بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کوتاه نوشتن

 • ایجاز در ارائه مطلب با استفاده از جملات کوتاه ، خلاصه و فشرده.
 • ترجیح خوانندگان : حداقل تعداد لغات در جملات و پاراگرافها.
 • ترجیح سردبیران: مقالات کوتاه ( محدودیت فضای مجله)
 • جملاتی بیش از 30 کلمه یا دو خط تایپی ، بلند محسوب می شوند (snaky sentences ).

اسلاید 2 :

نوشتن شفاف و روشن

 • استفاده از کلمات با معنی روشن و عدم نیاز به تفسیر.
 • After six days, the symptoms had improved.
 • After five days, the symptoms had abated.

اسلاید 3 :

مبهم و گنک ننوشتن

 • عدم استفاده از کلمات مبهم و کیفی : higher, lower, decreased, increased
 • دقیقا اشاره به میزان کمی تغییر ایجادی.
 • The treatment group did better than the control group (p <0.005)

اسلاید 4 :

عدم تکرار

 • عدم استفاده از جملات کلیشه ای و تکراری .
 • شکل و جدول و متن باید مکمل هم باشند.
 • در مقدمه و بحث بجای ردیف کردن مطالعات دیگران به ترتیب و با یک اسلوب ، سعی شود نتایج با هم ترکیب شده و به صورت مقایسه ای مطلب ارائه شود.
 • از تکرار مواد و روشها در قسمت یافته ها و نیز تکرار یافته ها در قسمت بحث اجتناب شود.

اسلاید 5 :

عدم تراکم

 • عدم تمایل در خواندن صفحه ای مملو از اختصارات ، اعداد، اسامی فنی و p value

اسلاید 6 :

شروع پاراگراف با جمله اصلی

 • در بردارنده هدف اصلی نویسنده در هر پاراگراف.
 • جمله آخر هر پاراگراف ، پایان بخش مفهوم آن پاراگراف ، به طوری که که خواننده بتواند به افکارش سامان دهد.

اسلاید 7 :

روان بودن مطلب

 • استفاده از قیود اتصال.
 • نحوه چیدن لغات.

اسلاید 8 :

مقایسه ها را کنار هم آوردن

 • There were more cases of esophageal cancer in our follow up study of patients with Barret’s esophagus than there were cases of gastric cancer.
 • Patients with Barret’s esophagus were more likely to develop esophageal cancer than gastric cancer.

اسلاید 9 :

کوتاه نوشتن

 • Sexual assault against a child presents a significant problem to society and there is much evidence that sexual assault impacts negatively on the psychological development of children.
 • Sexual assault has a negative impact on the psychological development of children.
 • به دنبال هم آوردن چندین اسم (word salad ) برای خواننده غیر انگلیسی زبان مشکل ساز است.
 • Doctors workload reduction program
 • Program to reduce the workload of doctors.

اسلاید 10 :

اعدادو فرمول ها

 • اعداد کوچکتر از 10 به حروف , مگر اعشاری باشد.
 • In the study group, nine patients underwent PCI.
 • اعداد بزرگتر از 10 به عدد.
 • There were 320 participants in this study.
 • عدم شروع جملات با عدد: در صورت اجبار شروع با حروف .
 • Forty percent of participants had diabetes .
 • در یک جمله ، یک عدد بالای 10 و دیگری زیر 10 : هر دو را به عدد بنویسید.
 • In the study, 18 boys and 9 girls had insomnia.
 • شروع اعداد کوچکتر از 1 با صفر
 • The p value was 0.020
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید