بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

یکی از مهم ترین محدودیت های تحقیق عملکرد بالقوه گیاهان زراعی و دستیابی به عملکردهای بالا تأمین عناصر غذایی کافی است که در میان عناصر غذایی تأمین نیتروژن از نقش بالایی برخوردار است. قیمت بالای کودهای نیتروژن و فاصله رو به تزاید عرضه و تقاضای این کودها، همچنین قدرت خرید پایین کشاورزان خرده پا و اثرات نامطلوب زیست محیطی این قبیل کودها، متخصصان کشاورزی را وادار به جست و جو برای راهبردهای جایگزین ساخته است. با چنین نگرشی استفاده از ریز جانداران خاکزی که قادر به تثبیت نیتروژن اتمسفر، حل کردن فسفر خاک یا تحریک رشد گیاه از طریق تولید مواد تحریک کننده رشد گیاهی به عنوان کود یا مواد حاصلخیز کننده هستند، تحت عنوان کودهای زیستی شناخته شده اند و به عنوان تلقیح کننده های زیستي یا زنده سویه های فعال ریز جانداران بیشتر از نوع باکتری های بسیار متنوع توسعه یافته است(قلاوند و همكاران، 1385 ).

اسلاید 2 :

امروزه با درک بیشتر عوارض جدی زیست محیطی ناشی از به کارگیری بی رویه و نا متعادل کودهای شیمیایی و اهمیت استفاده از کودهای زیستی در بهبود حاصلخیزی خاک و تولید پایدار محصولات کشاورزی، تولید و کاربرد این کودها توسعه بیشتری یافته و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیاری اقدام به تولید و مصرف کودهای زیستی نموده اند.

اسلاید 3 :

همیت کودهای بیولوژیک و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

تثبیت بیولوژیک نیتروژن به مکانیزمي گفته می شود که طی آن نیتروژن مولکولی هوا (N2) به آمونیاک تبدیل می‌شود که توسط میکروارگانیسم های خاصی انجام می‌شود. این ارگانیسم‌ها به دو دسته همزیست و آزاد تقسیم می‌شوند. شدت فعالیت میکروارگانیسم‌هایی که به طور آزاد نیتروژن هوا را تثبیت می‌کنند، شدیدا به مقدار هیدرات‌های کربن آسان تجزیه شونده در خاک، pH و فشارکم اکسیژنی بستگی دارد و آنها معمولاً این شرایط را در ریزوسفر و به ویژه در سطح ریشه‌ها به آسانی پیدا می‌کنند(Werner, 1980).

در سال‌های اخیر سیستم بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن مولکولی به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند.

اسلاید 4 :

پدیده دی‌ازتروفی با توان تغذیه از نیتروژن مولکولی (2 N) به عنوان تنها منبع نیتروژنی، شاهکار گروه خاصی از باکتری‌های خاکزی است که همه اکوسیستم‌های طبیعی دست نخورده، تعادل نیتروژنی خود را مرهون چنین موهبتی ‌هستند. برآورد رقمی حدود 175 میلیون تن نیتروژن در سال برای مقدار کل تثبیت بیولوژیک در سطح جهانی، نشانگر ‌برتری فعالیت دی ازوتروف‌ها در مقایسه با توان تولیدی کارخانه‌های کود شیمیایی است. این برتری کمی به مزیت‌های كیفی آن‌ها که مرتبط  با عرضه نیتروژن به فرم ترکیب‌های آلی به خاک است، افزوده می‌گردد (Ishizuka, 1992). این حالت نوعی همزیستی باکتری‌های دی‌ازتروف با گیاهان است که به صورت تماس فیزیکی دو همزیست با هم و بدون ‌تشکیل اندام ساختمانی  خاصی برای محدود کردن مکان همزیستی صورت می‌گیرد.

باکتری‌های این گروه معمولاً در ریزوسفر، روی سطح ریشه و اندوریزسفر یا فضاهای بین سلول‌های پوست ریشه فعالیت دارند و در موارد مختلف حتی در اندام‌های درونی گیاه  مانند سیستم آوندی، ساقه و گاهی در بین سلول‌های برگ نیز مشاهده شده‌اند( Ruppel et al, 1992 ).

اسلاید 5 :

آزوسپریليوم یکی از مهم‌ترین‌ میکرو‌ارگانیسم‌های تثبیت‌کننده نیتروژن  در مناطق گرمسیر می‌باشد. این باکتری با گیاهان تک‌لپه‌ای مختلفی از جمله غلات مهم زراعی مانند گندم، برنج، ذرت و گیاهان دیگر مانند سورگوم، نیشکر، ارزن، چاودار‌ و گراس‌های علفی مانند دیجیتاریا و کالار گراس به صورت همیاری زیست می‌کند (   Ramos et al.,2002؛ Hauwaerts et al., 2002 ).

اسلاید 6 :

ازتوباکتر یکی از جنس های مهم هتروتروف آزادزی است. سلول های ازتوباکتر نسبتاً درشت با قطر متوسط 5/1 تا 2  میکرون هستند و ازتوباکتر ها دارای حالت چند شکلی از میله ای با طول 3 تا 7 میكرون تا سلول های بیضی شکل یا  کروی می باشند که به صورت منفرد، زوج با دسته های نامنظم، گاهی به صورت زنجیره هایی با طول های مختلف مشاهده می شوند(and Shilinkova., 1969 Mishustin  ).

اسلاید 7 :

تحقیقات نشان می دهد که با افزایش ارتفاع منطقه، ظرفیت تثبیت نیتروژن افزایش می یابد و این مسئله را می توان به کاهش فشار اکسیژن در ارتفاعات نسبت داد که کار تثبیت نیتروژن در دی ازوتروفهای آزادزی از جمله ازتوباکترها را تسهیل می کند. گونه های ازتوباکتر به غیر از پاسپالی با توجه به فعالیت تنفسی زیاد در منطقه ریزوپلان ( سطح ریشه ) یافت نمی شوند. یکی از عوامل محدود کننده رشد ازتوباکتر در این محیط ها  کمبود مواد آلی است

 (Gaur and mathur., 1966 Bhardwaj and Gaur., 1970 ).

اسلاید 8 :

کودهای بیولوژیک که با استفاده از میکروارگانیسم های مفید خاک تولید می شوند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد بهای کودهای شیمیایی از یک سو و مسائل زیست محیطی، افت سطح حاصلخیزی خاک و کاهش کیفیت محصولات و مسمومیت انسان، دام و آبزیان از سوی دیگر، موجبات این حسن توجه را فراهم آورده است. تلاش  برای بهره گیری از سیستم های بیولوژیک به عنوان مناسب ترین جایگزین برای کودهای شیمیایی ابعاد گسترده تری یافته و جلوه های روشنی از امکان تحقق آرمان دیرینه محققان برای استفاده از این پدیده مفید در کشاورزی ظاهر شده است ( دشتی و همکاران ، 1382 ).

اسلاید 9 :

موقعيت و زمان اجراي طرح

nاين طرح در پاييز سال87 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين با موقعيت 51 درجه و31دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 20 دقيقه عرض شمالي و ارتفاع 1050 متر از سطح دريا به مساحت 1800 متر مربع اجرا شد.

اسلاید 10 :

مشخصات طرح آزمايش و مدل رياضي آن

اين تحقيق به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه  بلوك هاي كامل تصادفي و در 3 تكرار و 16 تيمار اجرا شد كه در آن عامل كود بيولوژيك نيتروكسين در 4 سطح و عامل كود شيميايي نيتروژن در 4 سطح مورد بررسي قرار گرفت.

هر تكرار شامل 16 پلات آزمايشي و مجموعا 48 پلات آزمايشي مورد بررسي واقع شد.

هر پلات شامل تعداد 5 پشته و روي هر كدام 2 رديف كاشت انجام شد. فاصله تكرار ها 3 متر در نظر گرفته شده بود كه جهت جلوگيري از اختلاط آب تيمارهاي مختلف دو جوي آب بين هر تكرار احداث گرديد كه يكي آب خروجي تكرار بالايي را خارج و ديگري آب ورودي تكرار بعدي را تامين مي كرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید