بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—  1896:  آغاز توليد انبوه خودرو با راه اندازي دو خط ابتدايي در اروپا و آمريکا

—1913:  ابداع خط بسته كاري متحرك (مونتاژ ) توسط فورد و توليد 250 هزار دستگاه خودرو مدل Tو فروش هر دستگاه به قيمت 500 دلار

—  انجام كليه فعاليتهاي زنجيره ارزش از تامين مواد اوليه تا خدمات پس از فروش توسط خودرو ساز ( فورد )

—1945:  آغاز برون سپاري ( out source ) فعاليتهاي تامين و خدمات در راستاي ارتقاء رقابت پذيري

—1950 : آغاز تحولات جديد در زنجيره تامين ) تغيير تعداد تامين کنندگان فورد به 6000 ( شرکت

— دهه 1990 :    آزادسازي تجارت جهاني به صورت لغو محدوديت هاي کمي و کاهش تعرفه

—فضاي بسيار رقابتي بازار جهاني خودرو ناشي از اضافه ظرفيت مزمن ( حدودا“ 25 ميليون )

—جهاني شدن صنعت خودرو و شكل گيري روندهاي ادغام خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان

—چند مليتي شدن شركتهاي خودرو ساز و قطعه ساز

— تامين جهاني ( Global Sourcing ) و شكل گيري تامين كنندگان رده اول ؛ دوم و سوم  ( Tier ها ) و مگاساپلاير ( tier 0.5 )

—دهه 2000 : توسعه و انتقال توليد خودرو به كشورهاي در حال توسعه و نوظهور ( BRICS ؛ تركيه و ... ) با هدف اقتصادي تر شدن توليد

—توسعه سرمايه گذاري خارجي توسط خودروسازان و الزام قطعه سازان به تبعيت از اين سياست خودروسازان

اسلاید 2 :

-شكل گيري زنجيره تامين منتخب خودروسازان از طريق شناسائي  ؛ ارزيابي ؛ انتخاب ؛ بكارگيري و پرورش

-حركت يكپارچه صنعت خودروي جهان به سوي استفاده از پلتفرم هاي مشترك مقياس جهاني

-شكل گيري شبكه هاي تامين جهاني ( Tier 0.5, Tier 1 , Tier 2 , Tier 3  )

-تامين جهاني بر اساس معيار انتخاب Landed cost    (جمع هزينه هاي تامين در محل مصرف )

-توليد جهاني بر اساس شرايط محيطي ؛ منابع در دسترس بر اساس بازار هاي موجود و بالقوه

-روند فزاينده ادغام و تصاحب ( M&A  )خودروسازان و قطعه سازان با هدف ارتقاء رقابت پذيري

-تغيير استراتژيهاي توليد و فروش خودروسازان بزرگ جهاني و حرکت به سوي بازارهاي نوظهور

-اتصال صنعت خودرو و قطعه سازي بومي به بازيگران جهاني  

اسلاید 3 :

  • صرفه جويي و پرهيز از هزينه هاي هنگفت طراحي و توليد پلتفرم جديد
  • حركت يكپارچه صنعت خودروي جهان به سوي استفاده از پلتفرم هاي مشترك مقياس جهاني
  • روند فزاينده بكارگيري پلتفرمهاي مشترك مقياس جهاني (از 2.5 تا 6 ميليون دستگاه )
  • سهم پلتفرمهاي جهاني در خودروهاي سبك 65% در 2012  وپيش بيني سهم 74% در سال 2019

اسلاید 4 :

—نتظار فزاينده خودروسازان از تامين كنندگان :

—جهت تامين سيستمهاي مدولار همزمان با كاهش تعداد پلتفرمهاي جهاني

—سرمايه گذاريهاي در تحقيق و توسعه و همچنين تكنولوژي و حضور جهاني و مشاركت در ريسك

اسلاید 5 :

دشوار شدن ادامه فعاليت تامين كنندگان كوچك  بدليل تمركز سهم بازار در تامين كنندگان بزرگ جهاني و در نتيجه ناچار به همكاري يا تصاحب و ادغام توسط بزرگ ترها

اسلاید 6 :

-افزايش مقياس اقتصادي براي توزيع هزينه هاي طراحي خودرو و برندينگ

خودروساز (assembler)

-توانمندي هاي طراحي و نوآوري همچنان عاملي حياتي در پيشتازي در بخشهاي جديد بازارها مي تواند رانت هاي مهمي را در اختيار خودروساز نسبت به رقبا قرار دهد. برخي شركت ها ازجمله فورد براين اعتقادند كه شايستگي هاي اصلي يك شركت خودروساز بيشتر در بخشهاي برندسازي و مالي است و براين اساس بخش قطعه سازي را برون سپاري مي كنند. ديگر خودروسازان ؛ مانند تويوتا ؛ همچنان بر تعالي در توليد و برتري در اين زمنيه تاكيد دارند.

اسلاید 7 :

ابرتامين كننده جهاني   (global mega-supplier)

-اين دسته از شركتها تامين سيستمهاي عمده براي خودروسازان را دراختيار دارند. در مواردي عنوان تامين كنندة رده نيم (tier 0.5)  براي اين شركتها بكار مي رود چرا كه ارتباط آنان با خودروسازان در مقايسه با تامين كنندگان رده اول بيشتر است .

-الزامات اين دسته از تامين كنندگان پوشش جهاني به منظور تامين مشتريان در بازارهاي مختلف است . آنان به توانمندي طراحي و نوآوري به منظور ارائه راه حل هاي لازم (black-box) براي نيازمنديهاي مشتريان خود مي باشند. راه حل هاي Black-box آن دسته از راه حل هايي محسوب مي شوند كه با استفاده از تكنولوژي خود        تامين كننده خلق شده و به منظور تطابق با الزامات خودروساز استفاده مي شود.

اسلاید 8 :

تامين كننده رده اول        (first-tier supplier)

-اين دسته شركتها ؛ تامين كنندگاني هستند كه تامين مستقيم براي خودروساز را انجام        مي دهند . برخي از اين شركت ها به ابرتامين كنندگان جهاني تبديل شده اند.

-اين دسته از شركت ها به توانمندي هاي نوآوري و طراحي نياز دارند اما دسترسي جهاني آنان ممكن است محدودتر باشد.

اسلاید 9 :

تامين كننده رده دوم  (second-tire supplier)

-تامين كنندگان رده دوم براساس طراحي هاي ارائه شده از سوي خودروسازان يا ابرتامين كنندگان جهاني ؛ فعاليت مي نمايند.

-آنان براي مقابله با الزامات مربوط به هزينه و انعطاف پذيري به مهارتهاي مهندسي فرايند نياز دارند.

-همچنين توانمندي براي تامين الزامات كيفي و كسب گواهينامه هاي كيفي بين المللي براي باقي ماندن در بازار براي اين دسته از تامين كنندگان الزامي است .

-اين شركت ها ممكن است تامين فقط در يك بازار را انجام دهند؛ اما شواهدي مبني بر   بين المللي شدن فزاينده اين شركت ها ديده شده است.

اسلاید 10 :

تامين كنندگان رده سوم (third-tier supplier)

-وظيفه اصلي اين تامين كنندگان ؛ تامين محصولات و كالاهاي اوليه و اساسي است.

-براي اين شركت ها ؛ در اكثر موارد؛ تنها الزام فعاليت هاي مهندسي اوليه و مقدماتي است . مطابق يك بررسي دربارة مهارت ها و آموزش در بخش هاي مختلف زنجيره ارزشي خودرو در برزيل ؛ نشان مي دهد كه سطح مهارت ها و سرمايه گذاري در آموزش اين تامين كنندگان در دامنة محدودي قرار دارد . اين دسته از   تامين كنندگان زنجيره تامين ؛ عمدتا در زمينه قيمت با يكديگر رقابت دارند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید