بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه

تکنيکهاي اوليهً زمانبندي پروژه در اواخر دههً ١٩٥٠ ميلادي ابداع شدند. اولين روش نظام‌مند كه در جهت زمانبندي پروژه با هدف بهينگي توسعه داده شد، روش مسير بحراني[1] مي‌باشد. اين روش که تجزيه و تحليل مسير بحراني نيز نام دارد[2] نتيجهً همکاري دوپونت[3] و رمينگتون رند[4] در سال ١٩٥٧ ميلادي است. در اين روش مدت انجام فعاليتها به صورت يک مقدار عددي تخمين زده مي شود و فرض مي شود که تغييرات اين مدت بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است. اين شرايط در پروژه هايي عينيت دارد که سابقآ نمونه اي شبيه به آنها اجرا شده و يا تجاربي از مدت اجراي فعاليتها در دست باشد.

همزمان با معرفي روش مسير بحراني در زمانبندي پروژه ها، نيروي دريايي ايالات متحده با همکاري مشاوران مديريت بوز آلن هميلتون[5] و همينطور شرکت هواپيماسازي لاکهيد[6] ، تکنيک ارزيابي و مرور پروژه[7] را در زمانبندي پروژهً زيردريايي پولاريس ارايه  کرد. موفقيت اين روش در زمانبندي پروژهً پولاريس به گسترش استفاده از اين روش در سالهاي بعد منتهي شد. کاربرد اصلي روش ارزيابي و مرور برنامه در پروژه‌هايي است که عدم قطعيت در مدت انجام فعاليتها وجود دارد و نمي توان از يک مقدار عددي ثابت براي تخمين زمان انجام فعاليتها استفاده کرد.

اسلاید 2 :

مثال

فعاليت طراحي موتور جديد در يك پروژه تحقيقاتي .

از 10 نفر كارشناس مربوطه در خصوص مدت زمان فعاليت نظرخواهي شده و اطلاعات زير حاصل شده است.

اسلاید 3 :

استفاده از تخمين سه زمانه

در روش PERT غالباًاز 3 تخمين براي مدت زمان فعاليت استفاده مي‏كنند:

زمان خوش بينانه Optimistic Time  (a) :

تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد خوشبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.

زمان محتمل Most Likely Time  (m) :

زماني كه بيشترين تعداد كارشناسان اين حدس را زده‌اند و يا در بيشتر مواقع زمان انجام فعاليت اين باشد.

زمان بد بينانه Pessimistic Time  (b) :

تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد بدبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.

اسلاید 4 :

مثال

فعاليت طراحي موتور جديد در يك پروژه تحقيقاتي .

از 10 نفر كارشناس مربوطه در خصوص مدت زمان فعاليت نظرخواهي شده و اطلاعات زير حاصل شده است.

اسلاید 5 :

فرمولهاي تقريب ميانگين و واريانس فعاليتها

ميانگين مدت زمان فعاليت

واريانس مدت زمان فعاليت

اسلاید 6 :

محاسبات زمانبندي در PERT

گام اول در محاسبات PERT  محاسبه ميانگين و انحراف معيار فعاليتهاست.

گام دوم محاسبات رفت و برگشت با استفاده از ميانگين زمان فعاليتهاست.

گام سوم تشخيص مسير بحراني است.

گام چهارم انجام تحليل ها مي‌باشد.

اسلاید 7 :

مدت زمان اجراي پروژه برابر است با مجموع فعاليتهاي مسير بحراني.

اگر T  برابر مدت زمان اجراي پروژه تعريف شود مي‏توان گفت كه T  برابر مدت زمان مسير بحراني است يا به عبارتي T  برابر مجموع مدت زمان فعاليتهاي مسير بحراني است و چون زمان فعاليتها متغير تصادفي(احتمالي)مي‏باشد و مدت زمان آنها از هم مستقل است طبق قضيه حد مركزي T  داراي توزيع نرمال با ميانگين زمان مسير بحراني و واريانس برابر مجموع واريانسهاي فعاليتهاي مسير بحراني است.

اسلاید 8 :

با چه احتمالي پروژه در كمتر از 11 روز به اتمام ميرسد؟

اسلاید 9 :

با چه احتمالي پروژه بين 9 تا 11 روز به اتمام ميرسد؟

اسلاید 10 :

زماني كه به احتمال 90 درصد پروژه قبل از آن به اتمام رسيده است؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید