بخشی از مقاله

تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی

 

مقدمه                                     

به منظور تهيه طرح طبقه بندي مشاغل و نظام پرداخت پويا و جامع از مدتها قبل مطالعات وسيعي در حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه شروع گرديده بود وهم زمان بااين كوشش ، دولت نيز به دنبال تغيير زير بنايي نظام پرداخت خود پيشنهادهاي متفاوتي را به مجلس ارائه مي نمود تا سرانجام نظام هماهنگ حقوق را به تصويب رسانيد تقريبا تمام موسسات دولتي و وابسته به دولت زير پوشش آن قرار گرفت.

دانشگاه كه همواره درجريان اين كوششها و تغييرات قرار داشت پس از بررسيهاي لازم در مورد سيستم هاي مختلف نظام پرداخت در سطح كشور مصمم گرديد كه نظام پرداخت دولت را محور خط مشي خود قرار داده ولي به منظور ايجاد انگيزه هاي بيشتر و جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و متعهد خود ضوابط را طوري تدوين نمايد كه ضمن سهولت در اجراي داراي پويايي و آينده نگري بوده و علاقمندي و پشتكار همكاران خود را نيز جوابگو باشد.

تعاريف

دانشگاه : عبارت از دانشگاه آزاد اسلامي است .

استخدام : عبارت از پذيرفته شدن شخص به خدمت در دانشگاه طبق ضوابط اين آيين نامه مي باشد.

كاركنان : كليه افرادي كه تحت عنوان شاغل رسمي يا قرار دادي ( اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت ) به موجب حكم استخدامي و يا قرارداد كار به خدمت دردانشگاه پذيرفته مي شوند كاركنان دانشگاه ناميده شده و براي مدت دائم و يا موقت به يكي از پستهاي سازماني منصوب مي شوند .

حقوق و مزايا : مبلغي است كه در برابر انجام كار واحد بر اساس نظام پرداخت دانشگاهي محاسبه و به طور ماهانه پرداخت مي شود.

مشاغل رسمي : مستخدم تمام وقتي است كه دوره آزمايشي خود را طي كرده و داراي حكم رسمي است.

مشاغل قراردادي : مستخدم تمام وقت يا نيمه وقتي است كه پس از طي دوره آزمايشي داراي قرارداد ساليانه و تحت پوشش ضوابط و مقررات بازنشستگي دانشگاه نخواهد بود مثل بازنشستگان به مامورين و مشاغلين ساير موسسات ومشاغلين غير تمام وقت .

ورود به خدمت

شرايط عمومي ورود به خدمت در دانشگاه به شرح زير است :

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران ( استخدام اتباع بيگانه تابع مقررات عمومي كشور است )
 • داشتن حداقل 18 سال و حداكثر 40 سال و براي مشاغل تخصصي 55 سال .
 • اعتقاد به يكي از اديان رسمي مقرر در قانون اساسي و معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
 • نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر و اعتياد به مواد مخدر.
 • داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي شود.
 • انجام خدمت وظيفه عمومي با داشتن معافيت قانوني دائم درصورت مشمول بودن.
 • دارا بودن حداقل گواهينامه پايان دوره ابتدايي يا گواهينامه تكميلي نهضت سواد آموزي .
 • دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر طبق ضوابط مربوط.
 • انجام گزينش اخلاقي.
 • انتخاب افراد براي استخدام در دانشگاه از طريق مصاحبه و درصورت لزوم آزمايش كتبي و ياشفاهي توسط مسوولان ذيربط انجام مي شود.

آيين نامه استخدام هيات علمي تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامي

ماده 1- هدف :

هدف از تدوين آيين نامه تامين هيات عملي دانشگاه از طريق استخدام متخصصان غير شاغل و بازنشسته كه ميلند به منظور تربيت و آموزش جوانان كشور با دانشگاه آزاداسلامي همكاري نمايند.

ماده 2- شرايط استخدام :

1-2- دارا بودن سلامت و توانايي جسمي لازم .

2-2- دارا بودن درجه فوق ليسانس در رشته مربوط.

3-2- قبولي در گزينش علمي و عمومي توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي .

ماده 3 – نحوه استخدام :

استخدام تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت پيماني ، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي به شرح زير مي باشد :

1-3- استخدام پيماني :

اعضاي هيات علمي كه مستقيما به واحدهاي دانشگاهي با سازمان مركزي مراجعه مي كنند، مي توانند حداكثر به مدت يك سال به استخدام پيماني دانشگاه آزاد اسلامي در آيند.

2-3- استخدام رسمي آزمايشي :

اعضاي هيات علمي از زماني صلاحيت علمي و عمومي آنان به تاييد سازمان مركزي دانشگاه رسيده باشد به استخدام رسمي آزمايشي دانشگاه در خواهند آمد.

3-3- استخدام رسمي قطعي :

اعضاي هيات علمي پس از گذراندن مرحله استخدام رسمي آزمايشي در صورت داشتن صلاحيت كافي به تشخيص سازمان مركزي به استخدام رسمي قطعي دانشگاه آزاد اسلامي در مي آيند مدت زمان لازم براي صدور حكم رسمي از بدو استخدام ( به صورت پيماني و رسمي آزمايشي )حداقل سه سال مي باشد.

تبصره 1: در موارد خاص كه متقاضيان مستقيما به واحدهاي دانشگاهي مراجعه مي نمايند. واحدهاي دانشگاهي مي توانند پرونده متقاضيان را تكميل نموده و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ مراجعه جهت بررسي علمي و عمومي به سازمان مركزي ارسال دارند.واحدها نيز در صورت نياز مي توانند اينگونه متقاضيان را براي مدت دو نيم سال تا اعلام نتيجه صلاحيت هاي علمي و عمومي از طرف سازمان مركزي براساس قرارداد به كارگيرند.

تبصره 2 – در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ اعلام وصول مدارك كامل اعضاي هيات علمي پيماني به هردليل پاسخ مثبت يا منفي از طرف سازمان مركزي اعلام نشود واحدها راسا مي توانند نسبت به استخدام رسمي آزمايشي آنان اقدام و يك نسخه از حكم مربوطه را به سازمان مركزي ارسال دارند به حال استخدام رسمي قطعي اعضاي هيات علمي منوط به طي مراحل گزينش علمي و عمومي آنان از طريق سازمان مركزي خواهد بود.

تبصره 3- فارغ التحصيلان در مقاطع فوق ليسانس و دكتري مي توانند با استفاده از مزاياي طرح قانوني خدمت مشمولان متخصص تعهدات نظام وظيفه عمومي خود را دانشگاه آزاد اسلامي بگذرانند تعهد خدمت اينگونه متقاضيان به دانشگاه آزاد اسلامي در تهران و شهرستانهاي درجه يك ومراكز استان 2 سال به انضمام دوره خدمت سربازي و براي مناطق محروم يكسال به انضمام دوره مزبور خواهد بود.

تبصره 4 – در صورتي كه در مدت زمان استخدام پيماني صلاحيت عضو هيات علمي مورد تاييد قرار نگيرد واحد مربوطه ملزم به فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده 4- وظايف اعضاي هيات علمي :

اعضاي هيات علمي موظفند به ميزان ساعات تعيين شده در ماده 5 اين آيين نامه به انجام وظايف مشروحه زير بپردازند :

1-4- تدريس دروس مطابق برنامه دانشگاه.

2-4- عهده دار شدن راهنمايي دانشجويان .

3-4- انجام امور پژوهشي درزمينه هاي مربوط با پيشنهادرئيس واحد دانشگاهي و تاييد سازمان مركزي.

4-4- انجام ساير امور كه از طرف واحد درارتباط با آموزش به وي محول مي شود.

ماده 5 – تعداد ساعات كار موظف :

1-5- تعداد ساعات كار موظف در هفته ( تدريس و غير تدريس ) براي اعضاي هيات علمي تمام وقت 32 ساعت مي باشد.

2-5- تعداد ساعات تدريس اعضاي هيات علمي تمام وقت ، 10 ساعت در هفته خواهد بود.

3-5- حداقل ساعات تدريس براي روسا و معاونين واحدها كه به عضويت هيات علمي در آينده و ( داراي درجه دكتري يا فوق ليسانس مي باشند ) به ترتيب 4 ساعت و 6 ساعت خواهد بود كه با تدريس ساعات مزبور حقوق كامل ( منظور از حقوق بر مبناي 10 ساعت تدريس است ) دريافت خواهند داشت و براي مسئولين ( روساي تمام وقت گروههايي كه عضو هيات علمي هستند در واحدهاي بسيار بزرگ و بزرگ بين 6 تا 10 ساعت و به تشخيص رئيس واحد و تاييد سازمان مركزي ) تعيين مي گردد.

حداقل ساعات تدريس اعضاي هيات علمي شاغل در سازمان مركزي بنا به پيشنهاد معاونت مربوط و تصويب رياست دانشگاه تعيين خواهد گرديد.

4-5- چناچه عضو هيات علمي بنا به تشخيص رئيس واحد دانشگاهي مربوط لازم باشد بيش از ساعات موظف تعيين شده در هفته تدريس نمايد به تعداد ساعات تدريس اضافي از ساعات موظف غير تدريس در هفته وي كسر و برابر آيين نامه حق التدريس مابه تفاوت حق التدريس ساعتي و ساعات كار غير تدريس را دريافت خواهند داشت.

5-5- در صورتي كه عضو هيات علمي بنا به نياز لازم باشد خارج از ساعات موظف خود كار غير تدريس نمايد حق الزحمه وي به ازاي هر ساعت كارغير تدريس عبارت از مجموع حقوق پايه ( 4 ساعت تدريس در هفته ) به اضافه سوابق تدريس دانشگاهي ، به اضافه مزاياي مخصوص تقسيم بر 150 خواهد بود .

6-5- هر عضو هيات علمي نبايد كمتر از ساعات تعيين شده تدريس نمايد.

 

ماده 6 مزاياي مخصوص :

1-6- به منظور جذب متخصصان مورد نياز دانشگاه آزاد اسلامي به ويژه در نقاط محروم كشور مي توان تا ميزان دويست درصد حقوق پايه به عنوان مزاياي مخصوص به حقوق و مزايا به شرح زير اضافه نمود:

الف – تاميزان 30 درصد نقاط غير محروم و 50 درصد نقاط محروم به تشخيص رئيس واحد .

ب – علاوه بر بند الف تا ميزان 50 درصد نقاط غير محروم و محروم به تشخيص رئيس منطقه .

پ – علاوه بر بند الف و ب بالا تا ميزان 120 درصد نقاط غير محروم و 100 درصد در نقاط محروم بنا به درخواست واحد از طريق رئيس منطقه و تائيد رياست دانشگاه .

ماده 7 – فسخ قرار داد در مورد افضاي هيات علمي پيماني :

1-7- دانشگاه مي تواند بايك ماه اعلامي قبلي ابلاغ اعضاي هيات علمي پيماني را فسخ نمايد.

2-7- عضو هيات علمي پيماني مي تواند حداقل يك ماه قبل از پايان هرسال تحصيلي نسبت به فسخ قرار داد يا اعلام همكاري درنيمسال بعد تصميم خود را كتبا به اطلاع واحد دانشگاهي برساند.

 

ماده 8 ميزان حقوق و مزايا :

1-8- حقوق اعضاي هيات علمي بر اساس 10 ساعت تدريس در هفته تعيين مي گردد.

تبصره 1- حقوق پايه دانشيار عبارت است از حقوق پايه استاديار به اضافه 10 در صد آن .

تبصره 2- حقوق پايه استاد عبارت است از حقوق پايه استاد يار به اضافه 20 در صد آن .

تبصره 3- حقوق پايه براساس 4 ساعت تدريس در هفته محاسبه مي گردد.

تبصره 4- منظور از حقوق كامل : حقوق براساس 10 ساعت تدريس در هفته و منظور از حقوق پايه حقوق بر اساس 4 ساعت تدريس در هفته است.

2-8- حق سرپرستي وساير پرداختها مطابق آيين نامه مربوط و جدول امتيازات واحدها خواهد بود.

3-8- سوابق تدريس دانشگاهي و پيش دانشگاهي اعضاي هيات علمي قبل از استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي و نيز سوابق تدريس آنان در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس جدول ضميمه محاسبه و بر اساس آن مرتبه و پايه علمي اعطا مي شود.

4-8- حق فرزند ، مسكن و خواربار طبق ضوابط دانشگاه تعيين مي شود اين مزايا تنها به اعضاي هيات علمي تمام وقت تعلق مي گيرد.

ماده 9- مرخصي استخقاقي واستعلاجي :

1-9- مدت مرخصي استحقاقي ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي كه با دانشگاه همكاري دارند يك ماه در سال با كليه حقوق و مزاياي مربوط خواهد بود و زمان آن به جز تعطيلات تابستاني به وسيله گروه آموزشي و تاييد رئيس واحد دانشگاهي تعيين مي گردد.

2-9- مرخصي استحقاقي قابل ذخيره براي سالهاي بعد خواهد بود و در موارد بسيار ضروري چنانچه واحد دانشگاهي نياز داشته باشد مي تواند ايام مرخصي استحقاقي عضو هيات علمي را باز خريد نمايد.

3-9- استفاده از مرخصي استعلاجي به مدت 4 ماه در سال با حقوق و مزاياي كامل خواهد بود.

 

آيين نامه مرخصي هاي كاركنان اداري

 

هدف

ماده 1- به منظور تامين آسايش و رفاه حال كاركنان اداري استفاده از مرخصي و مزاياي مشروحه زير برقرار و براي اجراي هماهنگ و يكنواخت در سطح دانشگاه آزاد اسلامي آيين نامه آن به مورد اجرا گذارده مي شود:

تعاريف

ماده 2- گليه كاركنان اداري دانشگاه كه به هر نحو جهت استقال به كار در دانشگاه آزاد اسلامي به طور تمام وقت يا نيمه وقت استخدام شده يا مي شوند مشمول اين مقررات بوده و جهت اختصار ، استفاده  از اين مقررات فارغ از مرتبه شغلي و عنوان سازماني (( مستخدم )) ناميده مي شود.

ماده 3- منظور از كاركنان اداري در اين مقررات كليه كاركنان دانشگاه به استثناي اعضاي هيات علمي مي باشند.

ماده 4- كاركنان نيمه وقتب مذكور در اين آيين نامه مستخدميني هستند كه طبق قرار دادهاي مربوطه كمتر از 44 ساعت و حدقل 22 ساعت درهفته اشتغال به خدمت دارند.

ماده 5- سرپرست مربوطه ، مدير ، يا رئيس يا مسئول هر قسمتي است كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن قسمت ، حق اظهار نظر درباره مرخصيهاي مستخدمين حوزه سرپرستي خودر ا داشته و يا اختيار اخذ تصميم درباره آن نيز به او تفويض شده باشد.

ماده 6- انواع مرخصيهاي كاركنان اداري به طور كلي به استحقاقي – استعلاجي – بدون حقوق تقسيم و شرح هر يك به ترتيب زير خواهد بود.

ماده 7- استفاده از هرنوع مرخصي موكول به در خواست مستخدم و موافقت دانشگاه و صدور حكم توسط كارگزيني مي باشد.( طبق نمونه هاي پيوست )

ماده 8 – مستخدمين دانشگاه مذكور در ماده 2 در برابر يكسال خدمت ، استحقاقي يكماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مستمر دريافتي را دارند.

ماده 9- استفاده از نيمي از مرخصي استحقاقي سالانه الزامي است چناچه استفاده از مرخصي مذكور در همان سال ناشي از عدم موافقت دانشگاه با در خواست مرخصي مستخدم به مقدور نگردد وجه آن پس از درخواست مستخدم در واحدها با تصويب رئيس واحد و در سازمان مركزي با تصويب معاونت اداري و مالي قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 10 – نيمه ديگر مرخصي استحقاقي سالانه در صورت عدم استفاده ذخيره مي گردد و حداكثر ميزان ذخيره مرخصي در طول خدمت سه ماه خواهد بود.

ماده 11- حداكثر مدتي كه مستخدم در يكسال مي تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي ذخيره شده سنوات خدمت قبل استفاده نمايد. جمعا دو ماه مي باشد.

ماده 12 – در خواست تمديد مرخصي استحقاقي ، در حال مرخصي بلامانع است لكن استفاده از آن به هر حال موكول به وجود استحقاق و موافقت دانشگاه مي باشد.

ماده 13 – در صورت بازنشستگي – از كارافتادگي – ترك كار – اخراج يا فوت مستخدم كليه وجوه مرخصي ذخيره شده وي تا روز قطع خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مستمر دريافتي محاسبه و پرداخت مي گردد.

تبصره – در صورت فوت مستخدم وارث قانوني وي ذيحق به دريافت وجوه مذكور مي باشند.

ماده 14- استفاده از مرخصي كمتر از يك روز كار بلامانع است . در اين صورت ساعات مرخصي استفاده شده درهرماه توسط كارگزيني محاسبه و جزو مرخصي استحقاقي منظور مي شود استفاده از مرخصي ساعتي موكنول به دخواست مستخدم و تاييد سرپرست مربوط خواهد بود.

ماده 15 – به دوران مرخصي بدون حقوق و ايام تعليق مرخصي استحقاقي تعليق نمي گيرد.

ماده 16 –عدم حضور مستخدم در محل كار خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به علل مشروحه زير باشد بنابه اعلام مستخدم و ارئه مدرك مثبته موجه شناخته شده وغيبت مستخدم بر حسب علت جزء مرخصي استخقاقي يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم صادر خواهد شد در غير اينصورت غيبت غير موجه محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد شد:

الف – بيماري مستخدم

ب- صدمات ناشي از حوادث كه به مستخدم يا پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد .

ت- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يافرزندان مستخدم

ث – فوت همسر

ج – ازداوج مستخدم يا فرزندانش

چ- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات

ح- ساير موارد اضطراري ناشي از عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار مسخدم باشد.

ماده 17- روزهاي تعطيل بين ايام مرخصي جزء مرخصي محصوب خواهد شد.

مرخصي استعلاجي :

ماده 18- هرگاه مستخدم بيمار شود آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراقب ر ادر كوتاهترين مدت به دانشگاه اعلام و متعاقبا گواهي پزشك معالج خود را ارائه نمايد.

ماده 19- چنانچه مستخدم بيمار مشمول مقررات كار و تامين اجتماعي باشد با وي مطابق مقررات مذكور رفتار خواهد شد و به موجب همان مقررات درصورت عدم اشتغال به كار حقوق و مزايا و فوق العاده خواهد شد و به موجب همان مقررات در صورت عدم اشتغال به كارحقوق و مزايا و فوق العاده مستمروي به استثناي سه روز اول بيماري از بودجه دانشگاه قطع وبراي به بقيه مدت مستحق ديافت غرامت دستمزد ايام بيماري از محل صندوق تامين اجتماعي خواهد بود.

ماده 20- مدارك پزشكي مورد قبول و عمل سازمان تامين اجتماعي و خدمات درماني دربازه مستخدم بيمار از حيث احراز بيماري و علت عدم اشتغال به كار و صدور حكم مرخصي استعلاجي براي دانشگاه نيز اعتبار خواهد بود.

ماده 21- هرگاه مستخدم بيمار، مشمول مقررات تامين اجتماعي نباشد اعلام بيماري و گواهي پزشك معالج وي توسط سرپرست مربوطه جهت صدور حكم به كارگزيني ارسال مي شود.

آيين نامه فوق العاده روزانه (ماموريت )

ماده 1- ماموريت عبارت از وظيفه موقتي است كه غير از وظيفه شاغل در پست سازماني خوددر خارج از محل اصلي كار به وي محول شود.

ماده 2- مامور به كسيب اطلاق مي شود كه به دستور كتبي مسئوولان دانشگاه ( حكم ماموريت ) براي مدت معين و به منظور انجام كاردانشگاه به خارج از محل اصلي كار خود كه حداقل 100 كيلو متر با آن فاصله داشته اعزام شود.

ماده 3- موضوع ، محل ، مدت به تاريخ شروع و خاتمه ماموريت ، نوع وسيله نقليه رفت وبرگشت در حكم ماموريت كه به امضاي مقامات مجاز دانشگاه مي رسد مشخص مي گردد.

ماده 4- حكم ماموريت در 4 نسخه ( نسخه مامور – اموراداري يا كارگزيني – امور مالي –دبيرخانه ) تهيه و صادر مي گردد.

ماده 5- درخواست اعزام شاغل به ماموريت توسط مسوول مستقيم وي صورت مي گيرد و موافقت با انجام آن در واحدهاي دانشگاهي عهده رئيس واحد ودر سازمان مركزي حسب مورد به عهده رياست دانشگاه و يا معاونان دانشگاه خواهد بود.

ماده 6- مامور در مدت ماموريت در حال اشتغال بود و هرگونه اتفاقي كه براي او حادث شود به عنوان حادثه ضمن خدمت تلقي مي شود.

ماده 7- ( تهيه وسيله نقليه و يا بليت هواپيما- قطار – اتوبوس و غيره به عهده دانشگاه مي باشد و در صورت تهيه بليت توسط مامور هزينه آن در مقابل اسناد مثبته به وي پرداخت مي شود) و چنانچه ماموريت ب اموفقت دانشگاه با وسيله نقليه شخصي انجام شود هزينه سفر ب هازيا هر كيلومتر 20 ريال حسب جدول بين شهري وزارت راه وترابري پرداخت مي شود.

ماده 8- ميزان فوق العاده روزانه مامورين غير عضو هيات علمي   جمع حقوق و مزاياي مستمر آنها خواهد بود مشروط بر اينكه حداقل از 000/35000 ريال براي هر روز كمتر نباشد.

ماده 9- در صورتي كه مامور براي انجام ماموريت خود ناگزير به اقامت شبانه باشد بابت هرشب هزينه اقامت مبلغ 000/3000 ريال به عنوان حق بيتوته به وي پرداخت مي شود.

تبصره – ماموريتي كه ساعت برگشت روز پايان ماموريت آنها به دلايل موجه بعد از نيمه شب بينجامد، در صورتي كه صبح روز بعد در محل كار خود حاضر شوند براي آن شب حق بيتوته دريافت خواهند كرد.

ماده22- دانشگاه مي تواند به منظور احراز بيماري تعيين طول مدت معالجه يااستراحت ، نظريه پزشك معتمد دانشگاه را استعلام و يابيمار ر اجهت معاينات پزشكي به ايشان معرفي نمايد و پس از احراز ، نسبت به صدور حكم مرخصي استعلاجي اقدام نمايد.

ماده 23- حداكثر مدت مرخصي استعلاجي ، مستخدمين غير مشمول مقررات تامين اجتماعي كه به تشخيص دانشگاه ناشي از حوادث حين انجام وظيفه باشد سه ماه و درغير آن يك ماه در سصال خواهد بود ومدت مذكور با استفاده حقوق و مزايا مي باشد.

ماده 24 – مخارج معالجه صدمات كه در راه انجام وظيفه به مستخدمين وارد مي ستود توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد تشخيص ميزان مخارج بر حسب مدارك مثبته كه مستخدم ارئه مي نمايد با دانشگاه بوده و نظر دانشگاه در اين خصوص ملاك اعتبار خواهد بود.

ماده 25 – مدت مرخصي استعلاجي مستخدمين زن به مناسب زايمان جمعا 12 هفته با استفاده از حقوق و مزايا و با توجه به شرايط و مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد مشمولين قانون تامين اجتماعي در مدت مذكور از غرامت دستمزد كمك با بارداري استفاده مي نمايند ودراين مدت حقوق ومزاياي ايشان از بودجه دانشگاه قطع مي گردد.

مرخصي بدون حقوق

ماده 26 – استفاده از مرخصي بدون حقوق با شرايط زير ممكن خواهد بود :

 • دارابودن حداقل يكسال سابقه خدمت
 • نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره شده
 • احراز ضرورت استفاده از مرخصي توسط دانشگاه
 • ادامه بيماري متجاوز از مدت مرخصي استعلاجي

ماده 27- حداكثر مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق يك ماه درسال و حداكثر سه ماه درطول خدمت خواهد بود.

ماده 28- استفاده از مرخصي بدون حقوق بيش از مدت فوق الذكر منوط به تصويب رياست دانشگاه خواهد بود.

مقررات مختلف :

ماده 29- ترتيب و نحوه استفاده از مرخصي درباره مامورين خدمت در دانشگاه طبق مقررات سازمان متبوع خود خواهد بود و در مورد ساير مستخدمين مانند پاره وقت و امثال آن بايستي ضمن قرارداد خريد خدمت آنان پيش بيني و حسب مورد اقدام شود. ( كه حداكثر آن از يكماه در سال تجاوز نمي نمايد)

تبصره – رعايت حداقل شرايط مذكور در مقررات قانون كار درباره اين دسته از مستخدمين الزامي است .

ماده 30 – احكام مرخصي در 5 نسخه به شرح زير تهيه و صادر مي گردد.

 • نسخه مخصوص مستخدم
 • نسخه مخصوص قسمت متبوع مستخدم
 • نسخه امور مالي
 • نسخه كارگزيني
 • نسخه دبير خانه

آيين نامه حضور و غياب

از آنجا كه يكي از اصول پيشبرد اهداف سازماني وجود انضباط و ارج نهادن به وقت است . لذا رعايت آن هم از اهم وظايف هر شاغل به شمار رفته و در صورت عدم اجراي آن حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگي شالوده يك سازمان ودانشگاه خواهد شد ، بنابر اين مقررات زير با هدف فوق تيه و تدوين يافته است :

بخش الف اصول كلي

ماده 1- ساعات كار تمام وقت كاركنان غير اعضاي هيات علمي 44 ساعت و اعضاي هيات علمي تمام وقت 32 ساعت در هر هفته است .

تبصره 1- اعضاي هيات علمي كه علاوه بر 32 ساعت كارتمام وقت ، اضافه كار در احكام آنان پيش بيني شده ملزم هستند به ميزان ساعات تعيين شده در احكام خود در هفته همكار ي نمايند.

تبصره 2- كاركناني كه قرار داد نيمه وقت و يا پاره وقت با دانشگاه دارند براساس مقاد قرارداد في مابين همكاري مي نمايند.

ماده 2- شروع كار روزانه  صبح لغايت 15 وروزهاي پنج شنبه 13 بعد از ظهر خواهد بود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید