بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدیریت استراتژیک شامل « مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل تعیین می کند».
(هانگرو وین)

اسلاید 2 :

مزایای مدیریت استراتژیک:
امکان خلاقیت و نوآوری را برای سازمان فراهم می کند.
به سازمان کمک می کند استراتژی مناسبی را تدوین کند.
باعث می شود سازمان از تهدیدات واقع در محیط خارجی آگاه شده و تمهیدات لازم را پیش بینی کند.
باعث می شود کارکنان درک بهتری از رابطه بین عملکرد و پاداش داشته باشند.
چهارچوب مناسبی برای ایجاد هماهنگی و کنترل بر فعالیتهای سازمان ارایه کند.

اسلاید 3 :

مدل استوفر و فریمن
مدل براسیون
مدل دیوید
مدل DISM
مدل Goal-Based ( مسئله محور- چشم انداز محور)
مدل تایلور

اسلاید 4 :

مدل اسلک ( Slaak)
مدل کمیسیون ورزش استرالیا
مدل اسکات چاپمن ( Scott chapman)
مدل (Strategic planning programming) SPP
مدل هرنانرز
مدل اوستر (1995)
مدل گوداشتاین و همکاران ( 1992)

اسلاید 5 :

تحلیل SWOT شامل شناخت قوتها و ضعفهای درونی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی سازمان می باشد. تجزیه و تحلیل SWOT اولین مرحله برنامه ریزی است و تأکید بر موضوعات کلیدی دارد.

 

اسلاید 6 :

سرواژه های SWOT
S: Strenghts قوت ها، مواردی که سازمان در آنها به خوبی عمل می کند ( مزایای سازمان).
W: Weaknesses صفت ها، مواردی که سازمان عملکرد خوبی ندارد و یا نابعی در اختیار ندارد.
O: Opportunities فرصت ها، عوامل مثبتی که خارج از کنترل سازمان هستند اما سازمان می تواند از آنها بهره ببرد.
T: Threats تهدیدها، عوامل منفی که خارج از کنترل سازمان هستند و باید از طریق مدیریت استراتژیک به حداقل برسند.

اسلاید 7 :

روش بررسی عوامل محیطی با استفاده از تحلیل SWOT
استفاده از این شیوه اگر باعث و تبادل نظر یا ذی نفعان باش، بسیار مؤثر است. زیرا طیف موضوعات بیشتری را شامل می شود. (طوفان مغزی، گروه های کاری و فکری، نظرسنجی و ....)

اسلاید 8 :

هر یک از عوامل اثرگذار درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان را می توان در ماتریس 2×2 طبقه بندی کرد:
 

اسلاید 9 :

تحلیل Swot در توسعه علمی و پژوهشی ورزشی کشور (سند ملی)
قوت ها
وجود مراکز متعدد پژوهشی ورزشی (هرچند به طور پراکنده)
وجود ردیف بودجه ویژه تحقیقات ورزش
ضعف ها
فقدان ارتباط نظام مند بین مراکز تحقیقاتی ورزشی داخل و خارج از کشور
کمبود نیروی انسانی متخصص برای پژوهش در ورزش
فقدان مراکز پژوهشی ورزشی خصوصی
عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضای پژوهش در ورزش کشور
عدم ارتباط بین مراکز پژوهشی و سازمان های ورزشی
ضعف امکانات و تجهیزات مراکز پژوهشی ورزشی
اندک بودن پژوهش های انجام شده در برخی از زمینه های ورزش
اندک بودن تعداد مجلات علمی در ورزش کشور
کاستی های تألیف کتب علمی در زمینه ورزش
کاستی های کمی و کیفی سمینارها و کنفرانس های علمی در زمینه ورزش
فقدان نوآوری در پایان نامه ها و تحقیقات در ورزش

اسلاید 10 :

قوانین مسأاله ای برای موفقیت در تجزیه و تحلیل SWOT 
1- نقاط ضعف و قوت را به درستی بیان کنید و معرفی آنها صادق باشید. 
2- نقاط ضعف و قوت را واقعی باشند. 
3- وضعیت حال و آینده سازمان خود را بررسی کنید. 
4- تجزیه و تحلیل شما روشن و واضح باشد. 
5- تجزیه و تحلیل SWOT را برای رقبا نیز استفاده کنید. 
6- عبارات مورد استفاده در تجزیه و تحلیل را ساده و کوتاه بیان کنید و از پیچیده کردن آنها بپرهیزید. 
 
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید