بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف خبر

به مطالب ارزيابي نشده كه صحت و سقم آن مشخص نباشد خبر گفته مي‌شود.

اسلاید 2 :

تعریف نیازمندیهای اطلاعاتی : نیازمندیهای اطلاعاتی حقایق و واقعیتهایی هستند مدیر یا مسئول سازمان برای اجرای موفقیت آمیز ماموریت به آنها نیاز دارد.

نیازمندیهای اطلاعاتی به دو طبقه وسیع ع.ا.ا و س.ن.ا تقسیم میگردند.

تعریف ع.ا.ا :

آن قسمت از نیازمندیهای اطلاعاتی را که برای اخذ تصمیم در مورد انجام ماموریت در تقدم یکم مورد نیاز مدیر یا مسئول میباشد ع.ا.ا  گویند.

تعریف س.ن.ا :

توانائیهایی از دشمن و مشخصات منطقه عملیات میباشند که در تقدم بعد از ع.ا.ا قرار دارند س.ن.ا مانع انجام ماموریت نمیشوند لیکن تامین آنها بعد از ع.ا.ا به مدیر یا مسئول در اجرای ماموریت و انتخاب راههای کار کمک مینماید.

اسلاید 3 :

اطلاع

خبر پرورش‌يافته را اطلاع گويند. اطلاعات چيزي است كه روسا، مديران و... براي تصميم‌گيري به آن نياز دارند.

اسلاید 4 :

تعریف مدار اطلاعات

عبارت است از عملیات مداوم تولیدو انتشار اطلاعات برای اجرای ماموریت که بطور كلي طي  مراحل زیر انجام میشود :

  1-طرحریزی و هدایت تلاش  جمع آوری اخبار

  2-جمع آوری اخبار

  3-پرورش اخبار

  4- انتشار و استفاده از اطلاعات

اسلاید 5 :

جمع آوری اخبار

تعریف : عبارت از بهره برداری و استفاده مداوم از منابع اخبار توسط مامورین جمع آوری. و یا هنر بدست آوردن اخبار بر اساس نیازمندیهای خبری از منابع را جمع آوری گویند.

 

اسلاید 6 :

روشهای عملیات جمع آوری :

  الف- جمع آوری آشکار

  ب-منابع جمع آوری آشکار

  1)منابع بیروح (بی جان )

  2)منابع ذیروح ( جاندار )

  پ- جمع آوری رسمی

  ت- جمع آوری پنهانی

  ث- جمع آوری فنی

  ج-جمع آوری رزمی

  چ-جمع آوری بازجوئی

  ح-جمع آوری عدوانی ( زور )

  خ-جمع آوری سانسور ( کنترل مکاتبات و ارتباطات )

اسلاید 7 :

روش جمع آوری آشکار

1-این نوع جمع آوری مهمترین روش دستیابی به پاسخ نیاز مندی های اطلاعاتی است

2-با این روش80 تا 90 در صد اخبار جمع آوری می گردد.

3-منابع این نوع جمع آوری عبارت است از:

  الف- رادیو تلویزیون

  ب- انتشارات علمی آماری

  پ- نقشه اطلس دایره المعارف ها

  ج- انتشاراتی که توسط موسسات تحقیقاتی بین الملل و یا استراتژیکی منتشر می شود.

4- محاسن جمع آوری آشکار :

  الف – جمع آوری آشکار ارزان تمام می شود

  ب-– جمع آوری آشکار خطری برای سازمان ندارد

  پ-– جمع آوری آشکاردر داخل کشور انجام می گیرد

5- معایب جمع آور ی آشکار :

  الف- نمی توان اخبار حیاتی را تحصیل نمود

  ب- ارزیایی منابع ممکن نیست

              پ- اخبار جمع آوری شده نمی تواند به تنهایی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد

6- از مشخصات این نوع جمع آوری :

  الف -  داشتن منابع زیاد

  ب- قابلیت اعتماد کم

اسلاید 8 :

روش جمع آوری رسمی

1-روش های مورد استفاده در جمع آوری رسمی

الف-بدست آوردن اخبار و اطلاعات توسط هیئت های رسمی.

ب-جمع آوری اخبار و اطلاعات در پوشش دیپلماتها.

پ-شناسائی اشخاص واجد شرایط از بین اشخاصی که از سایر کشورها  به کشور محل ماموریت دیپلماتها اعزام می گردند.

ت-برقراری ارتباط با عوامل جمع آوری در کشور محل ماموریت.

ث-روش شناسایی عناصر اطلاعاتی دشمن.

2-موثر بودن روش جمع آوری رسمی به عوامل زیر بستگی دارد:

        الف-روابط کشور متبوع با کشور محل ماموریت(هدف)

              ب-میزان اهمیت کشور محل ماموریت در طرح اطلاعاتی کشور آن دیپلمات.

          پ-توانایی شخص دیپلمات و میزان تجربه اطلاعاتی او.

اسلاید 9 :

روش جمع آوری پنهان

در این روش هدف دستیابی به اخبار حفاظت شده بوده که امکان جمع آوری آن از طریق سایر شیوه ها میسر نباشد

منابع و عوامل جمع آوری

منبع : منبع عبارت است از شخص –شیئی  یا فعالیتی که در ابتدا اخبار از  آن  بدست می آید منابع ممکن است در کنترل خودی باشد یا نباشد.

عامل : فرد ویا سازمانی است که با بهره برداری از منابع اخبار را جمع آوری مینماید و یا پرورش میدهد.

اسلاید 10 :

انتخاب عوامل جمع آوری پنهان

 

نکات مورد توجه در تعیین عوامل جمع آوری پنهان

توانایی : یک عامل از نظر فیزیکی باید بتواند اخبار مورد نظر را در زمان تعیین شده جمع آوری نماید.

تناسب : وظیفه واگذار شده به یک مجموعه جمع آوری بایستی با ماموریت اصلی آن سازگار باشد.

تقاطع : بمنظور ارزیابی اخبار واصله از عوامل مختلف تقاطع داده شود و درنتیجه بایستی یک خبر را به چند عامل با در نظر گرفتن توانائی و تناسب واگذار گردد.

توازن : با توجه به محدودیتهای مربوط به سایر ملاحظات مسئولیت های جمع آوری اخبار بین عوامل جمع آوری باید بطور متعادل تقسیم گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید