بخشی از مقاله

 

پیشگفتار :

در تحقیق حاضر که با عنوان میزان بهره مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطلبوعات است شامل 5 فصل میباشد .

فصل اول : کلیات تحقیق که شامل مقدمه وبیان مسئله است دربخث اهداف تحقیق ما به دو هدف اصلی وفرعی اشاره کرده ایم که هدف اصلی آن بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان ومیزان بهره مندی از اخبار سیاسی مطبوعات به منظور شناخت بیشتر گرایش دانشجویان نسبت به مطبوعات سیاسی وتوصیف وضعیت دانشجویان از نظر میزان بهره گیری جهت ارائه راهکارها ودر بحث اهداف فرعی مابه بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان وجنس وتنوع وتازگی مطالب روزنامه ها ومیزان بهره مندی آنها از اخبار سیاسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد وآیا تنوع وتازگی مطالب سیاسی با عث گرایش دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی آنان به خواندن روزنامه می شود .

درتعاریف نظری وعملیاتی متغیرها میزان بهره مندی وپایگاه اقتصادی اجتماعی وتنوع وتازگی تعریف شده است .درقسمت اهمیت وضرورت تحقیق می خواهیم پی به صحت و سقم دریافت ذهنی خود وهمچنین سنجش نگرش مردم جامعه علی خصوص دانشجویان نسبت به نوع مطالب منتشره در مطبوعات ببریم پی بردن به انگیزه خوانندگان از مطالعه یا عدم مطالعه مطبوعات علی خصوص اخبار سیاسی مطبوعات .

فصل دوم شامل ادبیات نظری تحقیق می باشد دراین فصل مقدمه ای درباره خصوصیات مطبوعات ونحوه استفاده از آن توسط خوانندگان آورده شده است .

که شامل پنج بخش می باشد دربخش اول ویژگیهای مطبوعات وزیر بخشهای آن را داریم. دربخش دوم خبر وانوع وتاثیر گذاری آن بخش سوم شامل اعتبار منابع خبر است زیر مجموعه هایی شامل قدرت منبع خبر اعتبار منبع خبر از نگاه روانشناسی تاثیر جنسیت در اعتبار منبع خبر وهمگنی منبع خبر وگیرنده خبر می باشد وهمچنین گزینش گران خبر که درآن توضیحاتی در مورد اینکه اگر انتخابهایی که گزینش گر انجام می دهد در جهت تامین نیازهای خبری خواننده باشد خواننده ازتوسل به راههای ارتباطی دیگر جهت کسب خبر صرف نظر می کند .

دربخش چهارم عوامل تاثیر گذار درمطالعه که همان جنسیت ، سن ، سطح سواد وتحصیلات وانگیزه ها وعلائق است .

بخش پنجم مربوط به نظریه های مرتبط می باشد .نظریه های همچون نظریه استفاده وخشنودی ، نظریه دسته بندی های اجتماعی  والگوی استفاده وتاثیر ونظریه چشم داشت وتاثیر.

درفصل سوم که روش شناسی پژوهش است ما طرح تحقیق روش انجام تحقیق جامعه آماری وروش نمونه گیری وابزار اندازه گیری تحقیق را داریم .توضیحی دررابطه با کد گذاری واستخراج داده ها داده شده که با استفاده از روش پرسشنامه گرد آوری شده است که براساس جداول یک بعدی ودوبعدی بدست آمده است .متغیرهای وابسته ومستقل ومحدودیت های پژوهش که جمله بسته شدن روزنامه شرق .

درفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده های آماری می باشد که با استفاده از جداول یک بعدی ودوبعدی بدست آمده که آن را تجزیه وتحلیل نموده ایم .وهمچنین نمودارهای به صورت رنگی با تفکیک درصد آن برای نمایش بهتر تحلیل ها آورده شده است .

در فصل پنجم که بحث ونتیجه گیری است در آن خلاصه تحقیق ویافته های نهائی تحقیق وراهکار ها وپیشنهادها ارائه شده است .

دراین تحقیق سعی شده است رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان با میزان گرایش آنان به مطبوعات سیاسی بررسی شود که آیا رابطه ای وجود دارد ومسائل مختلفی که با عث این گرایش می شوند سنجیده شود مثل شغل وجنس افراد درنهایت وضعیت رابطه به چه صورت است معنی دار است یا خیر .

 

بيان مسئله :

در جهان امروز وسايل ارتباط جمعی با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله عقايد عمومی در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته اند بطوريکه بسياری از دانشمندان عصر کنونی زندگی انسان را عصر ارتباطات ناميده اند در اين ميان مطبوعات به عنوان فراگيرترين رسانه جمعی نقش مهمی از فضای زندگی مردم بويژه جوانان و قشر تحصيلکرده را به خود اختصاص داده است این رسانه نقش برجسته ای در ميان طبقه روشنفکر جامعه دارد برخی از مطبوعات با توجه به اينکه به نيازهای جامعه توجه دارند گاهی در رابطه با بعضی اخبار بنا به موقعيت و خط مشی مديران و مسئولان پيش می روند البته موقعيت اجتماعی امروز مملکت ما به گونه ای است که جامعه به طور کامل سياسی شده و همة مردم به طور دائم در تمام امور زندگی با مسائل سياسی برخورد زيادی دارند و اين موضوع باعث شده که تعداد کمی به مسائل سياسی بی توجه شوند و به مطبوعاتی که بيشتر مطالب فرهنگی و اجتماعی و هنری می پردازند توجه بيشتری نشان می دهند و خوانندگان زيادی جذب اين مطبوعات شوند. چرا که احساس می کنند مسائل سياسی زياد از حد ايشان تکراری شده است در کل می توان گفت اينگونه مطالب خوانندگان خود را تا حدودی از دست داده اند و مردم می خواهند لااقل زمانی که روزنامه می خوانند از اين وضعيت فرار کنند و کمی آسايش و دوری از سياست داشته باشندومطبوعات زمانی اهمیت بیشتری پیدامی کند که بدانیم قشرتحصیل کرده یک جامعه چقدر از اخبار مطبوعات بهره می برد ما می خواهیم بدانیم با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای با افکار سیاسی می باشد وقسمت اعظم ابعاد زندگی افراد با سیاست تلفیق شده است ومسائل سیاسی نفوذ بیشتری در افکار قشرتحصیکرده جامعه دارد وباتوجه به اینکه دراخبار سیاسی مطبوعات سانسورها وکنترل هایی انجام می شود تاچه میزان قشر تحصیلکرده ما از اخبار سیاسی دریک جامعه سیاسی بهره منده می شوند و آیا این بهره مند میزان بالایی دارد یا دانشجویان ترجیح می دهند به اخبار فرهنگی یا علمی اجتماعی رو آورند.

 

سوالات تحقيق :

  • آيا بين رشتة تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟
  • آيا بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوهات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟
  • آيا بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟

آيا بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی دانشجويان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟

 

 

 

اهداف تحقيق :

هدف اصلی: بررسی رابطه بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات به منظور شناخت بيشتر گرايش دانشجويان نسبت به مطبوعات سياسی و توصيف وضعيت دانشجويان از نظر ميزان بهره گيری جهت ارائه راهکارها.

 

اهداف فرعی:

  • بررسی رابطه بين پايگاه اقتصادی اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات.
  • بررسی رابطه بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات .
  • بررسی رابطه بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات.

 

فرضيات تحقيق :

  • به نظر می رسد بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
  • به نظر می رسد بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.

در رابطه با اهميت اين تحقيق بايد گفت که در کشور ما مطالب سياسی خوانندگان زيادی پيدا نکرد حتی در زمان پيروزی مشروطيت که اوج فعاليتهای سياسی نشريات بود ما شاهد يک اتحاد کامل بين نشريات نبوديم با وجود زياد بودن نشريات در آن زمان مشاهده
می شود که به غير از چند روزنامه که به سياست پرداخته اند سايرين اجتماعی و ادبی عمل
می کردند پس بديهی است که اين پايه و اساس تا امروز باقی مانده است. با اين بررسی می توان عدم بهره مندی قشر تحصيلکرده جامعه را از اخبار سياسی مطبوعات برطرف کرد.

به همين دليل اين روزها مطبوعاتی که به مطالب سياسی کمتر و با شکل هيجان انگيز نمی پردازند با مخاطبان بيشتری مواجه هستند و وجود همين مخاطبان زياد، پشتيبان مناسبی برای ادامه کار و حيات روزنامه هاست البته بايد يادآورد شد که در بعضی موارد برخی از مسائل سياسی هستند که خوانندگان زيادی می طلبند مانند زمانی که هويت و امنيت ملی جامعه يا ارزشهای فرهنگی کشور در خطر باشد و يا زمانی که مردم هدف مشترکی را دنبال می کنند در اين زمان مطبوعات به مسائل سياسی می پردازند و از محبوبيت بيشتری برخوردارند.

* اين تحقيق درصدد است رابطة بين ويژگيهای اقتصادی ، اجتماعی، جنس و رشتة تحصيلی دانشجويان و گرايش آنان به اخبار سياسی مطبوعات را بررسی کند که آيا رابطه ای وجود دارد؟ و آيا تنوع و تازگی مطالب سياسی باعث گرايش دانشجويان با توجه به رشته تحصيلی آنان می شود؟

 

تعاريف نظری و عملیاتی متغيرها و مفاهيم بکار رفته در سؤالها و فرضيه ها:

ميزان بهره مندی: يعنی مقدار ساعات يا زمانی از روز را که دانشجويان اختصاص به خواندن اخبار سياسی مطبوعات می دهند و از آن بهره می گيرند.

پايگاه اقتصادی و اجتماعی: يعنی موقعيتی که يک دانشجو از نظر استقلال اقتصادی می تواند در آن قرار داشته باشد به عبارت ديگر ميزان درآمد و نوع شغلی که دارد پايگاه اقتصادی اجتماعی او را معين می کند. میزان درآمد ماهیانه  ـ نوع  شغل- تحصیلات- وضعيت مسکن ، محل سکونت

تنوع : 1- عبارتست از مختلف بودن موضوعات و منطقه جغرافيايی که ارزشهای خبری در آن رعايت شده باشد.

2- پرداختن به موضوعات مختلف سياسی مربوط به مناطق جغرافيايی داخل و خارج کشور

تازگی : يعن مدت زمانی از وقوع آن نگذشته باشد جايی مطرح نشده باشد و موضوع آن جديد باشد.

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

در بحث  انگيزه انتخاب موضوع بايد گفت روزنامه ها بيشتر مطالب آن سياسی است و تا زمانی که مطالب سياسی برای چاپ باشد اين اخبار در الويت هستند ولی با دقت به ميزان فروش اين روزنامه ها می توان دريافت که مخاطبان زيادی ندارند يعنی همة اقشار ملت يا قشر دانشجو را دربرنمی گيرد جز افرادی که خط فکری و سياسی خاص دارند با تعدادی از خريداران اين مطبوعات که صحبت و سؤال شد که چرا اين روزنامه ها را می خريد يا آيا هر روز می خريد يا نه می گفتند می خريم ببينيم چه چيزهايی دارد يا می گفتند که هر چند وقت يکبار آن را می خريم و يا می گفتند اگر ما اين روزنامه را می خريم به خاطر وجود ساير مطالبی است که در آنها به چاپ می رسد پس تصميم گرفتم که در اين مورد به تحقيق بپردازم تا به صحت و سقم اين دريافت ذهنی خود پی ببرم  باتوجه به اینکه دانشجویان قشر مهمی ازنخبگان را تشکیل می دهند که در آینده وارد عرصه قدرت می شوندواین افراد اطلاعات خود را از روزنامه می گیرند می خواهم ببینم چقدر به روزنامه اعتمادمی کنند وبه آن تکیه دارند پس همانطور که گفته شد يکی از اهداف اين تحقيق پی بردن به صحت و سقم دريافت ذهنی خود و همچنين تعيين نياز مردم جامعه علی الخصوص دانشجويان نسبت به نوع مطالب منتشره در مطبوعات را دريابيم و پيدا کردن انگيزه خوانندگان از مطالعه يا عدم مطالعه مطبوعات علی الخصوص اخبار سياسی آن است.

 

پيشينه تحقيق :

بر اساس مطالعات و بررسی پايان نامه های گوناگون، تعدادی از آنها که به نوعی مرتبط با موضوع تحقيق می باشند، به اين ترتيب است:

- يکی از اين تحقيقات توسط خانم بيتا بابايی را در سال تحصيلی 83-82 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تحت عنوان « بررسی تطبيقی ميزان اعتماد دانشجويان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد نسبت به اعتبار اخبار رسانه های مکتوب و تلويزيون صورت گرفت. در اين تحقيق ميزان اعتماد دانشجويان به اعتبار اخبار تلويزيون و اخبار روزنامه های يوميه در مقايسه با يکديگر مورد بررسی قرار می گيرد و محقق بر آن است که به سؤالات زير پاسخ دهد:

1) آيا ميزان اعتماد دانشجويان به اعبتار اخبار روزنامه ها بيش از اعتماد آنها به اخبار تلويزيون است؟

2) آيا بين مدت زمان تماشای اخبار تلويزيون در مقايسه با مدت زمان مطالعه اخبار و روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟

3) آيا بين عدم وجود جاذبه محتوايی در اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان رابطه وجود دارد؟

4) آيا بين سوگيری در اخبار تلويزين در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟

5) آيا بين درستی و نادرستی اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزاان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟

آنچه در نهايت از يافته های اين پژوهش به دست آمده اين است که دانشجويان اخبار تلويزيون را در مقايسه با اخبار روزنامه ها رسانه معتبری نمی دانند.

- محقق ديگری به نام آقای داريوش کريمی در سال 1379 در پايان نامه خود با عنوان « مطبوعات و توسعه سياسی در ايران» به بررسی تأثير مطبوعات بر روند توسعه و ايجاد فضای مناسب سياسی پرداخته است و نتايج به دست آمده از بررسی تأثير مطبوعات بر تحولات و توسعه سياسی بيانگر اين واقعيت است که مطبوعات هميشه در تحولات سياسی و اطلاع رسانی به مردم نقش به سزايی را ايفا نموده است.

- خانم فاطمه قنبری در سال 1379 در پايان نامه خود تحت عنوان « بررسی نقش مطبوعات در جلب مشارکت سياسی» فرضيات زير را به آزمون گذاشت:

1- ميان ميزان استفاده از مطبوعات و ميزان مشارکت سياسی دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.

2- ميان ميزان اعتماد دانشجويان به مطبوهات و ميزان مشارکت سياسی رابطه معنادار وجود دارد.

3- ميان علاقه مندی به تعدد و تکثير مطبوعاتی و ميزان مشارکت سياسی دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.

4- ميان آشکار و صريح بودن وابستگی مطبوعات به احزاب ، تشکل ها و گروههای سياسی و ميزان تحصيل دانشجويان به استفاده از مطبوعات رابطه معناداری وجود دارد.

5- ميان تمايل به انتشار اخبار و مطالب سياسی از سوی مطبوعات و ميزان مشارکت سياسی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.

6- ميان تهييج و بسيج مردم توسط مطبوعات و ميزان مشارکت سياسی رابطه معناداری وجود دارد.

7- ميان نوع جنسيت و ميزان مشارکت سياسی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.

8- ميان نوع سن و میژان مشارکت سياسی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.

يافته های پژوهش نشان داد که مطبوعات می توانند در جلب مشارکت سياسی نقش برجسته ای ايفا کنند.

- پايان نامه ديگری در زمينه بررسی ميزان بهره مندی از مطبوعات انجام شد که مربوط به آقای غلامرضا نريمان نژاد در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. لازم به ذکر است جامعه آماری اين پژوهش شهروندان خرّم آبادی بوده اند و فرضيات اين تحقيق عبارتند از :

1- افراد متاهل کمتر از افراد مجرد زمان برای مطالعه مطبوعات صرف می کنند.

2-بين ميزان درآمد خوانندگان و مطالعه مطبوعات رابطه معناداری وجود دارد.

3- بين ميزان تحصيلات خوانندگان و مطالعه مطبوعات رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید