بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مطابق قانون پابستگی انرژی , انرژی هنگام تبدیل شدن از یک صورت به صورت دیگر و یا انتقال از

یک جسم به جسم دیگر خلق و نابود نمی شود.

بنابراین مقدار انرژی داده شده به یک ماشین نیز همواره با مقدار انرژیی که از ماشین گرفته می شود برابر است.

در همه ماشین ها, بخشی از انرژی داده شده صرف انجام کار مورد نظر ما می شود که

 به آن کار مفید می گوییم و مقداری از انرژی داده شده نیز صرف غلبه بر اصطکاک

به صورت گرما هدر می رود که به آن کار غیرمفید می گوییم .

اسلاید 2 :

در هر وسیله می توان نسبت کار مفید به کل انرژی داده شده به دستگاه را به عنوان یک عامل مهم در کیفیت آن وسیله در نظر گرفت.

این نسبت بازده نام دارد:

اسلاید 3 :

انواع ماشین ها

انواع ماشين ها

1- ماشین های ساده:

گروهی از ماشین ها که پایه و اساس ساخت ماشین های دیگر را تشکیل می دهند, ماشین ساده نامیده می شوند. ماشین های ساده در شش نوع اهرم, قرقره, چرخ محور, سطح شیب دار و گوه و پیچ دسته بندی می شوند.

2- ماشین های مرکب یا پیچیده

گاهی دو یا چند ماشین ساده با هم ترکیب می شوند و ماشین جدیدی را به وجود می آورند به چنین ماشین هایی, ماشین های مرکب یا پیچیده می گویند.

اسلاید 4 :

اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند.

در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد.

بازوی محرک : دریک اهرم به فاصله ی بين نیروی محرک تا تکیه گاه بازوی محرک می گویند.

بازوی مقاوم: در یک اهرم به فاصله ی نیروی مقاوم تا تکیه گاه بازوی مقاوم می گویند.

تکیه گاه:  نقطه ای است که اهرم حول آن دوران می کند.

اسلاید 5 :

الف) اهرم نوع اول

در صورتیکه تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک باشد, اهرم از نوع اول است.

اسلاید 6 :

تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد .

انتقال نیرو – تغییر جهت نیرو – افزايش نيرو

اسلاید 7 :

n تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم بوده ولی نزدیک به نیروی محرک باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید