بخشی از مقاله

تعريف توليد جرياني :
فرآيند توليدي است كه در آن واحدهاي محصول بطور متوالي از ترتيب عملياتي يكسان با تجهيزات تخصصي كه معمولاً در يك خط توليد قرار گرفته اند عبور مي كنند.
با توجه به اينكه محصولات در كارگاه پم پم داراي يك طرح اصلي هستند و اين طرح در طي زمان ثابت باقي مي ماند و براي بازار وسيع در نظر گرفته شده است.فرآيند توليد در كارگاه پم پم به صورت توليد جرياني مي باشد.


فرآيند توليد محصول پم پم :‍
براي توليد پم پم،ارد بصورت پنومايك از مخزن بزرگ در نزديكي كارگاه توسط لوله هايي به مخزن قسمت خمير گيري كه داراي ظرفيت 62 كيلويي مي باشد ريخته مي شود نيز همانند آرد از مخزن شكر بصورت پنوماتيكي توسط لوله هايي به مخزن به ظرفيت 37 كيلويي در قسمت خمير گيري ريخته مي شود.تخم مرغهاي مورد نياز در خمير پس از حمل از انبار پس از ضدعفوني در قسمت تخم مرغ و جدا كردن پوستة تخم مرغ توسط دستگاه تخم مرغ شكن در سطلهايي ريخته و پس از وزن به قسمت خمير گيري حمل مي شود.


ديگر مواد لازم مورد استفاده در خمير از جمله : جوش شيرين،اسيد سيتريك،نمك،ضد كپك و غيره پس از وزن شدن توسط متصدي وزن كشي به قسمت خمير گيرحمل مي شود.روغن مورد نياز پس از حمل از انبار پس از ذوب شدن و وزن شدن در سطلهايي به قسمت خمير گيري حمل مي وشد.اين صورت مورد استفاده در خمير در قسمت بيسكويت تهيه مي گردد و در همة خطوط مورد استفاده قرار مي گيرد،اينورت مورد استفاده در كارگاه پم پم با لوله به مخزن ذخيرة اينورت كارگاه پم پم فرستاده مي وشد و پس از وزن اينورت در سطل هايي ريخته شده و به قسمت خمير گيري حمل مي شود.

در قسمت خميرگيري،اپراتور ابتدا روغن،نمك،ضايعات پم پم(آسياب شده)و گلوكز با اينورت مخلوط شده را به ميكسر خمير گير ريخته و پس از قرار دادن درب خمير گير به مدت 60 ثانيه توسط ميكسر مخلوط مي وشد در مرحلة دوم،اپراتور آب،شكر،تخم مرغ و اسيد كه با اسانس مخلوط شده را به درون ميكسر خمير گير اضافه مي كند و پس از قرار دادن درب ميكسر به مدت 90 ثانيه مخلوط مي كند و در مرحلة سوم آرد و جوش شيرين را ريخته و حداقل به مدت 30 ثانيه توسط ميكسر مخلوط مي نمايد،پس از آماده شدن خمير،خمير توسط لوله هايي به يك مخزن كه روي آن صافي قرار گرفته است ريخته مي شود و پس از عبور از صافي به مخزن ديگري ريخته شده و از آن مخزن توسط لوله هايي به روي نقاله صحنه اي ريخته مي وشد.مقدار خمير ريخته شده روي نقاله توسط دپارتيور كنترل مي گردد تا از كم و زياد شدن خمير كه موجب افزايش ضايعات مي گردد جلوگيري مي شود.


خمير پم پم پس از حركت روي نقاله صفحه اي دكور تهيه شده توسط دستگاهي به روي خمير پم پم ريخته مي شود و پس از كمي حركت به مرحلة پخت مي رسد.
مرحلة پخت داراي دو مشعل مي باشد كه خمير در مشعل اولي به مقدار 180 درجه حرارت داده مي شود 12 درصد از رطوبت خمير كشيده مي شود و در مشعل دوم كه 200 درجه حرارت دارد پم پم ريخته شده پس از حركت بر روي نقاله به قسمت برش رسيده پس از برش طولي پم پم كرم تهيه شده به وسيلة لوله هايي از مخزن به روي پم پم ريخته مي شود و به وسيلة دستگاهي نان پم پم(كه روي آن كرم ريخته شده حرك مي كند)به روي نيمة ديگر كه داراي كرم مي باشد برگردانده مي شود و پس از حركت بر روي نقاله توسط دستگاه ديگري به صورت عرضي برش مي گردد،پس از حركت به چهار قسمت تقسيم شده،هر قسمت توسط نقاله هايي و به يك دستگاه بسته بندي هدايت مي شود و پس از بسته بندي روي روي نقاله ها حركت كرده و در كار تنها جمع مي گردد.

كار تنها جمع مي گردد.كاتنها پس از قرار گرفتن روي نقاله صفحه اي بطرف انبار محصول حركت كرده و پس از خوردن شماره و تاريخ توسط دستگاه شماره زن توسط اپراتور بسته بندي شده روي پالت قرار مي گيرند و پس از جمع شدن در انبار موقت در پايان پيفت كاري،محصولات توليد شده همان شيفت به انبار اصلي تحويل مي گردد و از آن انبارها به محل هاي فروش توزيع مي گردد.


انبار داري:
انبار داري عبارت است از دريافت مواد و اقلام،نگهداري صحيح و تحويل به موقع آنها به مصرف كننده با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان به نحوي كه با اعمال كنترل دقيق،از ميزان موجودي كالا در انبار و مقدار مصرف آن،و نيز از انباشته شدن بيش از حد موجوديتها جلوگيري شود.


تعريف انبار :
انبار به محل يا فضايي گفته مي شود كه بر اساس سيستم طبقه بندي صحيح،مواد اوليه،كالاي نيم ساخته،محصول نيم ساخته،محصول نيم ساخته شده و يا فرآورده هاي مختلف بازرگاني در آن نگهداري شود.


انواع موجوديت هاي انبار
اجناس و كالاهاي موجود در انبار شركت را مي توان به پنج دسته تقسيم كرد :
1)مواد خام و مواد اوليه:اين مواد براي ساختن محصولات استفاده مي شود.
2)كالاهاي ساخته شده:كالاهايي كه از نظر ساخت به مرحلة تكميلي رسيده و آمادة فروش هستند.
3)قطعات يدكي ماشين آلات:جهت تعمير ماشين آلات و دستگاهها بكار مي روند.
4)مواد و لوازم مصرفي
5)اجناس اقساطي:اجناسي كه به دليل كار مداوم مستهلك شده يا به علل فني ديگر معيوب و غير قابل استفاده تشخيص داده شده اند.


انواع انبار:
انبارهايي كه در مؤسسات مختلف جهت نگهداري اقلام از آنها استفاده مي شود عبارتند از:
1.انبار پوشيده
2.انبار سرپوشيده
3.انبار باز
4.انبار مخصوص


انبار مورد استفاده در شركت مينو از نوع اول(انبار پوشيده)مي باشد.اجناس و مواد در اين شركت به دليل حساسيت و مواد خاصي كه در ساختمانشان بكار رفته،بايد در انباري كه همة اطراف آن بسته و داراي سقف است نگهداري وشند تا در مقابل نور مستقيم آفتاب و برف و باران خاصيت خود را از دست ندهند.
انبار مواد اوليه كارگاه پم پم و همچنين انبار محصولات ساخته شد آن در نزديكترين  نقطه به كارگاه پم پم احداث شده است.


ساخته شدن انبارها در كنار كارگاه پم پم موجب كاهش هزينه ها از جمله:هزينة نيروس انساني كاهش هزينة ضايعات و تلفات ناشي از حمل مواد اوليه و محصولات ساخته شده خواهد بود.انبار مواد اولية پم پم درست موازي با كارگاه توليد پم پم قرار گرفته و انبار محصولات نيز درست در روبروي كارگاه توليد پم پم قرار گرفته است كه بسته هاي كارتن حاوي پم پم بطور اتوماتيك توسط نقاله تسمه اي به انبار هدايت مي شوند.


علت نگهداري موجودي :
نگهداري موجوديتها در انبار،براي دستيابي به اهداف زير،از اهميت ويژه اي برخوردار است.
1.جلوگيري از بروز وقفه در عمليات توليد.
2.جلوگيري از ايجاد نوسانات هنگام مواجه شدن با تقاضاهاي نامنظم فصلي.
3.جلوگيري از تحويل نو دادن بموقع محصولات.
4.حذف عواملي كه به نارضايتي مشتري منجر مي شود.
5.امكان ايجاد فرصت براي مديران در جهت برنامه ريزيهاي مستقل از يكديگر.
6.جلوگيري از ايجاد گلوگاهها در امر توليد


ورود كالا به انبار
كلية كالاهاي خريداري شدة داخلي يا خارجي همراه با يك نسخه از فرم درخواست و تقاضاي خريد از طريق مأمور تداركات به انبار شركت تحويل مي شود.
انبار دار پس از شمارش،توزين و اعمال كنترل هاي لازم به تحويل كالا و صدور رسيد انبار اقدام مي نمايد.يك نمونه از فرم رسيد انبار در زير آورده شده است:


صدور كالا از انبار :
نحوة صدور مواد و قطعات از اين قرار است كه ابتدا واحد متقاضي كالاي مورد نياز خود را با تكميل فرم برگ درخواست كالا از انبار و تأييد سرپرست يا مدير كارگاه از انبار درخواست مي كند.
در صورت موجود بودن مواد،انبار به صدور حوالة انبار اقدام مي نمايد و اگر جنس درخواست شده از مقدار درخواست كمتر باشد همان مقدار جنس به واحد متقاضي تحويل مي گردد و با تنظيم درخواست خريد مالا اقدام و يك نسخه از فرم مزبور را جهت خريد به تداركات ارسال مي شود.


در شركت مينو بجاي فرمهاي درخواست كالا و حوالة انبار،از فرم ادغم شده «درخواست و تحويل كالا از انبار» استفاده مي شود.اين فرم را متقاضي تكميل و پس از تحويل كالا از طريق انبار،قسمت مربوطه تحويل گيرنده را امضاء مي نمايد.اين فرم در 3 نسخه مي باشد كه نسخة اول در انبار باقي مي ماند،نسخة دوم براي امور برنامه ريزي براي كنترل موجودي ارسال مي گردد و نسخة سوم به قسمت حسابداري ارسال مي گردد.يك نمونه از فرم برگ درخواست و تحويل كالا از انبار (حواله)در صفحة بعد آورده شده است.
پس از تكميل رسيد انبار توسط انباردار،يك نسخه از اين رسيد به قسمت حسابداري،نسخة ديگر براي پرداخت بهاي جنس و يك نسخه به كاردكس و يك نسخه به پرداخت بارنامه و نسخة پنجم به قسمت تداركات و نسخة ششم به قسمت برنامه ريزي براي كنترل موجودي انبار فرستاده مي شود.


در صورتي كه مواد و قطعات خريداري شده،به بررسي فني و تأييد به كيفي نياز داشته باشند،انبادار ضمن صدور رسيد انبار موقت ،براي حصول اطمينان از كيفيت كالاي خريداري شده،نظرات كارشناسي را برابر فرم كنترل كيفيت از واحد كنترل كيفيت درخواست مي كند اين فرم به پنج قسمت تقسيم مي شود كه قسمت اول توسط انباردار تكميل مي شود و نوع كالا،تاريخ درخواست كنترل كالا و تاريخ ورود به انبار و ساير موارد ذكر شده در فرم مشخص مي گردد قسمت دوم توسط قسمت كنترل كيفيت و قسمت سوم توسط آزمايشگاه تكميل مي گردد.قسمت چهارم توسط تكنسين آزمايشگاه تكميل و امضاء مي گردد و در نهايت رئيس يا مدير كنترل كيفيت در صورت سالم بودن مواد دستور به مصرف مواد مي دهد و فرم كنترل را امضاء و تأييد مي نمايد.
پس از تكميل فرم كنترل كالا نسخة اول و دوم كنترل به قسمت انبار و نسخة سو و ششم به قسمت برنامه ريزي و نسخة چهارم به قسمت كنترل كيفيت و نسخة پنجم به قسمت بازرگاني ارسال مي گردد،يك نمونه از فرم كنترل كالا در صفحة بعد آورده شده است.


كنترل كيفيت


تعريف كيفيت :
عبارتست از درجه اي كه يك كالا مي تواند رضايت يا نياز مصرف كننده را برآورده كند و هرچه اين نياز با رضايت بهتر و بيشتر برآورده شود،گويند داراي كيفيت بهتر.

تعريف كنترل:
عبارتست از مجموعه عملياتي شامل اندازه گيري يا آزمايشگاهي كه بر روي يك فرآورده انجام مي گيرد تا مشخص شود كه آيا مشخصيات و ويژگي هاي آن فرآورده با مشخصات فني يا استانداردها،مطابقت دارد يا خير.


تعريف كنترل كيفيت:
عبارتست از مجموعه عملياتي شامل طراحي،برنامه ريزي و اجرا كه در يك توليدي انجام مي گيرد تا كيفيت محصول توليدي يا خدمت عرضه شده با مشخصات مورد نظر تطبيق داشته و توليد محصول يا عرصة خدمت نيز از نظر اقتصادي در سطح قابل قبول قرار داشته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید