بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

اصول درمان ضد ميكروبي

   چندين نكته كليدي را بايد در تصميم گيري در خصوص استفاده تجربي مناسب از عوامل ضد ميكروبي در شير خواران و كودكان مدنظر قرارداد.

1- دانستن تشخيص افتراقي متناسب با سن

2- يك تاريخچه كامل و معاينه فيزيكي همراه با بررسي هاي آزمايشگاهي و راديوگرافيك به منظور تعيين تشخيص هاي اختصاصي ضروري است.

3- تاريخچه واكسيناسيون ممكن است نمايانگر كاهش خطر ، البته نه ضرورتاً حذف خطر، براي بيماري هايي باشد كه دوره هاي واكسيناسيون آنها كامل شده باشد.

اسلاید 2 :

4- عفونت در كودكان دچار ضعف ايمني اغلب از باكتري هايي كه دركودكان واجد ايمني كارآپاتوژن به حساب نمي آيند، ناشي مي شود.

5- وجوداجسام خارجي خطرعفونت هاي باكتريايي را افزايش ميدهد.

6- احتمال گرفتاري CNS را بايد در نظر داشت زيرا بسياري از عفونتهاي باکترمیک در دوران کودکی، همچون هموفیلوس آنفلوانزا نوع B، پنوموکوک، و مننگوکوک، خطر قابل توجهی برای گسترش بهCNS را به همراه دارند.

    الگوهاي مقاومت ضدميكروبي درجامعه و در مورد پاتوژن بالقوه مسبب كه به صورت تجربي تحت درمان است .

   

 

 

 

 

 

اسلاید 3 :

   مكانيسم هاي دخيل در مقاومت ضد ميكروبي

  • غير فعال سازي انزيمي آنتي بيوتيك
  • كاهش نفوذ پذيري غشاي سلول به آنتي بيوتيك هاي درون سلولي فعال
  • بيرون ريختن آنتي بيوتيك به خارج از باكتري
  • محافظت يا دگرگوني مكان هدفگيري آنتي بيوتيك
  • توليد بيش از حد مكان هاي هدف
  • عبور كردن از محل اعمال اثر آنتی بیوتیک .
  • اعمال اثر آنتي بیوتیک با حصول سطح درمانی در محل عفونت مرتبط است.

اسلاید 4 :

كاربرد مختص به سن و خطر آنتي بيوتيكها در كودكان

نوزادان

  پاتوژن هاي مسبب عفونت هاي نوزادي اصولاً در حوالي زمان زايمان اكتساب مي گردند. بنابراين در انتخاب تجربي انتي بيوتيك، بايد اهميت اين پاتوژن ها را در  نوزادان مد نظر قرار داد.

  در بين علل سپسیس در شیر خوران، استرپتوكوك گروه B از همه شايع تر است.ارگانيسيم هاي روده اي گرم  منفي  اكتسابي از مجراي تولد مادري، به ويژه اشريشيا كولاي، از ديگر عوامل شايع سپسيس  دوره نوزادي است.

ليستريامنوسيتوژن نيز اگرچه نادراست، ولي يكي ازپاتوژن هاي مهم است كه به آنتي بيوتيك هاي سفالوسپورين مقاوم است. تمامي اين ارگانسيم ها ممكن است درنوزادان بامننژيت همراه باشند.

اسلاید 5 :

كودكان بزرگ تر

    سابقاً انتخاب آنتي بيوتيك در نوپاها و كودكان كم سن و سال با توجه به حساسيت يكنواخت اين گروه سني به بيماري مهاجم ناشي از هموفيلوس انفلوانزا نوعB انجام مي شد.

     ساير پاتوژن ها به ويژه مهم اين گروه كه بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از: اس. پنوموني، مننگوكوك و اس. اورئوس مقاومت ضد ميكروبي عموماً با اس . پنوموني واس. اورئوس ديده  مي شود.

    بسته به تشخيص اختصاصي، ساير پاتوژن هايي كه عموماً در كودكان مسن تر ديده مي شود عبارتند از :

   موراكسلا كاتاراليس، سويه هاي غير قابل دسته بندي هموفيلوس انفلوانزا و ميكوپلاسما پنوموني ، كه موجب عفونتهاي گوش و حلق و بيني و پنوموني مي شوند.  استرپتوكوك گروه A ، كه موجب فارنژيت ، عفونت هاي پوست و بافت نرم، استئوميليت ، و آرتريت سپتيك مي شود. 

اسلاید 6 :

   كينگلا كينگايي، كه موجب عفونت هاي  استخوان و مفصل مي شود، استرپتوكوكهاي ويريدانس و آنتروكوك ، كه موجب آندوكارديت     ميشوند. سالمونلا، كه موجب عفونت روده اي ، باكتريمي ، استئوميليت و آرتريت عفوني مي شوند .

   اين پيچيدگي موجب تخمين كمتر از حد واقعي اهميت شكل گيري يك تشخيص  باليني واضح ، شامل يك ارزيابي از شدت عفونت، همراه با اطلاع از الگوهاي حساسيت موضعي در اجتماع مي شود.

 

اسلاید 7 :

بيماران دچار ضعف ايمني و بستري

   خطرات همراه با حالات سركوب كننده ايمني (بدخيمي، پيوند عضو توپر، يا سلول هاي پايه اي خونساز) همراه با بستري طولاني مدت كه زمينه را براي ابتلا به عفونت هاي بيمارستاني (مراقبت ويژه سوختگي ها) مستعد مي كند، حائز اهميت است.

   پسودوموناس آئروجينوازا و ارگانيسم هاي روده اي مثل اي. كولاي و كلبسيلا پنوموني، آنتروباكتر، و سراسيه، به عنوان پاتوژن هاي مهم فرصت طلب در اين چنين حالاتي بايد مدنظر  قرار گيرند.

اسلاید 8 :

   پسودوموناس ائروجينوزا ، عفونتهاي ناشي از آنتروكوك، هم E. فكاليس و هم E. فاسيوم، باعث عفونت مجراي اداري يا آندوكارديت عفوني در كودكان واجد ايمني كارآ شوند، و ممكن است مسئول بسياري از سندرم ها در بيماران دچار ضعف ايمني به ويژه در حالات مراقبت ويژه طولاني مدت باشند.

اسلاید 9 :

 عفونت هاي همراه با وسايل طبي

   حالت خاصي وجود دارد كه مصرف آنتي بيوتيك را تحت تاثير قرار ميدهد و آن عبارت است از:

   وجود وسيله طبي درون  بدن، همچون كاتتر وريدي ، شانت بطني – صفاقي ، استنت ، يا ساير كاتترها

   علاوه بر اس.ارئوس، استافيلوكوكهاي كواگولاز منفي نيز از اهميت  عمده اي برخوردار است. استافيلوكوك هاي كواگولاز منفي به ندرت بدون يك فاكتور خطر مثل كاتتر درون بدن، موجب بيماري جدي ميشوند. در رژيم هاي آنتي بيوتيكي تجربي، بايد اين خطر را در نظر داشت.

   علاوه بر آنتي بيوتيك درماني  مناسب ، برداشتن يا تعويض ماده مصنوعي كلونيزه، عموماً براي معالجه مورد نياز است.

 

اسلاید 10 :

پني سيلين ها

   پني سيلين ها با ارزش اند و عموماً در درمان بسياري از بيماريهاي عفوني كودكان مورد استفاده قرار مي گيرند.

  پني سيلين ها داروهاي انتخابي براي عفونتهاي شايع ناشي از استرپتوكوكA وB، ترپونما پاليدوم (سيفليس)، ليستريا مونوسيتوژن، ونيسريا مننژيتيديس است.

   اين پني سيلين هاي نيمه صناعي (نافسيلين، كلوگزاسيلين ، ديكلوگزاسيلين) در درمان عفونت هاي استافيلوكوكي حساس سودمندند، اگرچه شيوع فزاينده MRSA  ، استفاده از اين داروها را با محدوديت روبرو كرده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید