بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

مقدمه: در سینو سها استافیلوکوک ها معمولا به عنوان فلور نرمال پیدا میشود.70در صد افراد آرئوس را در بینی خود حمل می کنند.پس کوکسی های گرم مثبت ارزش گزارش کردن ندارند. اما باکتری های گرم منفی اگر در بینی باشد باید گزارش شود و معمولا هم ایجاد بوی بد
می کنند.همچنین در ترشحات بینی لام مستقیم ارزش ندارد.

وسایل مورد نیاز: KOH 3 درصد-وسایل رنگ آمیزی گرم-H2O2 3درصد-کوآگولاز لوله ای و لامی-محیط مانیتول سالت آگار-پلیت تست دی اکسی ریبو نوکلئاز-پلیت تست فسفاتاز-دیسک نئوبیسین.

 

اسلاید 2 :

روش کار: بعد از نمونه برداری از بینی با سواپ روی 3 محیط EMB//بلاد آگار و سالت آگار به صورت 3 فازی کشت داده و سواپ را داخل محیط بویون(Nutrition broth) میندازیم.روز بعد در محیط  بلاد کلنی هایی مشابه شکل زیر مشاهده شد.ویژگی کلنی ها کدر نرم ورنگ زرد بود.

اسلاید 3 :

یک قطره KOH3درصد روی لام ریخته شد و با لوپ از کلنی ها برداشته و داخل KOH به مدت 60 ثانیه حرکت داده و با کشت نیامدن معلوم شد باکتری گرم مثبت است.بعد رنگ آمیزی گرم انجام شد که به صورت کوکسی خوشه ای بود شبیه شکل زیر: 

اسلاید 4 :

بعد تست کاتالاز روی لام انجام شد که با تولید گاز همراه بود  که نشان داد نمونه کوکسی ها-استاف هستند. برای مشخص شدن نوع استاف تست های زیر را انجام داده و روز بعد نتیجه بررسی شدو معلوم شد که کلنی های بدست آمده استاف آرئوس که فلور نرمال بینی محسوب می شوند هستند.همچنین در شکل های زیر مثبت بودن کوآگولاز به صورت لامی و لوله ای نشان داده شده است.

اسلاید 5 :

vسوالات مطرح شده به همراه جواب:

1-لوکوسیدین که باعث کم شدن گرانولاسیون لکوسیت ها می شود با کدام یون فعال میشود؟یون کلسیم Ca2+

2-اختلاف میکروکوکوسها و استافیلو کوک ها را بنویسید؟

اسلاید 6 :

3-مقام ترین باکتری در عمل پاستوریزاسیون چیست؟کوکسیلا بورنتی که در حرارت 8/62 درجه سانتیگراد به مدت 30دقیقه از بین می رود.

4-کدام باکتری در بین کوکسی ها گلوگز را تخمیر
می کند؟نایسریاها.

فرهاد افراسیابی/کارشناسی ناپیوسته.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید