بخشی از مقاله

کنگره جهانی کتابخانه و اطلاعات 69 امین نشست و مذاکره جامع IFLA 1-9 اگوست 2003 در برلین

چکیده مطالب:
کتابخانه های عمومی برلین تا کنون دستخوش تغییرات بنیادی بسیار زیادی شده است و احتمالا بعد از این نیز با تغییرات خیلی بیشتری رو به رو خواهد شد.
آیا هنوزهم قادربه عرضه خدمات متنوع می باشد؟ در10سال اخیر،تعداد کتابخانه های عمومی دربرلین تقریبا به نصف رسیده است. فقط تغییرات عمده ای که انجام شد، عبارتند از: بسته شدن شعبات کتابخانه های شعبه دار، یکی کردن شرق و غرب، ادغام بخش ها، اصلاحات و دوباره

تشکیل دادن فرمانداری های محلی. درهمان زمان، تفاوتبین کتابخانه های عمومی زیاد شد، زیرا که آنها بودجه های متفاوتی را از بخش ها دریافت می کردند. تفاوتی که زیاد خوشآیند نبود.
کتابخانه مرکزی و ایالتی برلین (ZLB)،با موفقیت از عهده ادغام سازمانی در کتابخانه بزرگ در

برلین برآمد. کتابخانه شهر برلین در شرق و کتابخانه یادگارامریکا در غرب است. با وجود اینکهZLB هیچ مسئولیت مستقیمی در قبال سایر کتابخانه های عمومی نداشت ، اما خدمات مهمی را برای کتابخانه های بخش ها و مرکزی فدرال عرضه کرد که تمام کتابخانه های عمومی را به طور نزدیکی به هم پیوند می زد. این امر منجر به توسعه هایی شد که امروزه سوالی را مطرح می کند : تغییرات بنیادی بیشتر بینZLB و کتابخانه های بخش ها. نظرات و عقاید گوناگونی در این زمینه وجود دارد.
1- شروع : کتابخانه ها برای گروه های اجتماعی گوناگون
بعد از آن ،27 کتابخانه شهر ساخته شد ودر سال 1907 افتتاح شد « کتابخانه شهر باید بتواند اسباب پیشرفت بیشتر از 150 سال پیش، نخستین 4 کتابخانه مردم در برلین در اگوست سال 1850 افتتاح شد. نیم قرن وسیع ترین گروه مردم را تهیه کند و نیز مانند یک چشمه مرکزی برای هر کدام از کتابخانه های عمومی باشد. »


این ارتباط بین مرکز و کتابخانه ها در هر بخش برای بیش از صد سال موضمع بحث تکراریدر برلین بود و با گذشت زمان بادر نظر داشتن تفاوت های بین انواع استفاده کنندگان که به آنها خدمت می شود؛ به اشکال متفاوت متمرکز و پراکنده منجر شد.


امروزه سیستم کتابخانه عمومی دربرلین هنوزتوسط 2سطح ازواکنش های دولتی شاخص است. یکی ایالت و شهر برلین ودیگری بخش های آن. این بحث دوباره در چند ماه اخیر خیلی مطرح شده است . همانطور که موقعیت اقتصادی ( مالی ) شهر برلین مقادیر بنیادی تازه ای را تقاضا کرده است . برای دستیابی به یک اینده روشن در کتابخانه های عمومی این شهر ، بعد از تخریب دیوار برلین تغییرات بنیادی در جهت پیشرفت در این زمینه انجام شد که منجر به سطوح مختلف خدمات ، توسعه مکان ها و دادن ایده هایی برای تغییرات گوناگون در آینده شد.


2- آمارهای2003 برلین-ضمانت گوناگونی
برلین بیشتر از 800 کیلومتر مربع وسعت دارد و حاوی مناطق جنگتی و چوب بسیار، دریاچه و چمن زار است ، مانند یک شهر کوچک . از هنگام اتحاد دوباره شرق و غرب مسافرت های شبکه ای در شرق و غرب توسعه داده شد و بعد از اتصال ایندو، حمل و نقل سریع با استفاده از روش های مختلف جابجایی انجام می گیرد.

 


طبقه بندی جمعیت برلین خیلی سخت است در سال 2003 ، 3.4 میلیون نفر در برلین زندگی می کردند که 13% آنها ملیت های خارجی هستند، اکثرا از ترکیه، ایالات بالکان، لهستان و مناطق اتحادیه جماهیر شوروی سابق و همچنین خیلی کشورهای دیگر.
بزرگترین گروه سنی شامل افراد 30-40 سال می باشد. 50%خانواده های برلین شامل یک نفر است .
128000 زوج بدون ازدواج وجود دارد . تقریبا 3/2 مادران با فرزندان زیر 18 سال کارمند هستند .
6/15%از مردم برلین زیر خط فقر زندگی می کنند ، با افزایش تعداد فرزنداد ، احتمال فقر خانواده نیز بیشتر می شود .
عده زیادی از گروه های مذهبی مختلف در برلین وجود دارند ولی اکثریت مردم برلین بدون مذهب هستند.
از سال 1990 ، وضعیت اقتصادی در هر دو بخش شهر به طور قابل توجهی به طور بنیادی تغییر کرده است . کارخانه های بزرگ صنعتی در شرق و غرب بسته شده و کارگران را اخراج کردند . با توجه به جابجایی مجلس و فرمانداری فدرال از بن به برلین هنوز خدمات و امکانات آنقدر توسعه نیافته که یک دولت با اقتصاد سالم به وجود آورد.
نرخ بیکاری در بین مردم روی 7/18% ثابت مانده است .


کتابخانه های عمومی برلین – تنوع ساختارها بین بخش ها
در سطح بخش ، بعد از تغییرات «Wende» - که افتادن دیوار برلین و اتحاد دوباره شرق وغرب در برلین به این نام خوانده شد- 23 سیستم کتابخانه بخش وجود داشت : با بیش از 2000 کتابخانه و 9کتابخانه سیار،اصلاحات فرمانداری محلی بخش های برلین در سال 2000 منجر به کاهش این تعداد تا 12 عدد شد . (شکل شماره 1 را ببینید).
به طوریکه هر یک از بخش های جدید بین 250000 تا 350000 ساکن داشتند.
شکل شماره 1 : بخش های جدید و قدیمی در برلین
فقط 2 بخش جدید در محل ادغام بخش های قدیمی شرق و غرب وجود دارد . ولی اتحاد بخش های برلین شرق یا غرب سابق چندان هم بدون مشکل نبود . به دلیل تفاوتشان و هویتشان و بعضی اوقات تصمیم گیری های سازمانی و کارهای عقب افتاده . البته این عقب افتادگی ها قبل ازانتخاب مقام رهبری جدید طبیعی است . همچنین مشکل غرب و شرق در برلین در هزاره جدید مانند اواسط قرن نوزدهم ، خیلی اصلی و عمده نیست .
سال تعداد بخش ها رهبری شرق رهبری غرب
1992 23 11 12
2003 12 4 8

از زمان ادغام بخش ها ، تنوع بیشتر، رشد داشته است تا افت ، همانطور که کتابخانه های عمومی جدید اداره می شدند ، بعضی اقات همراه با تحصیلات، بعضی وقتها با فعالیت های فرهنگی و بعضی اوقات به طور مستقل . بنابراین هماهنگی و توافق روی یک مرحله سیاسی که تمام برلین را تحت پوشش قرار دهد، حتی سخت تر از قبل خواهد بود .خانه های عمومی در 5 سال گذشته در مقایسه با تعداد آنها در زمان wende به نصف رسیده است . دز سال 2003 فقط 106 کتابخانه و 8 کتابخانه سیار در بخش ها وجود داشته است و بعد از این نیز بسته شدن شعبه های بیشتری انتظار می رود .
سال 1992 1997 2003
تعداد مکان ها در تمام برلین 200< 176 105
تعداد کتابخانه های سیار 9 10 8

تعداد شعبات کتابخانه های بخش ها:

بسته شدن این شعبه ها نباید کاملا با دید منفی نگریسته شود ،چرا که مکان آنها کوچک بود، پایگاه مرکزی آنها از مد افتاده بود و با ساعت های کاری محدود . ولی همچنین بستن بعضی از مکان های بزرگتر لازم بود ، زیرا دولت به طور اکید کاهش تعداد کارمندان را خواستار شده بود و

همچنین بعضی بخش ها بیش از این نمی توانستند و تمایل نیز نداشتند که اجاره مکان هایی که کتابخانه ها در آنجا قرار گرفته بودند را بدهند . برنامه توسعه کتابخانه که در سال 1995 مطرح شد ، یکی از اهدافش بستن کتابخانه های کوچکتر و توسعه شعبه های بزرگتر بود ، اما به عنوان یک سیاست گذاری پذیرفته نشد . بدون یک برنامه توافق شده در مرحله ایالتی برنامه ریزی ای که ماورای مرز هر بخش بود و بنابراین نمی توانست کیفیت تدارکات و اجرای قوانینرا ضمانت کند . حتی وقتی آرایش های 4 تا 19 عدد مناسب با احتیاجات مردم طراحی نشده است در نتیجه برنامه محاسبات اقتصاد در هر بخش نا متعادل شد.


چگونه این تفاوت ها به وجود امد؟
به عنوان یک بخش از اصلاحات دولت محلی در برلین، بخش ها از این به بعد مبلغی را برای کتابخانه ها از فرمانداری ایالت دریافت نمی کردند . آنها امروزه یک بودجه بزرگ (انبوه) را دریافت می کنند که می توانند با آن تصمیم بگیرند که آن را آنگونه که مایلند خرج کنند ، برای کتابخانه ها، موزه ها و امکانات ورزشی . این امر روی بودجه ای که در هر بخش به کتابخانه ها اختصاص داده می شد ، تاثیر خیلی زیادی داشت . مبالغ این بودجه ها با وجود جمعیت یکسان بعضی از بخش ها از 50000 تا 300000 یورو تفاوت داشت . در سال 2001 این محدوده بین 100000 تا 380000 یورو شد (در رقم های گرد شده) و به طور رسمی از ده سال قبل تر از آن، برای پیشرفت های

تکمیلی ( اضافی ) در بخش شرقی شهر سرمایه گذاری شد. در نتیجه این تحول ، حدود سرمایه برای کتابخانه های عمومی در بخش های برلین خیلی کاهش داده شدند و نیز خیلی بی ثبات شدند . بین 82/0 تا 9/6 . این سرمایه منجر به وام هایی (331) در مقایسه با سال 1992 شد . قسمتی از آن را می توان به بستن شعبه های کوچکتر و کاهش تعداد کارمندان نسبت داد که تعداد کل ساعات کار در 2 سال گذشته 23 % کاهش یافت.


تفاوت به عنوان یک اصل کامل
در دو ساختمان کتابخانه های ایالت و مرکزی برلین (www.ZLB.de وZLB ) در 10 سال گذشته ،اقدام به پیشرفت های بنیادی بسیار جدید تری شده است که سرانجام در مقایسه با بیشتر بخش ها آنرا به موقعیت خیلی بهتری در این لحظه رسانده است . کتابخانه شهر برلین ، که در سال 1901 بنا شد ، بعد از تخریب دیوار برلین در سال 1989 با کتابخانه «خواهرش» ، (کتابخانه یادگار امریکا که در سال 1954 بنا شد ) متحد شد . علت نامگذاری این کتابخانه این بود که این کتابخانه یک هدیه از طرف امریکا بود به مردم برلین در اوایل قرن 15 ام . در واقع جایزه ای بود به خاطر خودداری کردن در طول محاصره از سال 1948 تا 1949 توسط جماهیر شوروی برای دستیابی به جاده ها به جمهوری فدرال آلمان .


AGB،که خیلی سریع مشهور شد ، اولین کتابخانه بزرگ در آلمان بود و با تعداد بسیار زیاد بازدید کننده (مراجعه کننده) از همان اوایل کارش به طور شاخص مطرح شد . در روز تخریب دیوار برلین در تاریخ 10 نوامبر 1989 اهالی برلین شرقی راهی کتابخانه یادگار امریکا شدند و صف جمعیت تا خیابان رو به روی ساختمان ادامه داشت . بعضی از خوانندگان کتاب ، کتاب هایی را که قبل از

ساختن دیوار برلین ، قرض گرفته بودند را به کتابخانه بر گردانند . یعنی 28 سال قبل در اگوست 1961 قرض گرفته بودند . قوانین جدید سرمایه می توانست به تدریج خوانندگان بیشتری را جذب کند ولی این امر ادغام دو کتابخانه و تبدیل آن به (تاسیس)ZLB (تاسیس کتابخانه ایالتی و مرکزی برلین ) را به همراه داشت . در سال 1995 . و ساختمان جدید پس از آن معرفی شد تا دوباره به آن مکان ها روح و زندگی بخشد.


با این تغییر سالن مطالعه بزرگ سنتی به یک محیط قابل دسترسی مستقیم تبدیل شد .در همان زمان مسئولیت های یک کتابخانه دولتی باید جا سازی می شد (مسئولان باید مشخص می شدند) . در هنگام تاسیس ، با گرو گذاشتن حق چاپ انحصاری منطقه ای ، اکتساب ایالات هویت برلین و شاخص وارث قدیم مجموعه ها مثل ایجاد کتاب شناسی برلین . پس یک مکان در میان

زمین کتابخانه دایر شد در آلمان که مردم را ترجیحا از کتاب داران عضو فرهنگستان جدا می کرد که میتوانست به شهرنشینان بهترین قوانین سرمایه را ارائه کند . ساختار جدید BSTB وAGB کلکسیون های موجود را به چند بخش در موضوعات مردمی و در علوم بین دو ساختمان تقسیم کرد که یک ادغام و ترکیب صحیح رسانه را ارائه می دهد .
موضوعات:
« کتابخانه یادگار آمریکا »
1- کودکان
2- جوانان
3- موسیقی
4- هنر- تئاتر-رسانه
5- خدمات اطلاعاتی
6- علوم اجتماعی وتاریخی
7- ادبیات

«کتابخانه شهر برلین»
8- خدمات اطلاعاتی
9- ریاضیات – علوم اطلاعاتی
10- علوم طبیعی - تکنولوژی
11- پزشکی


12- اقتصادی
مرکز جراید( مطبوعات )
مجموعه های تاریخی

طبقه بندی موضوعی در ساختمان های ZLB

نتیجه عمده این کار، ترکیب مجموعه ها مطابق با هر موضوع بود ، بنابراین بیش از 300000 جلد باید جابه جا می شد که تا حدودی یک طبقه بندی متحد را ایجاد کند . تقریبا 50 کارمند کار خود را عوض کردندو از شرق به غرب یا از غرب به شرق جا به جا شدند . گزارش دقیق فر آیند این تغییر مانند وحدت چند فرهنگ مجزا در داخل یک سازمان عمومی در یک کنفرانس IFLA در بانکوک در سال 1999 داده شد.
این توسعه بنیادی کتابخانه ایالتی و مرکزی برلین (ZLB) باعث شد که کتابخانه ها به خوبی با مسئله کاهش بودجه کنار بیایند و به مشکلی برنخورند به عنوان مثال دیگر لازم نبود که برای دو ساختمان مجزا دو سری کتاب مثل هم تهیه شود . همچنین ، وضعیت مستقل موسسه جا به جا

کردن بودجه پرداخت شده و پرداخت نشده را ممکن ساخت و این امر منجر به ایجاد انعطاف بیشتر در هنگام مواجه شدن با تقاضای فراگیری موضوعات مختلف شد و همچنین موضوع افزایش تعداد کارمندان را توجیه می کرد . از آنجا که هزینه حقوق کارمندان از 59% کل بودجه به 5/53% آن کاهش یافت ،پس انداز قسمتی از بودجه در یافتی ممکن شد که در حال حاضر در حدود 9/1

میلیون یورو شده است . صرفه جویی های قابل توجه سال پیش در بودجه اکتسابی خیلی موثر بوده است . به طوریکه بدون کمک سایر منابع (کمک های صندوق فدرال )، بودجه تقریبا نصف می شد ،شبیه به وضعیتی که در بخش ها است .ما باید خود را برای یک امر نا خوشایند در آینده آماده کنیم چرا که ایالت برلین بسیار مدیون و بدهکار به بانک ایالتی است و نمی توان انتظار درآمد مالیاتی اضافی داشت . صرفه جویی هایی که در تمام مصارف عمومی انجام شد ، باعث شد که

درآمد از طریق مالیات کمتر شود . این موضوع وقتی کاملا آشکار شد که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کتاب فروشی های برلین که به صورت خانوادگی و نسل به نسل اداره می شد ، ور شکستگی خود را اعلام کند و پارسال بسته شد . برای ZLB ،تهیه کنندگانش و نیز مشتریانش ، این موقعیت مالی سخت مطمئنا زمان های سختی را در آینده به همراه خواهد داشت .


کتابخانه ایالتی و مرکزی وکتابخانه های عمومی برلین هر دو هم اکنون شامل 107 شعبه کتابخانه هستند که در سر تا سر بخش های 12 گانه پراکنده شده اند . با اکتساب بودجه تقریبا 8/3 میلیون یورو و دارایی بیش از 9 میلیون قلم جنس و موضوعاتی که در سال 2002 به حدود 7/18 میلیون رسید . تا این لحظه ، اندازه گیری های انجام شده توسطZLB نشان می دهد که موضوعات در کتابخانه ها از سال های قبل به طور موفقیت آمیزی افزایش یافته است. کتابخانه مرکزی سالانه 3/4 میلیون موضوع در دو مکان در اختیار دارد که یک پنجم از 4/15 میلیون موضوع از 105 کتابخانه در بخش ها رسیده است و همچنین مراجعه کنندگان زیاد AGB توانست آنرا به پر طرفدارترین کتابخانه در آلمان تبدیل نماید . اما ZLB همواره توانست ساعات کاری هر دو را همزمان کند . قسمتی از تفاوت که برای مشتری ها مطلوب است .


اداره مرکزی (verbund der offentlichen bibliothen )VOBBکه در ZLB واقع شده است برای سرویس دهی به اعضای اتحادیه می باشد . اکنون که انجمن دایر شده است ، هزینه های دائمی باید به وسیله ZLB و بخش هایش تامین شود ، همانطور کهمی توان تصور کرد ، این توافق بسیار سخت شده است ، به خصوص با توجه به سرمایه گذاری جدید در تکنولوژی برای فهرست اتحادیه ، بنابراین در حقیقت تامین بودن آینده مالی برای سیستم آسان نخواهد بود . بسیاری پیشرفت های واقعی برای کارمندان از زمان تاسیس VOBB وجود داشته است و اکنون تعدادی سرویس های

درون خطی (online) مستقیم ارائه شد . آن ها می توانند در همه فهرست های بخش های 12 گانه یا منحصرا ZLB یا ترکیبی که در فهرست اتحادیه می باشد ، جستجو کنند که روی هم 7/2 میلیون عنوان در 3/8 میلیون آیتم را به آنها ارائه می دهد مانند کتاب ها ، CDها ،CD-ROMها ، DVD ها ، ویدئوها ، میکروکاست ها ،کتاب های ناطق ، روزنامه ها و بازی ها . آن ها می توانند خودشان این آیتم ها را در هر یک از 107 کتابخانه سفارش و تجدید کنند .


مقررات پرداخت در انجمن به مراجعه کننده اجازه می دهد که مبالغ را در هر یک از کتابخانه های VOBB پرداخت نماید . کتابخانه مرکزی و ایالتی دریافت ها را بین کتابخانه ها تقسیم می کند . کارت عضویتی که مراجعه کنندگان در یک کتابخانه دریافت می کنند (به قیمت سالانه 10 یورو برای بزرگسالان ، نصف قیمت برای دانشجویان ،رایگان برای خردسالان و کسانی که مشمول دریافت احسان ها می باشند) در تمام بخش های 12 گانه و همچنین در ZLB دارای اعتبا راست . البته

این معامله می تواند توسط اینترنت هم انجام شود و در عوض به طور رایگان کتاب های درخواستی و سایر آیتمها به آدرس خانه شخص تحویل داده شود و توسط دفتر امانات پستی برگردانده شود.بعضی از کتابخانه ها دوره های معرفی خاصی را در استفاده از فهرست ها و شبکه اینترنت ارائه می دهد . اتصالات اینترنتی با قابلیت چند رسانه ای برای کتابخانه های زیادی در برلین توسط انجمن های کتابخانه آلمان در سطح وسیعی تهیه شده اند و توسط وزارت فدرال تحصیل و دانش و تله کام آلمان حمایت می شوند . بنابراین اینترنت در تمام بخشها ارائه می شود ، بعضی اوقات با تعداد زیادی دستگاه و بعضی اوقات با فقط چند دستگاه . کار رسانش چند منظوره ای به طور

شدید و بیشتر از همه برای کودکان و جوانان ترغیب شده است . سنت هفته رسانش چند منظوره ای برای جوانان از چند سال پیش مرسوم شد و تداوم شایسته خود را اینجا پیدا کرد و در اینترنت درمعرض استفاده عموم قرار گرفت .


دوره های معارفه ای برای شهروندان قدیمی در کتابخانه ایالتی و مرکزی خیلی محبوب است زیرا که یک معارفه صلح آمیز و پیوسته را به شبکه های جهانی در روز جمعه صبح قبل از افتتاح کتابخانه ارائه کرد .
به محض راه اندازی VOBB وقتی که کم و بیش جا افتاده بود برنامه ریزی برای تکامل کتابخانه و تبدیل آن به موسسه تعاونی کتابخانه برلین . براندن برگ انجام شد تا جایی که تمام کتابخانه های دانشگاه های هر دوایالت و سایر کتابخانه های تحقیقاتی متخصصین وکتابخانه های عمومی براندن برگ تکامل یافتند .


این برای تبدیل شدن به یک کتابخانه قابل تحقیق کردن توسط بزرگترین موتورهای جستجوگر(search engine) فهرست مجازی karlsruhee ،مهم است.
طبیعتا برای کتابخانه ها تغییرات داخلی زیادی ایجاد شده است ، باید روش های کاملا جدیدی برای تصمیم گیری اعمال شود که مقررات مراجعه کنندگان و همچنین درخواستهایشان و مهمتر از همه قوانین انجمن باید مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد . برای این امر که« صلاحیت مرکز» نامیده می شد بخش هایی که به دسترسی همگانی به اینترنت وتنظیم دیگری برای ابتقال و قرض دادن توجه دارد ، تاسیس شده است . ZLB صلاحیت مرکزی را برای توصیف موضوع و فهرست های ترتیبی بخشی از کتابخانه ها گرفت ، تا اطمینان حاصل کند که قوانین به طور اکید اجرا می شود به طوری که در آلمان معمول است کتابخانه ها از تنوع طرحهای طبقه بندی کردن استفاده می کنند اما روش انجام برلین در تشریح موضوعات با روش های معمول در آلمان متفاوت است.


یک بخش از کتابخانه خودش را به کتابخانه های موسیقی مربوط می کند که تقاضاهای خاصی را از نرم افزارها و فهرست های کتاب ایجاد می کند . VOBB همچنین موجب ایجاد توسعه های تکنیکی شد.یک رهبر پروژه تلاش می کند تا کتابخانه های سیار را به فهرست همگانی و پایگاههای اطلاعاتی مراجعه کنندگان به وسیله یک laptab و موبایل پیوند بزند جدیدترین وسیله نقلیه با جدیدترین تکنولوژی مانند دوربین معکوس ،دزدگیر ،دستشویی در بخش kopenick – Treptow در سال 2001 به تعمیر رفت .به خاطر ساختارهای متفاوت بعضی از بخش ها به مراجعه کنندگانش چند خط اطلاعاتی ارائه می دادند:


ZLB یک مرکز تلفن خاص را برای پرس و جوی اولیه اطلاعات در ساعات کار غیره تاسیس کرد.
کارآموزان جوان به طور خیلی موفقیت آمیز درگیر این موضوع شدند و قسمتی از این خدمات را به طور مستقل تامین کردند . کتابخانه های عمومی برلین به طور پیوسته تصمیم گیری می کردند که به چه فعالیت های شراکتی مشغول شوند تا موجب پیشرفت کتابخانه ها یا خدمت به مراجعه

کنندگان شود . مدیران کتابخانه های عمومی با نمایندگان مجلس هر ماه دورهم جمع می شدند به منظور بحث در مورد پیشرفت در زمینه علم ، تحقیق و فرهنگ . این کمیته گروه های کاری را ایجاد کرد که کارمندان در این گروه ها مشغول به کار شوند ، این گرئه کاری به این منظور ایجاد شده اند تا فعالیت هایی را مانند تبلیغات برای VOBB یا اجرای مقررات برای عموم مراجعه کنندگان بر عهده بگیرد .


در حال حاضر آن ها 10 گروه کاری هستند که هر کدام روی یک موضوع مانند آنالیز سود مالی یا کار کتابخانه ای کودکان کار می کنند . بزرگترین رقابت برای این تعاون ابتکار است . کارمندان بعضی از کتابخانه های بخش نمی توانند ابتکار به خرج دهند اما مایلند که از نتایج کار بقیه سود برند اساسا اغلب هر چه که محتاج بالا بردن هزینه است با شکست مواجه می شود از آنجایی که فقط مبالغ کم از بودجه ZLB به چنین فعالیتهای مشارکتی اختصاص پیدا می کند و تمام تقاضاهای اضافی معمولا همیشه با وجود وضعیت بودجه کنونی ردمی شوند . این امراز هرگونه ایده جدید و فعالیتهای مشارکتی اهالی برلین جلوگیری می کند .


یک استثنای مساعد ، مطالعه تابستانی برلین (( Berlin Reading Summerاست که اکنون در حال اجراست . یک گروه کوچک کاری که چند ایده در رابطه با اینکه چگونه مطالعه می تواند برای کودکان دانش آموز در طول تابستان جذاب باشد ، داشت که موفق به دریافت جایزه از خانواده Charity برلین شد که آنها را مجاز به شروع کار کرد .


تقریبا تمام کتابخانه های عمومی برلین اکنون در این امر مشارکت دارند ولی این نیز نشان داد که تفکیک بخش های مختلف و کتابخانه هایشان می تواند به فعالیت ها و پروژه ها تنوع و رنگ بخشد ولی در عین حال می تواند باعث ضررهایی برای فعالیت های بزرگتر منطقه ای داشته باشد سطوح مطالعه مشابه در سطح پایین تر معمولا توسط کتابخانه ها همراه با مدارس سازمان دهی می شود . در رابطه با این موضئع تعداد زیادی از کلاس ها تقریبا تمام کتابخانه های عمومی را بازدید می کنند .


بعضی از کتابخانه ها این تنوع را از طریق جمع آوری ادبیات در زبانهای خارجی برای ساکنین خارجی برلین ایجاد می کنند .
دو کتابخانه که یکی در Kreuzberg است روی ادبیات ترکیه تمرکز کرده و دیگری در Hohenschonhausen روی ادبیات ویتنام تمرکز کرده است که به طور تخصصیروی ارائه دادن مجموعه چند زبانه و چند فرهنگی کار می کنند .
شعب پیشرفته – معماری های جدید – دارایی های متفاوت:
امروزه از 106 شعبه اتاقهای کتاب کوچک فراوان که مخصوصا در شرق بسیار رواج داشتند چیز زیادی نمانده است . این گونه امروزه می تواند فقط Pankow/Prenzlauer Berg به هر مقدار کثیری استقبال شود .


ولی تجهیزات و اثاثیه بسیاری ازکتابخانه های برلین غربی که از قرن هفدهم گاهی اوقات تغییر اندکی کرده است ، دیگر با انتظارات نسل جوان برای یک محیط زیبا و مدرن که تمام انواعرسانه های کتاب در اینترنت موجود باشد ، هماهنگ نیست . در بعضی از بخش ها ساختن کتابخانه های اصلی وجدید و جذاب ممکن بوده است . کتابخانه Humboldt در Reinickendorf (غرب) هم از نظر زمانی وهم از نظر اهمیت معماری اولین است .


ساختمان Charls moore که در سال 1989 افتتاح شد هنوزهم جذاب ترین کتابخانه عمومی در برلین است . تنها کتابخانه ای که یک شومینه واقعی و یک دید فوق العاده به منظره آبهای تگل دارد از آنجا که کتابخانه یک بخش در لبه شمال شرقی برلین واقع شده از همان ابتدا این قابلیت را داشت که مطالعه کنندگان را از انجمن مجاور Brandberg در میان مطالعه کنندگانش بشمارد .
اولین کتابخانه در یکی از مراکز خرید که بعد از Wende در هر بخش ساخته شد و از همان موقع در

هر بخش از شهر بود کتابخانه Anna seghers در Lichtenberg (شرق) است . دیگر کتابخانه اصلی در بخش Neukolln (غرب) است که مرکز خرید Hurly-burly فضای مناسبی را در اختیار آن گذاشت که دارای یک آسانسور شیشه ای و یک منظره فوق العاده برروی پشت بام های برلین می باشد . کتابخانه جدید Philipp Schafer در خیابان Brunnen در برلین شرقی با کافه جذاب مطالعه ، یکی از پروژه هایی بود که سرمایه گذاران خصوصی علاقه خود را به اجاره کردن آن به مدت طولانی برای تبدیل شدن به یک ساختمان عمومی جدید نشان دادند که این ساختمان ،ساختمان کتابخانه

اصلی بود و در Spandau آخرین افتتاح یک کتابخانه بزرگ جدید انجام شد که به منظور ایجاد یک تحول در کتابخانه ساخته شد که به جای قرار گرفتن در یکمکان دور ترجیحا در خیابان اصلی دقیقا در کنار فروشگاههای زنجیره ای اصلی قرار گرفت . این نکته قابل توجه است که باید یک تفکیک نسبتا یکنواخت ساختمان های کتابخانه عمومی بین شرق و غرب را مورد نظر قرار داد ، با وجود

قدرت به واسطه کنترل به عنوان برنامه توسعه کتابخانه که توسط مجلس در سال 1995 ارائه شد که به طور موفقیت آمیزبه کار گرفته شد در Neukolln . اما باز هم در خیلی از موارد مشاهده شد که شعب بسته می شدند بدون اینکه چیزی جایگزین آنها شود و نیز بدون داشتن موسسه ای که خدمات خوبی را ارائه دهد که بتواند جای آنها را بگیرد با وجود تمام امکانات و تجهیزات باز هم آنها شرایط استاندارد کتابخانه های مدرن را پیدا نمی کردند .


یک ساختمان جدید برای ZLB – تفاوت های گوناگون بی پایان
آخرین برنامه های به هم پیوسته برای ساختمان های جدید برای دو بخش کتابخانه ایالتی و مرکزی قربانی هزینه های وحدت دوباره شدند . با وجود تصمیمی که در دسامبر 1989 به منظورتوسعه عالی کتابخانه یادگار آمریکا گرفته شد اما توافق بر سر سرمایه گذاری توسط مجلس انجام نگرفت و نهایتا از بودجه در تابستان 1992 حذف شد .
در همان زمان طرحها روی بام حیاط داخلی Marstall (اصطبل سلطنتی) قرار گرفتند ، مکان های مجلل تشکیل دهنده جایی که کتابخانه شهر برلین از 1920 در آنجا بنا شده است . در این راستا یک منظره عالی عمومی ایجاد شد جایی که کاخ جمهوری (که به دلیل آزبست بسته شد ) در

مرکز برلین نزدیک کلیسای جامع برلین تا وسایل راحتی خوبی را برای هر دو موسسه آماده کرده است . کاخ از آزبست زدوده شد ضمنا مجلس آلمان تصمیم به ویرانی آن و کاخ شهر برلین گرفت که از 1953 در آن محل قرار داشتند و می بایست دوباره ساخته شود .
کتابخانه ایالتی و مرکزی از 1997 در حال بحث کردن می باشد که می بایست اجازه اشغال کاخ شهر را بگیرد . زیرا دیگر بخش ها ی فرهنگی درگیر شده اند . این برای حفظ Marstall و دریافت مساحت اضافی حدود 7000 متر مربع در کاخ است که اگر همه آن میسر شود باید به وسیله یک گذر زیر زمینی بزرگ هیجان انگیزمیدان کاخ و ساختمان های اصطبل سلطنتی به هم متصل شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید