بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

در مرحله برنامه‌ريزي با مشخص شدن اهداف ، تعداد و نوع كاركنان مورد نياز سازمان معلوم مي‌شود . و بعد از آن نوبت به مرحله كارمنديابي است كه با استخدام افراد اين نياز رفع مي‌شود .

اسلاید 2 :

استخدام به مفهوم مصدری آن یعنی به خدمت درآوردن یک نیرو دریک شرایط خاص و با یک قرداد معین.

استخدام (نظام جذب نیروی انسانی);  به معنای تامین و دراختیار داشتن و به کار گرفتن واجد شرایط ترین متقاضیان مشاغل سازمان می باشد.وشامل مجموعه عملیات : برنامه ریزی نیروی انسانی،کارمند یابی،انتخاب(گزینش)وانتصاب در سازمان است.

ازنظرمیرکمالی استخدام یعنی به خدمت در آوردن نیروهایی که ویژگیهای آنها با ویژگیهای مندرج درقوانین ومقررات استخدامی انطباق دارد از طریق صدور حکم رسمی برای آنها که به موجب آن کار راهه شغلی قرار می گیرند و متعهد به انجام وظایف خاص می گردند و از حقوق و مزایای ویژه ای برخوردار می شوند.

اسلاید 3 :

فرايند جذب و بكارگيري ، به موقع نيروي انساني به تعداد مورد نياز و كشف افراد شايسته جهت رفع كمبود نيروي انساني سازمان است .

كارمنديابي يك فرايند واسطه‌اي است يعني طي آن كساني كه جوياي كارند (متقاضيان كار) و كساني كه خواهان نيروي كارند (استخدام كنندگان) براي نخستين بار با يكديگر روبرو مي‌شوند تا طي فرايند بعدي (انتخاب و گزينش) توانايي واقعي آنها براي احراز شغل و ورود به سازمان تعيين گردد .

اسلاید 4 :

جذب نيرو در يك سازمان متغير بوده در همه سازمان‌ها يكسان نيست فعال يا غيرفعال بودن سازمان در اين زمينه به عواملي مانند اندازه سازمان ، مكان( جغرافيایی) سازمان، محيط و شرايط كار و ميزان حقوق و رشد و ركود سازمان بستگي دارد .

اسلاید 5 :

عوامل محيطي

 

عوامل سازماني

اسلاید 6 :

مرحله كارمنديابي و گزينش با هم در تداخل و تعامل هستند .

     اما تفاوت اصلي ميان اين دو مرحله اين است كه

در كارمنديابي سعي مي‌شود با توصيف مزايا و جنبه‌هاي مثبت كار افراد واجد شرايط تشويق به داوطلب شدن براي احراز آن شغل شوند يعني هدف يافتن افراد و جذب آنها به سوي سازمان است

اما درگزینش انتخاب متقاضيان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند يعني با حذف كساني كه از صلاحيت كمتري برخوردارند

    كسي كه بيشترين صلاحيت را داشته باشد براي تصاحب شغل انتخاب مي‌شود .

اسلاید 7 :

تعيين تعداد و نوع نيروي مورد نياز سازمان

نوشتن شرح شغل

تعيين شرايط احراز شغل

شناسايي مراكز و منابع كارمنديابي

انتخاب روش كارمنديابي

بررسي فرم‌هاي درخواست كار

برگزاري مصاحبه مقدماتي 

تهيه فهرستي از افراد واجد شرايط  

اسلاید 8 :

تامين كارمندها از دو منبع داخلي و خارجي است

  • منابع داخلي
  • منابع خارجي

اسلاید 9 :

نيروهاي انساني موجود در سازمان بهترين منبع براي تصدي پست‌هاي بلاتصدي مي‌باشد . مراجعه مجدد كاركنان قبلي ، انتقال و ترفيع و ..

 

روش‌هاي اعلان شغل

روش داوطلبي شغلي

 

 

اسلاید 10 :

زماني كه نيازهاي سازمان زياد باشد سازمان در مورد جذب نيرو از منابع خارجي است

آگهي

موسسات كاريابي وانواع آن:

.1موسسات جایابی

.2موسسات فردیابی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید