بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در نهایت کمک می کند از هر گونه جانب داری اجتناب شود

 • با نفوذ ترین .... سخن نگفته باشد.
 • قسمت های نزدیک جاده اصلی بازدید نشده باشد.
 • موارد مد نظر سیاستمدران محلی فقط مشاهده نشده باشد.
 • صرفا با مردان (یا زنان) سخن نگفته باشد.
 • در حوزه رشته خود صحبت نکرده باشد.

اسلاید 2 :

حرفه ای گرایی متعارف

سوگیری به سمت نخستین ها

 • شهرها
 • صنایع
 • فناوری های پیشرفته
 • مردان
 • کمی کردن

اسلاید 3 :

حرفه ای گرایی جدید

مردم را در جایگاه نخست و فقرا را پیش از همه قرار می دهد.

اسلاید 4 :

معکوس کردن (reversal)
حرفه گرایی متعارف
بزرگترین چالش
رویاروی حرفه ای های توسعه روستایی
 قرار دارد.

اسلاید 5 :

کشاورز- نخست پارادایمی عملی برای کشاورزی نوع سوم

این پارادایم مستلزم معکوس سازی  تبیین ها، یادگیری، مکان  و نقش های پژوهش و ترویج کشاورزی است.

پارادایم انتقال فناوری برای  کشاورزی صنعتی و انقلاب سبز

اسلاید 6 :

 • Farmer back to farmer
 • Farmer first and last
 • Farmer participatory research
 • Participatory technology development

این نام های مختلف نکته ای مشترک در خود نهفته دارند.

به منظور رعایت ایجاز، از اصطلاح ”کشاورز نخست“ برای توصیف مجموعه این رهیافت ها استفاده می شود.

معکوس سازی جوهره پارادایم ”کشاورز نخست“ است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید