بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)

.1عوامل ژنتيكي و فردي

.2عوامل محيطي

.3شيوه هاي زندگي مردم(رفتار)

.4وسعت و كيفيت ارائه خدمات

 

اسلاید 2 :

تعريف ارتقای سلامت  (Health Promotio )

  • توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در نتيجه رعايت شيوه زندگي سالم مي باشد.
  • هر گونه ترکیب و ابتکار طراحی شده بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، معنوی یا سازمانی که موجب تغییرات نگرش مثبت، رفتاری، محیطی یا اجتماعی جهت ارتقای سلامت مردم می شود
  • ارتقاي سلامت یک تعهد است در اتباط با کاهش نابرابری ها، اهمیت دادن و تمرکز بر پیشگیری، کمک به مردم برای تطابق و سازگاری با شرایط و موقعیتها، خلق محيط هاي حمايتي برای سلامت که مردم بهتر بتواننداز خودشان مراقبت کنند(WHO)

اسلاید 3 :

مفاهیم و اصول ارتقای سلامت

قادرسازی مردم برای کنترل روی سلامتی اشان و احساس مسئولیت برای سلامتی شان به عنوان  جزء مهم از زندگی روزمره اشان هم به عنوان عمل خود به خودی و هم سازماندهی شده برای سلامت

نیاز به همکاری بخشهای مختلف خارج از بخش بهداشت

ترکیب روشها و رویکردهای گوناگون اما مکمل، شامل: ارتباطات، آموزش، قانون، امور مالی، تغییرات سازمانی، توسعه اجتماعی و فعالیتهای خودجوش محلی در مقابل مخاطرات سلامتی.

تشویق مشارکت عمومی واقعی و موثر شامل بسط و توسعه مهارتهای حل مسئله و تصمیم سازی به صورت فردی و جمعی و درگیر کردن متخصصان سلامتی درآموزش و دفاع از سلامت، به خصوص آنهایی که در مراقبهای اولیه فعالیت دارند.

پرهيز از سرزنش افراد داراي مشكل

پرهيز از هرگونه پيش داوري و قضاوت

اسلاید 4 :

راهبرد هاي اساسي ارتقاي  سلامت

حمايت همه جانبه                                                                Advocacy

توانمند سازي                                                             Empowerme t       

مداخله كردن                                                                 I terve tio

اسلاید 5 :

5 اولويت اقدام ارتقاي سلامت (طبق منشور اوتاوا)

ايجاد سياست سلامت همگاني                Buildi g a healthy public policy

(مدیر باید تعهد داشته باشد، هر تصمیمی که می گیرد در ارتباط با بهداست و سلامت مردم باشد)

( تصمیم هر تصمیم گیرنده ای باید در راستای سلامت باشد)
 (شغل، صلح، آموزش، عدا لت و برابري)

خلق محيط هاي حمايتي                 Creati g supportive e viro me ts

تقويت اقدام جامعه(مشارکت)                 Stre gthe i g commu ity actio

We do ot see thi gs as they are; we see thi gs as we are.

ما چیزها را آنطور که هستند نمی بینیم، آنطور که می خواهیم، می بینیم

توسعه مهارت هاي فردي                                   Developi g perso al skills

(کار مردم برای مردم)

بازنگري در خدمات بهداشتي                        Reorie tati g health services

(جهت دهی مجدد خدمات بهداشتی برای کاربران)

(هر کاری در بخش سلامت، سرمایه گذاری است نه هزینه)

اسلاید 6 :

ارتقای سلامت شامل

پیشگیری

آموزش بهداشت

محافظت از سلامت

هر کدام نقش مهم و حیاتی در  دستیابی به سلامتی افراد و جوامع دارد و مستقل از یکدیگر نیستند.

اسلاید 7 :

1. خدمات پیشگیری

پیشگیری نخستین

پیشگیری اولیه( واکسیناسیون، برنامه های ورزشی و ...)

پیشگیری ثانویه( پاپ اسمیر، یافتن موارد با فشار خون بالا، برنامه های ترک سیگار و ...)

پیشگیری ثالثيه(نوتواني و ...)

اسلاید 8 :

2. آموزش بهداشت پیشگیری(سبک زندگی)

تلاشهای آموزشی برای تاثیر بر سبک زندگی جهت پیشگیری از مشکلات سلامتی و تشویق به درک خدمات پیشگیری

 

اسلاید 9 :

3. سیاستهای پیشگیری

حفظ سلامت پیشگیری کننده (پيشگيرانه) شامل فلوئور زدن به آب و بازدید از رستورانها و ...(تعهد سیاسی)

اسلاید 10 :

4. آموزش بهداشت براي محافظت از سلامت (آموزش تصمیم سازان و تصمیم گیران) 

حفظ سلامت خود به خود ایجاد نمی شود، آموزش تصمیم سازان مهم است.

متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای اینکه قانون کمربند ایمنی اتومبیل را به تصویب برسانند و بر اجرای آن نظارت کنند

تلاش جهت ایجاد یک محیط اجتماعی در راستای محافظت از سلامت

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید