بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

تعريف ملاك و استاندارد: 

ملاك ها مرجع تصميم گيري در مورد موضوعات

ارزشيابي هستند. موضوعات ارزشيابي با ملاك ها مقايسه

مي‌شوند تا ميزان مطلوب بودن يا نامطلوب بودن ارزش

 آنها مشخص گردد.

اسلاید 2 :

ملاك هاي ارزشيابي وقتي كه با روش‌هاي علمي و در

سطح گسترده اعتبار بخشي شوند به عنوان استاندارد

قلمداد مي گردند. استانداردها ميزاني براي درست

 حركت كردن در يك مسير مشخص هستند.

اسلاید 3 :

 تعريف يادگيري در رويكرد سنتي (رفتاري) :

"يادگيري زماني رخ مي‌دهد كه در نتيجه‌ي پاسخ ارگانيزم به محرك ها، رفتار هاي جديد يا تغييرات در رفتار ايجاد شود."

زمان شروع رويكرد: از 1960 -1920

مباني نظري رويكرد :   1ـ شرطي كلاسيك (پاوولف)

  2ـ شرطي وسيله‌اي (ثرانديك) 

  3ـ شرطي كنش‌‌گر( اسكينر)

رويكرد ارزشيابي:           تراكمي

اسلاید 4 :

 اصلاح تعريف سنتي يادگيري (رويكرد رفتاري - شناختي):

"يادگيري به معناي تغيير ات ايجاد شده در دانش ثبت شده در حافظه بلند مدت بر اثر تعامل مكانيزم هاي  شناختي با تكاليف محيطي است".

زمان شروع رويكرد از 1960 به بعد

مباني نظري رويكرد   1ـ نظريه گشتالت

  2ـ رويكرد رفتاري شناختي باندورا

  3ـ پردازش اطلاعات  

  4ـ نظريه آزوبل

  5ـ نظريه رمزگذاري دوگانه

رويكرد ارزشيابي:          تكويني

اسلاید 5 :

تعريف يادگيري در رويكرد جديد (سازندهگرايي):

"يادگيري فرايندي است كه در آن ارگانيزم براساس دانش و تجربه‌ي قبلي و نيز تفسيرهاي شخصي از موقعيت، مفاهيم و ايده‌هاي جديد را خود بنا مي كند".

زمان گسترش رويكرد1980 به بعد:

مباني نظري رويكرد : 1ـ ديويي

    2ـ سازنده‌گرايي شناختي پياژه

    3ـ اكشتافي برونر

  4ـ سازنده‌گرايي اجتماعي ويگوتسكي

 رويكرد ارزشيابي:           كيفي

اسلاید 6 :

استانداردهاي ارزشيابي كيفي از يادگيري آموزشگاهي

تعريف ارزشيابي كيفي از يادگيري :

جمع آوري نظام دار اطلاعات در مورد فرايند و پيامد يادگيري به منظور قضاوت دربارة ارزش آنها و ارايه‌ي بازخوردهاي تحصيلي

عناصر كليدي تعريف:

1ـ روش جمع آوري اطلاعات (سنجش)

2ـ بازخورد كيفي

اسلاید 7 :

استانداردهاي سنجش كيفي يادگيري

1ـ روش‌هاي سنجش بايد برنحوه‌ي يادگيري و فرايندهاي عالي ذهن دانش آموز متمركز شود.

2ـ روش‌هاي سنجش بايد هسته مركزي تمام فعاليت‌هاي كلاسي و جز جدايي ناپذيرطرح درسي معلم باشد .

3ـ روش‌هاي سنجش بايد به عنوان مهارت هاي تحصصي كليدي در نظر گرفته شود  و به طور مستمر از طريق برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي به معلمان آموخته شود.

4ـ روش‌هاي سنجش بايد طوري تهيه و اجرا شود كه انگيزه‌ي دروني به يادگيري در دانش آموزان ترغيب كند.

اسلاید 8 :

5ـ روش‌هاي سنجش بايد گستره ي وسيعي از يادگيري آموزشگاهي را در تمام فراگيران شناسايي و بررسي كند.

6ـ روش هاي سنجش بايد قابليت هاي خود سنجي را در دانش آموزان توسعه دهد طوري كه آنان به مديريت خود و انديشه در رفتار ترغيب شوند

7ـ در روش هاي سنجش انتظارات يادگيري بايد آنچنان روشن و گويا تعريف شود كه اطلاعات حاصل از آن قابل دفاع و معنادار باشد.

8ـ انواع روش هاي سنجش يادگيري بايد طوري دقيق و عيني تعريف شود كه هدف از اجراي آنها منطقي و استدلالي باشد.

اسلاید 9 :

9ـ در روش‌هاي سنجش اطلاعات جمع آوري شده بايد از روايي بسيار

 زياد برخوردار باشد طوري كه تصميم‌گيري هاي مبتني بر آن از لحاظ

 علمي و منطقي قابل دفاع گردد.

10ـ روش هاي سنجش بايد طوري انتخاب و طراحي شود كه اطلاعات پايا و

با ثباتی براي تصميم گيري در مورد يادگيري فراهم آورد.

11ـ روش هاي سنجش بايد از هرگونه سوگيري مبرا باشد طوري كه نتايج حاصل از آن بي‌طرفانه قلمداد شود.

12ـ اطلاعات حاصل از سنجش بايد نظام دار و دقيق تحليل شود تا اهداف سنجش به صورت كامل تحقق يابد.

اسلاید 10 :

استانداردهاي بازخورد كيفي

1ـ اهداف بازخودهاي كتبي يا شفاهي بايد براي تمام مخاطبان (معلمان، والدين و دانش آموزان) كاملاً روشن و گويا باشد. اين اهداف بايد به طور مستمر در سياست هاي كلان مدرسه منعكس شود و با راهبردهاي يادگيري معلم همسو باشد.

2ـ بازخوردها بايد به صورت يك فعاليت مشترك و دو طرفه بين معلم و دانش آموز تهيه وارايه شود. بازخوردها بايد گفتمان دو طرفه را تقويت كرده و مهارت هاي خود سنجي را در فراگيران توسعه دهد .

3ـ محتواي بازخوردهاي معلم بايد با اهداف آموزشي و ملاك‌هاي وابسته به آن همسو باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید