بخشی از مقاله

پروتئین

پروتئین :
پروتئین ها مواد آلی بزرگ و یکی از انواع درشت ملکول های زیستی هستند که از زیر واحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده اند. پروتئین ها مانند زنجیری از یک کلاف سه بعدی بسپارهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می شوند.


اسیدهای آمینه مثل یک زنجیر خطی توسط پیوند پپتیدی میان گروه های کربوکسیل و آمین مجاوز به یکدیگر متصل می شوند تا یک پلی پپتید را به وجود بیاوند، ترتیب اسیدهای آمینه در یک پروتئین توسط ژن مشخص می شود. اگرچه کد ژنتیک 20 تا اسید آمینه استاندارد را معرفی می کند، در بعضی از اندامگان ها (ارگانیسم ها) کد ژنتیک شامل سلنوسیستئین و در بعضی از آرکی باکتری ها پ یرولزین می باشد.


گاهی در پروتئین ها دگرگونی به وجود می آید : یا قبل از آنکه پروتئین بتواند به وظایفش در یاخته عمل کند و یا به عنوان قسمتی از مکانیسم بازرسی، پروتئین ها معمولاً به یکدیگر می پیوندند تا یک وظیفه ای را با یکدیگر انجام دهند که این خود باعث استوار شدن پروتئین می شود. چون ترتیب های نامحدودی در توالی و طول زنجیره اسید آمینه ها در تولید پروتئین ها وجود دارد، از این رو انواع بی شماری از پروتئین ها نیز می تواند وجود داشته باشند.


پروتئین های درون یاخته ای در بخشی از یاخته به نام ریبوزوم توسط آر ان ای (RNA) ساخته می شوند.
ساختار پروتئین :


ساختار پروتئین، و یا ساختمان پروتئین به ساختاری گفته می شود که پروتئین به خود می گیرد. پروتئین دارای چهار ساختار می باشد.
ساختار اول : به توالی پروتئین که به صورت رشته ای از اسیدهای آمینه می باشد گفته می شود. پروتئین ها پلی مرهایی خطی از اسیدهای آمینه هستند که با پیوند پپتیدی بهم متصل شده اند.


ساختار دوم : به نظم های موضعی گفته می شود که پروتئین های در حین تاشدگی به خود می گیرد. ساختار دوم پروتئین ها خود به چند دسته تقسیم می شود :
اسید آمینه هایی که معمولاً در ساختار اول زنجیره پروتئینی با فاصله زیاد از هم قرار گرفته اند، برای تشکیل این ساختار در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند بنابراین صفحه های بتا تمایل به سختی داشته و انعطاف پذیری ناچیزی دارند. پیوندهای هیدروژنی بین رشته ای که میان گروههای CO یک رشته بتا و NH رشته بتای مجاوز ایجاد می شوند، به صفحات بتا پایداری می بخشند و باعث می شوند که این صفحات ظاهری زیگزاگ داشته باشند.


ساختار سوم : حالت سه بعدی که پروتئین بعد از پیچش به خود می گیرد گفته می شود.
ساختار چهارم : حالت قرارگیری چند پروتئین در فضا کنار یکدیگر، بیشتر پروتئین ها از پیوند زنجیرهای پلی پپتیدی مشابه و یا متفاوت ساخته شده اند، اتصال بین زنجیرها توسط پیوندهای ضعیف تری برقرار می گردد، این ساختار ترتیب قرار گرفتن زیرواحدهای یک پروتئین را شرح می دهد و نقش مهمی در توضیح چگونگی شرکت پروتئین در واکنش های شیمیایی دارد.
روش های تعیین ساختار پروتئین :


کشف ساختار سوم و چهارم یک پروتئین راهنمای بسیار مهمی برای تعیین کارکرد این پروتئین است. از روشهای معمول می توان به پراش اشعه ایکس و تشدید مغناطیسی هسته اشاره کرد. این دو روش اطلاعات اتمی خوبی دربارۀ ساختار پروتئین موردنظر جمع آوری می کند.
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعه ساختار مواد بلوری است که رد سال 1912 میلادی توسط فون لاوه کشف شد و توسط ویلیان هنری براگ و ویلیام لورنس براگ برای بررسی بلورها به کار گرفته شد.


Cryo – electron microscopy روش دیگری است برای مطالعه ساختار پروتئین که معمولاً در دمای نزدیک به نیتروژن مایع انجام می شود.
بلورنگاری الکترونی ( به انگلیسی : Electron crystallography ) روشی برای تعیین آرایش اتم ها در جامدات به وسیله میکروسکوپ الکترونی است. این روش می تواند مکملی برای بلورنگاری پرتو – ایکس روی پروتئین هایی (مانند پروتئین های غشایی) که به راحتی نمی تواند کریستال سه بعدی لازم برای این کار را تشکیل بدهند، دانست.
بانک داده پروتئین (به انگلیسی : Protein Data Bank ) (به اختصار PDB) منبعی برای داده های ساختار سه بعدی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است. این داده ها عموماً توسط بلورنگاری پرتو – ایکس یا بیناب نمایی ان ام آر به دست می آیند و توسط زیست شناس ها یا زیست شیمی پیشه ها از سراسر دنیا برای دسترس عموم آن جا گذاشته می شوند.
خالص سازی پروتئین ها :


خالص سازی پروتئین شامل یک سری مراحل می باشد که برای مجزا کردن یک نوع پروتئین از پروتئین های مختلط استفاده می شود.
خالص سازی امری حیاتی برای توصیف وظیفه، ساختار و فعل و انفعالات پروتئین موردنظر می باشد، این کار معمولاً با یک بافت زیستی و یا کشت میکروبی آغاز می شود. مولکول ها از یاخته جدا شده و سپس پروتئین ها از دیگر مولکول های یاخته ای جدا می شوند. در انتها پروتئین موردنظر از دیگر پروتئین ها جدا می شود.
پروتئین سازی :


از اطلاعات موجود در دی ان ای برای ساختن پروتئین ها استفاده می شود، اما جایگاه دی ان ای در هسته و جایگاه پروتئین سازی در سیتوپلاسم است. اندازه گیری های گوناگون نشان داده اند که در یاخته هایی که در آنها فعالیت پروتئین سازی چندان شدید نیست، مقدار آر ان ای نیز کم است. از طرف دیگر، آر ان ای هم در هسته یافت می شود و هم در سیتوپلاسم، بر این اساس و نیز اساس آزمایش ها و مشاهده های دیگر، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که آر ان ای اطلاعات را از دی ان ای به ریبوزم ها حمل می کند. به این نوع آر ان ای که اطلاعات را از دی ان ای به ریبوزم ها حمل می کند، آر ان ای پیک یا پیامبر (mRNA) می گویند. نوعی دیگر آر ان ای ناقل (tRNA) است که اسیدهای آمینه را به ریبوزم منتقل می کند، تا ریبوزم اسیدهای آمینه را براساس اطلاعات موجود در mRNA کنار یکدیگر ردیف کند. نوع دیگر آر ان ای ریبوزومی (rRNA) است که در ساختار ریبوزم ها شرکت دارد.
برای ساخت پروتئین در یاخته مراحل زیر باید انجام شود :


1 ) دی ان ای باید رونویسی شود.
2 ) mRNA از هسته خارج می شود و وارد سیتوپلاسم می شود.
3 ) در ریبوزم mRNA به پروتئین ترجمه می شود.
4 ) پس از ترجمه، تغییرات بیشتری در پروتئین ساخته شده به وجود می آید.
کارکردهای سلولی پروتئین ها :
رفتار سلولی و تمام فعالیت هایی که در سلول انجام می شود بر عهده پروتئین ها است. همه پروتیئن ها با هم برهم کنش دارند و تقریباً می توان گفت که همه پروتئین ها اثر خود را با همکاری پروتئین های دیگر در سلول اعمال می کنند و هیچ پروتئینی نیست که در یاخته به تنهایی عمل می کند.
آنزیم :


ریمایه یا آنزیم یک ماده آلی است که یک فرآیند شیمیایی را در یک سازواره یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می کند ولی خودش دگرگون نمی شود. به عبارت دیگر آنزیم ها کاتالیزگرهای فرآیندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگرهای غیر زیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلب آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن ها که از جنس

ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند ریبوزم ها.
پادتن :
پادتن با آنتی بادی پروتئینی است که دستگاه ایمنی بدن از آن استفاده می کند تا اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس را پیدا کرده و خنثی سازد. هر پادتن ویژه را در هدف خود تشخیص می دهد. پادتن ها در ایمنی هومورال دفاع اختصاصی توسط پلاسموسیت ها تشکیل و سپس در سطح ماستوسیت ها قرار می گیرد.
علامت دهی سلولی :


سلول ها به یکدیگر پیام هایی می دهند (به صورت شیمیایی یا الکتریکی) که به واسطه ی این پیام ها با هم صحبت کرده و ارتباط برقرار می نمایند و اعمال خود را هماهنگ می کنند. از معروف ترین پیام رسان های شیمیایی «هورمون» ها هستند. هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و به داخل خون می ریزد. این ماده روی سلول های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می دهد. گیرنده های هورمون های آمینواسیدی در روی سلول های هدف قرار دارد. هورمون ها گاهی از یک غده در یک نقطه از بدن ترشح می شوند و اثر خود را در نقطه ای دورتر اعمال می کنند. هورمون ها و پیام رسان های شیمیایی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. برخی از هورمون ها توانایی عبور از غشایی سلولی و ورود به سلول را دارند و برخی دیگر نمی توانند از غشا عبور کنند. دسته ی اخیر گیرنده هایی در سطح سلول دارند که پس از اتصال به آنها، پیام خود را با واسطه ی چندین ملکول دیگر به داخل سلول منتقل می کنند. برخی از این واسطه ها را «پیام رسان ثانویه» می گویند. از معروف ترین «سیستم های پیام رسانی ثانویه» سیستم «جی – پروتئین ها» است. این سیستم در مدار بسیاری از هورمون ها دیده می شود.


پروتئین و بیماری ها :
در سطح مولکولی، کلیه مکانیسم های زیستی سلول ها توسط پروتئین ها انجام می شود. پروتئین ها با ارتباط با یکدیگر به طور دقیق و بسیار کنترل شده ای وظایف خود را انجام می دهند. اساس مولکولی اغلب بیماری ها، بروز نقص یا تداخل در این کارکرد عادی پروتئین ها، که از طریق آن مکانیسم های زیستی سلولی را انجام می دهند، می باشد. اگر کار پروتئین ها از حالت طبیعی خارج می توانند باعث بروز بیماری های مختلف شوند. از جمله این بیماری ها سرطان است.


پریون یکی از پروتئین هایی است که به طور عادی در سلول های عصبی بیان می شود. جهش در این پروتئین می تواند باعث تغییر ساختار این پروتئین شده به طوری که پروتئین جهش یافته می تواند مجتمع شده و پلاک های پروتئینی را در سلول های عصبی ایجاد کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید