بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در زبان فارسى، انقلاب يعنى حالى به حالى شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغيير و تحوّل و تقلّب و تبدّل است.

 

واژه‏ى انقلاب در قرآن نيز به معناى لغوى آن يعنى، زير و رو شدن ، حالى به حالى شدن، برگشتن آمده است. از جمله:

 

و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرا… شیئا …  و ما محمد رسول قدخلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (144-آل عمران)

 

اسلاید 2 :

فلاسفه، انقلاب را به جایی می گویند که ذات و ماهیت یک شئی لزوما عوض شده باشد. عرب‏ها براى انقلاب از واژه‏ى «ثور» استفاده مى‏كنند و در اصطلاح انگلیسی         « Revolutio » است.

 

واژه(( Revolutio )) ازاصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار می رفته اما امروزه در موردمسائل‌گوناگونی‌مانند‌انقلاب صنعتی،اجتماعی،سیاسی

    فکری و... به کار می رود.

 

اسلاید 3 : 

انقلاباجتماعي وسیاسی
 

  • تعاريف گوناگونى از اصطلاح انقلاب شده است كه به چند نمونه آن اشاره مى‏شود.

اسلاید 4 :

استاد شهيد مرتضى مطهّرى:

«انقلاب عبارتست از طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يا يكسرزمين، عليه نظم حاكم موجود براى ايجاد نظمى مطلوب».
 

مقام معظم رهبری:

«انقلاب یک دگرگونی بنیادی است که پایه های غلطی برچیده‌‌ می شود وپایههای درستی به جای آن گذاشته می شود»

(بیانات مقام معظم رهبری 1379/12/9 )

 

اسلاید 5 :

آیت ا...مصباح یزدی:

«انقلاب نوعی تحول تدریجی وهدفمنداجتماعی است که درمرحله خاصی به انقلاب منجرمی شود...ارزش ها وآرمان ها به ویژه اگربه صورت یک مکتب جامع تعریف شده باشند در دگرگونی های اجتماعی دخیل هستند.»

منوچهر محمّدى:

انقلاب «يك حركت مردمى در جهت تغيير سريع و بنيادى ارزش‏ها و باورهاى مسلط جامعه، نهادهاى سياسى، ساختارهاى اجتماعى، رهبرى، روش‏ها و فعّاليت‏هاى حكومتى يك جامعه توأم با خشونت داخلى است»

 

اسلاید 6 :

 

ساموئل هانتينگتون :

انقلاب را «تحوّلىسريع،اساسى و خشونت بار در ارزش‏ها و اسطوره‏هاى حاكم جامعه و در نهادهاى سياسى، ساختارهاى اجتماعى، رهبرى و فعّاليت و سياست‏هاى حكومتى»مى‏داند. و آن را از ديگر انواع بى‏ثباتى سياسى نظير كودتا، شورش و جنگ‏هاى استقلال، متمايز مى‏سازد.

اسلاید 7 :

 

تدا اسكاچپل :

براى تعريف و تحديد انقلاب، ميان انقلاب سياسى، انقلاب نوسازى و انقلاب‏هاى اجتماعى تمايز قايل مى‏شود. به نظر وى در انقلاب‏هاى سياسى حكومت تغيير مى‏كند ولى ساختارهاى اجتماعى همچنان باقى مى‏ماند. در انقلاب نوسازى عكس اين جريان رخ مى‏دهد در حالى كه انقلاب‏هاى اجتماعى به نظر وى عبارتند از:

«تحوّلات سريع واساسى در حكومت و ساختارهاى طبقاتى يك جامعه كه همراه با شورش‏هاى طبقاتى، از پايين و به وسيله‏ى اين شورش‏ها به تحقق مى‏رسند».

اسلاید 8 :

چالمرزجانسون :

معتقداست انقلاب وقتی روی می دهدکه دولت به ارزش های اجتماعی حاکم درمیان مردم توجه نکند وپاره ای ارزش‏های جدید ونامتناسب راواردجامعه کند.درچنین حالتی دولت،مشروعیت واعتبارخودرا نزدملت ازدست می دهد وفرآیند انقلاب آغازمی شود.  آنگاه این جریان توسط عوامل شتاب بخش تقویت می شود.مهم ترین عوامل شتاب بخش عبارتنداز:

1 - ظهوریک رهبرقوی

2 -  تشکیل یک سازمان نظامی انقلابی مخفی

3- شکست ارتش دریک جنگ که موجب تضعیف روحیه وسازمان آن شود

 

اسلاید 9 :

1. يكى از مهم‏ترين ويژگى‏هاى انقلاب، مردمى بودن آن است. در انقلاب يك بسيج سياسى و مشاركت توده‏اى شكل مى‏گيرد كه ازهمه‏ى طبقات و اقشار در آن حضور دارند.

 

2. انقلاب با خشونت همراه است واين خشونت در انقلاب،   دو جانبه است؛به اين معنا كه در منازعه انقلاب نه حكومت بدون مقاومت تسليم انقلابيون مى‏شود ونه انقلابيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهيز مى‏كنند.

اسلاید 10 :

3. وقوع آن سريع و ناگهانى است و روند شكل‏گيرى آن طولانى. از زمان شروع نهضت و تحقق شرايط انقلابى و سرنگونى نظام پيشين و جايگزينى نظام جديد مدّت زيادى طول مى‏كشد.

4. در انقلاب تغيير و تحوّل همه جانبه و بنيادى است و همه شؤون جامعه تحت تأثير انقلاب قرار مى‏گيرد و ارزش‏هاى جديد جايگزين ارزش‏هاى پيشين مى‏شوند. به عبارت ديگر انقلاب تغيير نظام است نه تغيير در نظام و از اين رو همه ارزش‏هاى مسلّط و ساختار اجتماعى وسيستم سياسى حاكم را تغيير مى‏دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید