تحقیق اسکیت و داوری

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اسکیت و داوری

تاریخچه اسکیت :
اسکیت امروزه یکی ازورزشهای مهیجی است که تاریخچه ی آن بر می گرددبه دهه ۱۷۰۰ میلادی که توسط یک نفربه نام ژوزف مرلین ابداع شد که این ورزش را ابتدا به روی یخ آغاز کرده بود و در نظرداشت راهی هم برای اسکیت درتابستان پیدا کند .

ایده ی او برای اتصال چرخ های چوبی به زیرکفش هایش خوب بودولی بارها به زمین می خوردو از طرفی ایستادن ودورزدن نیز کمی مشکل بود.بعد از ا ن نوع دیگری ازکفش اسکیت درسال۱۸۱۹ در فرانسه ابداع شدو سپس در سال ۱۸۲۳ ایکا انگلیسی به نام رابرت جان تایرز کفش اسکیت ۵ چر خه را اختراع کردلیکن مشکل چرخیدن و توقف کردن همچنان باقی بود.چونن کفش ها ازآهن ساخته شده بودند و بسیاربی ثبات بودند .

کفش اسکیت امروزی توسط ۲ بایکن هااکی امریکایی به نام های اسکات و به نان اولسون ساخته شد واین کفش راحت ، سریع و سبک بودند.به خاطرآشنایی این افراد بامشکل کفشهای که دارای چرخ های اهنی بودند کفش های ابداع شده توسط آ نان دارای ترمز بودند وچرخش را برای آنها آسان می کردوآنها نام این کفش ها را Rollerblade نهادند.

انواع کفش و وسیله های اسکیت :
۱٫ کفش گوات: که به آن چهار چرخ یا رولر نیز می گویند.
۲٫ کفش این لاین : کفشی است که چر خهایش در کی خط باشد .

۳٫ تخته
درکفش گوات ترمزجلوی کفش می باشددرحالی که ترمزکفش این لاین درعقب آن است .
کفشهای اسکیت و ویژگی های آن :
یک اسکیت به روز دارای لایه ای خارجی وسخت می باشدکه ایجادمحافظت می کند واین اسکیت هابه وسیله بدنه یا قلاب بسته می شوند .
چر خ ها :اندازه چرخ هابرحسب میلی متر تعیین می شوند وهر چه این چرخ ها بزرگترباشد سریع تراندهمچنین چرخها بر اساس سختی نیز از۷۴A تا۹۳A طبقه بندی می شوندهرچه این عددکوچکتربا شدچرخ نرمتراست . چرخها دارای بلبرینگ می باشندکه نتیجه آن راحت اسکیت کردن است .برای تعویض بلبرینگ ها می توانید از آچارسه طرفه استفاده کنید وبرای تمیز کردن آنها هم بایدازپارچه خشک استفاده کرده واین بلبرینگ ها درغلافی قرار دارند که از ورودگرد وغبار به داخل انها جلو گیری می کند.
تشکیلات اسکیت در ایران و جهان :
اسکیت قدرتی جهان بیش از ۳۰۰ سال می باشد که در جریان است و در کشور ایران به صورت خیابانی و غیرتشکیلاتی وخود اموز وجود داشته است تا اینکه درسال ۷۳ تشکیلات انجمن اسکیت مشهد که زیر مجموعه فدر اسیون ان جمن های همگانی بوده است تشکیل د از این به بعد به طور متناوب مسابقات سرعت و استقامت و گاهی نمایشی تشکیل شد .
درسال۸۴ ( اول تیرماه)به دلیل تشخیص نیازوضرورت انجمن به فدراسیون ارتقاء پیدا کرد ( انجمن ۲/۱ فدراسیون می باشد )
اسکیت در دنیا ۲ تشکیلات دارد :

۱٫ ف دراسیون جهانی اسکیت FIRS
2. کنفدراسیون اسکیت ( در قاره ها )CARS

که د داخل کشور ایران به ترتیب ک فدر اسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران (IRTRS ) هیأت اسکیت استان و هیأات اسکیت شهرستان اضافه می شود .
فدراسیون جهانی اسکیت (FIRS) و کنفدراسیون اسکیت آسیا زیر مجموعه دارد . که شامل : سرعت ، نمایشی وهاکی می باشد .
امادر کشورایران این ۳ رشته به چهار رشته تبدیل شده است چهارم اسکیت برد و اگر سیو است . این رشته در خارج از ایران زیر مجموعه E-Sports می باشد .
( دو چرخه سواری) BMX

( اسکیت ) اسکیت برد E-Sports
( وهنوردی ) سنگنوردی
انواع مسابقات وداروی آنها :

اگرکسیوشا مل ۴ رشته ی : پارک –BigAir  Vert Best.t می باشد .
پارک : بازیکنان را براساس قر عه کشی می چینند این بازیکنان حتماض با یستی از ک لاه است فاده کنند و به بازیکن اجازه داده می شود در ۲ زمان ۱ دقیقه ای به اجازی مهارت های خود بپردازند .

نمره از ۱۰۰ داده می شود در یک چنین مسا بقانتی در طح کیفی خوب ۵ داور شرکت می کنند به این ترتیب که هر ۵ داور امتیازهای خود را یادداشت کرده و سپس Max وMin نمره ها را حذف می کنند و از بین ۳ عدد مانده میانگین انها را اعلام می نمایند .

در مسابقات پارک ۱۰ نفر به مر حله ی بعد می روند ( فینال )و دوباره هر کدام از ان ۱۰ نفردر۲ زمان ۱ دقیقه ای اجرای مسابقه می کنند و سیله هایی که در مسا بقات پارک و جود دارند دارای ورجه ی سختی ساده – متوسط و سخت می باشند . در یک چشن م سابقاتی معیارهای نمره دادن عبارتند از : سختی وسیله – زیبایی اجرا – هماهنگی حرکات ترتیب و استمرار در اجرا .

Best.t ابتدادا ور تمام بازیکنان را فرا می خواند از ۳۰ وسیله که در انجا حا ضر است دا ور یک وسیله را انتخاب می کند و تمام بازیکنان بادی در ۳ دقیقه روی و سیله مورد نظر اجرای فن نمایند در اینجا ممکن است بازیکنی ۱۰ حرکت روی ان وسیله انجام دهد یا بیشتر در هر حال داور طبق معیارهای تیین شده به حر کات ادامه خواهد داد . این مس ابقه هم چنان ادامه دارد به این ترتیب که پسا ز مدتی استراحت داور وسیله یا ایستگاه شماره ۲ را اتخاب می کند که نسبت به ایستگاه شماره ۱ کمی مشکل تر است . دوباره بازیکن طبق روند گفته شده به اجرای مسابقه می پردازد . پس از آن هم به ایستگاه شماره ۳ می روند . سپس داوران مجموع نتایج این ۳ ایستگاه را اعالام می کنند .

Vert: ( یا همان U) وسیله ای نیم دایره ای است که که ار تفاع ان بین ۳ تا ۵ متر می باشد ولی معمولاً ۵/۳ تا۲۰/۴ بوده است و در این مسابقه به بازیکنان اجازه داده می شو ندکه ۳ بار هر کدام ۱ دقیقه اجرا داشته با شند . بازیکن با شروع استارت ۱ دقیقه اجرامی کند و بعد از S50 صدای زنگ به صدا در می اید که بدین معناست که تنهاs 10تا پایان وقت با قی مانده است در این مسابقه نیز نمره از ۱۰۰ داده می شود که ۱۰ نفر به مر حله ی بعدی می روند .
BigAir (پرش ارتفاع)

طبق شکل روبرو ار تفاع پرش را تعیین می کنند.
بازیکنان پرش خودرا انجام می دهند و بعد از ۱۰ سانت -۱۰ سانت ارتفاع را افزایش می دهند این مسابقه مرحله ی فینال نداردو کسی که بیشترین ارتفاع را پریده با شد انتخاب می شوند .
هاکی :

منشا ئ هاکی اب اسکیت های روی یخ می باشد . زمین هاکی ۲۰ تا ۳۰ متر عرض و ۴۰ تا۶۰ متر طول دارد . هاکی یک بازی تیمی است و تعداد تیم ۱۶ نفر می باشد۲ نفردروازه بان و۱۴ نفر بازیکن ازآنجایی که این بازی خیلی سریع می باشدبه خوردفیزیکی آن هم زیاد است فقط در۲ نیمه ی ۱۵دقیقه ای بازی می شود . هاکی شامل دو نوع است :
۱٫ این لاین هاکی : توپ گرد و تخت چون سرعت بازی زیاد است.
۲٫ کوات هاکی : توپ کاملاً گرد چون سرعت بازی کم است .
نحوه اجرای مسابقات :

قوانین اسکیت سرعت توسط CIC تعیین می شود وCIC سالانه ازداوران امتحان می گیرد که در ۳ نوع کتبی =- مصاحبه و عملی اجرا می شوند زبان اسکیت نیز انگلیسی یا اسپانیایی است و کشورهای بای میزان شدن در مسابقات با یستی ۴ سال قبل از م سابقات برای فد را سیون جهانی اعلام آمادگی کنند .
مسابقات در ۲ دوره جوانان وبزرگسالان اجرا می شود .

مسابقات

که بایستی از هر رده تنها۸ نفر شرکت کنند به طوری که جمعاًیک کشور می تواند ۳۲ نفر بازیکن همراه داشته با شد که شامل ۱۶ دختر و ۱۶ پسر می باشد (۸ دختر جوان +۸ دختر بزرگسالان و ۸ پسر جوان و ۸ پسر بزرگسالان)
در مسابقات به ترتیب جوانان دختر ، جوانان پسر بزرگسالان دختر . هر تیم در هر رشته حداکثر می تواند ۲ نفر را شرکت دهدو دو شب قبل مسابقات جلسه هماهنگی بین اع ضای شرکت کننده در FIRS یا CIC وکشور میزبان بر گذار می شود . در همان جلسه برای ترتیب تیم ها نیز تصمیمی گرفته می شود در رشته های ۲۰۰ و۳۰۰ افرادرا بر حسب ضعیف یا قوی بودن شرکت می دهند ( ابتدا ضعیف) و در مر احل بعد از ۳۰۰ نیز بر حسب نتایج بد ست آماده در ۳۰۰ عمل می کننند

مسابقات پیستر:
پیست زمینی با محیط داخلی ۲۰۰ مترمربع است که می تواند عر ضی بین ۵ تا ۸ متر داشته با شد برای اجرای مسابقات جهانی نبادی از ۶ متر کمتر با شد ست می تواند مسطح یا شیب دار باشد . که این شیب ها در قسمت های طولی می باشد میزان این شیب ها بین ۱۰% تا ۱۷% است محیط زمین نباید از ۱۲۰ کمتر و از ۴۰۰ بیشتر باشد در یک چنین مسابقاتی حاشیه زمین ( به طورسرتاسری ) چوب به ار تفاع ۳۰ سانتی متر قرار دارد و نقش این چوب ضربه گیری است به طوری که اگر کسی در حین مسابقه تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد و با خوردن به این چوب از صدمه کفش او جلو گیری می شود و همچنین بیشتر سرمی خورد

در این ماده ها سنسور نیست بلکه بین ۲ خط ۶۰ سانتی متر می ایستد و در هنگام زدن سوت استارت ۱۵ ثا نیه فرصت داده تا حر کت کند .
۳۰۰ متر : این مسابقه در ۲ مر حلاه مقدماتی و نهایی برگزار یم شود به طوری که ۱۲ نفر به مر حله ی نهایی راه می یابند و در مر حله ی نهایی ترتیب اجرای مسابقه از نفر ۱۲ به نفر اول است . در ۳۰۰ متر ۳ بازیکنن را صدا می زنند واگر ۱۵ ثانیه و نرفت یک خطا برای او محسوب یم شود . اگر خطا های او به ۳ عدد رسید از مسا بقه حذف می شود یعنی خطای سوم را گرفتن معادل است با حذف شدن .

۵۰۰ متر: ۲ دور و نیم می باشد ( بر حسب ۲۰۰متر) ۵۰۰ متر پیست یه صورت گروهی است ( گروه های ۵ تا ۸ نفره ) ودر این مسابقه بازیکنان رابر اساسرکورد های آنها در ۳۰۰ مترمی چینند (به صورت مارپیچ)

این مسابقه در ۴ مرحله ی : موقدماتی -۴/۱ نهایی – نیمه نههایی و نهایی بر گزار می شود . هر چه امتیاز فرد در ۳۰۰ متر بیشتر باشد د هنگام قرار گرفتن در خط استارت به مرکز داییره نزدیک تر است و اگر قرار با شد بازیکنان در ۲ ردیف چیده شوند بازیکنانی که امتیاز بهتری دارند در ردیف جلو تر قرار می گیرند .
خطا ها در یک مسابقه گروهی :
۱٫ خطاهایی که منجر به اخطار می شوند .

۲٫ خطاهایی که منجر به اخطار نمی شوند .
خطاهای اخطاری:
خطا هایی که شدت انها کم است ومنجر به به آسیب و یا تا خیر دررکورد دیگر بازیکنان نمی شود .(۲ بار خطا سومی اخراج )
خطاهای اخراجی : خطا هایی که با عث آسیب دیدن فرد م شود و یا تغییر در رکوردها ایجاد می کند .
آنزمان که اولین نفر از مسابقه زودتر از همه وارد یکی از مانده به آخر شد . استارت ۵۰۰ متر یا وتپانچه صورت می گیرد . زمانی که تپانچه زده شد سنسور وصل می گردد.
۱۰۰۰ متر: این ماده تنها در پیست برگزار می شود وبه صورت گروهی در ۳ مر حله ( مقدماتی – نیمه نهایی – فینال ) به عنوان مثال از بین ۳۲ نفر شرکت کنده در مقدماتی که در ۵ گروه ۸ مفره شرکت کرده اند ( البته ۲ گروه ۷ نفره می شود) ۱۶ نفر به مر حله ی مقدماتی بعد بروند . مثلاً ۲ گروه۸ نفره و در این مر حله ( نمیه نهایی ) ۲ نفر اول ۶۲ نفر دیگر به مر حله ی فینال می روند . یعنی ۸ نفر فینال را برگزار می کنند.
در۱۰۰۰ متر پیست نقطه ی شروع و پایان روی یک نقطه است در زمین۲۰۰ متر باید ۵ دور بزند .

۱۰۰۰۰ متر : ۱۰۰۰۰ متر حذفی است که در نهایت ۵ تا ۱۰ نفر با قی می مانند وبا قی حذف می شوند (۵۰ دور در ۲۰۰متر ) د این مسابقه که یک مر حله ی است از هر کشور ۲ نفر شرکت می کنند براساس تعداد شرکت کننده ها دوره هایی که در ان بازیکنان حذف می شوند مشخص خواهد شد بر اساس این دوره ها ورزشکارانی که از دیگر بازیکنان عقب تر می مانند حذف می شوند برای ا طلاع ورزشکاران از دور حذف قبل از رسیدن به این دور صدای زنگ در می اید و در ضمن به کسی که اولین بار زا خط پایان رد می شوند به ان دور مشخص ۱ امتیاز یم دهند .
۱۵۰۰۰ متر حذفی: تعداد دوره ها۷۵ دور است براساس تعداد شرکت کننده ها دوره های حذفی مشخص می شوند . تا حد ممکن سعی یم شود که دوره های اولیه حذف نباشند این مسابقه امتیازی نیست و نقطه شروع و پایان یکی است .

۳۰۰۰ متر تیمی امدادی: از زیبا ترین مسابقات اسکیت است که به صورت تیمی بر گزار می شود اعضای هر تیم ۴ نفر است که ۳ نفر روی خط استارت قرار می گیرند مسابقه در ۱۵ دور برگزار یم شود ه کدام ۵ دور ( یعنی هر کدام ۱۰۰۰ دور ) نحوه اجرای مسابقه به این گونه است که در منطقه ی شارژ نفر اول را هل می دهند نفر هل دهنده اخراج یم شوند .

مسابقات جاده:
موادجاده:۲۰۰متر-۵۰۰متر-۱۰۰۰۰متر امتیازی
۲۰۰۰۰حذفی -۵۰۰۰ امدادی-۱۹۵/۴۲ماراتن

در زمینی برگزار می شود که حداقل متراژ ان ۴۰۰متر باشد قبلا ً پیست را به گونه ای طراحی می کردند که نشانی از طبیعت جاده داشته باشد ثقسمتی از پیست را صاف در سیستم وبردن پیچ قرار می دادند . چرا که خط پایان باید در مسیر صاف باشد . عرض در یک چنینی زمینی ۶ متر به بالا است جنس پیست جاده آسفالت نرم است در این مسیر صاف وبدون شیب خواهد بود و خط شروع و پایان یکی نیست .
۲۰۰متر: بازیکنان را بر اساس قرعه کشی می چیننند و ۱۵ ثا نیه اجازه ی حر کت دادند نیازی به تپانچه ی دسوت نیست در اینجا هم براساس رکورد ۱۲ نفر برتر به مر حله ی نهایی می روند وبه ترتیب ازآخر بازی می کنند.

۵۰۰ متر جاده به نسبت تعداد شرکت کنندگان همانند مسابقات دیگر گروه بندی می شوند و در ۴ مر حله مقدماتی -۴/۱ نهایی – نیمه نهایی و نهایی مسابقه را اجرا میکنند.

۱۰۰۰۰ متر امتیازی : دیگر حذف وجود ندارد . غیر از دور اول ما بقی دوره ها امتیازی است به نفر اول که از خط پایان ردشوند ۱ تمتیاز داده یم شوند .
این به این معنی است که ممکن کسی زودتر از همه فعالیت از خط پایان عبور ی کند ولی به دلیل کمبود امتیاز نسبت به سایرین نفر اول یم شود . در این مسابقه چینش ها براساس ۲۰۰ متر است و مسابقه در ۲۵ دور برگزارمی شود .

۲۰۰۰۰ متر حذفی ک دراین مسابقه فقط نفرات حذف می شوند اگر تعداد بازیکنان زاد بودند در همه دوره ها به غیر از دور حذف را داریم . یعنی از دور اول حذف را داریم . یعنی از دور ۴۹ به بعد در این مسابقه که ۵۰ دور است ( به حسب ۴۰۰ متر ) کسی که زود تر به خط پایان برسد برده است )
۵۰۰ متر امدادی : عینا ً مثل ۳۰۰۰ متر امدادی است هر تیم می تواند۴ نفر را معرفی کند که در نهایت ۳ نفر اجرا کننده خواهد بود . این مسابقه

در ۲ مر حله ی مقدماتی در فینال برگزار می شود و خط استارت ۲۰۰ متر مانده به خط پایان است . این مسابقه با صدای تپانچه آغاز یم شود و نفر اول شروع کننده هر تیم می تواند ۲۰۰ تا ۶۰۰ متر اسکیت بعد طرف دیگر را شارژ کند.

موضوع :

تهیه و تنظیم :
فائزه فضائلی فر

زمستان ۱۳۸۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد