دانلود مقاله بررسی رابطه بین اخبار بحران مالی جهان و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :

با توجه به امر مهم بحران مالی و رابطه این مسأله با رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر آن شدیم تا تحقیقی در مورد رابطه بحران مالی جهانی و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را انجام دهیم. لذا پس از شناسایی شاخص های صنایع بورسی حساس به بحران مالی جهانی، به ارزیابی و تبیین رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام ایران در دوره زمانی دو ساله ( از اوایل سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال (۱۳۹۰ بپردازیم. یافته های پژوهش حاضر ، سازگاری و عدم قطعیت رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را در برخی از صنایع بورسی حساس مورد بررسی در هنگام انتشار اخبار بروز و خروج بحران مالی جهانی را به اثبات می رساند. که قیمت های جاری سهام برآورد کننده ارزش پایه ای آنها بوده و خود را بصورت آنی با اخبار و اطلاعات حوادث غیر قابل پیش بینی مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاران در واکنش عقلایی نسبت به اطلاعات جدید، منطبق می کند از سوی دیگر حجم مبادلات بین المللی کالا و خدمات کشور به برخی دلایل از گستردگی بالایی برخوردار نبوده و تأثیر پذیری مستقیم رکودها و رونق های اقتصاد جهانی بر بازار سرمایه ایران جای تردید دارد. به همین دلیل تصمیمات هیجانی مشاهده شده از سوی سرمایه گذاران بازار سهام ایران نسبت به اخبار حرکت اقتصاد جهانی به سمت ورود و یا خروج بحران مالی جهانی اخیر، بدون در نظر گرفتن بازده بلند مدت و یا کوتاه مدت صنایع حساس به بحران مالی جهانی، موجب تردید در کارایی بازار سهام ایران را فراهم آورده است. بدین ترتیب نیاز به شناسایی رفتار وتصمیمات سرمایه گذاران در این بازار در جهت دستیابی به مدل ها و الگوهای رفتاری سازگار با بازار سهام ایران در راستای نیل به قیمت گذاری رفتاری دارایی های مالی احساس می شود.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، تصمیمات سرمایه گذاری، بحران مالی، صنایع بورس حساس به بحران مالی

(۱ مقدمه

پدیده بحران مالی در جهان، پدیده ای نو نیست. ساختار یک اقتصاد یا مجموعه ای از اقتصادها ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. در واقع تغییر شکل، ابعاد، علل و ریشه های بحران مالی است که وضعیت متحولی از این بحران بوجود آمده

است.جهانگرایی اقتصاد امروز بر همگان آشکار است. زمینه های بهره برداری از توسعه برون زا یا به عبارت بهتر استفاده از تسهیلات و امکانات موسسات مالی و پولی بین المللی در جهت رشد پدیده جهانگرایی اقتصاد می باشد.( علمی، (۱۳۸۸

آشفتگی عظیمی که از تابستان سال ۲۰۰۷ در بازار مسکن و بازارهای ایالات متحده در آمریکا پدیدار شد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز ادامه یافت و در سپتامبر سال ۲۰۰۸ با به تصویر کشیدن یک بحران مالی ویرانگر، بازارهای مالی بین المللی و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را در معرض آسیب های جدی قرار داد. بحران مالی و اعتباری سال ۲۰۰۸، بانکها و مؤسسات مالی بسیاری را در سراسر جهان به کام نابودی و ورشکستگی کشاند و منجر به ادغام یا تبدیل تعداد زیادی از آنها به بانکهای تجاری گردید.این بحران بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ است. کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازارهای مالی و خشک شدن جریان اعتباری باعث گردید که اثرات بحران به بخش واقعی اقتصاد کشورها سرایت کند و چشم اندازی به مراتب بدتر از انتظارات اولیه نسبت به آینده اقتصاد جهانی را ترسیم نماید.( حسن زاده، (۱۳۸۷

اگر چه به دلیل جدایی بازارهای مالی و فعالیت های بانک های ایرانی و بورس اوراق بهادار تهران از فضای یکپارچه بازار های مالی بین المللی، امواج ابتدایی بحران مالی جهانی نتوانست اثرات منفی چندانی بر سیستم مالی ایران وارد سازد اما پس از سرایت بحران مالی به بخش های اقتصاد جهانی و سقوط قیمت کالاها به ویژه قیمت نفت و فرآوردهای نفتی و فلزات اساسی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران نیز در معرض آسیب های شدید ناشی از این بحران قرار گرفت.

در این میان ایران هم بدون شک در معرض آسیب های این سونامی قرار دارد. هر چند به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی ایران و درامیختگی اندک آ با بازارهای جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور همانند کشورهای اروپایی و آسیایی شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک در حال پدیدار شدن است و انتظار می رود با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فراوردهای نفتی، بحران تأثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو کند. همچنین پیش بینی می شود پیامدهای بحران از طریق تأثیر گذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده به بازار سرمایه و بطور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ اثر بگذارد.

از این رو ضروری است با شناسایی دقیق اثرات بحران بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، به دنبال اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران مالی و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده از این بحران باشیم.(ایزی، (۱۳۸۷

تحقیق پیشرو، تلاش میکند با بررسی علل ظهور بحران و اثرات آن بر اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ایران و به ویژه بورس اوراق بهادار کشور و اجرای اصل ۴۴، راه کار های موثر را برای تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران را ارئه کند.

.۲ مروری بر پیشینه و چارچوب نظری پژوهش

(۲-۱ تحقیقات داخلی

ایزی،محسن((۱۳۸۷در تحقیقی با عنوان “پیدایش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر اقتصاد ایران”، ابعاد مختلف بحران مالی را بررسی کرده و بر چگونگی گسترش این بحران پرداخته است. همچنین در این گزارش اثرات این بحران بر بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است. این پژوهش بر جدا بودن بازارهای مالی ایران از بازارهای مالی جهانی تأکید کرده

و سرایت مستقیم بحران مالی از مسیر مالی را چندان مؤثر قلمداد نمی کند. در این تحقیق نیز بین قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی دولت مهم ترین کانال تأثیرگذار معرفی شده است.

حیدری،حسن((۱۳۸۷در پژوهشی در مرکز پژوهشهای مجلس، به بررسی مسیرهای احتمالی انتقال آثار رکود پیشرو در آمریکا و کشورهای صنعتی به اقتصاد ایران پرداخته است. این تحقیق بیان می کند که کاهش قیمت نفت در نتیجه بحران مالی جهانی،از یک سو درآمدهای دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر با کاهش قیمت مواد اولیه ای که تحت تأثیر قیمت نفت هستند، قیمت تولید بسیاری از کالاهای داخلی را کاهش می دهد و لذا تورم از این جهت کاهش می یابد. در این پژوهش به سیاستهای بانک مرکزی در مقابله با کاهش درآمدهای ارزی اشاره شده و اثرات سیاست های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

خضری،محمد در سال ۱۳۸۷طی مقاله ای تحت عنوان بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران استدلال کرد که اقتصاد ایران به مثابه اقتصاد در حال توسعه، از اثرات منفی و مخرب بحران مالی و رکود در اقتصاد جهانی در امان نخواهد ماند. و همچنین این بحران مالی فرصت ها و آثار مثبتی نیز برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. با این حال، تهدیدات و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به مراتب بیشتر است.به گونه ای که احتمال می رود برآیند تهدیدها و فرصت های بحران مذبور بتدریج اقتصاد کشور ایران را از طریق کاهش شدید عواید ارزی ناشی از صدور نفت خام، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت،تشدید کسری بودجه دولت، دولتی شدن بیشتر اقتصاد، ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی و…. به رکود بکشاند.

واعظی،محمود،((۱۳۸۸ در تحقیقی را با عنوان زمینه ها و ابعاد و پیامدهای بحران اقتصادی جهان انجام داد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که مهمترین مشکل در بازارهای مالی جهان، بی اعتمادی و ریسک گریزی سرمایه گذاران است. اکثر کارشناسان و مسئولان اقتصادی در غرب براین باور هستند که تضعیف سازکارهای کنترلی بر فعالیت ها و رفتار نهادهای مالی علت اصلی بحران اعتبار مالی است.

صادقی،حسن و حسن زاده،محمد((۱۳۸۸به بررسی مسیرهای اثرگذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داند.و نشان دادند کشورهایی که ادغام مالی چندانی با سیستم مالی بین المللی ندارند از کانال سرایت مالی تحت تأثیر قرار نمی گیرندو بیشتر از طریق رکود اقتصاد جهانی متأثر می شوند. رکود در افتصاد جهانی از کانالهای مختلفی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد که شدت هر یک از این کانالها در کشورهای مختلف متفاوت است و با توجه به مطالعات انجام شده انتظار می رود کانال تجارت و پس انداز خارجی مهمترین کانالهای انتقال بحران به اقتصاد ایران باشد.

در تحقیق بعمل آمده توسط شفیعی،سعیده و صبوری دیلمی،محمدحسن تحت عنوان بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران جهانی، آمده است که کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تعاملات و پیوندشان با اقتصاد جهانی، از بحران مالی جهان آثار متفاوتی پذیرفته اند. کشورهایی که درجه بالایی از آزادی تجاری و باز بودن اقتصاد را دارند بیشترین آسیب را از این بحران دیده اند. و اقتصاد ایران نیز به نوبه خود بطور غیر مستقیم تحت تأثیر بحران جهانی قرار گرفته است این بحران از طریق تأثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار، به بازار سرمایه و بطور مشخص به سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین بهجذَابیت بازار سرمایه اثر گذاشته است.

(۲-۲ تحقیقات خارجی

گریفین و تورسکی در سال ۲۰۰۵ نقش اطلاعات در بازارهای مالی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که افراد اطلاعات را از دو جنبه مورد بررسی قرار میدهند: الف) شدت ؛ بدین معنی که اطلاعات برای افراد چقدر خوشایند و یا چقدر ناخوشایند هستند؟

ب) وزن ؛ بدین معنی که اطلاعات چقدر واقعیت دارند؟ نتایج آن ها نشان داد که افراد بیشتر به شدت توجه می کنند تا به وزن. (Griffin, D, and Tversky, A,2005)

دیس سانیکه تأثیر واکنش سرمایه گذاران سهام عادی در بورس اوراق بهادار لندن را در ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار داد .طبق
نتایج به دست آمده، پرتفوی بازنده نسبت به پرتفوی برنده برای مدت ۴ سال پس از تشکیل پرتفوی، حدود ۱۰۰ درصد بازدهی بیشتری داشته است. ( Dissanaike, G, 2009 )

گیو ناراتنه و یونه ساوا در سال ۲۰۰۹ ، به بررسی تأثیر واکنش سرمایه گذاران در سهام عادی در بورس ژاپن پرداختند نتایج

به دست آمده نشان داد که پدیده رفتار برگشت بازده و سود صاحبان سهام در بازار سرمایه ژاپن نیز وجود دارد.
(Gunaratne, P. S. M. and Yonesawa Y, 2009)

فانگ در سال ۲۰۱۰ به بررسی موضوع واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پرداخت. وی دریافت که در مقایسه با بازده بازار، متوسط بازده پرتفوی بازنده ( برنده) برای یک سال پس از تشکیل پرتفوی بیشتر (کمتر) از بازده

بازار بوده است. بازارها به اطلاعات کاملاً مرتبط، پیچیده و پر از آمار و ارقام، واکنش کمتر از حد نشان می دهند و در مقابل به اطلاعات برجسته، غیرمرتبط و شایعه گون واکنش بیش از حد نشان می دهند. (Fung, A. K, 2010)

در تحقیقی که توسط کرنی و دالی در سال ۲۰۱۱، در مورد علل اقتصادی نوسانات اقتصادی سهام در بورس سیدنی انجام دادند، آثار متغیرهایی مثل نرخ بهره، تورم، عرضه پول،تولیدات صنعتی و کسری حساب جاری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که تورم و نرخهای بهره تأثیر مستقیم، و لی کسری حساب جاری و عرضه پول تأثیر غیر مستقیم بر بازده سهام دارند که قویتری تأثیر به عرضه پول مربوط می شود اما هیچ رابطه معنی داری بین نرخ ارز و بازده سهام وجود ندارد.

همچنین در بررسی علل نوسانات قیمت سهام در ایرلند به این نتیجه دست یافتند که تغییرات نرخ ارز بیشتر از نرخ بهره روی قیمت سهام در بازار سرمایه اثر گذاشته است. (Kearney,Daly,2011)

حموده و لی((۲۰۰۵ در تحقیقی تحت عنوان تغییرات ناگهانی در نوسانات بازارهای نوظهور سهام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تغییرات ناگهانی در نوسانات برای پنج بارار حوزه خلیج فارس را بررسی کرده و در این تحقیق دریافتند که بسیاری از بازارهای حوزه خایج فارس به رویدادهای عمده جهانی نسبت به عوامل محلی و منطقه ای حساس ترند. بحران ۱۹۹۷ آسیا،

سقوط قیمت های نفت در سال ۱۹۹۸ بعد از بحران، پذیرش محدودقیمت توسطاُپک در سال ۲۰۰۰ و حمله یازده سپتامبر، بطور سازگاری بازارهای سهام خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است.((Hammoudeh, s., Li, H.2005

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 15 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد