بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

ستاد ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد استان يزد با هدف ساماندهي ارتباط ميان ستاد و دستگاه هاي اجرايي استان، شيوه نامه تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد در كليه دستگاه هاي اجرايي استان يزد را به شرح ذيل تصويب نمود:

اسلاید 2 :

ماده 1: اعضاي كميته

مسئول دستگاه اجرايي (رئيس كميته)

مسئول پاسخگويي به شكايات/ روابط عمومي (دبير كميته)

يكي از بازرسان سلامت اداري دستگاه (به انتخاب رئيس)

مسئول حراست

 

اسلاید 3 :

تبصره 1- عضويت رئيس هيات رسيدگي به تخلفات اداري (در صورت تشكيل هيات).

تبصره 2- عدم جواز حذف اعضاي فوق الذكر از تركيب كميته و جواز  افزايش تعداد اعضاي كميته پس از تاييد دبيرخانه ستاد استان.

تبصره 3- اجازه شركت افرادي غير از اعضاي فوق الذكر در برخي جلسات كميته، بدون حق راي، بنا به تشخيص رئيس كميته.

تبصره 4- صدور احكام اعضاي كميته توسط مسئول واحد استاني، براي مدت يك سال.

تبصره 5- لزوم ارسال فهرست مشخصات اعضاء، در قالب فرم مخصوص به دبيرخانه ستاد استان،  ظرف حداكثر يك هفته پس از صدور احكام عضويت كليه اعضاي كميته.

اسلاید 4 :

ماده 2: وظايف و اختيارات

اجراي مصوبات مراجع فرادستي مرتبط

برنامه ريزي براي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد از راه:

اجراي برنامه هاي پيش گيرانه مانند برگزاري همايشهاي توجيهي، ترويجي و طراحي و پياده سازي دوره هاي آموزشي

برنامه ريزي براي كشف مصاديق فساد اداري

تصميم گيري در مورد گزارشهاي واصله از بازرسين

شناسايي و راهكاريابي براي گلوگاه هاي فساد

پيش بيني سازوكارهاي تشويقي براي كاهش فساد

تهيه و ارائه گزارشهاي تحليلي

اسلاید 5 :

ماده 3: مديريت جلسات كميته

تناوب زماني: حسب ضرورت و حداقل هردوماه يكبار

رسميت با حضور حداقل دوسوم اعضاء

تصميم گيري با راي موافق اكثريت اعضاي حاضر

 

تبصره 1- ارسال رونوشت دعوتنامه جلسات به دبيرخانه ستاد استان

تبصره 2- ارسال نسخه اي از صورتجلسه ظرف حداكثر 72 ساعت

تبصره 3- ارسال گزارش صورتجلسات كميته بصورت شش ماهه

 

اسلاید 6 :

ماده 4: مدعوين

دبير كميته مي تواند با هماهنگي رئيس كميته هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از واحدهاي تابعه (ستادي يا شهرستاني) دستگاه از مسئول آن واحد نيز براي شركت در جلسه (بدون حق راي) دعوت بعمل آورد.

اسلاید 7 :

ماده 5: كميته هاي فرعي

كميته مي تواند حسب ضرورت نسبت به ايجاد كميته هاي فرعي اقدام نمايد.

شيوه نامه تشكيل جلسات كميته هاي فرعي (شامل تركيب اعضا و شرح وظايف آنها) به تصويب كميته خواهد رسيد.

نسخه اي از شيوه نامه مصوب، به دبيرخانه ستاد استان نيز ارسال خواهد شد.

اسلاید 8 :

مواد 6و7: مسئوليت دبيرخانه

ماده 6: ارزيابي و رتبه بندي سالانه كميته هاي دستگاهي و تقدير از كميته هاي برتر

 

ماده 7: ابلاغ كليه فرمهاي مورد اشاره در مواد مختلف شيوه نامه ظرف دو هفته پس از تصويب شيوه نامه

(نامه شماره 73994 مورخ 30 آبان 1389)

اسلاید 9 :

عملكرد سال 93 واحدهاي استاني
 (گزارش شده به استانداري)

ارسال دعوتنامه تشكيل كميته سلامت اداري به دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري:

 

اسلاید 10 :

لزوم تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت

مصوبه جلسه شماره 165 شوراي عالي اداري مورخ 31 تيرماه 1393

به شماره 11852 مورخ 5 آذرماه 1393

ابلاغ شده به تمامي وازرتخانه ها، موسسات، شركتها، نهادها و استانداريها

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید