بخشی از مقاله

اسکیت و داوری


تاریخچه اسکیت :
اسکیت امروزه یکی ازورزشهای مهیجی است که تاریخچه ی آن بر می گرددبه دهه 1700 میلادی که توسط یک نفربه نام ژوزف مرلین ابداع شد که این ورزش را ابتدا به روی یخ آغاز کرده بود و در نظرداشت راهی هم برای اسکیت درتابستان پیدا کند .


ایده ی او برای اتصال چرخ های چوبی به زیرکفش هایش خوب بودولی بارها به زمین می خوردو از طرفی ایستادن ودورزدن نیز کمی مشکل بود.بعد از ا ن نوع دیگری ازکفش اسکیت درسال1819 در فرانسه ابداع شدو سپس در سال 1823 ایکا انگلیسی به نام رابرت جان تایرز کفش اسکیت 5 چر خه را اختراع کردلیکن مشکل چرخیدن و توقف کردن همچنان باقی بود.چونن کفش ها ازآهن ساخته شده بودند و بسیاربی ثبات بودند .


کفش اسکیت امروزی توسط 2 بایکن هااکی امریکایی به نام های اسکات و به نان اولسون ساخته شد واین کفش راحت ، سریع و سبک بودند.به خاطرآشنایی این افراد بامشکل کفشهای که دارای چرخ های اهنی بودند کفش های ابداع شده توسط آ نان دارای ترمز بودند وچرخش را برای آنها آسان می کردوآنها نام این کفش ها را Rollerblade نهادند.


انواع کفش و وسیله های اسکیت :
1. کفش گوات: که به آن چهار چرخ یا رولر نیز می گویند.
2. کفش این لاین : کفشی است که چر خهایش در کی خط باشد .


3. تخته
درکفش گوات ترمزجلوی کفش می باشددرحالی که ترمزکفش این لاین درعقب آن است .
کفشهای اسکیت و ویژگی های آن :
یک اسکیت به روز دارای لایه ای خارجی وسخت می باشدکه ایجادمحافظت می کند واین اسکیت هابه وسیله بدنه یا قلاب بسته می شوند .
چر خ ها :اندازه چرخ هابرحسب میلی متر تعیین می شوند وهر چه این چرخ ها بزرگترباشد سریع تراندهمچنین چرخها بر اساس سختی نیز از74A تا93A طبقه بندی می شوندهرچه این عددکوچکتربا شدچرخ نرمتراست . چرخها دارای بلبرینگ می باشندکه نتیجه آن راحت اسکیت کردن است .برای تعویض بلبرینگ ها می توانید از آچارسه طرفه استفاده کنید وبرای تمیز کردن آنها هم بایدازپارچه خشک استفاده کرده واین بلبرینگ ها درغلافی قرار دارند که از ورودگرد وغبار به داخل انها جلو گیری می کند.
تشکیلات اسکیت در ایران و جهان :
اسکیت قدرتی جهان بیش از 300 سال می باشد که در جریان است و در کشور ایران به صورت خیابانی و غیرتشکیلاتی وخود اموز وجود داشته است تا اینکه درسال 73 تشکیلات انجمن اسکیت مشهد که زیر مجموعه فدر اسیون ان جمن های همگانی بوده است تشکیل د از این به بعد به طور متناوب مسابقات سرعت و استقامت و گاهی نمایشی تشکیل شد .
درسال84 ( اول تیرماه)به دلیل تشخیص نیازوضرورت انجمن به فدراسیون ارتقاء پیدا کرد ( انجمن 2/1 فدراسیون می باشد )
اسکیت در دنیا 2 تشکیلات دارد :


1. ف دراسیون جهانی اسکیت FIRS
2. کنفدراسیون اسکیت ( در قاره ها )CARS


که د داخل کشور ایران به ترتیب ک فدر اسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران (IRTRS ) هیأت اسکیت استان و هیأات اسکیت شهرستان اضافه می شود .
فدراسیون جهانی اسکیت (FIRS) و کنفدراسیون اسکیت آسیا زیر مجموعه دارد . که شامل : سرعت ، نمایشی وهاکی می باشد .
امادر کشورایران این 3 رشته به چهار رشته تبدیل شده است چهارم اسکیت برد و اگر سیو است . این رشته در خارج از ایران زیر مجموعه E-Sports می باشد .
( دو چرخه سواری) BMX


( اسکیت ) اسکیت برد E-Sports
( وهنوردی ) سنگنوردی
انواع مسابقات وداروی آنها :


اگرکسیوشا مل 4 رشته ی : پارک –BigAir  Vert Best.t می باشد .
پارک : بازیکنان را براساس قر عه کشی می چینند این بازیکنان حتماض با یستی از ک لاه است فاده کنند و به بازیکن اجازه داده می شود در 2 زمان 1 دقیقه ای به اجازی مهارت های خود بپردازند .


نمره از 100 داده می شود در یک چنین مسا بقانتی در طح کیفی خوب 5 داور شرکت می کنند به این ترتیب که هر 5 داور امتیازهای خود را یادداشت کرده و سپس Max وMin نمره ها را حذف می کنند و از بین 3 عدد مانده میانگین انها را اعلام می نمایند .


در مسابقات پارک 10 نفر به مر حله ی بعد می روند ( فینال )و دوباره هر کدام از ان 10 نفردر2 زمان 1 دقیقه ای اجرای مسابقه می کنند و سیله هایی که در مسا بقات پارک و جود دارند دارای ورجه ی سختی ساده – متوسط و سخت می باشند . در یک چشن م سابقاتی معیارهای نمره دادن عبارتند از : سختی وسیله – زیبایی اجرا – هماهنگی حرکات ترتیب و استمرار در اجرا .


Best.t ابتدادا ور تمام بازیکنان را فرا می خواند از 30 وسیله که در انجا حا ضر است دا ور یک وسیله را انتخاب می کند و تمام بازیکنان بادی در 3 دقیقه روی و سیله مورد نظر اجرای فن نمایند در اینجا ممکن است بازیکنی 10 حرکت روی ان وسیله انجام دهد یا بیشتر در هر حال داور طبق معیارهای تیین شده به حر کات ادامه خواهد داد . این مس ابقه هم چنان ادامه دارد به این ترتیب که پسا ز مدتی استراحت داور وسیله یا ایستگاه شماره 2 را اتخاب می کند که نسبت به ایستگاه شماره 1 کمی مشکل تر است . دوباره بازیکن طبق روند گفته شده به اجرای مسابقه می پردازد . پس از آن هم به ایستگاه شماره 3 می روند . سپس داوران مجموع نتایج این 3 ایستگاه را اعالام می کنند .


Vert: ( یا همان U) وسیله ای نیم دایره ای است که که ار تفاع ان بین 3 تا 5 متر می باشد ولی معمولاً 5/3 تا20/4 بوده است و در این مسابقه به بازیکنان اجازه داده می شو ندکه 3 بار هر کدام 1 دقیقه اجرا داشته با شند . بازیکن با شروع استارت 1 دقیقه اجرامی کند و بعد از S50 صدای زنگ به صدا در می اید که بدین معناست که تنهاs 10تا پایان وقت با قی مانده است در این مسابقه نیز نمره از 100 داده می شود که 10 نفر به مر حله ی بعدی می روند .
BigAir (پرش ارتفاع)


طبق شکل روبرو ار تفاع پرش را تعیین می کنند.
بازیکنان پرش خودرا انجام می دهند و بعد از 10 سانت -10 سانت ارتفاع را افزایش می دهند این مسابقه مرحله ی فینال نداردو کسی که بیشترین ارتفاع را پریده با شد انتخاب می شوند .
هاکی :


منشا ئ هاکی اب اسکیت های روی یخ می باشد . زمین هاکی 20 تا 30 متر عرض و 40 تا60 متر طول دارد . هاکی یک بازی تیمی است و تعداد تیم 16 نفر می باشد2 نفردروازه بان و14 نفر بازیکن ازآنجایی که این بازی خیلی سریع می باشدبه خوردفیزیکی آن هم زیاد است فقط در2 نیمه ی 15دقیقه ای بازی می شود . هاکی شامل دو نوع است :
1. این لاین هاکی : توپ گرد و تخت چون سرعت بازی زیاد است.
2. کوات هاکی : توپ کاملاً گرد چون سرعت بازی کم است .
نحوه اجرای مسابقات :


قوانین اسکیت سرعت توسط CIC تعیین می شود وCIC سالانه ازداوران امتحان می گیرد که در 3 نوع کتبی =- مصاحبه و عملی اجرا می شوند زبان اسکیت نیز انگلیسی یا اسپانیایی است و کشورهای بای میزان شدن در مسابقات با یستی 4 سال قبل از م سابقات برای فد را سیون جهانی اعلام آمادگی کنند .
مسابقات در 2 دوره جوانان وبزرگسالان اجرا می شود .

مسابقات

که بایستی از هر رده تنها8 نفر شرکت کنند به طوری که جمعاًیک کشور می تواند 32 نفر بازیکن همراه داشته با شد که شامل 16 دختر و 16 پسر می باشد (8 دختر جوان +8 دختر بزرگسالان و 8 پسر جوان و 8 پسر بزرگسالان)
در مسابقات به ترتیب جوانان دختر ، جوانان پسر بزرگسالان دختر . هر تیم در هر رشته حداکثر می تواند 2 نفر را شرکت دهدو دو شب قبل مسابقات جلسه هماهنگی بین اع ضای شرکت کننده در FIRS یا CIC وکشور میزبان بر گذار می شود . در همان جلسه برای ترتیب تیم ها نیز تصمیمی گرفته می شود در رشته های 200 و300 افرادرا بر حسب ضعیف یا قوی بودن شرکت می دهند ( ابتدا ضعیف) و در مر احل بعد از 300 نیز بر حسب نتایج بد ست آماده در 300 عمل می کننند


مسابقات پیستر:
پیست زمینی با محیط داخلی 200 مترمربع است که می تواند عر ضی بین 5 تا 8 متر داشته با شد برای اجرای مسابقات جهانی نبادی از 6 متر کمتر با شد ست می تواند مسطح یا شیب دار باشد . که این شیب ها در قسمت های طولی می باشد میزان این شیب ها بین 10% تا 17% است محیط زمین نباید از 120 کمتر و از 400 بیشتر باشد در یک چنین مسابقاتی حاشیه زمین ( به طورسرتاسری ) چوب به ار تفاع 30 سانتی متر قرار دارد و نقش این چوب ضربه گیری است به طوری که اگر کسی در حین مسابقه تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد و با خوردن به این چوب از صدمه کفش او جلو گیری می شود و همچنین بیشتر سرمی خورد


در این ماده ها سنسور نیست بلکه بین 2 خط 60 سانتی متر می ایستد و در هنگام زدن سوت استارت 15 ثا نیه فرصت داده تا حر کت کند .
300 متر : این مسابقه در 2 مر حلاه مقدماتی و نهایی برگزار یم شود به طوری که 12 نفر به مر حله ی نهایی راه می یابند و در مر حله ی نهایی ترتیب اجرای مسابقه از نفر 12 به نفر اول است . در 300 متر 3 بازیکنن را صدا می زنند واگر 15 ثانیه و نرفت یک خطا برای او محسوب یم شود . اگر خطا های او به 3 عدد رسید از مسا بقه حذف می شود یعنی خطای سوم را گرفتن معادل است با حذف شدن .


500 متر: 2 دور و نیم می باشد ( بر حسب 200متر) 500 متر پیست یه صورت گروهی است ( گروه های 5 تا 8 نفره ) ودر این مسابقه بازیکنان رابر اساسرکورد های آنها در 300 مترمی چینند (به صورت مارپیچ)


این مسابقه در 4 مرحله ی : موقدماتی -4/1 نهایی - نیمه نههایی و نهایی بر گزار می شود . هر چه امتیاز فرد در 300 متر بیشتر باشد د هنگام قرار گرفتن در خط استارت به مرکز داییره نزدیک تر است و اگر قرار با شد بازیکنان در 2 ردیف چیده شوند بازیکنانی که امتیاز بهتری دارند در ردیف جلو تر قرار می گیرند .
خطا ها در یک مسابقه گروهی :
1. خطاهایی که منجر به اخطار می شوند .


2. خطاهایی که منجر به اخطار نمی شوند .
خطاهای اخطاری:
خطا هایی که شدت انها کم است ومنجر به به آسیب و یا تا خیر دررکورد دیگر بازیکنان نمی شود .(2 بار خطا سومی اخراج )
خطاهای اخراجی : خطا هایی که با عث آسیب دیدن فرد م شود و یا تغییر در رکوردها ایجاد می کند .
آنزمان که اولین نفر از مسابقه زودتر از همه وارد یکی از مانده به آخر شد . استارت 500 متر یا وتپانچه صورت می گیرد . زمانی که تپانچه زده شد سنسور وصل می گردد.
1000 متر: این ماده تنها در پیست برگزار می شود وبه صورت گروهی در 3 مر حله ( مقدماتی – نیمه نهایی - فینال ) به عنوان مثال از بین 32 نفر شرکت کنده در مقدماتی که در 5 گروه 8 مفره شرکت کرده اند ( البته 2 گروه 7 نفره می شود) 16 نفر به مر حله ی مقدماتی بعد بروند . مثلاً 2 گروه8 نفره و در این مر حله ( نمیه نهایی ) 2 نفر اول 62 نفر دیگر به مر حله ی فینال می روند . یعنی 8 نفر فینال را برگزار می کنند.
در1000 متر پیست نقطه ی شروع و پایان روی یک نقطه است در زمین200 متر باید 5 دور بزند .


10000 متر : 10000 متر حذفی است که در نهایت 5 تا 10 نفر با قی می مانند وبا قی حذف می شوند (50 دور در 200متر ) د این مسابقه که یک مر حله ی است از هر کشور 2 نفر شرکت می کنند براساس تعداد شرکت کننده ها دوره هایی که در ان بازیکنان حذف می شوند مشخص خواهد شد بر اساس این دوره ها ورزشکارانی که از دیگر بازیکنان عقب تر می مانند حذف می شوند برای ا طلاع ورزشکاران از دور حذف قبل از رسیدن به این دور صدای زنگ در می اید و در ضمن به کسی که اولین بار زا خط پایان رد می شوند به ان دور مشخص 1 امتیاز یم دهند .
15000 متر حذفی: تعداد دوره ها75 دور است براساس تعداد شرکت کننده ها دوره های حذفی مشخص می شوند . تا حد ممکن سعی یم شود که دوره های اولیه حذف نباشند این مسابقه امتیازی نیست و نقطه شروع و پایان یکی است .


3000 متر تیمی امدادی: از زیبا ترین مسابقات اسکیت است که به صورت تیمی بر گزار می شود اعضای هر تیم 4 نفر است که 3 نفر روی خط استارت قرار می گیرند مسابقه در 15 دور برگزار یم شود ه کدام 5 دور ( یعنی هر کدام 1000 دور ) نحوه اجرای مسابقه به این گونه است که در منطقه ی شارژ نفر اول را هل می دهند نفر هل دهنده اخراج یم شوند .


مسابقات جاده:
موادجاده:200متر-500متر-10000متر امتیازی
20000حذفی -5000 امدادی-195/42ماراتن


در زمینی برگزار می شود که حداقل متراژ ان 400متر باشد قبلا ً پیست را به گونه ای طراحی می کردند که نشانی از طبیعت جاده داشته باشد ثقسمتی از پیست را صاف در سیستم وبردن پیچ قرار می دادند . چرا که خط پایان باید در مسیر صاف باشد . عرض در یک چنینی زمینی 6 متر به بالا است جنس پیست جاده آسفالت نرم است در این مسیر صاف وبدون شیب خواهد بود و خط شروع و پایان یکی نیست .
200متر: بازیکنان را بر اساس قرعه کشی می چیننند و 15 ثا نیه اجازه ی حر کت دادند نیازی به تپانچه ی دسوت نیست در اینجا هم براساس رکورد 12 نفر برتر به مر حله ی نهایی می روند وبه ترتیب ازآخر بازی می کنند.


500 متر جاده به نسبت تعداد شرکت کنندگان همانند مسابقات دیگر گروه بندی می شوند و در 4 مر حله مقدماتی -4/1 نهایی – نیمه نهایی و نهایی مسابقه را اجرا میکنند.


10000 متر امتیازی : دیگر حذف وجود ندارد . غیر از دور اول ما بقی دوره ها امتیازی است به نفر اول که از خط پایان ردشوند 1 تمتیاز داده یم شوند .
این به این معنی است که ممکن کسی زودتر از همه فعالیت از خط پایان عبور ی کند ولی به دلیل کمبود امتیاز نسبت به سایرین نفر اول یم شود . در این مسابقه چینش ها براساس 200 متر است و مسابقه در 25 دور برگزارمی شود .


20000 متر حذفی ک دراین مسابقه فقط نفرات حذف می شوند اگر تعداد بازیکنان زاد بودند در همه دوره ها به غیر از دور حذف را داریم . یعنی از دور اول حذف را داریم . یعنی از دور 49 به بعد در این مسابقه که 50 دور است ( به حسب 400 متر ) کسی که زود تر به خط پایان برسد برده است )
500 متر امدادی : عینا ً مثل 3000 متر امدادی است هر تیم می تواند4 نفر را معرفی کند که در نهایت 3 نفر اجرا کننده خواهد بود . این مسابقه

در 2 مر حله ی مقدماتی در فینال برگزار می شود و خط استارت 200 متر مانده به خط پایان است . این مسابقه با صدای تپانچه آغاز یم شود و نفر اول شروع کننده هر تیم می تواند 200 تا 600 متر اسکیت بعد طرف دیگر را شارژ کند.


موضوع :

تهیه و تنظیم :
فائزه فضائلی فر


زمستان 1386

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید