انگيزه،‌ تعهد و مشاركت كاركنان نسبت به سازمان، نوآوري و خلاقيت در پيشبرد اهداف سازمان را به ارمغان خواهد آورد.


ايجاد مسووليت پاسخگويي كاركنان در رابطه با عملكردشان و همچنين ايجاد اشتياق در مشاركت و همكاري ايشان زمينه ساز بهبود مستمر در سازمان خواهد بود.
بكارگيري اصل مشاركت كاركنان در سازمان عموما باعث مي گردد كه:


• كاركنان اهميت همكاري و نقش خود را در سازمان درك كنند.
• كاركنان محدوديت هاي عملكردشان را شناسايي كنند.
• كاركنان مالكيت مسايل را پذيرفته و مسووليت حل آنها را عهده دار شوند.
• كاركنان عملكرد خود را در راستاي مقاصد و اهداف شخصي ارزيابي نمايند.


• كاركنان فعالانه فرصت هاي افزايش صلاحيت،‌ دانش و تجربه خود را جستجو نمايند.
• كاركنان آزادانه دانش و تجربيات خود را به اشتراك گذارند.
• كاركنان آشكارا در خصوص مسايل و عواقب آن بحث كنند.
اصل چهارم: رويكرد فرايندي (Process approach)


نتايج مورد نظر در سازمان هنگامي كه فعاليت ها و منابع مرتبط به صورت فرايندي مديريت مي شوند،‌ با اثربخشي بيشتر حاصل مي گردند. رويكرد فرايندي باعث هزينه كمتر و چرخه زماني كوتاهتر در استفاده از منابع بوده و نتايج بهبود يافته،‌ سازگار و قابل پيش بيني را براي سازمان به ارمغان خواهد آورد. همچنين رويكرد فرايندي بر فرصت هاي بهبود متمركز خواهد گرديد و آنها را اولويت بندي مي نمايد.


بكارگيري اصل رويكرد فرايندي در سازمان عموما باعث مي گردد كه:
• فعاليت هاي ضروري به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر به صورت سيستمي تعريف شوند.
• مسووليت و پاسخگويي براي مديريت فعاليت هاي كليدي به صورت شفاف ايجاد گردد.
• قابليت فعاليت هاي كليدي اندازه گيري و تجزيه و تحليل گردد.


• فصول مشترك فعاليت هاي كليدي در تعامل با بخش هاي سازمان شناسايي گردد.
• بر عواملي نظير منابع،‌ روش ها و مواد كه فعاليت هاي كليدي سازمان را بهبود خواهند بخشيد، تمركز گردد.
• ريسك ها، پيامدها و اثرات فعاليت هاي مشتريان،‌ تامين كنندگان و ساير ذينفعان ارزيابي گردد.


اصل پنجم: رويكرد سيستمي به مديريت (System approach to management)
شناسايي،‌ درك و مديريت فرايند هاي مرتبط به هم بعنوان يك سيستم، كارآيي و اثربخشي سازمان را در دستيابي به اهداف خود بهبود مي بخشد.
مديريت سيستمي با يكپارچه و مرتب نمودن فرايندها بعنوان بهترين روش دستيابي به نتايج مورد نظر، سازمان را از قابليت تمركز تلاش بر روي فرايندهاي كليدي برخوردار مي سازد و در ذينفعان سازمان اعتماد سازي به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ايجاد نموده و توسعه مي بخشد.


بكارگيري اصل رويكرد سيستمي به مديريت در سازمان عموما باعث مي گردد كه:
• يك سيستم براي دستيابي به اهداف سازماني در بهترين حالت كارآمدي و اثربخشي آن پايه ريزي گردد.
• بستگي دو طرفه بين فرايندهاي سيستم درك گردد.


• نقش ها و مسووليت هاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مشترك بهتر درك گرديده و از اين بابت موانع بين بخشي كاهش يابد.
• قابليت هاي سازماني درك شده و قيود منابع قبل از عمل ايجاد گردد.
• تعريف و هدف گذاري براي اينكه فعاليت هاي ويژه در يك سيستم چگونه بايد عمل نمايند.
• سيستم بر پايه اندازه گيري ها و ارزيابي هايش به صورت مستمر بهبود يابد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد اصول مدیریت و رهبری

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
اصول مدیریت و رهبریبه نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرداصول مديريت و رهبري ، و بررسي آن در كاركردهاي انساني و در محيطهاي صنعتي ، آموزشي و اداري است ؛ و آنچه كه در اين ميان قابل توجه بوده و هست ، عدم توجه ريشه اي به امر مديريت ، تغييرات مكرر مديران و مسئولان ، خالي بودن مقوله آموزش و علوم و فنون ج ...

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
269 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :اصول مدیریت آموزشیدانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:1- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.2- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.3- انواع تئوری های مدیریت را نام برده ، با هم مقایسه کند.4- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.اسلاید 2 :5- جایگاه نظریه در مدیریت ...

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه IT

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :توصیف کردن حوزه های مختلف دانش مدیریت کیفیت پروژه نامیده می شود و چگونگی حمایت آن از برنامه ریزی کیفیت ٬ تضمین کیفیت ٬ کنترل کیفیت و بهبود پیوسته تولیدات پروژهشناختن چندین gurus کیفیت یا founders بهبود کیفی (در گستره شرکت ) و نقش آن ها در شکل دهی کیفیت جهانی philosophiesتوصیف تعدادی از ابتکار کیفیتی ...

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :}بشریت امانتدار روی زمین  هست و فعالیت هایش عبادت است  و کار عبادت است واین مهم نیست برای امرار معاش و وابسته بودن روی خودت کار میکنی  در واقع  ارزش کار در استفاده و لذت بردن از بخشش های خداوند است برای سود رساندن به خودت و جامعه است.بنابراین  اصول اخلاقی کاری  در تلاش برای  کمال و جستجو برای پاداش ...

دانلود مقاله مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده:مدیریت کیفیت جامع, مدارس امروز را در مواردی نظیر؛ فرایند ارزشیابی و قبولی دانش آموزان, ارتقای جذابیت مدرسه نزد دانش آموزان و معلمان, بهبود برنامه های درسی و آموزشی, سرعت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بهتر و کاهش هزینه بهبودمی بخشد. مدارسی که فاقد بینش سیستمی و روش های اجرایی بوده و بر نیاز دانش آموزان و ...

دانلود فایل پاورپوینت ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حالت تحت کنترل بودن فرایند، حالت طبیعی یک فرایند تولید نیست. بلکه یک دستاورد است که باید با تلاش و کوشش مداوم، واز طریق از بین بردن تک تک علل متغیرهای فرایند به آن دست یافت. ادواردز دمینگ اسلاید 2 : بهبود مداوم کیفیت   تعاریف:    مشتري خارجي (خارج از دس ...

دانلود فایل پاورپوینت فرضها و اصول ارتقای مستمر کیفیت

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : فرايندها و سيستم ها منشاء بيشتر مشكلات مربوط به كيفيت مي با شند . سازمان:  پديده اجتماعي است كه بطور آگاهانه و هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس يك سري مباني دائمي فعاليت مي كند.  سيستم:  شامل مواد ، تجهيزات ، نيروي انساني ، سياستهاي روش كار و ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بطور كلي فرآيند بازرسي را مي توان به عنوان عملياتي كه وظايف آن عبارت است از : تعريف نمود. 1- تعين مشخصات لازم و روشهاي اندازه گيري براي بازرسي 2- تحقيق پيرامون ميزان مطابقت توليد با مشخصات طراحي شده 3- ارتباط اطلاعاتي با مسئولان ايجاد تصحيحات لازم در فرآ ...