بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

هدف کارهای تولیدی و تجاری، رسیدن به کمال از طریق بهبود مستمر فرآیند است

 

برای بهبود می توان از روشهای زیر استفاده کرد

.1در نظر گرفتن کل کار به عنوان یک فرآیند، خواه مربوط به فعالیتهای تولیدی باشد یا تچاری

.2موثر، کارا و سازگار ساختن همه فرآیندها

.3پیش بینی تغییر نیازهای مشتریان

.4کنترل عملکردها با استفاده از مقیاسهایی مانند کاهش ضایعات، چرخه زمان و نمودارهای کنترل

.5از بین بردن ضایعات و دوباره کاریها

.6استفاده از الگوبرداری برای بهبود فعالیتهای بعدی

.7نوآوری برای پیشرفت سریع

.8استفاده از تجربیات به دست آمده برای فعالیتهای بعدی

.9استفاده از تکنیکهائی چون کنترل آماری فرآیند، الگوبرداری، گسترش کارکردهای کیفیت و...

اسلاید 2 :

یک فرآیند  مجموعه ای از تاثیرات متقابل بین افراد، مواد، تجهیزات، روش ها، سنجش ها و محیط، برای دستیابی به نتیجه ای مانند تولید محصول، ارائه خدمات و ... است

 

مدل فرآیند ورودی / خروجی :

اسلاید 3 :

پنج راه اساسسی برای بهبود:

.1کاهش منابع

.2کاهش خطاها

.3دستیابی یا فراتر رفتن از نیازهای مشتریان

.4ایمن تر کردن فرآیند

.5افزایش رضایت افرادی که به گونه ای با فرآیند سروکار دارند

اسلاید 4 :

نظریه سه گانه ژوران

برنامه ریزی

کنترل

بهبود

اسلاید 5 :

نظریه سه گانه ژوران
برنامه ریزی

.1شناسائی مشتریان خارجی

.2شناخت نیازهای مشتریان

استفاده از تولیدات و خدمات (به عنوان مصرف کننده آنها)

ارتباط با مشتریان از طریق اطلاعاتی که در مورد رضایت یا نارضایتی آنها از تولیدات و خدمات به دست می آید

شبیه سازی در  آزمایشگاه

.3تعمیم ویژگیهای محصولات و یا خدمات به گونه ای که پاسخگوی نیازهای مشتریان و سازمان و تامین کنندگان باشد و توان رقابتی داشته باشد و ارزش سهام را بهینه کند

گسترش کارکردهای کیفیت

مهندسی کیفیت تاگوچی

مهندسی همزمان

.4توسعه برنامه ریز ی بهبود فرآیند ها به نحوی که قادر به تولید  خصوصیات دلخواه محصول و خدمات باشند

.5اجرای برنامه ها

اسلاید 6 :

نظریه سه گانه ژوران
کنترل

.1سنجش عملکرد اجرائی واقعی

.2بررسی مطابقت عملکرد واقعی با اهداف تعیین شده

.3تلاش برای از بین بردن تفاوتها

کنترل آماری فرآیند از طریق : نمودار پارتو، نمودار جریان کار، نمودارهای علت و معلول، برگه های کنترل، هیستوگرامها، نمودارهای کنترل و نمودارهای پراکندگی و ...

اسلاید 7 :

نظریه سه گانه ژوران
بهبود

بهبود فرآیند با  به وجود آوردن زیر ساختارهائی  موثر - مانند شورای کیفیت- شروع می شود

 

وظایف مهم شورای کیفیت

شناسائی پروژه های بهبود

تشکیل گروههای مسئول بهبود

منابعی را برای تعیین علت ها، ارائه راه حل ها و ایجاد سیستمهای کنترلی در اختیار گروه بگذارد

 

روش حل مساله روشی برای بهبود فرآیند است و بخش کیفیت مسئول نظارت برآن است

اسلاید 8 :

روش حل مساله
مرحله 1 :شناسائی فرصتها

هدف این مرحله شناخت و تعیین اولویت فرصتهای بهبود است. شامل دو بخش:

شناسائی مساله      

تشکیل گروه

 

روشهای شناسائی مسئله

تحلیل پارتو مربوط به نشانه های مکرر خطرهای خارجی مثل شکایات، برگشتی ها و ....

تحلیل پارتو مربوط به نشانه های مکرر داخلی مثل دوباره کاری و ضایعات و ...

پیشنهادهای اعضای کلیدی سازمان

مطالعه نیازهای مصرف کنندگان

اطلاعات مربوط به چگونگی عملکرد محصولات در مقابل رقبا از طریق کاربدها و نتایج آزمایشگاه ها

اظهارات اشخاص کلیدی خارج سازمان

یافته ها و اظهارات ناظران دولت و آزمایشگاههای وابسته

نظرات مشتریان

نظرات کارکنان

جلسات طوفان ذهنی گروههای کاری

اسلاید 9 :

معیارهای تشخیص مساله:

عملکرد خارج از استاندارد تعیین شده

انحراف از مشاهدات و واقعیات

ناشناخته بودن علت

 

جهت تعیین اولویت مشکلات:

آیا مشکل مهم و عمیق است و پرا؟

آیا حل مشکل در رسیدن به اهداف موثر است؟

آیا از نظر عددی می توان به راحتی مشکل را تعریف کرد؟

 

پس از تشکیل یک گروه رهبر گروه تعیین شده و به عنوان مالک اصلی فرآیند را به عهده می گیرد

اسلاید 10 :

روش حل مساله
مرحله 2 :تعیین حوزه عملکرد

معیارهای طراحی خوب و کامل مساله

مساله را کاملاً تشریح و قابل فهم می سازند

نتایج را مشخص می کنند

از حقایق استفاده می کنند و در آن قضاوتی صورت نمی گیرد

 

منشور کلی گروه

مسئول: چه کسی مسئول گروه است

هدف و حوزه : نتایج مطلوب و زمینه های خاص نیازمند بهبود، کدامند

ترکیب: اعضای گروه و مسئولین اصلی فرآیند و زیر فرآیندها چه کسانی هستند

هدایت و کنترل: چه راهکارهائی برای عملکرد داخلی گروه وجود دارد

مسائل عمومی : چه روشها و منابعی مورد استفاده قرار  می گیرند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید