بخشی از مقاله


چکیده
امروزه روند شتابان تغییرات دنیای مدرن در عرصه های اقتصادی واجتماعی از یک سو و سیل ایده و طرح های جدید

ساخت و ساز و معماری نوین از سوی دیگر، ضرورت تغییر سیستم های اطلاع رسانی مدیران صنعت احداث و املاک را نیز سرعت بخشیده است. " بهبود مستمر " به معنای کوشش دائمی و ارتقای پایدار شاخصهای مدیریت منابع در مسیر رضایتمندی مشتریان است. این کوشش باید به حذف ضایعات ودوباره کاریها، ساده کردن طراحی و فرایندهای ساخت و

کاهش زمان واکنش به تقاضای بازار منتهی شود. سیستم اطلاعات حسابداری بعنوان محوری ترین ابزار اطلاع رسانی
مدیریت، همواره وظیفه انتقال بیشترین بار اطلاعاتی به مدیران را بعهده داشته وقادر به ارائه اطلاعاتی مفید و سودمند با

رویکرد بهبود مستمر عملیات، میباشد.
سازگاری سیستم اطلاعات حسابداری منطبق با نیاز روز این صنعت از طریق روشهای نوین هزینه یابی وپردازش داده ها تحت یک بانک اطلاعاتی با دسترسی سریع و پیوسته به اطلاعات مربوط در بخشهای مواد و مصالح ، مالی و محاسباتی ، فنی مهندسی و فروش انجام پذیرخواهد بود. بنابراین میتوان گفت اطلاعات اولیه مبانی بهبود مستمر عملیات در زاویه دید

حسابداری قراردارد. این پژوهش بمنظور بررسی میزان بکارگیری و استفاده از اطلاعات حسابداری در مسیر بهبود مستمر عملیات توسط فعالان حوزه انبوه سازی املاک انجام شده و با معرفی نقش نوین حسابداری و ارائه راهکار در این خصوص، جامعه هدف راتشویق به استفاده موثر از اطلاعات سیستم حسابداری می نماید.


واژگان کلیدی :
سیستم اطلاعات حسابداری ، بهبود مستمر ، هزینه یابی نوین ، صنعت احداث ، صنعتی سازی ساختمان


مقدمه
موفقیت درکسب و کار و استمرارو پایداری آن، با واکنش مناسب در قبال تغییرات واز طریق فرآیند بهبود مستمرحاصل خواهد شد. هدف از بهبود مستمر اصلاح، بهبود و انجام بهتر همان کاری است که اکنون انجام می دهیم. این سبک روی
تغییرات تدریجی در فرآیندها تاکید داشته وn ر مقایسه با سایر روشهای تحول سازمانی ازجمله مهندسی مجدد که تغییرات سریع و کلی را مدنظر دارد، بسیار کم هزینه بودهوغالباً منابع(زمان، سرمایه، دارائیها و... ) قابل توجهی را مصرف نمی کند،

لیکن از آنجایی که مشارکت تمامی پرسنل در همه سطوح سازمانی را دربرمی گیرد درمجموع به تحولات شگرفی منتهی

-1 افشین کیائی دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. a.kiaeei@yahoo.com - محمد نظری پور استادیار دانشگاه کردستان . mnazaripour@yahoo.com
3 Continuous Improvement

خواهد شد. در محیطی که بهبود مستمر به یک فرهنگ و باور عمومی تبدیل شود کارکنان با رضایت شغلی ضمن تعهد به
اهداف سازمانی وضع موجود را به چالش کشیده و سعی در کسب رضایت مشتریان خواهند داشت.

بهبود مستمر در عرصه صنعت احداث از طریق حذف تدریجی زوائد کار، افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه ها حاصل

میشود، اطلاعات اولیه مورد نیاز پیاده سازی این استراتژی با استفاده از سیستم حسابداری قابل استخراج خواهد بود،
حسابداری نقاط قابل بهبود را شناسائی نموده و باگزارش نشانه های ایجاد شده ، به آن اعتبار می بخشد.

صنعت احداث از بخشهای بزرگ وبا اهمیت اقتصاد قلمدادشده واز حیث جنبه های اقتصادی ودغدغه های اجتماعی وتوزیع

درآمد بسیار حایز اهمیت است، از سوی دیگر بدلیل وابستگی مستقیم وغیر مستقیم بالغ بر ًٌٍ صنعت وفعالیت اقتصادی به آن، نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی خواهد داشت. (چگینی ،ًٌَُ) .در بخش املاک نیز با توجه به نیاز

به ساخت ِ/ٌ میلیون واحد مسکونی درسال ، روشهای سنتی که تاکنون در ساخت وسازها از آن استفاده میشده و هنوز هم متداول است نمیتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد. با اتخاذ رویکرد »صنعتی سازی « ساختمان میتوان امیدوار به حل مشکل

در آینده نزدیک باشیم، طی مسیر فرآیند تغییر ساخت و ساز از روش سنتی به صنعتی و برنامه ریزی تولید انبوه، مستلزم مدیریت صحیح شاخص های ساخت می باشد مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ، بیش از ََ فناوری نوین ساختمانی را

مورد تأیید قرارداده است و در حال حاضر استقبال انبوه سازان از روش های نوین ساخت و ساز در کشور مطلوب
است.(رهبر، ٌََُ) . با توجه به اهمیت اقتصادی و ابعاد اجتماعی مقوله انبوه سازی املاک و ساختمان، انتظار می رود از طریق ایجاد و برقراری »سیستم اطلاعات حسابداری کارآمد« بتوان به افزایش شاخصهای »بهره وری و کارائی« ،»کاهش هزینه

ها« و »زمان ساخت یا بهره برداری« در این صنعت دست یافت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید