بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه :

      

زمين براي انسانها از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار ميباشد . نه تنها از آن بعنوان يك ابزار اقتصادي استقاده ميگردد بلكه بعنوان يك ابزار سياسي و اجتماعي براي انسانها بالاخص دولتها مطرح بود و به انحاء مختلف مورد بهره برداري قرار گرفته است . در امر كشاورزي يكي از مهمترين نهاده ها زمين ميباشد .

هرچند امروز با كشت بدون خاك (Hydroponic)  نيز ميتوان كشاورزي نمود ولي با توجه به نياز دانش روز و همچنين لزوم سرمايه گذاري سنگين ، بخش كمي از سطوح كشاورزي به كشتهاي هيدروپونيك اختصاص دارد و قسمت اعظم كشاورزي

 دنيا بر روي زمين و خاك صورت ميپذيرد.

 

اسلاید 2 :

طبيعي است براي امر كشاورزي بايستي مهمترين نهاده مورد نياز يعني زمين تهيه شود و علاوه بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي مورد نياز كشت محصولات ، مهمترين موضوع مالكيت اراضي مي باشد .

مالكيتها را ميتوان به دو بخش خصوصي  و دولتي تقسيم كرد كه هر يك به شقوق خاص خود تقسيم بندي ميگردند.

همان طور كه گفته شد دولتها علاوه بر جنبه هاي اقتصادي به موضوع سياسي و اجتماعي اراضي نيز توجه دارند و با وضع قوانين و مقررات ، سياستها و برنامه هاي خود را درخصوص مالكيت اراضي به مرحله عمل و اجراء درمي آورند.

اسلاید 3 :

دولت پهلوي در راستاي سياستهاي موردنظر و اصلاحاتي كه در عرصه هاي مختلف به مرحله اجراء درآورد به موضوع اراضي و مالكيتهاي آن نيز توجه ويژه اي نمود و از سال 1340 با اجراي قوانين و مقررات مختلف و مرحله اي اصلاحات ارضي ،در اين خصوص اقدامات وسيع و گسترده اي انجام داد .

اسلاید 4 :

تا سال 1340 بخش عمده اي از اراضي كشور در اختيار مالكين بزرگ و به اصطلاح فئودالها قرار داشت و مالكين علاوه بر توليد محصولات كشاورزي به لحاظ قدرتي كه در روستاها و مناطق داشتند به موازات دولت به گونه اي فرمانروائي مي كردند ودر بعضي مناطق از جمله استان فارس در مقابل دولت ايستاده و در اين مناطق شايد بتوان گفت نفوذ مالكين و خوانين بيش از دولت بود.

اسلاید 5 :

لذا در راستاي سياستهاي موضوعه عملا" از 40/10/19با وضع  اولين مرحله از قوانين اصلاحات ارضي مالكيتهاي بيش ازششدانگ هر يك ازمالكين توسط دولت خريداري و به  زارعين و كشاورزان صاحب نسق واگذار گرديد .

درمقابل درقبال دريافت مبالغ مربوط به مالكيتهاي مالكين ، پيشنهاد فروش كارخانجات به ايشان گرديد و به اين ترتيب بخش عمده اي از مالكين خصوصا” آنهايي كه مستقيما”كشاورزي نمي كردند به سمت شهرها و شهرنشيني و فعاليت در بخشهاي صنعت ، بازرگاني و خدمات سوق داده شدند.

اسلاید 6 :

لذا در اين فرصتي كه بدست آمده تلاش مي شود اهم رئوس و مقررات مربوط به مراحل سه گانه اصلاحات ارضي با توجه به :

1- مالكيتهاي باقي مانده دولت در اراضي خريداري شده    

2- حل اختلافات بين مالكين و زارعين در حد قوانين مربوطه

3- تعيين تكليف مالكيتها دراراضي مشمول بين زارعين  و مالكين

در حد قوانين مربوطه مورد بررسي و نقد قرار گرفته به نحوي كه مسائل جاري و مبتلا به  مالكين و زارعين وهمچنين وظايف و مالكيتهاي دولت با عنايت به قوانين و مقررات مورد عمل در قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند .

اسلاید 7 :

تعاریف

—اراضی دائر

—اراضی بائرمجع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 67/5/25

—اراضی بائرقانون اصلاحات ارضی

—اراضی موات براساس قوانین ومقررات واگذاری واحیاء اراضی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

—اراضی موات قانون اصلاحات ارضی

اسلاید 8 :

—

اراضی دائر

 زمینهایی که احیاء شده ومستمراً مورد بهره برداری می باشند

اسلاید 9 :

اراضی بائر

مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 67/5/25 : زمینهائی است که سابقه احیاء وبهره برداری دارد ،ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذرموجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد

اسلاید 10 :

اراضی بائر

قانون اصلاحات ارضی : ارضی بائر اراضی است که درآن عملیات زراعی انجام نگرفته واین اراضی قانوناً وعرفاً ملک اشخاص می باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید