دانلود مقاله تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)

word قابل ویرایش
55 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

منابع
-آدیکردی و کلرکی ایران (۱۹۹۳) A0ker De keller k,L
– تغییر نسخه‌های فرهنگی از تحقیق وسعت کالا- ژورنال بین المللی تحقیق در فروش در بازار
– اهرن- ام گروان- تی دبلیو و جاروس. سی ۱۹۹۹
اگر به نظر برسد می‌توان فروخت مدرنیزه کردن واسطه شدن اثر جذابیت بر اجرای فروشنده . ژورنال بین المللی تحقیق در فروش بازار ۱۶۰۲۶۹۸۴
– آلبرت اس و وتن. ای ۱۹۸۵ هویت سازمانی. تحقیق در رفتار سازمانی ۷۱۲۶۳۲۹۵
– اشفرث و پی و برگامی . ام (۲۰۰۲) مقدمه و ما حصل هویت سازمانی. ارزش و اعتبار منطقی تئوری هویت اجتماعی و سازمان آکادمی دیدگاه مدیریت. ۴۰-۲۰-۴۱ بگوزی. آر. پی و برگامی ام (۲۰۰۲) مقیاس برگامی و بگوزی. دانشگاه رایس
– باوتل ایی (۲۰۰۱) مقایسه‌های اجتماعی در کار واسطه. اثرات انجمن بر اعضا. هویت سازمانی و تعیین هویت علوم سرپرستی سرماهانه ۴۱۳-۳۷۹-۴۶
– باترل جی ایی و بلچ ایی ۱۹۸۷ کاربرد توقع عملگرای ارزش تئوری نقش برای بررسی نظرات تحریم گردان و غیر تحریم گران یک محصول مصرفی. پیشرفت در تحقیق مصرف. ۱۴-۲۳۲-۲۳۷٫

– بنتلر پی- ام (۱۹۹۰)فهرست‌های مناسب-افزاینده‌های لاگرنج. تغییرات اجباریو اطلاعات غیر مدل در مدل‌های دستوری. تحقیق بها ویرال خود طبقه‌بندی کردن تعهد موثر و گروه خرد فرض به عنوان جنبه‌های مشخص هویت اجتماعی در سازمان. ژورنال انگلیسی روانشناسی اجتماعی
– برگامی‌ام و بگوزی آرپی (۲۰۰۰) گروه خود فرض به عنوان جنبه‌های مشخص هویت اجتماعی ژورنال خرده فروشی
– بها تا چاریا سی. بی رائو اچ وگلیون ام ای (۱۹۹۵) فهم سند هویت. بررسی همکاری بین اعضا، موزه. ژورنال فروش بازار
– بهاتا چاریا بی وین اس (۲۰۰۳) هویت مشتری- شرکت یک چارچوب برای فهم ارتباط مشتری با شرکت‌ها. ژورنال فروش بازار
– برمن دبلیو. سی و موتوویدلو. اس. جی ۱۹۹۳گسترش معیار قلمرو برای شامل کردن عوامل اجزا در زمینه‌ای در انتخاب پرسنلی در سازمان. سانفرانسیسکو جوی باس.
– برابر. ام. بی ۱۹۹۱ خود اجتماعی یکسان و مختخل شدن در یک زمان. روانشناسی اجتماعی و فردی. بولتین.
– بار ام . بی. و گاردنر ۱۹۹۶٫این مالکیت «سطح هویت مجموعه و نمایندگان خود. ژورنال روانشناسی فردی و اجتماعی.
– بران آر ال دستیابی اثرات واسطه ای به خصوص در طرح‌های تئوری پیچیده. طرح معادله ساختاری
– بران اس جی/ ۱۹۶۹ قوانین شکل گیری لندن. آلن و آن وین
– بران تی جی و داسین پی- ای (۱۹۹۷) شرکت و محصولات همکاری‌های تعاونی. عکس العمل و پاسخ‌ها در مورد مشتری ژورنال فروش بازار
– جنسی جی. سی ۱۹۸۳ در مورد ابزار مختلف تغییر و اعضای سازمانی تحقیق هویت سازمانی ارتباطی جزئی
– دراپر. ان آر و اسمیت اچ ۱۹۸۰ تحصیل سیر قهقرایی به کار برده شده. نیویورک ویلی.
– درام درایت. ام. ایی (۱۹۹۶) سود شرکت با بعد اجتماعی نقش معیارهای غیر اقتصادی ژورنال فروش بازار

– دراپر. ان آر- و اسمیت اچ ۱۹۸۰
– دو کریچ. جی- ام. گلدن . بی آرو شوتل اس- ام ۲۰۰۲ زیبایی. در چشمان فروشنده کل اثر تعیین
– هویت سازمانی و هویت تصور رفتار همکاری پزشکان علوم سرپرستی سه ماهانه
– دو تن جی ایی کریچ. ام و هراکوایل سی وی ۱۹۹۴ تصورات سازمانی و هویت عضو علوم سرپرستی سه ماهانه
– المپیا چی کی دی و بهارتا چاریا سی بی ۲۰۰۱ تعریف اینکه تو چه هستی و در کنار تو چه کاره هستی مطالعه غیر تعریفی و سازمانی ARN‌علوم سازمانی
– فیشر آر جی ویگفیلد کی ۱۹۹۸٫ ارزیابی مدل‌های معادله معادله ساختاری با متغیرهای غیر قابل مشاهده و خطاهای بخش ژورنال تحقیق فروش.
– جرج جی ام تبنهاسین کی (۱۹۹۰) فهم رفتار طرفدار اجتماعی اجزا فروش و مقدار فروش تحلیل سطح یک گروه در زمینه خدماتی ژورنال روانشناسی به کار گرفته شده.
– جرج جی ام و بریف آپی ۱۹۹۲ احساس کالای با کیفیت یک تحلل مفهومی از حالت در کار سازمانی ارتباط داوطلبانه آگهی نامه روانشناسی
– گرانو تیرام (۱۹۸۵) حمل اقتصادی و ساختار اجتماعی مسئله در بر گرفتن جامعه شناسی و آمریکایی
– گرمین پی دبی (۱۹۸۷) تجزیه اطلاعات چند متغیری
– گرین تی دبلیو سام س جی و اکتیو. اف (۲۰۰۰) ارتباط فعالیت‌های فروش انجام و رفتارهای عضوی در وضعیت عضوی در همکاری‌های حرفه‌ای ژورنال فروش بازار
– هال آر جی اسنیل اف د فست ام اس ۱۹۹۹ استراتژی‌های بخش بسته بندی در SEM‌ بررسی دقیق اثرات ساختارهای ثانویه روش‌های تحقیق سازمانی
– هاگ ام وی تری دی جی(۲۰۰۰) هویت اجتماعی و مراحل طبقه‌بندی خود در زمینه‌های سازمانی آکادمی و مرور مدیریت
– جر سگک کی جی و سوربم دی (۱۹۹۳) Lisrel‌و طرح معادله ساختاری simpis‌ زبان دستوری شیکاگو نرم افزار علمی بین المللی
– کندا (۱۹۹۹) گرفتن اطلاعات اجتماعی عقلانیت افراد
– لندیس اس بیل دی و ستلوک پی ایی (۲۰۰۰) مقایسه دیدگاه‌ها برای تشکیل سنجش‌ها در طرح‌های معادله ساختاری روش‌های تحقیق سازمانی.
– مکنزی المین آهیروند ام و پد ساکف پی ۱۹۹۸ تعداد مقدمه و ماحصل احتمالی اجرا نقش خارجی و داخل ژورنال فروش در بازار
– مکنیان دی پی لاک دو سی ام وست اس جی و شکیست وی (۲۰۰۲) یک مقایسه روش‌ها برای امتحان واسطه و دیگر اثرات متغیرهای واسطه روش‌های روانشناسی
– ما ال اف ای (۱۹۹۸) تعیین هویت سازمانی تعیین هویت ساختاری با دانشجویان سازمانی مقاله دکتری غیر چاپ شده
– ما ال اف ای و اشفرث بی ایی (۱۹۹۲) دانشجو و دانشگاهیان

تبعیض در استخدام: نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی
این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گسترده‌ای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرش‌های نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرش‌های نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.
لغات کلیدی: تبعیض، نگرش‌های ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)

(در سال اخیر، نگرش‌های نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابی‌های مربوط به گزارش از خود نشان می‌دهد که در نگرش‌های نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمی‌خورد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم می‌خورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوه‌های ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرن‌تر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاس‌ها سعی می‌کنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرش‌های نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی می‌تواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی می‌کند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابی‌های توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگر‌شهای نژادی را تعیین کنند. بررسی‌های ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفق‌ترند(تحقیقات اثبات کرده‌اند که این ارزیابی‌های تلویحی با نگرش‌های دیگر در ارتباط بود و رفتار‌های در سطح خرد را پیش بینی می‌کند.)

شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش‌های تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیض‌آمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان می‌دهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل می‌کنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی می‌کند.

بریف به شیوه‌های مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتی‌تر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرن‌تر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرش‌های نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث می‌گنجانیم.

سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار می‌دهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوه‌های دقیق‌تر برای تبعیض تلویحی استفاده می‌کنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوت‌‌ها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیک‌های جدید آماری مورد تست قرار می‌دهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی می‌باشد. به طور کلی این جمع‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه می‌کند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرش‌های نژادپرستی را به همراه ارزیابی‌های مربوطه به آن با هم تلفیق می‌کند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوت‌های ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار می‌دهد.)

تبعیض در استخدام و نگرش‌های نژادپرستی
(مطالعات زیادی به ارتباط بین ملاحظات و مسائل نژاد و تبعیض در استخدام پرداخته‌اند. در سال‌های اخیر، ما به تعریف رفتار متفاوت تبعیض استخدامی پرداختیم، رفتارهای متفاوت زمانی رخ می‌دهد که معیارهای مختلف در گروه‌های مختلف به کار گرفته شود.

تجزیه و تحلیل‌های مختلف انجام شد تا عواملی که در میزان و مسیر معیارهای مختلف تاثیر می‌گذارند مشخص شوند. به عنوان مثال این تفاسیر توسط «نورد» و «کرایجر» و «رات» و «هوفکات» و «بوبکو» نشان داد که سیاهان امتیازات کمتری هم در مسائل عینی و ذهنی دریافت می کنند) به علاوه، کرایجر و فورد به این نتیجه رسیدند که سیاهان و سفیدها آمار بیشتری را به خود اختصاص دادند. (این نتایج شواهد را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه افراد از معیارهای مختلف برای ارزیابی متقاضیان و داوطلبان استفاده می‌کنند.) البته، تفاوت میانگین بین متقاضیان سیاه و سفید پوست ضرورتا به معنای تبعیض نیست.

ممکن است تفاوت میانگین تفاوت‌ها و اختلاف‌های میان گروه‌ها را به صورت صحیح نشان دهد.(برای بیان احتمال، این تفاوت‌ها «داپلر» تعداد متغیرهای شغلی مربوط را محدود کرد تا به این نتیجه برسد که تفاوت‌های بین سیاهان و سفیدها کاهش یابد و این تبعیض ما هرگز از بین نرفتند.) تشخیص این حقیقت که بعید است که نویسندگان تمام متغیرهای مربوطه را بگنجانند ممکن است این تفاوت‌ها را به خوبی توضیح دهد. «اپلر» و مطالعات انجام شده توسط او شواهد و مدارک غیر مستقیمی را فراهم کرده است که بر اساس آن نگرش‌های نژادی ممکن است عوامل تفاوت معیار متوسط را در مورد سیاهان و سفیدها در بر داشته باشد. (مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده توسط بریف شواهدی را در مورد نقش نگرش‌های نژادی ارائه کرده است.

در دومین تحقیق «بریف» شرکت کنندگان مقیاس تبعیض نژادی مدرن را کامل کردند. در میان موارد سوالات، از شرکت کنندگان و متقاضیان در مورد استعداد شغلی آنها سوال شد. در مطالب قبلی، متقاضیان یادداشتی را از رئیس اداره یا سازمان دریافت کردند و جملات حاوی درخواست او از داوطلبان برای اجاره به سفیدان بود و یادداشت دگری از رئیس دریافت کردند که البته این یادداشت حاوی مطالب حاکی از تبعیض نژادی نبود.

بریف در مورد تقلب هنجارهای اجتماعی به بحث نپرداخت تا شرایط سازمانی برای تعصب و تبعیض نژادی یا تساوی نژادی به وجود آید. تقلب آنها مطابق با مفهومی ساختن شرایط پیشنهاد شده توسط استکمن است. اسکتمن نشان داد که شرایط سازمانی عملکرد و کارکرد پاداش است و انتظار می‌رود که علایم و نشانه‌ها برای کارمندان و دیگران به این مسئله می‌پردازد که کدام رفتار از لحاظ اجتماعی قابل قبول‌تر است.

بر حسب انتظار (بریف به این نتیجه رسید که میانگین متوسط متقاضیان سیاه پوست در شرایط تبعیض نژادی میزان کمتری را نشان می‌دهد. مهمتر اینکه آنها به این نتیجه رسیدند که امتیازات در زمینه مقیاس تبعیض نژادی مدرن این رابطه در نژادپرستان متجدد در شرایط تبعیض نژادی را کاهش داد. بنابراین واضح است که نژادپرستان متجدد بر اساس اعتقادات خود عمل می‌کنند اما هنجارهای اجتماعی برای موجه ساختن تبعیض به وجود می‌آیند.) گر چه قبل از پذیرفتن این برداشت، مهم است که دقت شود آمارهای تعصب و تبعیض و تفاوت‌های قابل ملاحظه در ارزیابی میزان متوسط، متقاضیان سیاه پوست دو شرایط را پشت سر گذاشتند. به عبارت دیگر، آنها به این مسئله نپرداختند که آمارهای مربوطه به متقاضیان سفید پوست در دو شرایط، مراحل را پشت سر گذاشتند. ممکن است شرایط تبعیض و تعصب به طور میزان میزان متقاضیان را صرف نظر از آنها کاهش داد. (بنابراین در این مطالعه ما تلاش می‌کنیم تا تاثیر متقابل سازمانی را با استفاده از ارزیابی‌های دقیق‌تر تبعیض را به وسیله مقایسه‌های تعداد متقاضیان سیاه و سفید در شرایط دو فرضیه زیر مرور کنیم.)
فرضیه ۱- شرایط سازمان در آمار متقاضیان تاثیر خواهد گذاشت و متقاضیان سیاه پوست در مقایسه با سفید پوستان در زمینه تبعیض نژادی آمار کمتری را به خود اختصاص خواهد داد. میزان تفاوت‌های آماری بین متقاضیان سفید پوست و سیاه پوست در شرایط برابر کمتر است.)

ارزیابی‌های نژادپرستی قدیمی و نژاد پرستی مدرن
(تبعیض و رفتار تبعیض ‌آمیز به شیوه‌های مختلف آشکار می‌شوند. یکی از آشکارترین و برجسته‌ترین شکل نژادپرستی قدیمی که با نگرش‌های وقیحانه خود کم بینی سازمان و تحجر مشخص می‌شود. در مقایسه با این تبعیض نامحسوس، نژاد پرستی مدرن به عنوان شکل جدیدتر شکل گرفت. تبعیض نژادی مدرن غیر صریح و منطقی‌تر بوده و نگرش‌های منفی نسبت به سیاهان با دلایل غیر نژادی پنهان شده و از خود انگاری غیر تبعیضی حمایت می‌کند. اصول و عقاید اصلی و اعتقادات نژادپرستی مدرن شامل این مضمون است که تبعیض متعلق به گذشته است. سیاهان از تاکتیک‌های غیر منصفانه نه جهت عقب زدن خود از جایگاهشان استفاده می‌کنند.

جایگاهی که خواهان آن نیستند و در واقع خود را شایسته و سزاوار آن نمی‌دانند.) حامیان تبعیض مدرن به عقاید خود به عنوان حقاق تجربی نظر می‌افکند. نژادپرستان که حاوی فلسفه تبعیض نژادی نیستند زیرا آنها نژادپرستی را به صورت مفهومی بیان کرده‌اند و از نژادپرستی قدیمی تا عقاید نژادپرستی وقیحانه حمایت می‌کنند. همانگونه که بریف به آن پرداخت، نژادپرستان مدرن و متجدد زمانی که هنجار اجتماعی وجود داشته باشد بر اساس اعتقادات و عقاید خود عمل می‌کنند و رفتارهای تبعیض آمیز خود را توجیه می‌کنند. (در این تحقیق، ما با استفاده از تحقیقات بریف به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از بریف مقایسه‌ای خود از تبعیض می‌توان نژادپرستی مدرن و قدیمی را مورد ارزیابی قرار داد.)

فرضیه ۲: شرایط سازمانی در نگرش‌های نژادپرست متقاضیان تاثیر متقابل داشته و آمارهای متوسط سیاهان را در مقایسه با متقاضیان سفید پوست را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.) به خصوص متقاضیان با تفکرات نژادپرستی بیشتر، آمارهای تبعیضی بیشتر را در شرایط تبعیض نژاد به وجود می‌آورند. نباید بین ارزیابی‌های صریح و روشن و آمارهای میانگین متقاضیان در شرایط برابر رابطه ‌ای وجود داشته باشد. همانگونه که در فرضیه ۲ گفته شد، ما انتظار داریم که نتایج مقیاس‌های نژادپرستی مدرن و قدیمی شبیه به هم باشد. ما انتظار داریم که این تاثیر در مورد ارزیابی‌های نژادپرستی قدیمی به دلیل ماهیت وقیحانه موارد این مقیاس و اندازه‌گیری کمتری یا ضعیف‌تر باشد.

نگرش‌های صریح و ضمنی
همانگونه که در بالا اشاره شد (رایج‌ترین شیوه برای ارزیابی‌ نگرش‌های نژادپرستی، ارزیابی‌ گزارش از خود به طور واضح و صریح است.) متاسفانه این ارزیابی‌ها با تبعیض‌های خودانگاری تحت تاثیر قرار گرفت. امتیازهای پاسخ دهندگان نه تنها نگرش‌های آنها را منعکس می‌کرد بلکه تقلب عمده و آگاهانه پاسخ‌ها برای تنظیم و کنترل برداشت آنها نیز تاثیرگذار بود. یک شیوه برای به حداقل رساندن تاثیر تبعیض خودانگاری در ارزیابی و بررسی نگرش‌های نژادپرستی، به کار گرفت تکنیک‌های ارزیابی نگرش تلویحی و ضمنی بود. این تکنیک های ارزیابی تلویحی درصدد تعیین غیر صریح ساختار بدون پرسیدن سوال از متقاضیان به طور مستقیم برای گزارش شفاهی است.

بنابراین ارزیابی‌های تلویحی نگرش‌های نامحسوس وقدیمی‌تر را نسبت به ارزیابی‌های گزارش خیلی قدیمی‌تر تعیین و مشخص می‌کند.) بدون شک، تفاوت بین نگرش‌های منافی که با ارزیابی‌های تلویحی و صریح تعیین می‌شود منجر به ایجاد سوالاتی در زمینه اعتبار مطرح کرد که به آسانی واکنش‌های صریح از قبیل گزارش‌های شفاهی و آمارهای مربوط به گزارش از خود را مدنظر قرار دهد.

به هنگام استفاده از ارزیابی‌های تلویحی برای تعیین نگرش‌هایی که در سال‌های اخیر به وجود آمده اند، سوالات مربوط به ارزش و اعتبار مطرح شد. به عنوان مثال، «کراندل» و «اسچیل من» خاطر نشان کردند که گر چه ارزیابی‌های نگرش تلویحی امیدوار کننده است، اما آنها میزان تاثیر تبعیض حقیقی را مورد سوال قرار دادند آنها بر این نظر بودند که تبعیض واقعی و حقیقی نگرش‌های تلویحی به هم مرتبط می‌باشند. اما در واقع مفاهیم آنها به هم شبیه نیست. («فازیو» و «السون» اخیر شیوه‌های مختلفی از تکنیک‌های ارزیابی تلویحی را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارزیابی‌های تلویحی در ارائه راه و روش مفید برای فرضیات انجام شده تست مثمر ثمر خواهد بود. با ارائه این شواهد اولیه در مورد اعتبار و سودمندی شیوه‌های ارزیابی تلویحی، دلایلی وجود دارد که از تبعیض خودانگاری را به اثبات می‌رساند.

مبنی بر اینکه چرا ارزیابی‌های نگرش تلویحی ممکن است نسبت به ارزیابی‌های نگرش صریح مفید‌تر باشد. به عنوان مثال تکنیک‌های ارزیابی نگرش تلویحی بر این اصل استوار هستند که عقاید کامل‌تر و قدیمی‌تر پاسخ دهندگان نیز تاثیرگذار است. این عقاید و اصول قدیمی ممکن است به طور خودکار آگاهی فرد را فعال کنند. بنابراین ممکن است رفتار نگرش‌های روشن وصریحی که نتایج را به بار آوردند نیز ممکن است تاثیر گذار باشد.

احتمال دیگر این است که افراد ممکن نیست بتوانند به فرایند درون نگرانه دست یابند پس ارزیابی‌های نگرش به طورضمنی باید نسبت به ارزیابی نگرش‌ها به صورت صریح دارای قدرت بیشتری در زمینه پیشگویی رفتار باشد. فرضیه ۲ نگرش‌های تلویحی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرضیه ۳-(رابطه بین نگرش‌های قدیمی نژادپرستی تلویحی افراد و آمار متقاضیان سیاهپوست ممکن است با شرایط مورد نظر تعدیل شود به خصوص متقاضیان که دارای نظرات نژادپرستی بودند به طور تلویحی و ضمنی در شکل تبعیض آمیز درشرایط تبعیض نژادی عمل خواهد کرد. اما این افراد نباید هیچ رفتار تبعیض‌آمیزی را در شرایط برابر ارائه کنند.

فرضیه ۳ مشابه فرضیه ۲ است مگر در مورد جایگزین کردن ارزیابی نگرش‌های تلویحی به جای ارزیابی نگرش صریح. نگرش‌های تلویحی یا ضمنی نسبت به نگرش‌های صریح سودمندتر است این کنش متقابل باید برای ارزیابی‌ تلویحی نسبت به ارزیابی صریح و قوی‌تر و محکم تر باشد.) در مطالعه موضوع مورد نظر ما نگرش تلویحی را با تست رابطه تلویحی که توسط «گرین والد» و «مک جی» و «استوارت» ارائه شد، ارزیابی کرده‌اند اندازه‌گیری کردیم. تست رابطه تلویحی به سادگی منطبق با ارزیابی انواع مختلف مفاهیم بود. این کار با کامپیوتر انجام شد و نگرش‌های تلویحی را با ارزیابی نهفتگی و خطاهای مربوط به کلمات جدا کرده و توسط افراد از چهاردسته مفاهیم و قرار دادن آنها در دو دسته انجام شد.

در این مطالعه تحقیقی ما از مفاهیم مشابهی استفاده کردیم همچنین از دسته‌بندی‌های مشابه و کلمات مشابهی استفاده کردیم. مباحثی در زمینه معنای ارزیابی وجود دارد. به عنوان مثال به نظر می رسد که معیار پاسخ می‌تواند نمره یا امتیاز تست رابطه تلویحی را تحت تاثیر خود قرار دهد و یا اینکه تست رابطه تلویحی محیطی را که فرد به انجام تست پرداخت را تحت تاثیر خود قرار داد. به نظر می‌رسد که تست رابطه تلویحی در مورد اختلاف درون گروهی، برون گروهی و میان گروهی مستعد است. تحقیقات نشان می‌دهد که تقلب را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در زمینه میزان اعتبار آن هم شواهدی را ارائه کرده‌اند. «گرین والدوظ نویسک بیش از ۳۰ مطالعه تحقیقاتی انجام دادند که تست رابطه تلویحی می‌تواند به تفاوت‌های نگرش نامحسوس پی ببرد و امتیاز با نمره نگرش تلویحی را با آشنایی لغات، تحت تاثیر خود قرار نمی‌دهد. تست رابطه تلویحی نشان داد که صحت و اعتبار با ارزیابی‌های نهفتگی قابل ملاحظه است.

صحت و اعتباری همانند ارزیابی‌های روان شناختی در نظر گرفته شد. در نهایت برای اعتبار پیش گویی تست رابطه تلویحی در پیشگویی رفتار محسوس‌تر از قبیل رفتار غیر شفاهی حمایت شد. به طور کلی، تحقیقاتی انجام شد که شواهد و مدارکی برای ارائه خصوصیات روان سنجی و یکپارچگی و تفاوت و اعتبار تست رابطه تلویحی ارائه شد. این مطالعه و تحقیق با ارزیابی تست رابطه تلویحی و رفتار سطح کلان از قبیل تصمیمات مربوط به تبعیض در اجاره دادن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

انگیزش کنترل تبعیض
یک تعریف احتمالی در مورد تفاوت‌های بین نگرش‌های تلویحی و صریح نوعا شبیه به تبعیض نیست. به عبارت دیگر برخی از مردم برای کنترل تبعیض خود تحریک می‌شوند. «دان تون» و «فازیو» نشان دادند که افراد با انگیزش بالا برای کنترل تبعیض خود به شیوه غیر تبعیضی عمل می کنند. بنابراین منطقی است که انتظار داشته باشیم ارتباط کمی بین ارزیابی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی، هنگامی که افراد برای کنترل تبعیض خود تشویق می‌شوند وجود داشته باشد.)
(فرضیه ۴: رابطه بین نگرش نژادی ضمنی و صریح با تشویق به کنترل و تبعیض کاهش می‌یابد. نگرش‌های تبعیضی تلویحی بیشتر برابر است با تشویق بیشتر به کنترل تبعیض و رابطه منفی بیشتر نگر‌هایی تلویحی و صریح این رابطه به نظر می‌رسد که در مورد نگرش‌های نژادپرستی قدیمی نسبت به نگرش‌های نژادپرستی مدرن محکم‌تر باشد.) همانطوری که نژادپرستی مدرن نامحسوس‌تر از تبعیض نوین‌تر است.

(شرکت کنندگان:
شرکت کنندگان شامل ۱۰۳دانشجوی کارشناسی بودند که نمره قبولی را دریافت کردند. سن افراد از ۱۸ تا ۳۰ سال متفاوت بود و میانگین سن افراد حدود ۸/۱۸ بود. اکثر شرکت کنندگان بودند و هدف تعیین تبعیض نژادی بود. تمام شرکت کنندگان سفید پوست بودند. تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین افراد این گروه‌ها به ازای هر متغیر وجود نداشت.)
(ارزیابی)

(نگرش نژادی تلویحی: نژاد پرستی به صورت صریح و با دو مقیاس مورد ارزیابی قرار گرفت. این نگرش‌ها در مورد سیاهان و مقیاس تبعیض نژادی مدرن بود. نگرش‌های مربوط به مقیاس سیاهان و ارزیابی ۲۰ مورد نگرش‌های نژادپرستی قدیمی در مقیاس ۷ موردی کیلرت می‌باشد به عنوان مثال، شرکت کنندگان مورد این سوال قرار گرفتند اینکه آیا آنها از زندگی کردن متنفر هستند یا نه، و اینکه آیا احساس می‌کنند که سیاهان وسفیدپوستان با هم برابرند یا نه، اعتبار نمره و اعتبار شرکت کنندگان در این مقیاس با ضریب آلفا قابل قبول بود.) در مقایسه با نگرش‌هبی مربوط به مقیاس سیاهان، مقیاس تبعیض نژادی مدرن، نژاد پرستی مدرن را تعیین کرد. مقیاس تبعیض نژادی مدرن شامل هفت مورد در مقیاس نمونه لایکرت است تبعیض در مقابل سیاه‌پوستان دیگر در ایالات متحده وجود ندارد نژادپرستی مدرن جای خود را به همراه ۱۴ موضوع دیگر در زمینه تعیین نگرش‌های مربوط به موضوع دیگر داده است تا تاثیر واکنشی عملی محدود شود. اعتبار نمره‌ها و امتیازات با ضریب آلفای حدود ۸۱ قابل قبول بود.

(نگرش‌های نژاد ضمنی یا تلویحی: نژاد پرستی تلویحی با تست رابطه تلویحی تعیین و مشخص می‌شود. تست رابطه تلویحی نگرش‌های نژادپرستی را با ثبت سرعت و صحت در مورد شرکت کنندگانی که می‌توانند لغات را دسته ‌بندی کنند ارزیابی می‌کند. شرکت کنندگان ابتدا لغات را به دسته‌بندی قابل توصیف مربوط به نژاد جدا کردند و سپس گروه قبلی لغات را با دسته‌ ارزیابی شده جدا می‌کنند.

همان زمان اسامی درصفحه کامپیوتر ظاهر می‌شود و شرکت کنندگان بدین ترتیب اسامی را تحت عنوان سفید و سیاه و با کلیدهای چپ و راست در صفحه کلید کامپیوتر طبقه بندی کردند. این طبقه بندی سپس ترکیب شده و یک مجموعه ۴۰ لغتی را به وجود اورد تحت عنوان سفید یا مطلوب و سیاه یا نامطلوب سرعت و صحت دسته‌بندی پس از ترکیب روش آزمایش و خطا ثبت شد. دسته‌بندی نژادی تغییر کرد تا با گروه ارزیابی شده تلفیق شود. شرکت کنندگان مشخص کردند که آیا لغات متعلق به گزینه سفید یا نامطلوب در مقابل گزینه سیاه یامطلوب می‌باشد این مثال از ترتیب روش آزمایش و خطا برای تست رابطه تلویحی در تصویر آمده است) ما در مورد دو مقوله سرعت و صحت طبقه‌بندی به ارزیابی پرداختیم. ما میزان کندی شرکت کنندگان را مورد ارزیابی قرار دادیم. اینکه آنها با چه سرعتی پاسخ دادند و میزان خطای آنها تا چه حد است ما این فرایند را که «گرین والد» بیان کرد و با پاسخ‌های ثبت شده کمتر از ۳۰۰ms‌مورد و بیش از ۳۰۰۰ms‌مورد بود. مورد بررسی قرار دادیم. بدین ما موارد میزان متوسط خطا و اشتباه بیش از ۲۰ درصد را حذف کردیم بدین ترتیب تعداد کمی از آنها حذف شدند.

نهفتگی میزان متوسط پاسخ از ۳ms و ۳۶۸ تا ۱۵ms و۷۳۹‌ با میانگین ۵۲/۲۳۳ms متفاوت بود. این میزان نشان داد که نگرش نژادی تلویحی متوسط این نمونه‌ها نژادپرستی دربرابر سیاهان منفی بود. میزان درصد خطا از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد با میانگین ۵/۱درصدی متفاوت بود. این میزان حاکی از این مطلب است که نگرش متوسط تلویحی در مقابل سیاهان منفی بود. ما به دو نمونه از ارزیابی اجرای اصلی تحقیقی تجزیه و تحلیل فاکتور یا عامل پرداختیم بدین ترتیب با فاکتور جداگانه شکل گرفت. این دومقیاس حدود ۷۹ مورد بود. با استفاده از بارگیری این فاکتور و فرمول معتبر توسط «برلن» ارائه شد. ما اعتبار هر مقیاس را مورد سنجش خود قرار دادیم.

(انگیزش برای کنترل تبعیض: انگیزش برای کنترل تبعیض نیز بدون ارزیابی تبعیض مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس و ارزیابی برای مخفی کردن تبعیض نژادی به منظور پیروی از هنجارهای اجتماعی سنجیده شده و بررسی‌های غیر تبعیض نیز ظاهر شدند. این ۵ مورد برای ارزیابی مورد نظر طبقه نمونه ۹ گزینه ای «لایکرت» انجام شد. مثلا گزینه «من سعی می‌کنم هر نوع فکر منفی در مورد مردم سیاه پوست را برای پرهیز از واکنش منفی مخفی کنم.» را برای نمونه بیان کردیم که توسط پاسخ دهندگان ارائه شد. اعتبار امتیاز متقاضیان در این مقیاس با ضریب آلفایی حدود ۷۷ مورد قبول بود.) شواهد معتبر نیز به ارزش‌های اجتماعی این مقیاس اشاره می‌کنند و تبعیض نژادی را که همبستگی کمی با مقیاس ارزش‌ها اجتماعی مختلف دارد را نشان داده است.

ارزیابی تبعیض نژادی و آزمایش‌های تجربی: شرکت کنندگان تمرین‌ها را با استفاده از قانون «بریف» انجام دادند. بسیاری از کارها توسط مدیران کنترل شد. شرکت کنندگان پرونده‌هایی را تشکیل دادند به آنها ۸ شغل ارائه شد و به آنها ابلاغ شد تا
آنها را ارزیابی کنند این پرونده‌ها اطلاعاتی در مورد آموزش هر شرکت کننده تجربه کاری گذشته، نژاد، سن، جنس و سرگرمی‌های مورد علاقه شخص ارائه کرد. در این پرونده ها نوشته شده بود که ۶ مورد از ۸ شرکت کننده دارای توانایی‌های عالی و ممتاز بودند. شرکت کنندگان هر متقاضی را مورد ارزیابی قرار دادند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 55 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد