بخشی از پاورپوینت


اسلاید 1 :


This is a story about two brothers named James and Henry. One was a very good boy. His name was James. He always made his mother very happy. His clothes were always clean. And he always washed his hands before he ate his dinner.اين داستاني درباره ي دو برادر به نام هاي جيمز و هنري است . يکي از آن ها پسر خيلي خوبي بود . نامش جيمز بود. او هميشه مادرش را خوشحال مي کرد . لباس هايش هميشه تميز بودند . و هميشه قبل از غذا دست هايش را مي شست.  

اسلاید 2 :


The other boy was Henry. He was a naughty boy. He did not close the doors. He kicked the chairs in the house. When his mother asked him to help her, he did not want to. Sometimes he took cakes from the cupboard and ate them. He liked to play in the street. He always made his mother very angry.پسر ديگر هنري بود. او پسر شيطوني بود . در رو نمي بست . با لگد به صندلي هاي خانه مي زد . وقتي مادرش از او تقاضاي کمک مي کرد ، او انجام نمي داد . بعضي وقت ها از کابينت کيک بر مي داشت و مي خورد . بازي در خيابان را دوست داشت . هميشه مادرش را عصباني مي کرد .

اسلاید 3 :


One day the school was not open. The two boys went to the park to play. Their mother gave them some money and told them to buy their lunch with their money. They took a ball with them. Before going to the park they stopped to buy lunch. James bought a sandwich with is money but Henry bought a large packet of sweets and ate them all.يک روز که مدرسه بسته بود . دو پسر براي بازي به پارک رفتند . مادرشان به آن ها مقداري پول داد و گفت که ناهارشان را با پولشان بخرند. آن ها يک توپ با خودشان برداشتند. قبل از رفتن به پارک براي خريد ناهار ايستادند . جيمز با پولش يک ساندويچ خريد اما هنري يک پاکت بزرگ شيريني خريد و همه را خورد .

اسلاید 4 :


After lunch the two boys played in the park with their ball. Then Henry wanted to go home because he was feeling sick. He had eaten so many sweets. When they got home his mother put him in bed without any dinner and told him that it was wrong to eat sweets for lunch.بعد از ناهار پسرها در پارک با توپشان بازي کردند . سپس هنري خواست به خانه برود براي اينکه احساس مريضي مي کرد . شيريني هاي خيلي زيادي خورده بود . وقتي رفتند خانه، مادرشان او را  بدون هيچ شامي به رختخواب فرستاد و به او گفت که خوردن شيريني براي ناهار اشتباه بود . 

اسلاید 5 :


Questions of Reading1-How was James ?

He always made his mother very happy. His clothes were always clean. And he always washed his hands before he ate his dinner.

2-Does Henry made his mother happy ?

اسلاید 6 :


1-Does James made his mother angry ?

2- Why did Henry want to go home ?

Henry wanted to go home because he was feeling sick .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید